Programma Delfland

WATER NATUURLIJK
NATUURLIJK VEILIG EN MOOI!

10 Streefpunten verkiezingen 2015

1. Water Natuurlijk Veilig
(Veiligheid: keringen)

Veiligheid staat voorop! Veilige duinen, dijken en kades, zodat burgers en bedrijven veilig zijn voor overstromingen. Maar dijken en kades hebben ook cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde. Dat dat goed samen kan gaan bewijst de aanpak van de Commandeurskade in Maasland. En werken aan veiligheid biedt ook kansen voor natuur en landschap zoals bredere duinen en stranden. Denk aan de strandverbreding van de afgelopen jaren en het nieuwe natuurgebied Spanjaards Duin bij ‘s Gravenzande.

2. Water Natuurlijk Klimaatbestendig
(Water als ordenend principe)

Wij zijn de eerste generatie die gevolgen van klimaatverandering ondervindt en de laatste generatie die er iets aan kan doen! Water als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen voorkomt dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is voor droge voeten en schoon water. Dus ruimte voor water in woonwijken, bedrijfsterreinen en glastuinbouwgebieden. Niet alleen meer open water, maar ook minder verharding, zodat de grond meer water kan opnemen, ook al is de ruimte schaars. En meer ruimte voor water en groen betekent ook een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Daarom moet ‘het waterbeheer het land op’ met acties als ‘tegel eruit, groen erin’, regentonnen, half-verharding op parkeerterreinen, groene daken en waterpleinen zoals in Rotterdam. Dit draagt ook bij aan de bewustwording van mensen zodat iedereen een steentje bij kan dragen.

3. Water Natuurlijk Schoon en Gezond
(Chemische waterkwaliteit: overal een goede basiskwaliteit)

Ons water moet schoner, en dus gezonder! Vervuiling moet worden voorkomen door een brongerichte aanpak, voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Dat varieert van actief optreden tegen vervuilers, het verbeteren van rioleringen en het terugdringen van riool overstorten, het voorkomen van medicijnresten en microplastics in het water, tot goede waterkwaliteit in de waterspeeltuinen en zwemplekken. En ook al is niet ieder water officieel zwemwater: een goede basiskwaliteit moet overal mogelijk zijn.
Wat veel mensen niet weten: water komt schoon ons gebied in, en verlaat het gebied vervuild. De grootste bron van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is de glastuinbouw. Er zijn veel te veel lozingen. Dat moet veranderen: slimme handhaving en actieve communicatie moet zorgen voor de noodzakelijke mentaliteitsverandering bij glastuinders. Zo nodig zijn ook financiële prikkels nodig om tot het gewenste gedrag te komen: de vervuiler betaalt!. Door slimme technieken en innovatie moet vervuiling direct (digitaal) zichtbaar worden bij de tuinders en omwonenden. Door goed samenwerken bereiken we samen de ‘emissieloze kas’ in 2027, en daarmee schoon en gezond water voor iedereen.

Samenwerken is belangrijk om het water schoner te krijgen: met provincie, rijk en Europa door beleid en wet- en regelgeving, met het bedrijfsleven door te kijken waar winst behaald kan worden, met de gemeenten via gezamenlijke waterplannen (o.a. aanpak waterproblemen en rioleringsplannen) en voorlichting naar burgers en bedrijven.

4. Water Natuurlijk Mooi
(Ecologische kwaliteit: goed voor planten en dieren, burgers en bedrijven)

Meer waternatuur voor een betere waterkwaliteit, maar ook als bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Juist in een sterk verstedelijkt gebied is water niet alleen een bedreiging, maar biedt het ook kansen voor de beleving en de biodiversiteit.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan watervogels, en de weidevogels. Goed waterbeheer helpt: betere waterkwaliteit en goed peilbeheer.
Meer natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers geven niet alleen ruimte aan dieren en planten, maar ook aan het water zelf. Belangrijk is dat de aanleg van dergelijke natuurvriendelijke oevers goed doordacht is. Dit vergt een integrale aanpak: niet alleen de ecologische kwaliteit is belangrijk, maar ook de toegankelijkheid voor recreatie en sportvissers, en de veiligheid.
Natuurvriendelijke oevers werken als ecologische verbindingszones, wat belangrijk is in een gebied als Delfland waar veel ruimte is volgebouwd of verhard. Bovendien draagt het ook bij aan de veiligheid: wateren met schuine oevers zijn niet alleen beter voor planten en dieren maar er kan ook meer water in opgevangen worden en minder steil is ook veiliger voor kinderen.

