Tieneke Clevering

Momenteel heb ik mijn eerste 4 jaar in het algemeen bestuur er bijna opzitten en ik kan je vertellen dat het een bijzondere wereld is, die waterschapswereld. Er wordt vooral vanuit de belangen van de boer gedacht in ons bestuur. Volgens mij is Fryslân veel meer dan dat. Ik wil me sterk maken voor een betere balans tussen economie en ecologie. Dat wilde ik 4 jaar geleden ook en we hebben ook best veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet!

Zelf woon ik in Warten met mijn kippen en kerel, dichtbij de Âlde Feanen en ook op fietsafstand van mijn stad. Mijn hobby's zijn vergaderen, slapen en eten. Ik geloof niet dat het echt mijn hobby's zijn maar het is wel wat ik tegen wil en dank het meeste doe.

LinkedinFacebookInstagram
Irona Groeneveld

Water Natuurlijk staat voor een manier van omgaan met water, landschap, dieren en mensen die naadloos aansluit bij mijn idealen. De afgelopen periode heb ik met plezier in het AB het woord gevoerd op mijn portefeuilles. Contact met inwoners, ondernemers en organisaties vind ik daarbij belangrijk; horen wat er speelt en weten waar het om gaat.
Omgaan met de gevolgen van hevige regenval en droogte wordt een groot thema. Afgelopen zomer hebben we dat aan den lijve ondervonden. Water vasthouden in de bodem, een hoger peil en het vergroenen van stedelijke omgeving zijn natuurlijke manieren om droogte en hittestress tegen te gaan. Daar wil ik me voor inzetten met het Wetterskip.


Politieke ervaring: Statenlid voor GrienLinks Fryslân van 2003-2013 en wethouder op Terschelling van 2013-2014.

LinkedintwitterFacebook
Monique Plantinga

Water….. zo belangrijk! Schoon water, niet te veel en niet te weinig. Een hele uitdaging, want water staat onder druk. Door klimaatverandering bijvoorbeeld. Droogte vraagt om meer waterbuffers. Plensbuien om meer groene daken en minder tegels. Schoon water en chemicaliën ingezet bij gas- en zoutwinning gaan niet samen. Watervervuiling door plastic moet een halt toegeroepen worden. Net als het verdwijnen van de weidevogels en de veenweiden. De huidige tijd vraagt om een stevig toekomstgericht waterschap. Een aanjager van slimme, betaalbare en duurzame oplossingen, een waterschap dat het goede voorbeeld geeft, dat luistert naar alle partijen inclusief de natuur. Daar zet ik mij graag voor in! Mijn groene hart klopt vurig voor water en voor Friesland. Het mooie Friese landschap is een kostbaar goed. In mijn dagelijkse leven doe ik mijn best Friesland nog mooier maken. Ik ben al zeer actief als voorzitter van de Stichting Tsjingas en zet mij in voor afbouw van gaswinning en opschaling van duurzame energie. Ik hoop nog meer bij te kunnen dragen als gekozen lid van het waterschap.

Auke Wouda

Bijna vier jaar in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en dat wil ik graag nog minstens vier jaar met plezier blijven doen. Om er voor te zorgen dat het Wetterskip zelf klimaatneutraal functioneert en zelfs energie gaat leveren. Het Wetterskip zal zich aan moeten passen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, verzilting, lange droge periodes (zoals dit jaar) en meer en heftiger buien. Water beter vasthouden en met hogere waterstanden, zodat ook de veenpakketten behouden blijven. Ook voor de weidevogels. Dat kan alleen door ook de manier van landbouw drastisch te veranderen. Meer biologisch, extensiever en arbeidsintensiever maar op zo’n manier, dat boeren een redelijk inkomen houden. En natuurlijk er voor zorgen, dat ook het Woudagemaal kan blijven draaien op duurzame energie. Daar ga ik voor, samen met de andere mensen van Water Natuurlijk.

