Samenwerking in de Groenzoom

30 januari 2015
De Groenzoom gaat het laatste jaar in van de inrichting. Voor het Hoogheemraadschap Delfland is dan ook de klus geklaard.

Door Anny Beckers, voorzitter van Natuur- en Milieuplatform De Groenzoom

De Groenzoom, onderdeel van de GroenBlauwe Slinger, gaat het laatste jaar in van de inrichting. Voor het Hoogheemraadschap Delfland is dan ook de klus geklaard: nieuwe gemalen, vispassages, vergroten van de bergingscapaciteit, aanleg van nieuwe waterkeringen, verstevigen van kades, enz. Vanzelfsprekend ging dit niet. Veel maatschappelijk weerstand en juridische gevechten zijn omgebogen tot een gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Werkzaamheden Bergboezem Berkel
Werkzaamheden Bergboezem Berkel

Onbegrijpelijk plan

De plannen in De Groenzoom inclusief de Bergboezem van Berkel zijn door het Natuur- en Milieuplatform (NMP) steeds nauwlettend gevolgd. Het was onbegrijpelijk dat er in het definitieve Inrichtingsplan Bergboezem van Berkel (2007) enorme waterplassen zouden worden gegraven voor waterberging en om natte natuur te realiseren in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Het natuurvriendelijk beheer door de boeren had een gunstig effect maar door dit plan zou de uitstekende weidevogelpopulatie in dit gebied (ruim 90 broedparen kievit, grutto, tureluur per 100 ha) grotendeels verdwijnen.

Nieuw ontwerp

Het NMP stelde in 2013 een nieuw schetsontwerp voor de bergboezem op met als uitgangspunten het in stand houden van dit polderlandschap en de recreatieve inrichting ondergeschikt maken aan de weidevogels. Voor de bestuurders van Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom was deze aanpak nieuw. Het nieuwe Schetsontwerp werd door alle partijen zorgvuldig getoetst en kreeg groen licht. Hierdoor kon voorkomen worden dat het lopende juridisch gevecht tot bij de hoogste rechter zou doorgaan en dat het hoogheemraadschap niet aan zijn verplichtingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zou kunnen voldoen. In de gemeenteraden bleek ook veel draagvlak voor dit nieuwe Schetsontwerp. Molen de Valk in noordwestelijke richting vanaf de Combinatieweg klein

Samenwerking

Het hoogheemraadschap startte met het versterken van de kades en aanpassen van de watergangen. Er was regelmatig overleg met leden van het NMP. Ook schakelde de aannemer een ecologisch begeleider in. Deze aanpak zorgde dat het weidevogelseizoen dit jaar toch nog slaagde. De gronddepots en werkwegen werden zorgvuldig gekozen en ook bijvoorbeeld het graven van de bypass van de Bovenvaart werd afgestemd op de weidevogels. Er was veel overleg en even een signaal aan de uitvoerder als er afspraken niet werden nagekomen. De doorgaande weg was tijdens het werk afgesloten voor het lokale verkeer vanwege alle werkverkeer. Deze afsluiting bracht rust in het centrale gebied. Ondanks alle machines en graafwerkzaamheden wisten de grutto’s (23 broedparen) en tureluurs (13 broedparen) deze weidepolder toch weer te vinden en was het aantal weidevogelbroedparen in 2014 hoog en vergelijkbaar met 2013. Het beste bewijs dat door het met alle partijen gezamenlijk zoeken naar een oplossing goede resultaten kunnen worden gehaald. Bij de afronding van het werk komend voorjaar blijft het NMP adviseren want deze resultaten wil iedereen natuurlijk vasthouden.

Vanaf 1 januari 2016 wordt De Groenzoom opengesteld en zijn de gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk voor het beheer.

Kansen voor en door ijs

29 januari 2015
Schoner water én meer ijspret. Water Natuurlijk Delfland vraagt extra handhaving in periodes met vorst in glastuinbouwgebieden. Door minder lozingen wordt het water schoner, én worden wakken in het ijs voorkomen.

