Ledenactiviteit Water Natuurlijk Fryslân in Earnewâld

27 juni 2022
Op vrijdagmiddag 24 juni strijken er zo’n 15 leden van Water Natuurlijk Fryslân neer in het Nationaal Park De Alde Feanen te Earnewâld. We gaan varen met de Blaustirns, een elektrisch aangedreven rondvaartboot met een gids en een schipper van het Fryske Gea. Wat hebben we het getroffen met het weer! Na de nodige en … Lees "Ledenactiviteit Water Natuurlijk Fryslân in Earnewâld" verder

Op vrijdagmiddag 24 juni strijken er zo’n 15 leden van Water Natuurlijk Fryslân neer in het Nationaal Park De Alde Feanen te Earnewâld. We gaan varen met de Blaustirns, een elektrisch aangedreven rondvaartboot met een gids en een schipper van het Fryske Gea. Wat hebben we het getroffen met het weer! Na de nodige en zeker gewenste buien was het in de middag droog en lekker weer.

Aan boord worden we ontvangen met koffie, thee en koek. Terwijl we hiervan genieten krijgen we uitleg over het gebied en maken we van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen. Onze vragen worden uitvoerig beantwoord door onze gids.

Daarna naar het dak om te genieten van het uitzicht en de verhalen van onze uitstekende gids. De schipper weet ons door de smalste vaarten te loodsen en ons daarmee naar de meest mooie plekjes van de Alde Feanen te brengen.

Voldaan en nagenietend van alle indrukken meren we rond half zes weer aan bij het bezoekerscentrum van de Alde Feanen.

Wil jij dit ook meemaken? Word lid!

Klik hier om lid te worden

Monument voor de neergestorte Lancaster

 

 

Versterk de natuurwaarden van buitendijkse gebieden

17 november 2021

Het Wetterskip Fryslân is bezig met de voorbereiding van een enorm dijkverzwaringsproject voor het traject ‘Koehool – Lauwersmeer’. De dijkverzwaring moet in de periode 2024 – 2029 uitgevoerd worden om te kunnen voldoen aan de zogenaamde Deltanormen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de versterking van natuurwaarden in het planproces meegenomen wordt. 

Op 8 november heeft het Wetterskip uitgebreid stil gestaan bij het voorkeursalternatief voor de Friese dijkaanpak. Waar kunnen we een groene grasdijk aanleggen, waar komt een traditionele asfaltdijk, moet de dijk breder aan de buitenkant of aan de binnenkant? Veel vragen kwamen er over de zogenaamde koppelkansen. Kunnen we binnendijks of buitendijks meer natuur ontwikkelen, kunnen we cultuurhistorische waarden bewaren of zelfs versterken, kan er een fietspad aan de buitenkant van de dijk komen? Bij dit grote project spelen grote natuurbelangen in met name het buitendijkse Natura 2000 gebied en grote landbouwgebieden binnendijks.

Water Natuurlijk / geborgd natuur is van mening dat de mogelijkheden voor de versterking van de natuurwaarden van buitendijks gebieden beter in het planproces meegenomen moeten worden. Wij denken daarbij met name aan een actieve verdere ontwikkeling van de kwelders, ook wel vooroever genoemd. Wij slaan dan twee vliegen in één klap. Er wordt dan waardevolle natuur ontwikkeld die tevens de veiligheid van de kustverdediging verbetert als golfbreker bij extreem hoog water. De dijk zelf hoeft dan minder hoog te zijn. Wij willen het besluit over het huidige voorkeursalternatief duidelijk koppelen aan de voorwaarde dat de mogelijkheden voor natuurcompensatie en de overige door de inwoners van het gebied genoemde ideeën en initiatieven in de planontwikkeling worden meegenomen.

Klaas Zwart – Algemeen bestuurslid Fractie Water Natuurlijk Fryslân

Waterbeheer is duur, maar kwijtschelding moet blijven

9 november 2021

Wetterskip Fryslân doet belangrijk werk. Nu de zeespiegel stijgt, we steeds meer heftige regenbuien krijgen en lange periodes van droogte moet het beheergebied van het Wetterskip veranderen. En dat kost geld. Heel veel geld. Het is belangrijk dat dijken worden verhoogt en dat we plekken creëren om zoet water langer op te slaan. 

