Droogte!

Sinds anderhalf jaar heeft WF het thema klimaatverandering hoog op de agenda gezet. Waterschappen zijn zich als geen andere overheid ervan bewust dat maatregelen nodig zijn om het watersysteem klaar te maken voor deze uitdaging.

Inmiddels loopt er een Rijks Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie waarin de verdere uitwerking van dit thema vorm moet krijgen. Maar in de regio zal het moeten gebeuren! Dat er niemand is die dit alleen kan oplossen en dat er gezocht moet worden naar gedragen oplossingen hebben we nu net in Fryslân ondervonden.

Sinds eind mei is het warm en droog in Nederland. In juli liepen de temperaturen op tot 35 graden. Het boezempeil werd hoger gezet om te zorgen dat het water in de polders op peil kon blijven. Door de fijnmazige peilstructuur van ons gebied, de verdamping , en de verschillen in regio’s was het risico dat we de peilen in de polders niet zouden kunnen handhaven. Gelukkig hebben we ook het IJsselmeer, onze gezamenlijk zoetwatervoorraad. Onze strategie is geweest om te anticiperen op ernstig watertekort en te zorgen dat er een buffer was voor het geval de situatie zou verslechteren. Er werden schutbeperkingen voor de pleziervaart ingesteld, en het doorspoelen werd beperkt. Ook werd er extra hekkelwerk uitgevoerd om te zorgen dat het water in ieder geval ongehinderd in kon stromen. Eind juli was de situatie zo dat de waterkwaliteit hard achteruit ging en dat de wateraanvoer naar de polders in gevaar kwam. Dat zou weer enorme gevolgen hebben voor onze keringen, met name in het veengebied, en de natuur. Om te zorgen dat de schade beperkt werd is er op 27 juli een beregeningsverbod ingesteld voor grasland, en een tijdslot voor de overige gewassen, zodat er beregend werd in de tijd dat de verdamping het minst was, en er tijd was het water vanuit de boezem naar de polders te krijgen.  Intussen zakte het IJsselmeer peil naar – 25 cm. Dat is voor Friesland een kritiek peil.

Door een goede naleving van het beregeningsverbod hebben we de adempauze kunnen gebruiken om te zorgen dat we ons watersysteem  op orde kregen zodat we op 3 augustus het tijdslot op de beregening met zes uur konden verruimen. Het bleef heet en droog en we gingen ons voorbereiden op een ernstig watertekort. Gelukkig sloeg het weer in het weekend van 10-11 augustus om , en konden we de beregeningsverboden opheffen. Dat wil niet zeggen dat deze droogteperiode nu kunnen afsluiten. Landelijk is er nog een droogtetekort, en de waterkwaliteit is slecht. Er is veel schade aan landbouw en natuur en de grondwatersituatie verdient aandacht.

Deze periode is een droogte- stresstest geweest waar we veel van hebben geleerd. Een goede evaluatie is dan ook van belang. Het heeft ook weer eens iedereen tot het inzicht gebracht dat veranderingen eerder aan de orde zijn dan we denken. Dat besef is bij ons en bij al onze stakeholders aanwezig.  Laat het ons sterken om met elkaar de uitdagingen aan te gaan!

Marian Jager

Toon alle berichten in deze rubriek