Schoner water én meer ijspret

De groene waterschapspartij Water Natuurlijk heeft het hoogheemraadschap van Delfland gevraagd om in periodes met vorst extra te handhaven in glastuinbouwgebieden. Door minder lozingen wordt het water schoner, én worden wakken in het ijs voorkomen.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs      Foto: Leo Roos

Als het gaat vriezen biedt dit kansen voor de schaatsliefhebbers, én voor de opsporing van illegale lozingen vanuit de glastuinbouw. Het relatief warme lozingswater uit de kas zorgt voor open plekken in het ijs: lozingen zijn hiermee goed zichtbaar! Water Natuurlijk heeft het hoogheemraadschap daarom gevraagd om bij vorst extra te handhaven in glastuinbouwgebieden. Daarmee worden wakken voorkomen en verbetert de waterkwaliteit. Dat is hard nodig: er zitten nog te veel bestrijdingsmiddelen in het water, zelfs verboden middelen!

Water Natuurlijk heeft ook gevraagd of het mogelijk is dat iedereen een handje kan helpen door bij vorst open plekken te melden bij het Meldpunt van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zo kan er beter gehandhaafd worden, en zuinig worden omgesprongen met ons belastinggeld.

Dit sluit ook mooi aan bij het streven naar een duurzame glastuinbouwsector: er is door gemeenten voor miljoenen riool aangelegd zodat glastuinbedrijven niet meer hoeven te lozen, maar aan kunnen sluiten op het riool. Dat is niet alleen belangrijk voor de glastuinbouw, maar dus ook voor de vele schaatsliefhebbers!

Veelgestelde vragen over Water Natuurlijk en Delfland

Waarom moet je stemmen op 18 maart? Waarom waterschapsbelasting? Wat doet Delfland?

Zeven veelgestelde vragen over hoogheemraadschap Delfland en Water Natuurlijk

18 maart 2015 is HET moment om te laten weten wat jij belangrijk vindt. Vind jij toekomstbestendig waterbeheer met een brede blik belangrijk en wil je graag dat er bestuurders in het waterschap zitten met verstand van zaken? Stem dan Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

1. Wat doet Delfland?

Delfland zorgt ervoor dat er voldoende water is, niet té veel en niet te weinig, en niet te zout. Het waterpeil moet goed geregeld zijn. Dat is fijn voor de bewoners in dorpen en steden maar ook voor koeien die drinkwater uit de sloot halen en de scheepvaart.

Ook zorgt Delfland voor veilige waterkeringen: er ligt 700 kilometer aan duinen en strand, dijken en kaden. Als er wat aan mankeert wordt er direct wat aan gedaan.

Delfland zorgt dat rioolwater wordt gezuiverd. Het vuile water (uit de gootsteen, doucheputje of toiletpot) komt via het gemeentelijk rioolstelsel in een van de vier grote afvalwaterzuiverings-installaties van Delfland terecht.

Delfland zorgt ook dat de waterkwaliteit in orde is en dat plant en dier er goed kunnen leven en dat er veilig zwemwater is; er zijn de afgelopen jaren veel kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook zijn gemalen aangepast zodat vis niet meer wordt vermalen en vrij in en uit de polder kan zwemmen.

2. Waterschapsbelasting?

De waterschapsbelasting bestaat uit zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Het vuile water maakt Delfland schoon vóór het terug het open water in kan. Dit gebeurt in één van de vier afvalwaterzuiveringsinstallaties van het hoogheemraadschap. Gemiddeld produceren we per persoon 130 liter afvalwater per dag! Hiervoor betaalt iedereen de zuiveringsheffing.
Voor het onderhouden van sterke dijken en kades, brede sloten, waterbergingen en moderne gemalen betalen we de watersysteemheffing. Met dat geld werkt Delfland ook aan schoon water in sloot en (zwem)plas.

3. Wat krijgen we terug van Delfland?

De afgelopen tien jaar heeft Delfland ruim 800 miljoen euro geïnvesteerd om het gebied veilig, mooi en droog te houden. Om het gebied beschermd en leefbaar te hóuden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit zijn steeds investeringen nodig en daar betalen we dus allemaal aan mee.

Foto Ingrid ter Woorst hoogheemraad Water Natuurlijk Delfland op brug
Hoogheemraad Ingrid Ter Woorst

4. Wat is een dijkgraaf, wat is een hoogheemraad?

Het hoogheemraadschap Delfland wordt bestuurd door het college van dijkgraaf en hoogheemraden; een beetje vergelijkbaar met burgemeester en wethouders in een gemeente.