Pieter Klaas de Vries
Pieter de Vries is algemeen bestuurslid van HSV Ons Genoegen uit Makkum, vismeester en door Sportvisserij Fryslân voorgedragen als kandidaat op de verkiezingslijst van Water Natuurlijk Fryslân. “Ik ben een allround sportvisser en houd van de vele verschillende manieren om deze prachtige sport te bedrijven. Om die te kunnen blijven beoefenen, moeten we zorgvuldig met de natuur omspringen, zorgen voor een goede visstand en water waarin kan worden gevist. Stem op mij zodat we aan tafel zitten, onze stem kunnen laten horen en mee beslissen.”
LinkedinTwitterfacebook
Petra Esser

Ik ben Petra Esser (59), opgegroeid in de Randstad en sinds 2002 wonend in Jirnsum samen met mijn Friese partner. Ik ben milieubiologe en  bedrijfskundige en de laatste 14 jaar werkzaam als docent aan de  Thorbecke Academie. Hier heb ik geparticipeerd in een kenniskring Watermanagement en modules over dit onderwerp verzorgd. Daardoor is mijn interesse in waterbeheer gegroeid. Friesland neemt op dit punt een  bijzondere positie in in Nederland, de grondwaterpeilen zijn hier extreem laag. Het wordt de hoogste tijd dat we een natuurlijker  waterbeheer gaan inzetten, zodat natuur en landbouw meer met elkaar in  evenwicht komen. Water Natuurlijk is voor mij de partij die hier daadwerkelijk mee aan de slag wil!

Fedde Bergsma

Fêdde Bergsma woont in Ruigahuizen, is geboren op een
boerderij in het veengebied (Langezwaag),groeide daarna op op de grens van zand en veen in Gaasterland (Harich) en woonde jarenlang met zijn vrouw op een varend woonschip in Amsterdam.

Ik zeilde in de 90 er jaren met vrienden o.a. de Atlantische oceaan over en je mag me dus als een kenner van het water vanuit verschillend perspectief beschouwen. Ik ontwikkelde en beheer samen met mijn vrouw een particulier natuurterrein en heb in dat kader veel overleg met natuurorganisaties en de overheid. Vakmatig had en heb ik veel contacten met o.a. LTO (en ZLTO)en met mijn achtergrond als boerenzoon ben ik goed op de hoogte van de dilemma's waar de hedendaagse boer(in) zich voor geplaatst ziet. Ik maak me o.a. druk over de gevolgen van de steeds verdergaande industrialisatie van onze woonomgeving en omdat beheer van het water daarin een essentiële rol speelt sloot ik me aan bij Water Natuurlijk Fryslân. Ik probeer consequent tegenstellingen boven tafel te krijgen opdat er vanuit heldere posities gezocht kan worden naar verbinding en/of coalities. Dit alles vanuit de overtuiging dat, als het om waterbeheer gaat, we met zijn allen uiteindelijk allemaal hetzelfde belang dienen.

Karin Hazelhoff

Mijn naam is Karin Hazelhoff, ben 46 jaar en woon al zo’n 30 jaar in Joure. Ik hou zo van Friesland; van de uitzichten, het water, de bossen. Al zo’n 10 jaar werk ik met veel plezier bij het waterschap in Flevoland en ben dus erg betrokken bij alles wat een waterschap doet. Mijn groeiende interesse in het openbaar bestuur heeft me er toe gebracht om me verkiesbaar te stellen voor het waterschap in mijn eigen provincie. En voor mij is er maar één partij waarvoor ik trots op de lijst wil staan: Water Natuurlijk Fryslân! Een vereniging die ontstaan is vanuit natuur- en recreatieorganisaties en daarmee werkt aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Een vereniging die zich niet alleen richt op het waterbeheer van nu, maar juist keuzes maakt die zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna ook kunnen leven, werken en genieten in onze unieke provincie. Ik vind het belangrijk dat we die keuzes maken (waar mogelijk) samen met inwoners. De betrokkenheid bij het werk van het waterschap wordt hierdoor vergroot en inwoners krijgen meer gevoel bij wat het waterschap doet met belastinggeld.