Het voorstel wat nu voor ligt vraagt om 4 ton aan de allerarmsten in Fryslân te vragen. Voorheen kwamen deze mensen in aanmerking voor totale kwijtschelding. De aanslag die hen werd opgelegd werd voor 100 procent kwijtgescholden. Nu stelt de coalitie voor dat voor 90 procent te doen. 10 procent van de aanslag moet dus wel betaald worden. Het gaat hier om zo’n 30 euro per huishouden. Deze 30 euro kan vaak ook goed benut worden voor het meedoen aan een schoolreisje of een verjaardagscadeautje.

De tweede reden waarom Water Natuurlijk Fryslân hier tegen is, is vanwege de hoge inningskosten. Geld innen kost geld. Helemaal wanneer je mensen mag herinneren aan het betalen van de aanslag of wanneer inwoners graag een betalingsregeling met je af willen sluiten. 30 euro innen kan dan al snel meer dan 30 euro gaan kosten.

Dit vond de coalitie (CDA, LTO, VVD, KVK, Lagere Lasten Burger en de ChristenUnie) tijdens het schrijven van hun coalitieakkoord ook. Maar dat is ook alweer tweeënhalf jaar geleden.

“We blijven de waterschapsbelasting kwijtschelden aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. We beseffen dat dit met circa € 4 miljoen een substantieel beslag legt op onze middelen. Afbouw van de kwijtschelding vinden we niet acceptabel omdat het mensen onder ongewenste financiële druk kan zetten en de omvang van oninbare belastingen doet toenemen.” Staat op bladzijde 26 van “Gewenst Peil”.

Waadmanifest

6 februari 2021
Een ‘Waadmanifest’ roept het kabinet en de Tweede Kamer op om gas- en zoutwinning in het Waddengebied tegen te houden. Ook wij hebben deze ondertekend!   Klik hier voor meer info over het manifest.   En ook de sterke korte video met de boodschap ‘Laat het Wad met rust’ op YouTube is het kijken waard. … Lees "Waadmanifest" verder
Een ‘Waadmanifest’ roept het kabinet en de Tweede Kamer op om gas- en zoutwinning in het Waddengebied tegen te houden. Ook wij hebben deze ondertekend!
 
Klik hier voor meer info over het manifest.
 
En ook de sterke korte video met de boodschap ‘Laat het Wad met rust’ op YouTube is het kijken waard.
 
Met dit manifest willen we dat de zout- en de gaswinning echt gaat stoppen!

Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!

4 november 2019
Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân! Als speciale gast is Lenneke Büller uitgenodigd. Zij is projectcoördinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden. De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd. Wanneer: 26 november 2019 Tijd: 19:30-22:00 uur Waar: Grand Café Wouters (bovenzaal), … Lees "Uitnodiging voor alle leden: Kom naar de ALV op 26 november aanstaande!" verder

Welkom op de halfjaarlijkse ALV van Water Natuurlijk Fryslân!

Als speciale gast is Lenneke Büller uitgenodigd. Zij is projectcoördinator  van burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/De Nije Boarn. Zij neemt ons mee in de problematiek rondom de veenweidegebieden.

De agenda en vergaderstukken worden binnenkort verstuurd.

Wanneer: 26 november 2019

Tijd: 19:30-22:00 uur

Waar: Grand Café Wouters (bovenzaal), Leeuwarden

 

Water Natuurlijk Fryslân staat achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Schriftelijke vragen (artikel 38 van het reglement van Orde) fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur Datum: 31-10-2019                        Onderwerp: Deltaplan Biodiversiteitsherstel Aan de voorzitter van het AB van Wetterskip Fryslân,   Op 19 december 2018 hebben 19 partijen – afkomstig van kennisinstituten, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en een bank – het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel in Nederland gepresenteerd. … Lees "Water Natuurlijk Fryslân staat achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel" verder

Schriftelijke vragen (artikel 38 van het reglement van Orde)
fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur

Datum: 31-10-2019                        Onderwerp: Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Aan de voorzitter van het AB van Wetterskip Fryslân,  

Op 19 december 2018 hebben 19 partijen – afkomstig van kennisinstituten, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en een bank – het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel in Nederland gepresenteerd. Hoofddoel is een Nederland met een rijkere en gevarieerdere natuur: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/.