Water Natuurlijk heeft de afgelopen periode Ingrid Ter Woorst als hoogheemraad naar voren geschoven. Zij heeft met plezier en succes de portefeuille van Waterkwaliteit, natuur en ecologie en duurzaamheid voor haar rekening genomen. Ook heeft ze gezorgd voor de waterplannen waarin per gemeente afspraken zijn gemaakt voor droge voeten en schoon water.
Het algemeen bestuur heet bij Delfland de Verenigde Vergadering, vergelijkbaar met de gemeenteraad. De hoogheemraden maken hier deel van uit. Water Natuurlijk heeft hier 4 van de 21 gekozen zetels. Voor de Water Natuurlijk fractie is het belangrijk de leefbaarheid, de cultuurhistorie en de natuur hoog in op de agenda te houden.

5. Wat heeft ‘Water Natuurlijk’ eigenlijk voor elkaar gekregen?

Water Natuurlijk heeft het verschil gemaakt door concreet resultaat te boeken, doen wat ze beloofd heeft. Bovendien is minder geld uitgegeven dan begroot door slim en innovatief samen te werken, telkens met oog voor de gebruikers van het gebied en de cultuurhistorie. Verbetering kwaliteit zwemwateren en waterspeeltuinen; onder andere in de Delftse Hout en Dobbeplas.

Waternatuur: in totaal met een oppervlakte van bijna 60 voetbalvelden!) voor verbetering ecologische waterkwaliteit: o.a. bij de Zeven Gaten (De Lier) en bij de Broekpolder (Vlaardingen), bij kadeverbetering Commandeurspolder (Midden-Delfland) en de bypass Pijnackerse Vaart (Pijnacker/Delft).

19 vispassages zijn gemaakt zodat vis niet meer vermalen wordt (o.a. in Midden-Delfland en de Bergboezem Berkel) en paling heen en weer kan zwemmen.

Glastuinbouwbedrijven – eindelijk – aangesloten op de riolering.

6. Wat gaat er mis zonder waterschappen?

Als het water in Nederland z’n gang zou kunnen gaan, wordt het een indrukwekkende puinhoop! We herinneren ons allemaal de watersnoodramp van 1953, en de wateroverlast in 1998 in het Westland, en later ook op andere plekken.

We zijn inmiddels zo gewend dat het hier Nederland allemaal goed geregeld is, dat het ‘gewoon’ is geworden. Maar het laagste deel van Delfland ligt op ruim 6 meter onder NAP, dus er moet wel wat gebeuren om dat zo te houden.

Als het toch misloopt met het water is dat echt maatschappij-ontwrichtend, dat hebben we recent in Engeland en Duitsland gezien. Het is dus mooi dat het waterbeleid binnen het waterschap op 1 staat en niet hoeft te concurreren met andere belangen. De bestuurlijke drukte hebben de waterschappen zelf zeer voortvarend aangepakt; van 500 waterschappen in de jaren ’70 naar 24 nu!

7. Leven met water, hoe doe je dat?

Iedereen die aan het water woont, moet jaarlijks onderhoud uitvoeren: slootkanten maaien,en overtollige begroeiing verwijderen. De sloten moeten ook regelmatig gebaggerd worden want dan kan het water ook bij hevige regen snel worden afgevoerd en dat voorkomt wateroverlast. En hoe meer water je vasthoudt, hoe beter het is, denk aan regentonnen, halfverharde parkeerterreinen, minder tegels in de tuin.
Bij een goede waterkwaliteit hoort een evenwichtige visstand. Samenwerking met sport- en beroepsvissers is daarbij belangrijk!.
Bloemrijke slootkanten en kwakende kikkers zijn een waardevol onderdeel van de waternatuur, waar bewoners, fietsers of watersporters van genieten. Samenwerken met boeren, andere ondernemers en natuur- en recreatieterreinbeheerders is daarbij een noodzaak.

Delfland veilig en mooi

19 december 2014
In de eesrte nieuwsbrief van 2015 blikt Water Natuurlijk Delfland terug op wat er beloofd en bereikt is. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus Delfland veilig en mooi blikken we terug. Wat is er sinds 2008 bereikt? Lees de volledige nieuwsbrief. Veiligheid: Kansen voor natuur, recreatie en landschap zijn gegrepen. Schoon en … Lees "Delfland veilig en mooi" verder

In de eesrte nieuwsbrief van 2015 blikt Water Natuurlijk Delfland terug op wat er beloofd en bereikt is. Aan de hand van de toenmalige speerpunten en de verkiezingsleus Delfland veilig en mooi blikken we terug.

