Nieuwsbrief maart 2022

Water Natuurlijk heeft van harte ingestemd met het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP6), waarin de taken en ambities van Delfland duidelijk zijn opgenomen. We hebben aandacht gevraagd voor het concreet maken en actueel houden van de opgenomen maatregelen. We hebben onze waardering uitgesproken voor mensen die met een zienswijze willen bijdragen aan verbetering van ons beleid en aan het college verzocht om bij deze betrokken inwoners na te gaan hoe zij het omgaan met hun inbreng zelf hebben ervaren.

Regelmatig baggeren is noodzakelijk om het watersysteem op orde te houden. Het is wel belangrijk om dat te doen met zo weinig mogelijk schade voor de natuur. Daarom hebben we met enkele andere fracties een motie ingediend om baggeren tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk te vermijden, en daartoe een goede meerjarenplanning te maken. We zijn blij dat deze oproep met instemming van het college is aangenomen.

Water Natuurlijk wil dat de sportvisserij zo snel mogelijk loodvrij wordt. We steunen daarom het college dat de effectiefste weg daarheen het voortvarend voortzetten van de Green Deal van de waterschappen met enkele ministeries, Natuurmonumenten en de sportvisserijsector is. Uitspraken die stevig lijken maar de samenwerking in de Green Deal op het spel zetten brengen het doel van een loodvrije sportvisserij juist niet dichterbij. Daarom hebben we de motie van de Partij voor de Dieren waarin ze oproepen tot een eenzijdig verbod niet gesteund. Over de juridische haalbaarheid en de handhaafbaarheid van een dergelijk verbod zijn grote twijfels, terwijl het vanwege de weerstand die het op zal roepen bij de sportvisserij eerder een vertragend dan een versnellend effect zal hebben.

nieuwsbrief oktober 2021

In augustus heeft het IPCC weer een nieuw klimaatrapport uitgebracht met als conclusie dat klimaatverandering ernstiger is dan verwacht en sneller leidt tot extreem weer, intensere en frequentere hittegolven, meer en vaker zware regen, vaker droogte, minder ijs op de noordpool, zeespiegelstijging enz. De gevolgen zijn direct merkbaar in het werk van het waterschap. Op initiatief van de PvdA is er een motie ingediend om Delfland te stimuleren extra stappen te zetten om bij al haar taken en verantwoordelijkheden rekening te houden met extremere klimaatontwikkelingen op lange termijn. Deze motie is mede ingediend door Water Natuurlijk en uiteindelijk door alle partijen omarmd. Een mooie basis voor Delfland om extra inspanningen te gaan leveren en zo bij te dragen aan een beter bestendig leefklimaat voor mens, plant en dier; nu en in de toekomst.

(Ver)nieuw(d)e waterzuivering De Groote Lucht

De Verenigde Vergadering heeft gekozen voor nieuwbouw van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief. Water Natuurlijk vindt dit een onverstandig besluit en heeft voorgesteld om juist renovatie verder uit te werken. Renovatie lijkt aanzienlijk goedkoper te zijn en is zeker op de korte termijn duurzamer. Bovendien heeft de gemeente Vlaardingen uitgesproken niet te willen meewerken aan de grondverkoop en bestemmingswijziging die noodzakelijk is om nieuwbouw mogelijk te maken. We vrezen dat de keuze voor nieuwbouw leidt tot lange juridische en planologische procedures met als gevolg dat de afvalwaterzuivering in 2028 niet klaar is.

Daarentegen is Water Natuurlijk blij met de gedane toezeggingen van het Dagelijks Bestuur om het principe ‘de vervuiler betaalt’ uit te werken in 2022 ter verbetering van de waterkwaliteit  en de mogelijkheden te onderzoeken om goed gedrag te belonen bij de waterzuivering

Nieuwsbrief 27 mei 2021

Geborgden op de rem bij verbeteren zwemwaterkwaliteit 

Gezond zwemwater is voor de inwoners van Delfland van groot belang. Water Natuurlijk is dan ook blij met het afwegingskader zwemwater waarin het college duidelijk aangeeft wat de taken van alle partijen zijn en hoe we als waterschap onze verantwoordelijkheid nemen en ook anderen aanspreken.

