Nieuwsbrief 3 december 2019 over het nieuwe belastingstelsel

Op 3 december 2019 is in de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie het voorstel van de Unie van Waterschappen besproken over de aanpassing van het belastingstelsel voor de waterschappen . De Unie heeft een voorstel gemaakt voor een proces en tevens een aantal inhoudelijke punten toegevoegd. Die combinatie levert in de commissie veel discussie op. Alle partijen hebben inhoudelijke thema’s ingebracht. Water Natuurlijk heeft haar inbreng gebaseerd op bijgaande position paper van de landelijke werkgroep belastingaanpassing van Water Natuurlijk. Zij pleit o.a. voor betaling door de vervuiler, de kostenveroorzaker en de profijt hebbende en dat het tarief voor Natuur op nul wordt gezet. Specifiek voor Delfland  vindt Water Natuurlijk het enigszins voorbarig om de tariefdifferentiatie voor de glasopstanden af te schaffen. 

 De dijkgraaf en de betreffende hoogheemraad stelden aan de Commissie voor om zich vooral  op het proces te concentreren, de drie inhoudelijke knelpunten op te lossen en de overige inhoudelijke punten in een tweede fase te bespreken. Hier kon iedereen mee instemmen.

Water Natuurlijk heeft voorgesteld om een klankbordgroep vanuit de gekozen partijen in stellen om vinger aan de pols te houden en het belang van de bewoners goed te waarborgen. Tevens om de Verenigde Vergadering tijdig te betrekken bij inhoudelijke onderwerpen. Beide zaken zijn toegezegd in de Commissie.

 

Nieuwsbrief 21 november 2019: Water Natuurlijk stemt in met begroting Delfland

Donderdag 21 november heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was de begroting 2020.

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting van 2020. In dit plan staan mooie doelen voor de leefbaarheid van het gebied en blijft het belastingtarief voor de bewoners gelijk.

Belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie worden verbonden met alle werkterreinen van het waterschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt bekeken hoe de biodiversiteit kan toenemen bij het onderhoud van dijken. Hetzelfde geldt voor activiteiten om schoon, gezond, levend en voldoende water te realiseren.

We ondersteunden een motie om meer te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door op elk gebouw van het waterschap zonnepanelen te installeren. Immers, vanwege het klimaatakkoord en de energietransitie, staan we voor enorme opgaven. Delfland is een uitgelezen partner om hier een behoorlijke steen aan bij te dragen. Ook is de ambitie om duurzaam in te kopen verhoogd met het doel om dit in 2023 volledig voor elkaar te hebben.

Nieuwsbrief 4 juli 2019 – aandacht door Water Natuurlijk voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking

Op 4 juli 2019 vergaderde het algemeen bestuur van Delfland. In deze Verenigde Vergadering heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke gemalen en duurzame slibverwerking.

Nieuwe landelijke Jeugddijkgraaf komt uit Delfland

Aan het begin van de bijeenkomst werd een nieuwe landelijke jeugddijkgraaf geĂŻnstalleerd. Water Natuurlijk feliciteert de Delflandse Jiska Taal uit Hoek van Holland met haar benoeming tot jeugddijkgraaf van Nederland. We wensen haar veel succes met haar missie om het waterbewustzijn onder jongeren aan te wakkeren.

Verbreding Boomawatering natuurvriendelijker

Op initiatief van AWP en Water Natuurlijk is gesproken over het natuurvriendelijker aanpakken van de verbreding van de Boomawatering te Monster. De verbreding van deze smalle watergang is nodig om het water bij forse regenbuien beter af te kunnen voeren. We zijn verheugd met de toezegging van hoogheemraad Koop om de overgang van water naar land te verzachten en bij deze en vergelijkbare werken de kansen voor natuur te benutten. Onze motie hierover werd door het college overgenomen. We rekenen er op dat ook bij toekomstige plannen op deze wijze “werk met werk” gemaakt kan worden.

Gemalen moeten visvriendelijk zijn

Water Natuurlijk bepleit een dergelijke bredere blik ook bij de aanpassing van gemalen. Nu moest bij de technische aanpassing van het gemaal “Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder”, die nodig is om een groter hoogteverschil te kunnen overbruggen, in de voorafgaande commissievergadering gevraagd worden naar de visvriendelijkheid van de voorgestelde oplossing. Wij willen dat er bij alle toekomstige voorstellen voor gemalen op voorhand aandacht is voor de visvriendelijkheid.

Pleidooi voor duurzame slibverwerking

Tenslotte zijn we blij met de toevoeging in de brief aan de organisatie voor de Gemeenschappelijke Slibverwerking om het belang van het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en het terugwinnen van grondstoffen uit slib kracht bij te zetten.

Nieuwsbrief 20 mei 2019 – Raadsbreed Bestuursakkoord en nieuw college met Water Natuurlijk lid Marcel Belt

Nieuwsbrief Water Natuurlijk – 20 mei 2019

Bestuursakkoord 2019-2023 unaniem vastgesteld

Na de verkiezingen hebben alle fracties gewerkt aan een gezamenlijk bestuursakkoord. Water Natuurlijk is blij met het akkoord. Veel onderdelen die voor de toekomst van belang zijn en in ons verkiezingsprogramma stonden komen terug in dit akkoord, o.a.:

  • verbetering waterkwaliteit
  • klimaatadaptatie
  • energietransitie
  • biodiversiteit
  • betaalbare lasten

Water Natuurlijk ziet dit akkoord als goede basis voor Delfland om de komende jaren samen met partners aan de slag te gaan!

Kijk op www.hhdelfland.nl voor meer informatie over het bestuursakkoord.

Dagelijks bestuur benoemd met Water Natuurlijk-er Marcel Belt

In de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) werden ook 4 nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd. Fractievoorzitter van Water Natuurlijk Delfland Marcel Belt werd samen met Peter Ouwendijk, Ruud Egas en Manita Koop na ruime instemming van de VV geĂŻnstalleerd. Samen met de Dijkgraaf zullen zij zich inzetten voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Marcel zal zich in het bijzonder richten op waterkwaliteit, biodiversiteit, zoet water beschikbaarheid, zwemwater en andere recreatie, de Watervisie en Internationale samenwerking. Wij wensen hem en de andere bestuurders veel succes!

Meer informatie over het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (dagelijks bestuur) op www.hhdelfland.nl.

Annemiek Jenniskens is 20 mei 2019 fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Marcel Vissers is secretaris.