Wat is er sinds 2008 bereikt?

Lees de volledige nieuwsbrief.

Veiligheid: Kansen voor natuur, recreatie en landschap zijn gegrepen.
Schoon en gezond water: Vervuiling wordt tegengaan, riolen zijn aangelegd.
Natuur in en langs het water voor mens, plant en dier: Er zijn natuurlijke oevers aangelegd en er is ruimte voor recreatie en sportvissers.
Water als ordenend principe: Droge voeten, én schoon en gezond water behouden.
Water biedt ruimte voor recreatie en groen: In 2015 is 28 ha waternatuur gerealiseerd en zijn 19 knelpunten aangepakt.
Duurzaam peilbeheer en grondwater: Waterkwaliteit en natuur worden volwaardig meegenomen.
Water als drager van natuur: Meer stadsnatuur, schoon stadswater. Gerealiseerd.

Werkzaamheden Bergboezem Berkel
Werkzaamheden Bergboezem Berkel

In stand houden van het typisch Hollandse Landschap Water Natuurlijk heeft echt het verschil gemaakt. Bijv. bij de Bergboezem Berkel.

Bewustzijn van de rol van het water Projecten werden op een bijzondere manier wereldkundig gemaakt.

Verstandig investeren bespaart geld Voor het programma Schoon Water is minder uitgegeven dan begroot, bijvoorbeeld voor de vislift.

Water Natuurlijk heeft respect voor de betrokkenen die samen in het Natuur- en Milieuplatform een alternatief plan hebben ontwikkeld. Anny Beckers, één van de initiatiefnemers, doet mee aan de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk.

Selectieprocedure kandidaten

6 november 2014
De selectieprocedure van kandidaten Water Natuurlijk voor het bestuur van hoogheemraadschap Delfland door Lenie van Duijn, voorzitter selectiecommissie WND op 22 september 2014. Opgelet: de data zijn deels gewijzigd! De procedure: 15 september: aanmeldingstermijn is gesloten 20 oktober moet er van de kandidatencommissie een beargumenteerd advies bij het Regiobestuur West van Water Natuurlijk liggen. 23 … Lees "Selectieprocedure kandidaten" verder

De selectieprocedure van kandidaten Water Natuurlijk voor het bestuur van hoogheemraadschap Delfland door Lenie van Duijn, voorzitter selectiecommissie WND op 22 september 2014.

Opgelet: de data zijn deels gewijzigd!

De procedure:
15 september: aanmeldingstermijn is gesloten

20 oktober moet er van de kandidatencommissie een beargumenteerd advies bij het Regiobestuur West van Water Natuurlijk liggen.

23 oktober besluit het Regiobestuur om het advies (de concept lijst) al of niet over te nemen.
De kandidaten krijgen dan bericht over de volgorde van de lijst van het Regiobestuur van Water Natuurlijk.

Tot 6 november kan een kandidaat, als hij of zij het niet eens is met de plaats op de lijst, bezwaar maken bij het Regiobestuur.

12 November besluit het Regiobestuur over de bezwaren en stelt de conceptlijst vast.

Aansluitend krijgen de leden van Water Natuurlijk Regio West de lijst (nog steeds concept) toegestuurd.

4 december ’s avonds stelt de ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West de lijst voor het hoogheemraadschap Delfland definitief vast, evenals de Water Natuurlijk lijsten van de overige waterschappen in regio West. Locatie Openbare Bibliotheek in Leiden.
…………………………………………………………………………………………………
Wat kunnen kandidaten van de kandidatencommissie verwachten in deze korte tijd.
We proberen met een ieder van de 23 kandidaten een gesprek te hebben.

Daarbij zal het vooral gaan om de motivatie, bestuurlijke ervaring ( als het even kan in het openbaar bestuur) en bekendheid met het vakgebied.

Bij het samenstellen van de lijst wordt uiteraard gekeken naar de geschiktheid voor de functie . Verder zal o.a. rekening woren gehouden met regionale spreiding, continuïteit in de fractie, maar ook vernieuwing en verdeling man/ vrouw.

Bij de verkiezingen gelden de regels van de kieswet ook ten aanzien van voorkeursstemmen.

Ledenvergadering Water Natuurlijk Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk, natuurlijk? Op 22 september was er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Delfland en Ingrid ter Woorst, lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Waterkwaliteit e.a., ging in een presentatie in op de invloed van Water Natuurlijk op de waterschapstaken. Het hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap en kent als zodanig … Lees "Ledenvergadering Water Natuurlijk Delfland" verder

Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk,
natuurlijk?