Water Natuurlijk ziet de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) als een kans voor water, natuur en landschap. Zo zijn er als gevolg van de KRW eind 2015 maar liefst 28 hectare (een hoeveelheid van ongeveer 60 voetbalvelden!) waternatuur aangelegd verspreid in heel Delfland. En… meer natuurvriendelijke oevers zorgen niet alleen voor een betere waterkwaliteit maar ook voor meer groen in de stad en aantrekkelijke oevers in het landschap.

5. Water Natuurlijk Dichtbij in stad en dorp
(Water biedt kansen in stedelijk gebied)

Natuur is overal, niet alleen in natuurgebieden waar er in dit gebied zo weinig van zijn, maar juist ook midden in het stedelijk gebied. Daarom is het belangrijk dat water mogelijkheden biedt voor meer groen in steden en dorpen. Het hoogheemraadschap van Delfland zoekt ruimte voor water, om water te kunnen bergen bij zware regenval en om de ecologische kwaliteit te verbeteren. Dat draagt ook bij aan een betere leefomgeving: wonen aan het water, mooie oevers, plassen en singels vlakbij huis, waar je kunt vissen, varen, spelen en zo kunt genieten van het water.

Water in de stad en dorp verdient meer aandacht. Niet alleen omdat er steeds meer mensen in stedelijk gebied wonen, maar juist omdat de klimaatverandering met hevigere buien juist daar goed merkbaar is. Maar deze bedreiging biedt ook kansen: door meer en mooier water in de stad verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Singels, grachten, plassen en sloten zorgen voor een mooiere stad en meer mogelijkheden om van water te genieten. Water in de stad is meer dan alleen voor onze droge voeten. Water zorgt ervoor dat ons gebied aantrekkelijk is voor planten en dieren, voor burgers en bedrijven.

6. Water Natuurlijk Dichtbij in de polder
(Water biedt kansen voor natuur, landschap en recreatie in de polder)

Het eeuwenoude unieke polderlandschap moeten we behouden en versterken, water speelt daarbij een belangrijke rol. Gelukkig zijn er in Delfland nog hele fraaie polders waar het authentieke agrarisch cultuurlandschap bewaard is gebleven. Goed voorbeeld hiervan is Midden-Delfland, de Bieslandse polder en het gebied rondom Oude Leede. Zo heeft Water Natuurlijk zich ingezet om het polderlandschap in de Bergboezem Berkel te behouden, en dat is gelukt! Beheer bij de mensen in de polder. Het is belangrijk om het dit landschap te behouden en te versterken, niet alleen vanwege natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie, maar ook vanwege de kansen die er liggen op het gebied van waterbeheer. Zo is peilbeheer heel belangrijk voor weidevogels!

7. Water Natuurlijk Vis!
(Visstand beheer en vismigratie)

Het water is het huis van de vis. Maar vis is ook beleving, vis brengt mensen dichter bij de natuur. Goed visstand beheer levert een bijdrage aan de waterkwaliteit en dus aan de beleving ervan. Samen met de visstand beheerders (met name de hengelsporters) zoeken we naar mogelijkheden voor verbetering. Belangrijk daarbij is de vermindering van de barrières in de trekroutes van vissen: knelpunten moeten worden aangepakt en nieuwe gemalen moeten visvriendelijk en vispasseerbaar zijn. Dus geen beschadigde en vermalen vissen, maar paling en andere vissen die vrij heen en weer zwemmen. Het gemaal Schoute in Scheveningen is al aangepakt, daar komen jaarlijks duizenden jonge glasalen ons gebied in waarna ze tot volwassen paling opgroeien in de polders.

