2019! De waterschapsverkiezignen komen eraan!

5 januari 2019
2019 is het jaar van de verkiezingen, het was gisteren (4-1-2019) nog op het journaal op radio 2. Een waterschap in het oosten van het land heeft een verkiezingsadventskalender gelanceerd. Elke dag een feitje over de waterschappen tot 20 maart. De DJ grapte na het nieuws dat hij benieuwd was hoeveel mensen naar de site zouden gaan als … Continue reading "2019! De waterschapsverkiezignen komen eraan!"

2019 is het jaar van de verkiezingen, het was gisteren (4-1-2019) nog op het journaal op radio 2. Een waterschap in het oosten van het land heeft een verkiezingsadventskalender gelanceerd. Elke dag een feitje over de waterschappen tot 20 maart. De DJ grapte na het nieuws dat hij benieuwd was hoeveel mensen naar de site zouden gaan als je er geen chocolaatje voor terugkrijgt. Hij heeft wel een punt natuurlijk, het leeft nog niet echt.

Zelfs de heren van het Friese Polytburo vergaten de verkiezingen te noemen toen ze vooruitblikten op het politieke jaar van 2019. Super triest natuurlijk. Hier is het nog iets makkelijker de verkiezingen onder de aandacht te brengen omdat de provinciegrenzen lijken op die van het waterschap. Er is een hoop werk aan de winkel dus. Zelf heb ik de afgelopen jaren een hoop gastcolleges gegeven over het waterschap en dat vond ik erg leuk om te doen.

Mocht jij nou denken? Ik snap er niks van… of mijn klas kan ook wel zo’n college gebruiken? Of mijn vereniging? Of vrouwen-van-nu club of wat voor gezelschap dan ook. Ik heb een hoop leuke spellen waarmee we de rol van het bestuur binnen het waterschap kunnen uitleggen. Dus schroom niet, in ruil voor een kop thee kom ik graag bij je langs!

Er valt wat te kiezen!

Tieneke Clevering

Fractievoorzitter van Water Natuurlijk Fryslân

Klimaatverandering kost geld en dat doet pijn

12 december 2018
Het is verkiezingstijd. Gisteren (11-12-2018) was dat erg duidelijk. De belastingen gaan stijgen met 2,9 procent. Gelijk aan het verwachte inflatiepercentage. Dat is natuurlijk niet persé positief.  Alles wordt duurder en uiteindelijk betalen we met z’n allen de rekening. Water Natuurlijk is voor zo’n efficiënt mogelijk waterschap. Zoveel mogelijk goeie dingen van ’t Wetterskip voor … Continue reading "Klimaatverandering kost geld en dat doet pijn"
Het is verkiezingstijd. Gisteren (11-12-2018) was dat erg duidelijk. De belastingen gaan stijgen met 2,9 procent. Gelijk aan het verwachte inflatiepercentage. Dat is natuurlijk niet persé positief.  Alles wordt duurder en uiteindelijk betalen we met z’n allen de rekening.
Water Natuurlijk is voor zo’n efficiënt mogelijk waterschap. Zoveel mogelijk goeie dingen van ’t Wetterskip voor zo weinig mogelijk geld. We kunnen immers elke euro maar één keer uitgeven.
Bij onze collega AB-leden leeft het idee dat waterbeheer de aankomende tijd goedkoper gaat worden. Dat we met elkaar deel uitmaken van het algemeen bestuur dat zorgt voor een lagere belasting is natuurlijk ontzettend mooi in campagne tijd. Dit is alleen niet het eerlijke verhaal. Er komt ontzettend veel op het waterschap af. De klimaatverandering zorgt  zeespiegelstijging, heftige buien en lange perioden van droogte. Dit zorgt voor heel veel extra kosten. Er moeten meer buffers komen om water vast te houden. Die grond moeten worden aangekocht. De dijken moeten worden opgehoogd.
Waterbeheer kost geld en het wordt de aankomende tijd alleen nog maar duurder. Dat is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
De campagnetijd is begonnen.
Tieneke Clevering
Fractievoorzitter Water Natuurlijk Fryslân

Friese Klimaatatlas: en nu aan de slag!

