Programma Fryslân

Water Natuurlijk Fryslân kan zich vinden in de huidige missie van het Wetterskip, maar vindt dat in de praktijk meer nadruk gelegd moet worden op het integrale karakter van het waterbeheer. Water Natuurlijk Fryslân pleit voor een actief Wetterskip, dat aan de slag gaat om ook aanverwante doelen te bereiken. Zo kunnen we middels het waterbeheer ook van betekenis zijn op het gebied van watervogelbeheer, natuurbeheerplannen, recreatie, landschap en cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en duurzame energie.

Verkiezingsprogramma WN Fryslân - kinderen aan het vissen met hengels

Wij willen dit doen door belangrijke punten op de agenda te zetten, te stimuleren erover na te denken en bewustwording te creëren. Het Wetterskip moet dit proactief doen en de regie voeren, maar hoeft niet alles zelf uit te voeren.

Ook innovatie, zoals andere vormen van waterbeheer, moet een centrale plek op de agenda krijgen. Innovatie bevordert kennisontwikkeling en kan op termijn zorgen voor kostenbesparing. Tot slot vinden wij het belangrijk de samenwerking met het rijk, de provincie en de gemeenten te bevorderen.

Hieronder vind je een samenvatting van waar wij ons voor inzetten en wat onze speerpunten zijn. Het volledige verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Fryslân vind je hier (PDF).

Samenvatting verkiezingsprogramma WN Fryslân

Water Natuurlijk maakt veiliger

In Wetterskip Fryslân willen we het water éérst vasthouden, daarna bergen en dan pas afvoeren. Wij streven naar meerdere, verspreid liggende afvoerpunten voor het boezemwater (water zonder vast peil). Hiermee wordt het systeem stabieler, duurzamer en flexibeler en kunnen we beter en gerichter inspelen op eventuele calamiteiten.

Buitendijks, op de Wadden en op het IJsselmeer, willen we meegroeien met de klimaatverandering. We willen bouwen met de natuur, bijvoorbeeld met groene waterkeringen als flauwe taluds en poelen. Ook de aanleg van vooroevers, de delen van de dijk die onder water liggen, moet zo natuurlijk mogelijk.

Speciale aandacht gaat uit naar de veenweideproblematiek. Zoveel mogelijk veen moet behouden blijven. Gebeurt dat niet, dan verzakken en verdrogen omliggende gebieden, daalt het regionale grondwater en neemt het kwel toe. Wat hoge kosten en een hoge CO2 uitstoot met zich meebrengt. Om dit te voorkomen wil Water Natuurlijk Fryslân dat het peilbeleid gebiedsgerichter uitgewerkt wordt, een zo hoog mogelijk peil moet uitgangspunt zijn. De teelt van maïs moet geweerd worden uit het veenweidegebied. Projecten voor het behoud van het veen zouden ook andere overheidsmiddelen moeten kunnen benutten, denk aan landinrichting, groen-blauwe diensten, agrarisch en particulier natuurbeheer.

Water Natuurlijk maakt gezonder

Het water in heel Fryslân zou van zwemwaterkwaliteit moeten zijn. Om dat te bewerkstelligen moeten we beginnen met een verandering in mentaliteit op het gebied van vuilwaterlozingen in de recreatievaart. Water Natuurlijk Fryslân wil meer aandacht voor voorlichting, subsidie en handhaving. Ook erfafspoeling verdient meer aandacht. Wij willen meer voorlichting, meer stimulerende maatregelen en meer sancties. Langs cruciale wateren moeten spuit- en mestvrije zones komen. En blauwalg moet aangepakt worden. We willen investeren in ecologische waterkwaliteit; geleidelijk aan willen wij toewerken naar een natuurlijker peilverloop in de Friese boezem.

De afspraken en plannen in de Kaderrichtlijn Water willen we verder uitvoeren. De oevers moeten natuurvriendelijker en beter bereikbaar voor vissers. Ook het plan m.b.t. beekherstel van het Koningsdiep en de Linde moet doorgaan. En ook in kleinere wateren moeten vispassages komen. We hebben termijnen gesteld waarbinnen deze plannen gerealiseerd moeten zijn. Water Natuurlijk Fryslân wil deze termijnen handhaven – de rest van de partijen wil de termijnen oprekken.

Water Natuurlijk maakt het mooier

Wij zien graag dat mensen vanuit de woonkernen volop gebruik maken van de recreatiemogelijkheden op en bij het water. Varend, fietsend, schaatsend, wandelend of vissend. Daarom willen wij in de winter meer oppervlakte aan ondergelopen land om te schaatsen.

Waar het ecologisch mogelijk is, willen wij meer wandel- en fietsmogelijkheden op kaden en schouwpaden, het liefst zonder echte paden aan te leggen. Iedereen moet vissteigers, botensteigers en botenhellingen kunnen aanleggen, maar niet als dat leidt tot opoffering van mooie sloten en vaarten. Ook willen wij meer bekendheid geven aan het watererfgoed en zo beleving van en betrokkenheid bij het water vergroten. Er zijn zoveel verhalen over de oudste polders en kwelders te vertellen!

WN Fryslân verkiezingsprogramma - jongetje met visnetWater Natuurlijk is vernieuwend

Water Natuurlijk vindt dat waterschappen zowel technisch als bestuurlijk voorop dienen te lopen bij optimalisatie en innovatie op het gebied van waterveiligheid, het waterbeheer en de zuivering van afvalwater. We moeten innovatieve en effectieve methoden ontwikkelen om exotische waterplanten te bestrijden. Ook moeten een blauwalgscan en een zuiverend gemaal ontwikkeld worden.

Daarom moet het Wetterskip Fryslân meer gestructureerd samenwerken met Wetsus en Vitens, twee actoren die innovatie bevorderen. Het Duurzaamheidsstatement van het Wetterskip moet uitgewerkt worden in toetsbare acties.

En het Wetterskip moet het mogelijk maken dat elke scholier op zijn minst één keer een rioolwaterzuiverings-installatie en/of gemaal kan bezoeken.

WN Fryslân verkiezingsprogramma - Detail drukmeter Wouda-gemaal