8. Water Natuurlijk Duurzaam
(Duurzaamheid, zuivering afvalwater en peilbeheer)

Water Natuurlijk staat voor Duurzaam: ecologisch én economisch. We kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. Bij alles wat Delfland daaromtrent aan anderen vraagt, is het belangrijk dat het hoogheemraadschap zelf het goede voorbeeld geeft. Maatregelen moeten dus getoetst worden op duurzaamheid. Bij grote investeringen is een maatschappelijke kosten-batenanalyse een vereiste. Delfland wordt energieneutraal en de water- en stoffenkringloop wordt gesloten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: of door uitgaven in te toekomst te voorkomen, of doordat het zelfs geld kan opleveren!

Zo vindt Water Natuurlijk dat er bij de zuivering van ons afvalwater is nog veel winst is te behalen, financieel en kwalitatief. Grondstoffen als fosfaat kunnen teruggewonnen worden, er kan warmte uitgehaald worden voor de verwarming van huizen en bedrijven. Om de zuivering efficiënter te maken moet zoveel mogelijk voorkomen dat schoon regenwater in het riool komt. Dat kan door verdergaande samenwerking tussen gemeenten en het waterschap. Het rendement van de zuiveringsinstallaties moet zo goed worden dat het water hergebruikt kan worden en niet meer in zee geloosd hoeft te worden. Dat scheelt weer in de wateraanvoer, en dus geld.

En niet alleen in afvalwater zit warmte (dus energie), ook in het water van kanalen en grachten. Dus ook de energie uit oppervlaktewater kan benut worden en is het dus volgens waard om in te investeren. Dit levert dit niet alleen geld op, maar het water wordt minder warm en dus de waterkwaliteit beter!

Door een duurzaam peilbeheer kan bodemdaling worden beperkt en de natuur meer kansen krijgen. Bij peilbesluiten moet niet alleen naar de korte termijn worden gekeken, maar juist ook naar de gevolgen op de lange termijn. Dat is belangrijk vanwege de economische en ecologische gevolgen. Waar mogelijk moet flexibel peilbeheer worden toegepast zodat oevervegetatie en waterleven meer kans krijgen en schoon regenwater langer wordt vastgehouden.

Voor duurzaam grondwaterbeheer is communicatie minstens zo belangrijk: mensen moeten weten wie waarvoor verantwoordelijk is zodat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar ook meer begrip krijgen voor de rol van water. Een lager peil lijkt op korte termijn handig (droge voeten en droge kelders) maar op lange termijn niet (de bodem gaat sterker dalen en funderingspalen gaan sneller rotten doordat er meer zuurstof bij kan komen.)

9. Water Natuurlijk Waterbewust
(Bewustzijn van de rol van het water)

Het water is van en voor iedereen! Het is belangrijk dat in een laaggelegen en waterrijk gebied als Delfland mensen weer bewust worden van het water, zeker nu met de meer extreme buien en zeespiegelstijging. Dat kan door meer zichtbaar water in de stad, natuur- en milieueducatie, communicatie met (verschillende groepen) burgers door informatie in bladen, aanwezig zijn bij grote evenementen, fiets- en wandelroutes langs Delflands water en erfgoed. Stimuleren dat inwoners van Delfland zelf ook hun steentje bijdragen aan goed waterbeheer door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen, hun tuin minder te verharden en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken in de tuin.

10. Water Natuurlijk Betaalbaar
(Verstandig investeren bespaart geld)

Door verstandig investeren, rekening te houden met de lange termijn, kansen benutten, innovatie en samenwerking met andere overheden, organisaties en bedrijven kunnen we kosten besparen en water betaalbaar houden voor iedereen. Bijvoorbeeld: geen dure grond aankopen als je door samenwerken ook je doelstellingen kunt bereiken. Water Natuurlijk heeft hier de afgelopen periode winst mee geboekt door waternatuur aan te leggen op terreinen van Natuurmonumenten (bij de Broekpolder) en het Zuid-Hollands Landschap (bij de Zeven Gaten in De Lier). Daardoor verbetert de natuurkwaliteit en het scheelt geld voor de grondaankoop. Goed waterbeheer met oog voor kwaliteit zorgt voor een veilig en aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Dat is belangrijk in dit druk bevolkte deel van Nederland!

Dus: Water Natuurlijk geeft waar(de) voor je geld!