Fractie Water Natuurlijk Fryslân 2019-2023

Tieneke Clevering
Algemeen Bestuurslid
Warten – 1993 – Fractievoorzitter

Woordvoerder:

 • Algemene bestuurlijke zaken: Communicatie, Digitalisering, Educatie, Internationale Samenwerking, Juridische Zaken en Personeel
 • Muskusratten
 • Stedelijk waterbeheer
 • Noordelijk Belasting Kantoor
 • Commissie benoeming nieuwe dijkgraaf

Dit is mijn tweede periode in het algemeen bestuur en ik kan je vertellen dat het een bijzondere wereld is, die waterschapswereld. Er wordt met deze nieuwe coalitie vooral vanuit de belangen van de boer gedacht in ons bestuur. Volgens mij is Fryslân veel meer dan dat. Ik wil me deze 4 jaar sterk maken voor een betere balans tussen economie en ecologie. Wil je met meedenken? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens. 

Zelf woon ik in Warten met mijn kippen en kerel, dichtbij de Âlde Feanen en ook op fietsafstand van mijn stad. Mijn hobby's zijn vergaderen, slapen en eten. Ik geloof niet dat het echt mijn hobby's zijn maar het is wel wat ik tegen wil en dank het meeste doe.

Jelle Arjaans
Algemeen Bestuurslid

Dokkum – 1953 – Gebiedsplannen: Noord Fryslân en de eilanden

 • Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
 • Verzilting
 • Waterkwaliteit en vis
 • Zwemwater
 • Kader richtlijn water
 • Contact persoon TBO’s en Sportvisserij

  Ik ben historisch geograaf en voormalig directeur in het voortgezet onderwijs in Noordoost Friesland. Dit wordt mijn tweede termijn als lid van het Algemeen Bestuur namens de Natuurorganisaties (TBO’s), een zogenaamde geborgde zetel Natuur. Ik ben al jaren lid van It Fryske Gea en lever graag op bestuurlijk niveau een bijdrage aan het werk van de vereniging. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar cultuurhistorie en die van het Friese landschap in het bijzonder en de rol die het water daarin speelde en speelt.

Klaas Zwart
Algemeen Bestuurslid

Woordvoerder

 • Financiën en belastingen
 • Primaire waterkeringen en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Crisis- en calamiteitenbeheer
 • Handhaving
Monique Plantinga
Algemeen Bestuurslid
Woordvoerder:
 • Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Innovatie
 • Waterketen
Water….. zo belangrijk! Schoon water, niet te veel en niet te weinig. Een hele uitdaging, want water staat onder druk. Door klimaatverandering bijvoorbeeld. Droogte vraagt om meer waterbuffers. Plensbuien om meer groene daken en minder tegels. Schoon water en chemicaliën ingezet bij gas- en zoutwinning gaan niet samen.De huidige tijd vraagt om een stevig toekomstgericht waterschap. Een aanjager van slimme, betaalbare en duurzame oplossingen, een waterschap dat het goede voorbeeld geeft, dat luistert naar alle partijen inclusief de natuur. Daar zet ik mij namens Water Natuurlijk graag voor in! Mijn groene hart klopt vurig voor water en voor Friesland. Naast Algemeen Bestuurder bij It Wetterskip werk ik als programmamanager bij de Friese Milieu Federatie aan projecten en campagnes voor een nog mooier en duurzamer Fryslân. Ook ben ik actief als voorzitter van de Stichting Tsjingas. Vanuit deze stichting zet ik mij in voor afbouw van gaswinning en opschaling van duurzame energie.
Auke Wouda
Algemeen Bestuurslid

Sneek - Gebiedsplannen Zuid Fryslân

Woordvoerder:

 • Veenweide
 • Deltaplan
 • Keur en legger
 • Vergunningverlening
 • Peilbeheer, boezem en kade
 • Regionale en lokale deelsystemen en keringen
 • Waterzuivering en duurzame slibverwerking