Bestuur aan ’t woord – 21 september 2018

De versterking van de Markermeerdijken een stap verder!

Met een stemming van 5 tégen en 23 vóór het projectplan Waterwet voor de versterking van de Markermeerdijken, heeft het algemeen bestuur van HHNK gisteravond de contouren en versterkingsvarianten van de 15 modules van de dijkreeks tussen Hoorn en Amsterdam vastgesteld.

Water Natuurlijk heeft ook vóór gestemd, en toetste haar beslissing aan effecten op veiligheid, cultuurhistorie, natuur, recreatie en het verloop van het inspraakproces. De participatie is niet vlekkeloos verlopen, maar niet zo slecht dat de kwaliteit van het hele plan onvoldoende is. De onderbouwing van onze keuze is te vinden en terug te luisteren op de website van HHNK. Het projectplan wordt nu ter goedkeuring doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten.

Wij zijn tevreden met het projectplan zoals het er nu ligt. We zijn ons ook bewust van de teleurstelling bij verschillende partijen en omwonenden. Het plan is meermaals aangepast aan nieuwe inzichten, advies van experts, initiatieven van omwonenden en de belangen van organisaties. Dat proces van aanpassing en contact met betrokkenen zal zich doorzetten tijdens de uitvoering van de versterking van de dijk. Het is een langdurig traject geweest van meer dan 10 jaar waarin veel inzet is geweest van ontzettend veel partijen, in welke vorm dan ook. Wij zijn hen bijzonder dankbaar, want alleen dankzij deze bijdragen is het projectplan geworden zoals het is geworden.

Bestuur aan ’t woord – 21 februari 2018

In de bestuursvergadering hebben wij een motie ingediend zodat HHNK een signaal afgeeft aan onze regering voor het instellen van statiegeld op plastic flessen. Na verloop van tijd worden plastic deeltjes steeds kleiner: microplastics. Deze deeltjes kunnen we niet uit het water krijgen en zijn gevaarlijk voor gezondheid van mens en dier.  

Het verwijderen van plastic uit het water en het zorgen voor schoon en gezond water is een taak van ons waterschap en om die reden vinden wij het belangrijk om ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en een krachtig signaal af te geven aan onze regering.  

Daarnaast willen wij lof uitspreken voor de inspreker en HHNK. Op dit moment wordt met elkaar gesproken over een bijzonder initiatief. Inspreker is agrariër en heeft aangegeven zonnepanelen op zijn dak te zetten om het gemaal energieneutraal te maken. Ontzettend mooi en belangrijk dat we hier ook even bij stil staan.

Bestuur aan ’t woord – 16 november 2017

Hoogtepunt van deze vergadering, waar de begroting 2018 op de agenda stond, was het indienen en aannemen van de motie over de achteruitgang van de insectenpopulatie in Europa. Tot mijn grote voldoening werd de motie gewijzigd door een verwijzing naar het wetenschappelijke onderzoek van EIS-Nederland/SOVON. (Als duiker heb ik belangstelling voor de macroflora en -fauna). Over de commissievergaderingen (het proces is niet efficiënt), waar de begroting werd voorbereid was ik minder enthousiast wegens het niet voldoende ‘doorbijten’ van financiële onderwerpen gerelateerd aan de begroting. Is de CHI een lam of een leeuw (Vondeling)? 

Dat werd in deze vergadering iets gecorrigeerd doordat er relevante onderwerpen aan de orde werden gesteld, zoals ‘de financiering van structurele lasten door structurele baten’, ‘de structuur van de reserves’ etc. 

Opgewekter werd ik van de onderwerpen, zoals de nazuivering van resistente bacteriën, medicijnresten en microplastics. En de 30 miljoen die hiervoor beschikbaar schijnt te staan. 

Bestuur aan ’t woord – 22 september 2017

De klimaatverandering doet zich – naast op Sint Maarten – ook hier voelen. Van 30 augustus tot 19 september is er 275 mm regen gevallen. Dat is net zoveel als normaal in vier maanden! Wij zijn redelijk door deze stresstest gekomen, maar alle bijdragen aan het vergroten van onze waterberging zijn welkom. Gemeenten kunnen nog veel doen door parkeerplaatsen en wandelpaden groener en waterdoorlatend aan te leggen. 

