Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Bestuur aan ’t woord – 17 juni 2016

Meer aandacht voor bodemdaling van het veen, en geld voor het energiebeleid. Met deze boodschap reageerde Water Natuurlijk op het meerjarenplan van het waterschap.
De langzame maar gestage bodemdaling in de veengebieden zoals de Zaanstreek en Waterland zorgt voor uitstoot van broeikasgas, en verlies van natuur. Door aantasting van de funderingen van huizen ontstaat bovendien economische schade. Water Natuurlijk wil graag een zoektocht naar oplossingen van dit moeilijke probleem. Hier zijn financiën, en concrete proefprojecten, voor nodig. Het bestuur heeft in antwoord toegezegd om de komende tijd deze discussie te voeren, met een visie als gevolg.
In het coalitieakkoord is veel aandacht voor een ambitieus energiebeleid. De gemaakte afspraken zijn echter nog niet terug te vinden in de meerjarenbegroting. Onze partij wil graag de uitvoering versnellen, en al komend jaar de eerste stappen zetten. Ook hier is toegezegd om nog dit jaar een visie met uitvoeringsprogramma te presenteren.