Op 22 september was er een bijeenkomst van Water Natuurlijk Delfland en Ingrid ter Woorst, lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Waterkwaliteit e.a., ging in een presentatie in op de invloed van Water Natuurlijk op de waterschapstaken.

Het hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap en kent als zodanig vier kerntaken:

Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterveiligheid
Afvalwaterzuivering

Oftewel: schoon water en droge voeten (voor meer info: www.hhdelfland.nl en https://youtu.be/zscZi50iW-U) Dat klinkt vanzelfsprekend, maar waarin maakt Water Natuurlijk het verschil? Tijdens de presentatie is dit aan de hand van een terugblik op de afgelopen bestuursperiode toegelicht.

Aan het begin van de periode bleek dat Delfland er financieel slecht voor stond. Er moest bezuinigd worden. Water Natuurlijk heeft eraan bij gedragen dat dit op een duurzame manier gebeurde: niet alleen denken aan de korte termijn, juist ook aan de lange termijn. Dus niet alleen aandacht voor de financiën, juist ook voor de doelen. En heel belangrijk: we hebben ervoor gezorgd dat de waterkwaliteitstaak serieus opgepakt is.

Waterkwaliteit: resultaat!

Waterkwaliteit was een ondergeschoven kindje: ecologisch en chemisch was en is deze onder de maat. Ten tijde van de bezuinigingen dreigde het helemaal van de haak te vallen. Dat hebben we weten te voorkomen onder het motto ‘wat moet, dat moet’: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kent een resultaatverplichting voor ecologie en chemie. Met resultaat! In 2015 is er:
– 32 ha natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaats (natte natuur).
– vier zwemwateren aangepakt, zelfs geld over voor twee extra.
– Vismigratie: 19 vispassages aangelegd (paling kan vanaf de Noordzee onze polders in zwemmen en v.v., geen gemalen vis meer).
– Chemische waterkwaliteit: in twee jaar is meer dan 90 % van de glastuinbouwbedrijven aangesloten op het riool, er is een gebiedsgerichte aanpak bestrijdingsmiddelen.
– Lokale waterkwaliteitsknelpunten aangepakt, en daardoor is er minder vissterfte, minder stank, minder kroos.
Met andere woorden: waterkwaliteit is als kerntaak volwassen geworden. Dankzij een resultaatgerichte, programmatische aanpak zijn er concrete resultaten geboekt. Hierbij is er minder geld is uitgegeven dan begroot, mede dankzij samenwerking met Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap.

Water Natuurlijk Delfland is zichtbaar

Ook bij andere waterschapstaken is de invloed van Water Natuurlijk zichtbaar:
Bij Voldoende Water is nu ook oog voor waterkwaliteit: bij het inlaten van schoon water, bij het maaien van waterplanten (planten laten staan waar dit de doorstroming niet in gevaar brengt), bij vervanging visvriendelijke pompen aanschaffen.
Waterveiligheid: bij kades en dijken wordt gekeken of er ruimte is voor natuurvriendelijke oevers
Gezuiverd afvalwater: streven naar het sluiten van de kringloop, dat scheelt geld (heffing Rijkswaterstaat) en maakt het watersysteem duurzamer (water niet naar zee pompen maar ‘ecologisch upgraden’ waardoor het zelfs zwemwaterkwaliteit kan verbeteren).

Kortom:
Hoogheemraadschap van Delfland en Water Natuurlijk? Natuurlijk!

Kwaliteit = Winst

29 juli 2014
Delfland ligt in het Rijn-stroomgebied waar hard gewerkt wordt aan waterkwaliteit. Met resultaat: het Rijnwater komt schoon Delfland in, vismigratie en ecologie verbetert. Maar we zijn er nog niet: nog meer waterplanten waar dat kan, minder vermalen vis, tegengaan lozingen. En dat is winst voor iedereen: er is meer waternatuur, en … er is minder … Lees "Kwaliteit = Winst" verder

Delfland ligt in het Rijn-stroomgebied waar hard gewerkt wordt aan waterkwaliteit. Met resultaat: het Rijnwater komt schoon Delfland in, vismigratie en ecologie verbetert. Maar we zijn er nog niet: nog meer waterplanten waar dat kan, minder vermalen vis, tegengaan lozingen. En dat is winst voor iedereen: er is meer waternatuur, en … er is minder uitgegeven dan begroot. Water Natuurlijk maakt zich hier hard voor!