3 december 2018
In de Harmonie werd op maandag het Klimaatevent gehouden. Op dat event is de Friese Klimaatatlas gepresenteerd. Met de atlas kan je zien wat de effecten zijn van klimaatverandering; waar ontstaan bij droogte of extreme regenval de problemen? Op www.frieseklimaatatlas.nl kan je zien wat dat betekent in jouw dorp of wijk. Een goed ding, die klimaatatlas. Maar … Continue reading "Friese Klimaatatlas: en nu aan de slag!"

In de Harmonie werd op maandag het Klimaatevent gehouden. Op dat event is de Friese Klimaatatlas gepresenteerd. Met de atlas kan je zien wat de effecten zijn van klimaatverandering; waar ontstaan bij droogte of extreme regenval de problemen? Op www.frieseklimaatatlas.nl kan je zien wat dat betekent in jouw dorp of wijk.

Een goed ding, die klimaatatlas. Maar dan begint het pas. Als je zicht hebt op wat er gebeurt bij hitte, droogte of extreme regen, dan moet je met elkaar in gesprek over wat je daar aan kunt doen. Volgens mij moeten we dat snel gaan doen en daarbij kijken wat mensen, instellingen en bedrijven zelf kunnen doen, maar ook wat gemeenten,  Wetterskip en Provincie kunnen doen. Kijk vooral op praktisch niveau, geef het handen en voeten, dan gaan mensen er mee aan de slag.

 

Mensen instellingen en bedrijven kunnen zelf een hoop doen om bijvoorbeeld hittestress terug te dringen. Bomen geven natuurlijke schaduw en brengen de temperatuur omlaag en gras in plaats van steen verkoelt ook. Bovendien neemt een zachtere ondergrond makkelijker water op wanneer het hard regent. Een verticale tuin staat mooi én verkoelt. En een waterton zorgt voor een buffer bij droogte. Op de site huisjeboompjebeter.nl vind je leuke en uitvoerbare tips.

Gemeenten, Wetterskip en Provincie kunnen bij de inrichting van de openbare ruimte een hoop preventieve maatregelen nemen. Geef water de ruimte wanneer je een wijk inricht, maak parkeerplaatsen niet van dicht steen, maar van open stenen waar groen doorheen kan groeien en water weg kan lopen. Richt bedrijventerreinen watervriendelijk en groen in. Ondersteun bedrijven, organisaties en inwoners bij het vergroenen van de omgeving, door een laagdrempelige financiële regeling zonder al te veel regels. En beloon mensen wanneer ze overheden helpen overlast en droogte tegen te gaan, door ze bijvoorbeeld minder belasting te laten betalen.

Kortom: de Klimaatatlas is er, nu aan de slag!

Irona Groeneveld

foto’s van Leeuwarder Courant en Huisjeboompjebeter.nl

Lijst Water Natuurlijk Fryslân voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart

20 november 2018

17 Oktober heeft de ledenvergadering van Water Natuurlijk Fryslân de lijst voor de volgende waterschapsverkiezingen vastgesteld. Hierbij is Tieneke Clevering verkozen tot lijsttrekker.

De complete lijst vind je hier:

2. Irona Groeneveld – Burgum
3. Monique Plantinga – Aldeboarn
4. Auke Wouda – Sneek
5. Pieter Klaas de Vries – Bolsward
6. Petra Esser – Jirnsum
7. Fedde Bergsma – Ruigahuizen
8. Karin Hazelhoff – Joure
9. Froukje Hernamdt – Iens
10. Daniel van Kesteren – Leeuwarden
11. Roy Postma – Drachten
12. Ron van der Leck – Drachten
13. Lisa Edema – Appelscha
14. Marian Jager-Wöltgens – Oosterwolde
15. Marjan Faber – Sneek
16. Steven Kok – Leeuwarden
17. Karin Arjaans-Feelders – Dokkum
18. Michel Hania – Warten
19. Yolt IJzerman – Aldeboarn
20. Paul van der Vegt – Deinum
21. Jaap Oosterwijk – Mantgum
22. Retze van der Honing – Heerenveen
23. Arjan Berkhuysen – Midsland, Terschelling
24. Martin Dijkhoff – Oudehaske
25. Tonnie Overdiep – Nes, Ameland

Ligt de toekomst van de veenweide in de natte landbouw?