De geborgde fracties van agrariërs en bedrijven vroegen echter in de Verenigde Vergadering van donderdag 27 mei samen met ChristenUnie/SGP om uitstel van de behandeling. Zij willen dat Delfland alleen in actie komt bij voldoende cofinanciering en vooral niet te veel zelf het initiatief neemt. Dat is op zich geen onbekend standpunt van deze fracties, wat ze prima in een motie of amendement naar voren hadden kunnen brengen. Dat lieten zij echter na en in plaats daarvan zetten ze er dus op in om het hele agendapunt vooruit te schuiven naar een volgende VV. Daarvoor kregen ze helaas de ruimte van de meerderheid van de Verenigde Vergadering. Alleen de fracties van PvdA, CDA en Natuur en de hoogheemraden zelf stemden met Water Natuurlijk voor het nu bespreken en vaststellen van het afwegingskader, terwijl het in de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van 11 mei uitgebreid is behandeld en van de ruime meerderheid een positief oordeel had gekregen.

We zetten ons er voor in en hopen dat deze door de meerderheid van de VV gedoogde uitstel manoeuvre van de geborgde zetels niet zal leiden tot vertraging in de concrete aanpak om het buiten zwemmen in ons gebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken.

 

Gelukkig was er voor veel andere goede voorstellen wel unanieme steun in de Verenigde Vergadering. Zo wordt het gemaal Dorppolder in Schipluiden energiezuinig en visvriendelijk gerestaureerd, met respect voor natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Naast biodiversiteit is aquathermie toegevoegd als belangrijk thema in de Watervisie van Delfland, waarmee slagvaardig invulling wordt gegeven aan een deel van de uitdagingen in de Regionale Energiestrategie. Met de opgave om in 2025 energieneutraal te zijn is Delfland al hard aan de slag en daar worden met de investering in serievergisting op de zuivering Harnaschpolder volgende stappen in gezet. Tenslotte heeft ook de ambitieuze strategie voor de circulaire waterketen van harte onze instemming.

 

 

Nieuwsbrief september 2020

Water Natuurlijk is blij met de unanieme steun van de Verenigde Vergadering voor de ambitieuze strategie voor de aanpak van microverontreinigingen. Microplastics, medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen als PFAS horen niet in het oppervlaktewater! Ze bedreigen de doelstelling voor gezond, schoon en levend water in heel Delfland en moeten daarom worden teruggedrongen. In de commissievergadering heeft Water Natuurlijk de nadruk gelegd op preventie, door voorkomen van lozingen en saneren van riooloverstorten.

Daarnaast zijn concrete stappen bij onze afvalwaterzuiveringsinstallaties nodig, zodat medicijnresten en andere microverontreinigingen niet meer in het effluent komen en de circulaire ambitie kan worden waargemaakt. Het doet ons goed dat Delfland niet schuwt om voorop te lopen in de waterschapswereld en een voortrekkersrol wil vervullen in werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Water Natuurlijk heeft ook van harte ingestemd met noodzakelijke investeringen in de kwaliteit en veiligheid van de waterketen en de aanleg van natte ecologische zones.