Froukje Hernamdt

Toen bestuurslid Michel Hania mij vroeg of ik op de lijst van Water Natuurlijk wilde voor de verkiezingen van maart 2019 zei ik onmiddellijk ‘ja’. Water Natuurlijk is voor mij een voorbeeld van een open structuur in het Openbaar Bestuur; dat vind ik plezierig. Zo was ik twee periodes, van 2006-2014, wethouder in de gemeente Littenseradiel en in de tweede periode was dat voor SAM. Een vereniging waarvan zowel politieke partijen als ‘losse’ kiezers lid konden worden. Qua structuur hetzelfde als Water Natuurlijk. Mensen van diverse politieke gezindte komen bij elkaar omdat ze urgentie voelen over één of meerdere thema’s.
Nu het Deltaplan Biodiversiteit is vastgesteld en ook het Klimaatakkoord weer verder kan, is er een enorme urgentie en een zeer groot thema is “Water”, daar ligt de uitdaging de komende jaren.
Water Natuurlijk kan een hele goede en grote rol spelen in deze belangrijke processen en ik vertrouw erop dat Water Natuurlijk die rol en verantwoordelijkheid ook neemt. Vandaar dat ik met trots op de lijst sta voor Water Natuurlijk !

Roy Postma

Mijn naam is Roy Postma, ik vind het belangrijk dat er een goede balans bestaat tussen ecologische belangen versus economische belangen. Want dat is waar de discussies rondom het beheer van het waterschap vaak over gaat. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld omdat ik graag zie dat er meer jongeren worden vertegenwoordigd, omdat ik vind dat deze groep zich onvoldoende laat horen in de samenleving. Met mijn Friese nuchterheid en scherp analytisch vermogen probeer ik mijn bijdrage te leveren. Ik hoop op jouw stem, spreek me gerust aan als je vragen hebt. Daar zijn we voor.

Ron van der Leck

Mag ik mij voorstellen: Ron van der Leck, geboren in Den Haag, 63 jaar, getrouwd met Melanie, drie kinderen en twee prachtige kleinkinderen. Ik heb ervaring in het bedrijfsleven, het welzijnswerk, de zorg en in het openbaar bestuur, als manager, directeur, controller en wethouder. De waterhuishouding van ons mooie Friesland de primaire taak van het Wetterskip, maar vanwege de klimaatsverandering is de energietransitie nu de grootste uitdaging, grote reductie van CO2 uitstoot en duurzaam ondernemen, zijn de kansen waar ik graag aan wil bijdragen.
Maar ik wil ook aandacht voor de weidevogels, ons mooie singellandschap en voor biodiversiteit. Alleen niet vanuit een ivoren toren, maar samen met alle inwoners, want alleen samen krijgen wij het voor mekaar!

Lisa Edema
Ik ben Lisa Edema,, 21 jaar oud. Ik woon met veel plezier in het mooie Appelscha, nabij het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. Een heel ander landschap dan de rest van Friesland, maar zeker net zo belangrijk. Ook hier kunnen we als Water Natuurlijk ervoor zorgen dat de kostbare natuur wordt behouden. Bijvoorbeeld door het vernatten van het veen, zodat er zo min mogelijk C02 uitstoot plaatsvindt.
 
In het dagelijkse leven studeer ik Bestuurskunde en European Studies in Leeuwarden. Hier leer ik veel over het openbaar bestuur. Ik wil deze kennis graag overdragen naar anderen. Ik wil burgers betrekken bij de politiek en wijzen op de noodzaak voor actie als het gaat om klimaatadaptatie en mitigatie. De rol van het waterschap is naar mijn mening onderbelicht, met  de inzet van Water Natuurlijk kan het waterschap een voorbeeld worden voor andere overheidsorganen!
Marian Jager-Wöltgens

Water Natuurlijk heeft de verkiezingen landelijk de laatste twee keer gewonnen. In het individuele waterschapsbestuur liggen de verhoudingen echter vaak wel anders. Het waterschapsbestuur is nog steeds landbouwgedomineerd. Het is belangrijk dat er in het Wetterskip Fryslan een goed evenwicht is tussen de verschillende belangen van natuur, landbouw, en stedelijk gebied.. Zeker met de uitdagingen van veenweide, klimaatverandering, verzilting, en verdroging moet er een krachtig progressief geluid zijn. Daarom is jullie steun hard nodig! Zeker nu!!