16 november 2018
Op donderdag 8 november is door de natuurvereniging Geaflecht in Gorredijk een thema-avond georganiseerd over de toekomst van het veenweidegebied.  Dat het veenweidegebied onder druk staat, is wel duidelijk zo langzamerhand. Klimaatakkoord, CO2 uitstoot, steeds lagere waterpeilen die daaraan bijdragen ten gunste van de landbouw, wegen die verzakken, funderingen van woningen die schade daarvan ondervinden… … Continue reading "Ligt de toekomst van de veenweide in de natte landbouw?"

Op donderdag 8 november is door de natuurvereniging Geaflecht in Gorredijk een thema-avond georganiseerd over de toekomst van het veenweidegebied.  Dat het veenweidegebied onder druk staat, is wel duidelijk zo langzamerhand. Klimaatakkoord, CO2 uitstoot, steeds lagere waterpeilen die daaraan bijdragen ten gunste van de landbouw, wegen die verzakken, funderingen van woningen die schade daarvan ondervinden… Een reeks van problemen die ontstaan door de steeds lagere waterpeilen in ons Fryske veenweidegebied. Als je daarbij de droogte meerekent van de afgelopen zomer waardoor het veen soms centimeters extra gezakt is, is de noodzaak van ingrijpen alom aanvaard! Zelfs de Provinciale Staten zijn zover. Na tientallen jaren alleen oog hebben voor de landbouw ziet zelfs het CDA dat er iets moet veranderen.

Op de uitwerking van een in de Staten dit voorjaar aangenomen motie van de groene oppositie om eindelijk eens aan de slag te gaan met de veenweideproblematiek wordt actie ondernomen. Er wordt gekoerst in de richting van een uitwerkingsprogramma 2020 – 2030 door It  Wetterskip samen met de provincie waarvoor door beide partijen 1,25 miljoen beschikbaar is. Voor dit programma  wordt ondersteuning gezocht in de financiële middelen die door de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld in het kader van maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. Er moet ook wel wat  gebeuren omdat anders het veen in 2100 helemaal verdwenen…

Innovatie zal een van de pijlers worden van het uitwerkingsprogramma. Bij die innovatie moet worden gedacht aan veeteelt op meer vernatte gronden (onderwaterdrainage, waterpeil bij veen op klei tot aan kleihoogte, aanpassing hoogwatercircuits in verband met funderingsproblematiek).

Door veel partijen wordt aandacht gevraagd voor de veenweideproblematiek. In het kader van CH2018 is een groep van wetenschappers, landschapsarchitecten, kunstenaars, gebruikers, ondernemers en een aantal maatschappelijke organisaties aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een toekomstvisie als ‘Places of Hope’ naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân).

(zie de brochure )

De natuurvereniging Geaflecht is een van de organisaties die zich bezighouden met lokale initiatieven om stil te staan bij het veenweidegebied.  Op de themavond van 8 november jl. werd een presentatie gegeven door Jasper van Belle van Van Hall Larenstein – docent onderzoeker Ecology. Belangrijkste wat hij de aanwezigen voorhield is het maken van een bewuste keuze voor het laten gaan, afremmen of stoppen van het verdwijnen van de veenweiden. Bij het huidige beleid is het veen rond 2100 op. Het is een keuze tussen een laag zandlandschap of een nat moeraslandschap. Met afremmen (bijvoorbeeld via peilverhoging, extra sloten, drainage, verkleinen percelen, veel technische oplossingen) koop je tijd,  maar eindig je op een zandlandschap en diepe veenpolders met veel waterbeheer consequenties. Verschillende economische scenario’s kwamen voorbij, zoals het model van de circulaire boer waarbij wordt afgestapt van het grasmodel en gewerkt wordt met kroos en graan als voer voor de koeien. Ook werd de toepassing van natte teelten als lisdodden en veenmos geschetst (paludicultuur). Met name lisdoddenteelt lijkt interessant, gezien de toepassingsmogelijkheden voor voer en bouwmaterialen. Dit kan economisch gezien interessant zijn. Lisdoddenteelt leidt tot substantieel minder CO2-stoot, heeft ook een waterzuiverend effect en kan een rol spelen bij piekberging. Veenmos is weer interessant omdat veenmos CO2 vastlegt. Veenmos kan toegepast worden als potgrond. Aandachtspunt is natte teelt waarbij het peil boven het maaiveld komt te staan, in dat geval ontstaat er een kantelpunt in de CO2-uitstoot als gevolg van een methaaneffect. Ook was er een korte schets van mogelijkheden als waternoot en wortel.

