Fractie Wetterskip Fryslân

De onderstaande bestuursleden van Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Marian Jager
Dagelijks Bestuurslid
Oosterwolde – 1954 – Aanspreekpunt regio: Zuid-OOst

Ik ben veertig jaar actief in het openbaar bestuur en de publieke sector. Verder ben ik lid van het bestuur van de KNHM, een organisatie die burgerinitiatieven ondersteunt. Op die manier kijk ik van verschillende kanten naar maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in het waterschap wordt momenteel bekeken hoe burgerparticipatie vormgegeven kan worden via groen-blauwe diensten en projecten als “Toekomstbestedig Waterbeheer”.Het lijkt mij een mooie uitdaging aan dat soort processen mee te werken.

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, en geen politieke lijst. Het waterschap is een functionele overheid waarbij het vooral gaat om deskundige inbreng specifiek op het terrein van water vanuit de verschillende belangen in de fysieke leefomgeving, vanuit het grote belang dat water in ons land heeft. De overheid stelt de kaders en het waterschap voert uit vanuit een integrale visie op het waterbeheer. Dat spreekt mij aan, en het werkt ook al honderden jaren naar tevredenheid. Politieke partijen hebben bredere en wisselende doelstellingen en belangen.

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten – 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Organisatie en Bestuur
 • Communicatie
 • Educatie
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Zuiveringen

Ik kom uit Haulerwijk waar ik op een boerderij opgegroeid ben. Hier heb ik een gigantische voorliefde voor alles wat bloeit en groeit ontwikkeld. Zo woon ik nu samen met mijn kippen en kerel midden in het mooie Warten. Hiernaast houd ik van schilderen, zwemmen en statistiek. Al is in dat laatste geval “houden van” wel een heel groot woord. Naast mijn werk voor het waterschap werk ik als lobbyist voor agenda netwerk Noordoost Fryslân en werk ik voor ProDemos waar ik cursussen geef en maak. Zo sta ik aan de wieg van de cursus Actief voor het Waterschap.

Water Natuurlijk heeft een verkiezingsprogramma dat naadloos aansluit bij mijn idealen omtrent landschap, natuur, milieu, recreatie en ga zo maar door. Vooral de wil om naar een passend evenwicht te komen tussen landbouw en verantwoord omgaan met onze aardbol spreekt me erg aan.

 
Auke Wouda
Algemeen Bestuurslid
Sneek – 1948
 • Bodemdaling
 • Financiën en belastingen
 • Primaire waterkering
 • Waddeneilanden
 • Waterketen

Zonder schoon en voldoende water kunnen Friese natuurgebieden niet bestaan. Door verdroging en te lage waterstanden klinkt het veen in, wat ook nadelig is voor de natuur. Klimaatverandering zorgt voor heftiger regenbuien. Door het water vast te houden en te bergen is de waterovervloed te beperken. Daar wil ik met het Wetterskip voor zorgen.

Martin Dijkhof
Algemeen Bestuurslid

Oudehaske – 1950 – Gebiedsplannen: Zuidoost en Zuidwest Fryslân

 • Waterbeheerplan
 • Veenweide
 • Audit

Maatschappelijk ben ik van jongs af aan erg betrokken. In mijn middelbare schooltijd is dat begonnen. Al jong lid geworden van een politieke partij. In dit geval de PvdA waar ik op 16 jarige leeftijd bij de Federatie voor Jongerengroeperingen (nu de Jonge Socialisten) terecht kwam. Vooral aangetrokken door de beginselen waar de PvdA altijd voor stond: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en meer gelijkheid, duurzaamheid en solidariteit. Een samenleving waarin de mens centraal staat en waar iedereen op een menswaardig bestaan kan rekenen! Bestuurlijk actief geworden in de jongerenbeweging van die partij met een lidmaatschap van de jeugdgemeenteraad in Leeuwarden. Daarna doorgestroomd naar de schaduwfractie van de PvdA- raadsfractie in combinatie met bestuursfuncties binnen de afdelingsstructuur van de partij. Na onze verhuizing naar Heerenveen heb ik die betrokkenheid voortgezet. O.a. ben ik van 1982 tot eind 1987 wethouder van de PvdA geweest in de gemeente Heerenveen. Een hectische, tijdrovende, boeiende maar energierijke periode in ons leven. Een tijd waarin we binnen de partij nog heel sterk dat de wereld maakbaar was als we onze idealen maar konden realiseren.