Marjan Faber

Marjan Faber – Snits – 1973
De liefde voor water en natuur is ontstaan op de plek waar ik ben opgegroeid; Ezumazijl, de prachtige authentiek plek aan het Lauwersmeer. Als dochter van de sluiswachter en rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân, ging ik vaak met hem op pad en leerde ik al vroeg hoeveel invloed water heeft. Het is een bron vol leven. Nu woon ik in Sneek met m’n gezin. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren wat er leeft in en om de sloot en hoe belangrijk het is dat we zorgzaam omgaan met de natuur. Om meer mensen in verbinding met elkaar en de natuur te brengen heb ik samen met de buurt een buurtboomgaard gerealiseerd. Hier kan volop gespeeld worden, groeien groenten, fruitbomen en bloeien bloemen. Dit alles draagt bij aan een groene leefomgeving waar water welkom is. Ik zet me dan ook graag in voor Water Natuurlijk. Voor een Fryslân, rijk aan natuurlijk gezond & levendig water.

Steven Kok

Ik ben Steven, 29 jaar oud en woon een jaar of 8 in Leeuwarden. Ik beheer sinds 3 jaar het online plaatsen van stukken voor water natuurlijk fryslan. Water is belangrijk, en het is belangrijk dat we dit laten horen en laten zien. Hier wil ik mij voor inzetten. Bewustwording. We kunnen niet alle problemen in 1 dag oplossen. We kunnen wel elke dag een stapje zetten naar een betere toekomst.

Karin Arjaans-Feelders

Karin Arjaans-Feelders
Voormalig bankmedewerkster en bijna pensioengerechtigd uit Dokkum (63)
Uit volle overtuiging heb ik mij kandidaat gesteld als lijstduwer voor Water Natuurlijk Fryslân, dé waterschapspartij voor Friesland en de rest van Nederland.Voor mij is Water Natuurlijk dé partij, die optimaal de belangen voor alle inwoners van Fryslân kan behartigen met veel aandacht voor de natuur, zonder onze leefomgeving uit het oog te verliezen.

Michel Hania

"Als je aan Fryslân denkt, denk je aan water. En als je aan Waterschappen denkt, denk je aan.... ja, aan wat eigenlijk? Als oudste bestuursorgaan van Nederland is het gek om niet te weten wat het waterschap - in Fryslân: It Wetterskip -  eigenlijk doet. Het bestuur neemt besluiten die invloed hebben op ons landschap, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Best belangrijk dus. Door (bestuurs)lid te zijn van Water Natuurlijk steun ik een partij die meer is dan een politieke partij. Met diverse groene organisaties als achterban nemen wij het initiatief om onze wateren, oevers, dijken en gemalen met respect voor natuur en mens duurzaam te beheren. Graag zie ik onze beweging versterkt met vooral meer jonge Friezen, die onze waarden ondersteunen. En stem op 20 maart!"

Yolt Ijzerman

Ik ben Yolt IJzerman, opgeleid in Wageningen als ecoloog, met altijd al speciale interesse voor water en cultuurhistorie. Tot 2019 werkte ik decennia bij Staatsbosbeheer, de laatste jaren als belangenbehartiger, waarbij (grond)water of het gebrek eraan steeds een terugkerend thema was. Vanuit mijn werk was ik ook al enkele keren eerder betrokken bij waterschapsverkiezingen en nog steeds heb ik regelmatig contacten met allerlei mensen uit de waterschapwereld, in Fryslân zowel als in Gelderland, waar ik bestuurslid ben van de Veluwse bekenstichting. Op dit moment ben ik via de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep De Nije Boarn nauw betrokken bij het zoeken van oplossingen voor de veenweideproblematiek. Sinds ongeveer `10 jaar maak ik deel uit van het Friese afdelingsbestuur van Water Natuurlijk.