Aanleiding is de snelle achteruitgang van de voor natuur en voedselketen zo cruciale insectenpopulaties. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het voor het gewenste herstel noodzakelijk is om samen te werken. De kern van de aanpak draait om het versterken van de 5 succesfactoren (draagvlak, verdienmodellen, wet- en regelgeving, kennis & innovatie, samenwerking gebied). De gezamenlijke inspanning richt zich op het verminderen van de drukfactoren en bedreigingen (vermesting, verdroging, verzuring, vervuiling en versnippering). In het Deltaplan staan een aantal concrete acties geformuleerd.

De in het Deltaplan samenwerkende partijen roepen de rest van Nederland en nadrukkelijk ook de overheden (waaronder waterschappen) op om daaraan mee te werken. Niet alleen door het uitspreken van steun, maar vooral ook door aanvullende ondersteunende en stimulerende acties.

De fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur ondersteunt die oproep van harte en wil hierover graag de volgende vragen stellen:

  1. Bent u bekend met het op 19 december 2018 verschenen Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel?
  2. Deelt u de mening dat de oproep prima aansluit bij de ambities van het algemeen bestuur en de door het dagelijks bestuur in het coalitie akkoord “Gewenst Peil” geformuleerde ambitie “om biodiversiteit maximaal te stimuleren” ?
  3. Deelt u de mening dat overheden en dus óók het Wetterskip niet mogen ontbreken in de lijst partijen die deelnemen aan het Deltaplan?
  4. Bent u van plan gehoor te geven aan de oproep in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Wetterskip aan te melden als deelnemende partij? Kunt u aangeven met welke concrete actie(s) het Wetterskip wil bijdragen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel? Zijn dit acties die al lopen cq in de planning zitten of ziet u in het Deltaplan aanknopingspunten voor aanvullende acties?
  5. Wat betekent dit voor de communicatie en de samenwerking met alle belanghebbenden in ons gebied?
  6. Bent u bereid in Unieverband en richting provincies en gemeenten in Wetterskip -gebied ook andere overheden aan te sporen actief mee te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel?

Wij vragen u uw antwoorden nader te motiveren.

Hoogachtend,

Jelle Arjaans,
fractie Water Natuurlijk/Geborgde Natuur

Bedankt!

22 maart 2019

Beste kiezers, bedankt. Dankzij jullie hebben we 3 zetels. Hier zijn we ontzettend blij mee! 🙂 . Samen met geborgd natuur in onze fractie zijn we de grootste ?

Terug en vooruit

13 maart 2019
Vier jaar geleden begon ik als DB lid voor Water Natuurlijk bij Wetterskip Fryslân. Een mooie organisatie, maar helaas nog niet zo bekend bij de burger. Nog wel heel erg een functionele overheid die zorgt dat alle water het goede peil heeft zodat er goed geboerd kan worden, de natuur niet verdroogt, de burgers droge … Lees "Terug en vooruit" verder

Vier jaar geleden begon ik als DB lid voor Water Natuurlijk bij Wetterskip Fryslân. Een mooie organisatie, maar helaas nog niet zo bekend bij de burger. Nog wel heel erg een functionele overheid die zorgt dat alle water het goede peil heeft zodat er goed geboerd kan worden, de natuur niet verdroogt, de burgers droge voeten houden, en het afvalwater gezuiverd wordt.  Een overheid die haar taak goed uitvoert vanuit haar expert rol.

In de afgelopen vier jaar is er heel veel veranderd. Waar toen nog in geen enkel verkiezingsprogram het woord CO2 voorkwam, is het nu een serieus beleidsthema.  Klimaatverandering en de gevolgen voor ons allemaal zijn veel meer een algemeen maatschappelijk thema geworden. Schoon water is niet alleen meer een onderwerp voor het Wetterskip, maar ook voor natuurorganisaties, burgers  die willen zwemmen en recreëren, agrarische belangenorganisaties, sportvissers , bedrijven. En het besef groeit dat niemand deze vraagstukken alleen kan oplossen maar dat samenwerking de enige optie is.  Dat besef heeft ook binnen het Wetterskip voor een cultuuromslag geleid.  Voor het realiseren van de eigen opgaven zijn veel gebiedsprocessen met inwoners gestart, sommige succesvol, andere moeizamer, maar in ieder geval met de intentie tot gezamenlijke oplossingen te komen. Veel initiatieven zijn  in de lokale gemeenschappen ontstaan, waarbij het Wetterskip vaak wordt gezien als samenwerkingspartner. Het Wetterskip is een zichtbaar deel van de samenleving geworden.