Die bestuurlijke betrokkenheid heeft zich ook geuit in bestuursfuncties bij andere organisaties (sportvereniging – KNVB – stichting voor de exploitatie van sportvoorzieningen – hand – en spandiensten plaatselijk belang – ‘t Fryske Gea o.a.). Nu ik gepensioneerd ben zet die maatschappelijke betrokkenheid zich voor. Het afgelopen jaar ben ik samen met Jelle Arjaans vanuit de natuurorganisatie ’t Fryske Gea via de Vereniging van Bos en Natuur Eigenaren bij de waterschapsverkiezingen op een geborgde zetel in het algemeen bestuur van het wetterskip Fryslân terecht gekomen. Omdat de idealen en belangen van de natuurorganisaties heel dicht liggen bij de doelen en idealen van Water Natuurlijk hebben Jelle en ik besloten ons aan te sluiten bij de fractie van Water Natuurlijk – de waterschapspartij van Nederland. Dat voelt goed. Een leuke club mensen die elkaar accepteert en die samen de belangen van Water Natuurlijk nastreeft. Wat ik in de functie van lid van het algemeen bestuur van het wetterskip vooral belangrijk vind, zijn de instandhoudingsdoelen van natuur en het bieden van meer ruimte aan de natuur. Waarbij het zeker zo is dat daar waar de natuur onder druk staat door vooral de toenemende intensiteit van de agrarische sector met steeds meer nadruk op ‘meer – meer – meer’ dat wel wat minder kan. Zeker ook als je steeds vaker wordt geconfronteerd met de sterke teruggang van de weidevogelgang. Diverse onderzoeken wijzen daar ook op. Het wordt de hoogste tijd dat de landbouw dat ook gaat inzien en zich daarnaar gaat gedragen.

Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noordwest Fryslân en de eilanden

 • Verzilting
 • Waterkwaliteit
 • Boezem en kade
 • Kader richtlijn water

Jelle is directeur van het Dockinga College in Ferwert en directeur van de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. Hij is maatschappelijk betrokken en heeft naast zijn werk ook diverse andere functies vervuld, zoals informateur en formateur van het college B&W van de gemeente Dongeradeel in 2006, lid van de gebiedscommissie Dongeradeel, bestuurslid van museum het Fiskershûske te Moddergat en voorzitter van museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum. Arjaans is al jaren lid van It Fryske Gea en levert graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Hij heeft veel belangstelling voor cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder.

Irona Groeneveld
Algemeen Bestuurslid

Burgum – 1966 – gebiedsplan Noordoost en Westerkwartier

 • Crisis en veiligheid / waterveiligheid / HWBP
 • Deltaplan
 • Vaarwegbeheer
 • Emissiebeheer

Met man en zoon (twee dochters al het huis uit) woon ik in Burgum, in de mooie Fryske Wâlden. In het dagelijks leven werk ik bij WELLZO in Leeuwarden als projectleider Statushouders en Vluchtelingen. Mijn betrokkenheid bij de samenleving vertaalt zich al mijn hele leven in diverse bestuursfuncties. Op dit moment ben ik o.a. voorzitter van Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker en voorzitter van de RvT van BV Extra Handen, een stichting die bouwt aan sociale netwerken op buurtniveau.

Voor GroenLinks/GrienLinks ben ik 10 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Fryslân, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Daar heb ik o.a. op de groene en blauwe portefeuilles het woord gevoerd en het belang ontdekt van het op duurzame wijze omgaan met de Friese natuur, het water en het landschap. Als interim wethouder op Terschelling heb ik meegemaakt wat waterveiligheid in de praktijk betekent: met zuidwesterstorm vliegt en vaart er niets meer en moet je het met elkaar redden op het eiland. Sindsdien heb ik een grote liefde ontwikkeld voor de Wadden, de Waddeneilanden en Terschelling in het bijzonder.