Teelt van gewassen op vernatte gronden is een innovatieve manier waarop in het veenweidegebied geboerd kan worden. Door o.a. de landbouwuniversiteit van Wageningen en het veenweide innovatiecentrum in Zegveld worden onderzoeken verricht naar de haalbaarheid van dit soort initiatieven. Het moet economisch wel een verdienmodel opleveren omdat agrariërs er tenslotte van moeten leven.

Bijgaand artikel is o.a. ontleend aan de analyse van Monique Plantinga, lid van Water Natuurlijk en beoogd algemeen bestuurslid in de fractie van Water Natuurlijk in it Wetterskip (nr. 3 op de lijst achter Tieneke Clevering en Irona Groeneveld). Zij heeft de thema-avond in Gorredijk bezocht.

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk geborgd natuur.

 

Water Natuurlijk Fryslân informeert naar onderhoudstoestand Tempel van Ids Willemsma

9 november 2018
Tijdens de commissie vergadering APFZ van het Wetterskip Fryslân op maandag 29 oktober is door Tieneke Clevering namens de fractie van Water Natuurlijk Fryslân (incl. Geborgden Natuur) geïnformeerd naar de toestand van het monument van Ids Willemsma bij Marrum op de dijk, vooral bekend in de volksmond onder de naam de Tempel van Ids. Het … Continue reading "Water Natuurlijk Fryslân informeert naar onderhoudstoestand Tempel van Ids Willemsma"

Tijdens de commissie vergadering APFZ van het Wetterskip Fryslân op maandag 29 oktober is door Tieneke Clevering namens de fractie van Water Natuurlijk Fryslân (incl. Geborgden Natuur) geïnformeerd naar de toestand van het monument van Ids Willemsma bij Marrum op de dijk, vooral bekend in de volksmond onder de naam de Tempel van Ids.

Het monument blijkt volgens informatie van de kunstenaar dringend aan onderhoud toe. Ids Willemsma laat desgewenst weten dat als er niets wordt ondernomen het over 4 jaar einde oefening is wat het monument betreft.

Het monument is in 1993 geplaatst op de waddendijk bij Marrum ter herinnering aan het feit dat hier tussen 1963 en 1993 66 kilometer dijk op deltahoogte is gebracht. Ter afsluiting van het project is dit monument geplaatst en door de toenmalige commissaris van de Koningin Hans Wiegel onthuld.

De Tempel is door Willemsma ontworpen in opdracht van Wetterskip Fryslân. De kunstenaar noemt het werk zelf het presenteerblad van staal waardoor de dijk als het ware wordt opgetild …

Het bestuur van het Wetterskip heeft in de vergadering toegezegd om uit te zoeken hoe het er mee staat en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en komt er dus binnenkort op terug.

Jelle Arjaans

Weer aan de slag, met de toekomst!

11 oktober 2018
Na een welverdiend en ruim reces, de laatste AB vergadering was op 10 juli 2018, hebben we binnen de fractie enthousiast de draad om onze bijdrage te leveren aan het bestuur van het Wetterskip weer opgepakt. Dit keer was er  veel aandacht voor de Toekomst. Zoals bekend zijn er voorafgaand aan en ter voorbereiding op … Continue reading "Weer aan de slag, met de toekomst!"

Na een welverdiend en ruim reces, de laatste AB vergadering was op 10 juli 2018, hebben we binnen de fractie enthousiast de draad om onze bijdrage te leveren aan het bestuur van het Wetterskip weer opgepakt. Dit keer was er  veel aandacht voor de Toekomst.

Zoals bekend zijn er voorafgaand aan en ter voorbereiding op de AB vergadering de commissie vergaderingen van WFB (Watersysteem beheer landelijk gebied en Friese Boezem) en APFZ (Algemene Zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën). Op de agenda van WFB stond een belangrijk visie document “Toekomstbestendig Waterbeheer” (bekend onder de afkorting TBW).
Kort gezegd wordt in dit document de situatie in 2050 geschetst en welke eisen dit dan stelt aan ons waterbeheer. Voorwaar geen eenvoudige opgave, immers de realiteit leert dat voorspellingen meestal niet uitkomen en dat sommige mensen de neiging hebben veranderingen (bijv. klimaatverandering) die hen niet welgezind zijn te bagatelliseren. Wij als fractie Water Natuurlijk (incl. Geborgden Natuur) zijn ingenomen met dit voorstel. Het toont goed aan dat het Wetterskip zich bewust is van de urgentie om in het beleid rekening te houden met klimaatverandering.

