Succesverhalen Water Natuurlijk Fryslân

Een provincie met zoveel mooie wateren, maar ook met verdwijnende veenweidegebieden en verdrogende zandgronden verdient een sterk waterschap dat zorgt voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water.

Water Natuurlijk is in Wetterskip Fryslân de grootste fractie en heeft in deze en de afgelopen periode volop bijgedragen aan verbeteringen van het waterbeheer.

Voorbeelden van behaalde successen

  • Voorkomen van bezuinigingen op maatregelen, die voor de Kader Richtlijn Water moeten worden genomen
  • Realisatie van een groot aantal vispassages
  • Aanzwengelen van de provincie-brede discussie rond het beleid voor veenweidegebieden, waardoor er nu gewerkt wordt aan de realisatie van een veenweide-visie
  • Vaststelling van recreatiebeleid van het Wetterskip
  • Vaststellen van de Beleidsnota Ecologie en Vis voor het Wetterskip
  • De totstandkoming van een onderzoeksprogramma voor vernieuwend en duurzaam waterbeheer
  • Aanpak van illegale slootdemping
  • Een gezond financieel perspectief voor Wetterskip Fryslân, waarmee is voorkomen dat problemen worden doorgeschoven naar volgende generaties
  • Aandacht voor belangen van andere partijen in het buitengebied dan alleen de boeren
  • In de missie van Wetterskip Fryslân worden ‘natuur’ en ‘landschap’ nu net zo belangrijk genoemd als ‘droge voeten’.