Nieuwsbrief april 2020

Delfland zet stappen voor klimaat en biodiversiteit

Water Natuurlijk is enthousiast over de unanieme steun in de VV voor het Uitvoeringsplan energieneutraal Delfland. In de vorige bestuursperiode heeft Water Natuurlijk met een motie aan het begin gestaan van een actievere aanpak. Nu is er een ambitieus investeringsplan aangenomen met zodanige maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie dat Delfland in 2025 tenminste energieneutraal kan zijn. Hiermee wordt een voortvarende tussenstap gezet naar een klimaatneutraal waterschap.
Ook blij zijn we met het voorstel voor een duurzaam nieuw gemaal in de Commandeurspolder in Midden-Delfland waarbij de cultuurhistorische en landschappelijke belangen goed meegewogen worden. Bij dit gemaal en ook bij de renovatie van het gemaal Dijkpolder te Maasland zullen visvriendelijke pompen worden geplaatst. Voor het onbelemmerd kunnen migreren van vissen tussen boezem en polder is dat echter niet voldoende. Onze hoogheemraad Marcel Belt heeft dan ook aangekondigd nog voor de zomer met plannen voor vier nieuwe vispassages te komen.
Een ander VV-besluit dat de biodiversiteit ten goede komt is het bij groot onderhoud en verbeteringen waar mogelijk bloem- en kruidrijk inrichten van waterkeringen. Ook bij de genomen peilbesluiten is wat ons betreft voldoende aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging, met als goed voorbeeld de Kralingerpolder in de gemeente Westland waar de zuidplas van het Kraaiennest op basis van het Weidevogelpact wordt ingericht als foerageergebied voor waadvogels als grutto en tureluur.
Minder blij zijn we met de constatering dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen niet lang meer mee kan. We hebben onze verbazing uitgesproken dat dit inzicht er een jaar geleden bij de plannen voor een zoetwaterfabriek kennelijk nog niet was. We wachten de verkenning van maatregelen voor de korte en de lange termijn met belangstelling af en gaan ervan uit dat de investeringen voor de zoetwaterfabriek daarin een plek krijgen. Voor Water Natuurlijk zijn klimaatrobuustheid, een gunstige energiebalans, circulariteit en duurzaamheid onmisbare randvoorwaarden om te komen tot een daadwerkelijk toekomstbestendige zuivering.
Tenslotte heeft Water Natuurlijk met enkele andere fracties in de VV van 23 april gevraagd om voor de voormalige werklocatie in Kijkduin niet alleen te kijken naar verkoop maar ook zelf alternatieve invulling, goed passend in het kwetsbare duingebied, te onderzoeken. We constateren met genoegen dat een deel van het buitenterrein hoe dan ook wordt teruggegeven aan de natuur en zetten de gedachtewisseling over het pand en de rest van het terrein graag voort in de commissie.

Nieuwsbrief februari 2020

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 13 februari unaniem ingestemd met de Beleidsnota Exoten.

Hierin wordt de aanpak beschreven van exotische plant- en diersoorten die een gevaar kunnen vormen voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit, het watersysteem en de waterkeringen binnen Delfland. Water Natuurlijk steunt deze aanpak die, afhankelijk van de ernst van de situatie en beschikbare maatregelen, gericht is op het voorkomen, bestrijden, beheersen of accepteren van exotische plant- of diersoorten. Voorbeelden zijn woekerende waterplanten, Aziatische duizendknoopsoorten en Amerikaanse rivierkreeften. Deze exoten kunnen het biologisch evenwicht verstoren, natuurschade veroorzaken en inheemse plant- en diersoorten verdringen. Water Natuurlijk heeft bepleit om de zorgplicht die Delfland vanuit de Wet Natuurbescherming heeft voor de inheemse flora en fauna proactief in te vullen en is tevreden dat dit nadrukkelijk is opgenomen. Indien nog geen goede bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn levert Delfland samen met andere overheden en kennisinstituten een actieve bijdrage aan onderzoek en kennisontwikkeling

Nieuwsbrief 3 december 2019 over het nieuwe belastingstelsel

Op 3 december 2019 is in de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie het voorstel van de Unie van Waterschappen besproken over de aanpassing van het belastingstelsel voor de waterschappen . De Unie heeft een voorstel gemaakt voor een proces en tevens een aantal inhoudelijke punten toegevoegd. Die combinatie levert in de commissie veel discussie op. Alle partijen hebben inhoudelijke thema’s ingebracht. Water Natuurlijk heeft haar inbreng gebaseerd op bijgaande position paper van de landelijke werkgroep belastingaanpassing van Water Natuurlijk. Zij pleit o.a. voor betaling door de vervuiler, de kostenveroorzaker en de profijt hebbende en dat het tarief voor Natuur op nul wordt gezet. Specifiek voor Delfland  vindt Water Natuurlijk het enigszins voorbarig om de tariefdifferentiatie voor de glasopstanden af te schaffen. 