In de commissie APFZ stond het voorstel van een nieuw belastingheffing systeem ter discussie. Zoals bekend heft het Wetterskip zelfstandig belastingen om haar werkzaamheden te kunnen bekostigen. Er lag een voorstel van de UVW (Unie Van Waterschappen) voorstel om het systeem op belangrijke onderdelen te herzien. Het voert te ver om het hele voorstel hier door te nemen. Een belangrijk punt waar wij tegen zijn is de o.a. de voorgestelde verhoging van de bijdrage van Natuur in de watersysteemheffing. Dinsdag 9 oktober is de behandeling  van beide voorstellen in het Algemeen Bestuur.

Jelle Arjaans – Fractie Water Natuurlijk Fryslân

Spannend najaarseizoen 2018 wetterskip Fryslân!

11 september 2018

De zomer ligt inmiddels achter ons. Een zomer die zich heeft gekenmerkt door fantastisch  weer. Een hoogzomers karakter van een gewaardeerd jaargetijde waarbij het buitenleven door velen is beproefd op zijn mogelijkheden te genieten van een veelheid van activiteiten. Uiteraard afhankelijk waar de persoonlijke voorkeur naar uitging. Vakantie vieren in eigen land of op buitenplaatsen elders. In de zon zitten, zwemmen, varen, wandelen, fietsen of gewoon even niets doen omdat het gewoon te warm was.

Een zomer ook die zich in onze provincie heeft gekenmerkt door een veelheid aan activiteiten in het kader van CH LF 2018 waarbij het bezoek van de reuzen aan Leeuwarden wel een van de hoogtepunten was.

Ook de zwemtocht van Maarten van de Weijden langs de elfsteden was een voorbeeld van waar de Mienskip van Fryslân warm voor liep. Ongekende belangstelling en support heeft geleid tot een inzameling van meer dan 4,5 miljoen euro voor onderzoeken naar de bestrijding van kanker. Het mee zwemmen van supporters kon helaas geen doorgang door de slechte zwemwaterkwaliteit langs de route. Een van de oorzaken van de langdurige periode van droogte waardoor kwaliteit zodanig slecht was dat mee zwemmen niet verantwoord was.

Maar ook een zomer die zich heeft gekenmerkt door een droogte met ongekende omvang. Nooit was het zo lang zo droog. Met alle gevolgen van dien.

Schade voor de landbouw en natuur, een minder hoge waterdruk op het waterleidingnet, verlaagde waterstanden in de rivieren waarvan de scheepvaart hinder ondervindt, een verlaagde waterkwaliteit in open zwemwater (algengroei, e-colie bacterie, vissterfte door te weinig zuurstof in het water). Een droogte zelfs zodanig dat er op landelijk niveau discussie werd gevoerd over het gebruik van de nationale regenton i.c. het IJsselmeer door de waterschappen. Us wetterskip kon minder water afnemen om de boezem op peil te houden. Een beregeningsverbod voor de landbouw en particuliere ingezetenen heeft het peil moeten reguleren.

Het beregeningsverbod is inmiddels verleden tijd. Maar dat laat onverlet dat it wetterskip de komende jaren na moet gaan denken over het probleem van droogte. Immers door de klimaatveranderingen gaat dit fenomeen volgens de wetenschap vaker voorkomen. Tijdig inspelen op dit soort ontwikkelingen is een voorwaarde voor een goed beheersbaar watersysteem waarbij de negatieve gevolgen van de droogte zoveel als mogelijk is worden voorkomen.

Dat hierbij een verschil van mening kan optreden tussen de verschillende fracties binnen it wetterskip lijkt niet ondenkbaar. Water Natuurlijk staat nu eenmaal dichterbij een natuurlijke manier van peilbeheer waarbij  bijvoorbeeld in de zomer een aanmerkelijk hoger zomerpeil wordt gehanteerd. Dit voorkomt immers droogteschade voor landbouw en natuur. Bouw een grotere buffer op in de boezem en in de poldersystemen dan nu het geval is.