Uiteraard betekent dat ook iets voor de inzet die geleverd moet worden. Er is de laatste vier jaar grote druk van het Algemeen bestuur geweest om de tarieven laag te houden door reserves in te zetten en bezuinigingen door te voeren. Het einde van deze exercitie is nu wel in zicht.  Het Wetterskip heeft geen keuze als het gaat om de effecten van klimaatverandering, de schaarste van zoet water,  het belang van schoon water, het herstel van de biodiversiteit, en het hergebruiken van grondstoffen.

Ook een sobere en doelmatige uitvoering zal niet veranderen dat we met 600.000 inwoners op een hele dure infrastructuur zitten met zeedijken, 3000 km kaden, vele peilvakken en gemalen. Het is een illusie te veronderstellen dat de uitgaven voor een veilig en schoon Fryslân gelijk blijven. Met vele nieuwe opgaven in het vooruitzicht zoals het behoud van veen, het opvangen van weersextremen,  het omgaan met verzilting, het overgaan van fossiele bandstoffen op duurzame brandstoffen, en het verdere ecologisch herstel van ons watersysteem  zal ook de Friese burger de effecten in de portemonnee merken.  Het is te hopen dat de kiezer op 20 maart kiest voor een partij die realistisch naar de toekomst kijkt, niet met een  korte termijnblik “na ons de zondvloed”, maar met zorg  en inzet  voor een leefbaar Fryslân, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Voor mij komt er een eind aan een boeiende en leerzame periode bij het Wetterskip.  Dankzij de steun van de fractie, mijn collega DB leden,  de medewerkers en het Algemeen Bestuur  heb ik mijn werk met plezier kunnen doen en hopelijk bijgedragen aan een vitaal en maatschappelijk betrokken Wetterskip Fryslân.

 

Marian Jager-Wöltgens

Klimaat, veenweide, biodiversiteit – ooit beter of nooit beter…

8 maart 2019
Misschien een te pessimistisch scenario. In het perspectief van de CO2 discussie aan de klimaattafels van Rutte 3 (hoeveel kunnen we daar nog van verdragen…) is klimaatverandering een hot item. Iedereen heeft het er inmiddels over. Na het dreigement van Klaas Dijkhoff aan drammer Rob Jetten van D’66 over de betaalbaarheid van de maatregelen voor … Lees "Klimaat, veenweide, biodiversiteit – ooit beter of nooit beter…" verder

Misschien een te pessimistisch scenario. In het perspectief van de CO2 discussie aan de klimaattafels van Rutte 3 (hoeveel kunnen we daar nog van verdragen…) is klimaatverandering een hot item. Iedereen heeft het er inmiddels over. Na het dreigement van Klaas Dijkhoff aan drammer Rob Jetten van D’66 over de betaalbaarheid van de maatregelen voor de gewone man dreigde het kabinet zich zelf opnieuw in problemen te brengen. U vroeg zich al verbaasd af hoe het toch komt dat een VVD’er zich druk maakt om het inkomen van de gewone man…. ja, schijn bedriegt! Dat is natuurlijk niet het geval. Het is vooral de aandacht afleiden om te voorkomen dat er echt stappen moeten worden gezet om het klimaat te redden en het bedrijfsleven te laten betalen voor wat het aanricht aan schade aan ons milieu! En niet de gewone burger! Die betaalt, zo is onlangs gebleken toch al veel meer voor zijn of haar energie. En Rutte een maand geleden maar beweren dat dit niet zo is. En iedereen zag het verkeert. Hoe vaak kan de man of vrouw in de straat misleid worden? Nou vaak door Rutte – dat is wel duidelijk. Wie herinnert zich de discussie niet over de dividendbelasting? Wie was daar als enige in Nederland een voorstander van? Ja, natuurlijk Rutte met zijn companen uit zijn partij de VVD! Het CDA had vlak voor Klaas Dijkhoff ook al gewaarschuwd dat er wel draagvlak moet zijn onder de bevolking voor maatregelen om ons klimaat te beschermen. Die CDAers geven er ook altijd blijk van een goed rentmeester te zijn van onze aarde….