Paul van der Vegt

Mijn naam is Paul van der Vegt en ik woon in Deinum met uitzicht op het Friese weidegebied. Als racefietser en vogelteller voor het SOVON ben ik graag buiten en ben ik vaak actief in de natuur bij mij in de buurt. Daar zie ik dat er veel werk aan de winkel is om onze omgeving mooi en levend te houden. Water Natuurlijk maakt zich sterk om natuur, milieu en recreatie op en om het water tot speerpunt te maken van het beleid van Wetterskip Fryslân. Hogere waterpeilen voor natuurgebieden en weidevogels, natuurvriendelijke oevers en schoon water, aanpak van de bodemdaling in het veenweidegebied, herstel van biodiversiteit en schoon water, het zijn onderwerpen waar we in onze directe omgeving profijt van hebben en van kunnen genieten. Water Natuurlijk knokt hiervoor in ons Wetterskip, daarom zet ik me in voor Water Natuurlijk!

Jaap Oosterwijk

Schone lucht en gezonde grond zijn twee belangrijke waarden voor mij, sterker nog, ik denk dat dat samen met hoe we onze waterhuishouding doen de voorwaarden zijn voor een goed leven. Daar heb ik me de afgelopen jaren telkens weer druk om gemaakt, in de gemeente, de provincie en op landelijk niveau in de toenmalige adviesraad van D66. Langzaam dringt in Fryslân het besef door dat het schoon moet en circulair en met zowel het waterpeil als ook de dijken op een leefbare hoogte. Daarom sta ik graag op de lijst voor Water Natuurlijk bij deze waterschapsverkiezing.

Arjan Berkhuysen

Als directeur World Fish Migration Foundation jaag ik wereldwijd projecten aan die trekroutes van vissen herstellen. Nederland is wereldwijd zichtbaar op gebied van watermanagement. Ik zou trots zijn als we in Nederland daarbij voorop blijven lopen. Juist het eigenwijze Friesland kan laten zien hoe we veilig blijven en vooruitstrevend voedsel verbouwen in combinatie met natuurherstel. Projecten als de vismigratierivier op de afsluitdijk passen daar goed bij. Ik zou willen dat we de trekvissen, die daar doorheen gaan trekken, kunnen verwelkomen tot in de haarvaten van Friesland.

Martin Dijkhoff

Een leven lang politiek en maatschappelijk actief. Bestuurlijk georiënteerd in een diversiteit aan functies. Van vrijwilliger tot bestuurder. Binnen de politiek (PvdA) en allerlei maatschappelijke organisaties (sociaal, recreatie en natuur). Sinds een aantal jaren politiek actief binnen Water Natuurlijk - de enige echte waterschapspartij van Nederland. De afgelopen jaren namens de natuurorganisaties en de boseigenaren (VBNE) samen met Jelle Arjaans actief in it wetterskip Fryslan (kwaliteitszetels geborgd natuur). Opgetrokken met de fractie van Water Natuurlijk onder leiding van Tieneke Clevering als fractievoorzitter en Marian Jager als dagelijks bestuurder om de belangen van water en natuur zo goed mogelijk te dienen.

Tonnie Overdiep

Water is voor de mens een onmisbare bouwsteen, maar kan ook een bedreiging zijn. Het vinden van een juiste combinatie van natuur- en veiligheidsbelangen en de daarbij horende afwegingen en keuzes is volgens mij de belangrijkste opdracht voor het nieuwe Wetterskipsbestuur. De daarbij horende financiën moeten hierbij niet uit het oog worden verloren, zeker nu de begroting van het Wetterskip onder druk komt te staan. Op de eilanden heb je al gauw te maken met botsende belangen zoals economie (recreatie/landbouw) en natuur. Het vinden van de juiste balans is een uitdaging. Ik wil me hier graag voor inzetten.