De uitdaging voor het najaar zit in discussie over een landelijk advies over het systeem van waterschapsbelastingen. Dan gaat het om de toegepaste zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing. Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische ontwikkeling moet dat systeem transparanter en toekomstbestendiger met meer relatie tussen vervuiler en heffingen. Dat zal ongetwijfeld leiden tot hogere heffingen voor ingezetenen. Dat hier spanning opstaat tussen Water Natuurlijk en andere partijen is voor het onderscheid waar die partijen voor staan alleen maar plezierig. Dat geldt ook v oor de discussie over de veenweidevisie waar Water Natuurlijk uitkijkt naar het uitvoeringsplan 2020 – 2030 waarin duidelijk zal moeten worden of er daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met het terugdringen van de CO2 uitstoot door de steeds lagere wordende peilen in het veengebied.

Voor Water Natuurlijk geldt daarbij er zichtbaar stappen moeten worden gemaakt naar een omslag in denken. Niet langer waterpeil volgt functie maar functie volgt waterpeil.  En een landbouwsector die de omslag maakt naar een meer natuurinclusieve landbouw! Zo liggen er meer spanningsvolle dossiers op de plank die het onderscheid zichtbaar maken tussen waar Water Natuurlijk voor staat en een aantal andere partijen binnen het wetterskip. O.a. het probleem van de toenemende verzilting in het noordwestelijk kleigebied, toekomstig watersysteembeheer, de invulling van het klimaatakkoord op weg naar een klimaatneutraal wetterskip….

Kortom genoeg stof tot een zinvolle discussie in het algemeen bestuur van het wetterskip in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019.

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk Fryslân

Droogte!

21 augustus 2018
Sinds anderhalf jaar heeft WF het thema klimaatverandering hoog op de agenda gezet. Waterschappen zijn zich als geen andere overheid ervan bewust dat maatregelen nodig zijn om het watersysteem klaar te maken voor deze uitdaging. Inmiddels loopt er een Rijks Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie waarin de verdere uitwerking van dit thema vorm moet krijgen. Maar in … Continue reading "Droogte!"

Sinds anderhalf jaar heeft WF het thema klimaatverandering hoog op de agenda gezet. Waterschappen zijn zich als geen andere overheid ervan bewust dat maatregelen nodig zijn om het watersysteem klaar te maken voor deze uitdaging.

Inmiddels loopt er een Rijks Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie waarin de verdere uitwerking van dit thema vorm moet krijgen. Maar in de regio zal het moeten gebeuren! Dat er niemand is die dit alleen kan oplossen en dat er gezocht moet worden naar gedragen oplossingen hebben we nu net in Fryslân ondervonden.

Sinds eind mei is het warm en droog in Nederland. In juli liepen de temperaturen op tot 35 graden. Het boezempeil werd hoger gezet om te zorgen dat het water in de polders op peil kon blijven. Door de fijnmazige peilstructuur van ons gebied, de verdamping , en de verschillen in regio’s was het risico dat we de peilen in de polders niet zouden kunnen handhaven. Gelukkig hebben we ook het IJsselmeer, onze gezamenlijk zoetwatervoorraad. Onze strategie is geweest om te anticiperen op ernstig watertekort en te zorgen dat er een buffer was voor het geval de situatie zou verslechteren. Er werden schutbeperkingen voor de pleziervaart ingesteld, en het doorspoelen werd beperkt. Ook werd er extra hekkelwerk uitgevoerd om te zorgen dat het water in ieder geval ongehinderd in kon stromen. Eind juli was de situatie zo dat de waterkwaliteit hard achteruit ging en dat de wateraanvoer naar de polders in gevaar kwam. Dat zou weer enorme gevolgen hebben voor onze keringen, met name in het veengebied, en de natuur. Om te zorgen dat de schade beperkt werd is er op 27 juli een beregeningsverbod ingesteld voor grasland, en een tijdslot voor de overige gewassen, zodat er beregend werd in de tijd dat de verdamping het minst was, en er tijd was het water vanuit de boezem naar de polders te krijgen.  Intussen zakte het IJsselmeer peil naar – 25 cm. Dat is voor Friesland een kritiek peil.