En hoe zit het ook al weer met de veenweide? Al sinds 1945 zit het CDA in het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Al jaren is ook bij het CDA bekend dat het zo niet langer kan. Niet de manier waarop de landbouw produceert met steeds maar grotere bedrijven van honderden koeien en soms duizenden varkens. Intensieve landbouw noemen ze dat. Bijna geen koe meer buiten ondanks goede bedoelingen van boeren die nog wel gevoel voor hun vee en de samenleving hebben. Altijd werd maar weer gepleit voor lagere peilen in watergangen met alle gevolgen van dien. Bodemdaling,  verdroging, CO2 uitstoot, schade aan wegen en funderingen van woningen, monotone landbouw, geen weidevogels meer, het bodemleven verschraalt zichtbaar, steeds minder insecten. Het kan niet op! Wie zijn ook alweer de machthebbers die al tientallen jaren de macht hebben om iets te veranderen…. U raadt het al: CDA en VVD. Of het nu op landelijk niveau moet gebeuren of op provinciaal niveau in ‘us provinsje’ Fryslân het gebeurt zelden dat er drastisch iets verandert. Altijd wordt de positie van de landbouw beschermt – niet in het belang van de samenleving als geheel – maar alleen voor de sector. Het is niet anders als het beschermen van zij die het goed hebben. Daar zijn die partijen altijd zeer bedreven in geweest. Hoe lang gaat dit nog duren? Gele hesjes als voorbode van een groeiende onvrede onder de bevolking over het enorme verschil tussen zij die het goed hebben en steeds beter krijgen en iedereen die daaronder zit.

Het moet anders en het is nog (net) niet te laat. Op weg naar een meer energie neutrale samenleving met minder CO2 uitstoot door een sterk verminderd huishoudelijk gebruik van aardgas, meer elektrisch rijden, drastische verhoging van waterpeilen waardoor de veengrond minder oxideert en minder CO2 uitstoot veroorzaakt. Meer biodiversiteit, meer weidevogels en insecten door een gezonder bodemleven met meer variatie in kruidenrijke graslanden, minder intensieve landbouw door een natuurvriendelijker manier van landbouw bedrijven. Kortom het moet anders. Natuurlijk zijn er agrariërs die het al anders willen en daar werk van maken. Zij willen wel maar moeten door de politiek meer gestuurd en gesteund worden.

De temperatuur op onze aarde moet omlaag en daar moet wat aan gedaan worden! Niet meer wijzen naar een ander maar zelf aan de slag. Bij it wetterskip wordt van alles gedaan om klimaatneutraal te werken. De provincie moet mee. Niet langer op de handen zitten en zeggen dat het wel betaalbaar moet blijven. Natuurlijk moet het betaalbaar blijven. Maar zonder de rekening bij de gewone man te leggen kan er al veel. Bij de klimaattafels is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de veenweide. De peilen moet in ieder geval omhoog. Zoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering die ook op meer natte gronden een landbouwexploitatie rendabel maken.

Maar er moet meer worden gedaan. De politiek is aan zet! Op 20 maart a.s. bij de staten en waterschapsverkiezingen kunt u het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die dichter bij de natuur staan. Water Natuurlijk als groene waterschapspartij is de partij die het verschil kan maken!

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk geborgd natuur

18 februari: start campagne Waterschapsverkiezingen

9 februari 2019
Het aftellen is begonnen: De Unie van Waterschappen lanceert de campagne en de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen op 18 februari om 16:00 op het Centraal Station van Utrecht. Op deze manier vraagt de Unie aandacht voor de waterschapsverkiezingen die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Er zullen veel waterschappers aanwezig zijn bij de lancering van de … Lees "18 februari: start campagne Waterschapsverkiezingen" verder

Het aftellen is begonnen: De Unie van Waterschappen lanceert de campagne en de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen op 18 februari om 16:00 op het Centraal Station van Utrecht.

Op deze manier vraagt de Unie aandacht voor de waterschapsverkiezingen die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Er zullen veel waterschappers aanwezig zijn bij de lancering van de campagne, en ook vertegenwoordigers van organisaties die met de Unie samenwerken.

Officiële lancering

Om 15:00 worden de aanwezigen bijgepraat over de inhoud van de campagne. Om 16:00 is de officiële lancering van de campagne. Iedereen kan dan meteen de stemhulp invullen. We sluiten af met een borrel.

Komt u ook? U kunt zich hier aanmelden.

123456789