 De dijkgraaf en de betreffende hoogheemraad stelden aan de Commissie voor om zich vooral  op het proces te concentreren, de drie inhoudelijke knelpunten op te lossen en de overige inhoudelijke punten in een tweede fase te bespreken. Hier kon iedereen mee instemmen.

Water Natuurlijk heeft voorgesteld om een klankbordgroep vanuit de gekozen partijen in stellen om vinger aan de pols te houden en het belang van de bewoners goed te waarborgen. Tevens om de Verenigde Vergadering tijdig te betrekken bij inhoudelijke onderwerpen. Beide zaken zijn toegezegd in de Commissie.

 

Nieuwsbrief 21 november 2019: Water Natuurlijk stemt in met begroting Delfland

Donderdag 21 november heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was de begroting 2020.

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting van 2020. In dit plan staan mooie doelen voor de leefbaarheid van het gebied en blijft het belastingtarief voor de bewoners gelijk.

Belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie worden verbonden met alle werkterreinen van het waterschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt bekeken hoe de biodiversiteit kan toenemen bij het onderhoud van dijken. Hetzelfde geldt voor activiteiten om schoon, gezond, levend en voldoende water te realiseren.

We ondersteunden een motie om meer te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door op elk gebouw van het waterschap zonnepanelen te installeren. Immers, vanwege het klimaatakkoord en de energietransitie, staan we voor enorme opgaven. Delfland is een uitgelezen partner om hier een behoorlijke steen aan bij te dragen. Ook is de ambitie om duurzaam in te kopen verhoogd met het doel om dit in 2023 volledig voor elkaar te hebben.

Nieuwsbrief 4 juli 2019 – aandacht door Water Natuurlijk voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking

Op 4 juli 2019 vergaderde het algemeen bestuur van Delfland. In deze Verenigde Vergadering heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking.

Nieuwe landelijke Jeugddijkgraaf komt uit Delfland

Aan het begin van de bijeenkomst werd een nieuwe landelijke jeugddijkgraaf geïnstalleerd. Water Natuurlijk feliciteert de Delflandse Jiska Taal uit Hoek van Holland met haar benoeming tot jeugddijkgraaf van Nederland. We wensen haar veel succes met haar missie om het waterbewustzijn onder jongeren aan te wakkeren.

Verbreding Boomawatering natuurvriendelijker

Op initiatief van AWP en Water Natuurlijk is gesproken over het natuurvriendelijker aanpakken van de verbreding van de Boomawatering te Monster. De verbreding van deze smalle watergang is nodig om het water bij forse regenbuien beter af te kunnen voeren. We zijn verheugd met de toezegging van hoogheemraad Koop om de overgang van water naar land te verzachten en bij deze en vergelijkbare werken de kansen voor natuur te benutten. Onze motie hierover werd door het college overgenomen. We rekenen er op dat ook bij toekomstige plannen op deze wijze “werk met werk” gemaakt kan worden.

Gemalen moeten visvriendelijk zijn

Water Natuurlijk bepleit een dergelijke bredere blik ook bij de aanpassing van gemalen. Nu moest bij de technische aanpassing van het gemaal “Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder”, die nodig is om een groter hoogteverschil te kunnen overbruggen, in de voorafgaande commissievergadering gevraagd worden naar de visvriendelijkheid van de voorgestelde oplossing. Wij willen dat er bij alle toekomstige voorstellen voor gemalen op voorhand aandacht is voor de visvriendelijkheid.

Pleidooi voor duurzame slibverwerking

Tenslotte zijn we blij met de toevoeging in de brief aan de organisatie voor de Gemeenschappelijke Slibverwerking om het belang van het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen uit slib kracht bij te zetten.