Door een goede naleving van het beregeningsverbod hebben we de adempauze kunnen gebruiken om te zorgen dat we ons watersysteem  op orde kregen zodat we op 3 augustus het tijdslot op de beregening met zes uur konden verruimen. Het bleef heet en droog en we gingen ons voorbereiden op een ernstig watertekort. Gelukkig sloeg het weer in het weekend van 10-11 augustus om , en konden we de beregeningsverboden opheffen. Dat wil niet zeggen dat deze droogteperiode nu kunnen afsluiten. Landelijk is er nog een droogtetekort, en de waterkwaliteit is slecht. Er is veel schade aan landbouw en natuur en de grondwatersituatie verdient aandacht.

Deze periode is een droogte- stresstest geweest waar we veel van hebben geleerd. Een goede evaluatie is dan ook van belang. Het heeft ook weer eens iedereen tot het inzicht gebracht dat veranderingen eerder aan de orde zijn dan we denken. Dat besef is bij ons en bij al onze stakeholders aanwezig.  Laat het ons sterken om met elkaar de uitdagingen aan te gaan!

Marian Jager

Toekomst Bestendig Waterbeheer: over te veel en te weinig water.

3 augustus 2018

Begin juli ben ik met mijn gezin twee weken in Ierland op vakantie geweest. We hadden een huisje op het schiereiland Beara, bij Eyeries. Toen we aankwamen werden we door onze gastvrouw allerhartelijkst welkom geheten. Op onze opmerking dat het Ierse landschap zo adembenemend mooi is, zei ze: “Maar het lijkt hier wel herfst, zo warm en droog is het hier”. Het huisje had een eigen watervoorziening, maar daarvan kwam de bodem in zicht, door de aanhoudende droogte. Ons werd verzocht zuinig met water om te gaan, want er was geen backup: op=op! Dus: niet of heel kort douchen (in de instructie stond hooguit 1x per dag per persoon), kleren laten luchten in plaats van wassen (we mochten hooguit 3 wassen per week draaien) en zo weinig mogelijk water gebruiken met afwassen. Terug in Nederland lagen de temperaturen nog hoger en was ook in Fryslân de droogte het gesprek van de dag. Dijken werden gecontroleerd, op dit moment (29/7) geldt een beregeningsverbod voor grasland om water te besparen (voor actuele stand van zaken, kijk op www.wetterskipfryslan.nl ) en worden inwoners opgeroepen om zuinig met water om te gaan.

Het besef groeit dat we ons niet alleen moeten voorbereiden op wateroverlast, maar ook op periodes met watertekorten. Bij Wetterskip Fryslân wordt daar natuurlijk al veel langer over nagedacht. Er wordt met allerlei deskundigen gesproken, onderzoek gedaan, in de praktijk bij agrariërs en natuurorganisaties ervaring opgehaald. Kortom: het Wetterskip er wordt nagedacht over toekomstbestendig waterbeheer.  Op 9 oktober wordt hierover een voorstel in het Algemeen Bestuur besproken. Bij droogte gaat het dan onder andere over hoe we extra zoetwatervoorraden aan kunnen leggen die te gebruiken zijn bij droogte. En hoe dat op de verschillende grondsoorten (zand, klei, veen) het beste kan gebeuren. Ook de afhankelijkheid van toevoer van water uit het IJsselmeer moet verminderen.  Een eerste aanzet – bouwstenen visie Toekomstbestendig Waterbeheer – is al besproken in de commissievergadering van 25 juni. Water Natuurlijk gaat daarbij uit van klimaatbestendigheid, duurzaamheid, ruimte voor water en helderheid voor de inwoners van Fryslân.

Overigens heeft het dreigende watertekort in Ierland ons geen problemen opgeleverd; de was kwam thuis wel weer, met een washandje kan je jezelf ook heel goed schoon houden en bij het kamperen waren we al gewend om de hele dag met 1 bord en mok rond te komen. Het viel ons wel op dat de wc wel erg veel water verbruikte: we hebben dan ook een steen in de stortbak gelegd. Bij vertrek hebben we de tip gegeven om een dubbele spoelknop op de stortbak te zetten. En we hebben een prachtige vakantie gehad: het weer kon niet beter!

Irona Groeneveld

12345678