Vervuilers Aanpakken!
Ondanks de inspanningen is de chemische waterkwaliteit slecht. De gehaltes bestrijdingsmiddelen afkomstig van de glastuinbouw zijn veel te hoog! De top 3 van meest vervuilde polders is bekend, maar Water Natuurlijk gaat verder: via een app moet de waterkwaliteit voor iedereen zichtbaar zijn en moet iedereen misstanden kunnen melden.

Wie het kleine niet eert…
Water Natuurlijk steunt het initiatief van de Partij voor de Dieren om ons waterrijke gebied veiliger te maken: kinderen en dieren moeten zich kunnen redden indien zij door bijvoorbeeld een hoge kant niet uit het water kunnen klauteren.

Initiatief beloond

21 juli 2014
Water Natuurlijk zet kanoër in het zonnetje De fractie Water Natuurlijk Delfland heeft Emmy Tamerus uit Naaldwijk een boeket overhandigd voor het vrijwillig verzamelen en afvoeren van zwerfafval . Emmy ergert zich al lang tijdens haar kanotochten in het Westland aan het vele plastic afval in het water. En waar de gemeente Westland en het … Lees "Initiatief beloond" verder

bloemen uitgereiktWater Natuurlijk zet kanoër in het zonnetje

De fractie Water Natuurlijk Delfland heeft Emmy Tamerus uit Naaldwijk een boeket overhandigd voor het vrijwillig verzamelen en afvoeren van zwerfafval . Emmy ergert zich al lang tijdens haar kanotochten in het Westland aan het vele plastic afval in het water. En waar de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap naar elkaar wijzen, geeft Emmy op haar manier invulling aan de participatiemaatschappij door plastic en ander afval op te ruimen.

Daarom heeft de fractie  Emmy Tamerus in de bloemetjes gezet en blijk gegeven van waardering.  Emmy zou graag de sloten en vaarten van heel Westland fulltime willen schoonhouden en hoopt dat de gemeente Westland haar hierin wil steunen.

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers

27 mei 2014
Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand te kunnen bereiken. In een gebied waar … Lees "Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers" verder

Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit
Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand te kunnen bereiken. In een gebied waar elke vierkante meter bezet is, is dat zeker ook niet gemakkelijk.

Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek
Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Toch gaat het goed met de aanleg van extra waternatuur! Het gaat om in totaal om maar liefst 28 hectare aan vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Voordat Water Natuurlijk aantrad in het dagelijks bestuur bleven voornemens steken in beleidsstukken en werden er geen concrete resultaten geboekt.

Nu worden de resultaten concreet zichtbaar. Dit hoeft overigens niet ten koste te gaan van vismogelijkheden, Water Natuurlijk heeft zich hiervoor actief ingezet. Zo bleek bij het Oranjekanaal ondanks de brede natuurvriendelijke oever het heel goed mogelijk om ook een vissteiger aan te leggen. Ook elders wordt gekeken waar de mogelijkheden zijn voor vissteigers. En ook worden niet overal natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangelegd: dat is niet nodig, en er is niet overal ruimte of geld beschikbaar.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Schoner water voor de vis

Verbetering van de chemische waterkwaliteit Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat Delfland constant … Lees "Schoner water voor de vis" verder

Verbetering van de chemische waterkwaliteit

Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat Delfland constant water in en uit de polder pompt, bleven de gevolgen niet beperkt tot het glastuinbouwgebied. We hebben te maken met forse overschrijdingen van de normen voor bestrijdingsmiddelen.

Aansluiting op riool: schoner water
Iedereen aansluiten op het riool zorgt voor schoner water

Aansluiting op het riool
Hoewel aansluiting op het riool voor velen vanzelfsprekend is, was het merendeel van de glastuinbouw vier jaar geleden nog niet aangesloten. Inderdaad, niet gezond voor de vis, maar ook niet voor de rest van het watersysteem.

Jarenlang bleef verbetering uit, maar sinds Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur zit, zijn gemeenten en LTO bereid gevonden zich samen met het waterschap actief in te zetten. En met resultaat: bijna 100 % van de glastuinbedrijven is nu aangesloten op het riool. Een mooi resultaat: fijn voor de vis, maar ook voor de mensen.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

123456789