Terugkijkend naar de eerste twee jaar van dit college, wil Water Natuurlijk dat de belofte nagekomen wordt om een visie te ontwikkelen op veenweide, bodemdaling en vissen. 

De provincie is net gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie, die spreekt zich uit tot 2050, dus zal dan zeker de eerste tien jaar de omgeving bepalen. Water Natuurlijk wil hierin voldoende aandacht voor gezond water, bloemrijke bermen en het landschap borgen. De dijkgraaf heeft nu toegezegd het bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling. 

Bestuur aan ’t woord – 15 juni 2017

Op 14 juni stond het meerjarenplan op de agenda. Voor Water Natuurlijk aanleiding om onze visie op de toekomst van het waterschap uiteen te zetten. Terwijl het meerjarenplan tot en met 2021 loopt, keek WN alvast maar een paar honderd jaar vooruit. Op de langere termijn gaan we hoogstwaarschijnlijk met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen. Een grote uitdaging voor het HHNK. Bij het formuleren van een nieuwe deltavisie, en met de meest recente klimaatvoorspellingen van het KNMI, komen we hier vast op terug. Tevens vroeg WN aandacht voor de inspanningen die nog nodig zijn om ons water schoner en gezonder te krijgen. Ten aanzien van medicijnresten, hormonen en microplastics zullen we onze zuiverings-technieken moeten aanscherpen. Waarbij ook het terugwinnen van grondstoffen steeds belangrijker wordt. Verder is Water Natuurlijk voorstander van een integrale afweging en goede samenwerking met de provincie, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en alle andere relevante partners. 

Bestuur aan ’t woord – 18 mei 2017

Texel stond op de CHI-agenda. Insprekers vertelden dat er voor Texel een juiste keuze kon worden gemaakt. NIOZ achter één dijk. Water Natuurlijk ondersteunt dit. Wij hebben er alles aan gedaan om NIOZ te beschermen. Ons oud CHI-lid Martijn de Jong heeft zich de voeten uit de sloffen gelopen. Niet iedereen kreeg zijn zin, mensen moeten voor de natuur een stap opzij doen. In 2025 is HHNK én klimaatneutraal én energieneutraal, dat is goed en voor Water Natuurlijk een belangrijk punt. Hiermee zijn we een voorbeeld. Met de brede steun van andere fracties gaan we met z’n allen voor het hoogste ambitieniveau. Een leerzaam stuk van de Rekenkamer over communicatie waar het dagelijks bestuur nu voor gaat. Zij zal de organisatie gaan sturen, opleiden maar vooral ook  laten leren. En leren doen we allemaal, dat helpt om de wereld mooier te maken. Water Natuurlijk kijkt terug op een succesvolle avond.

Bestuur aan ’t woord – 23 maart 2017

De dijkgraaf neemt ons in een rustige inleiding mee door de prioriteiten in het gezamenlijke IPO-UVW-VNG-voorstel aan de nieuw te vormen coalitie. Die liggen in het verlengde van de duurzame ambities van Water Natuurlijk: werken aan een energieneutraliteit, klimaatrobuustheid en hergebruiken van onze grondstoffen. Dit geeft voeding voor de hoogste ambitie binnen het Klimaat- en Energievoorstel binnen HHNK. 

Na een ontspannen vergadering met voornamelijk hamerstukken, worden we in duizelingwekkend tempo ‘up to speed’ gebracht over het meerjarenplan. Er is gelukkig ruim aandacht voor waterbewustzijn, schoon en gezond water: ambities van Water Natuurlijk.  

Verrassend genoeg biedt de vraag die ons gesteld wordt weinig keuzes: hoe hoog willen de schuld laten oplopen in relatie tot belastingverhogingen? De reacties van de gezamenlijke partijen geeft een ruimer beeld van knoppen om aan te draaien: uitgaven, reserves, inflatie, loonkosten, energieopwekking en nog veel meer. Mooi die rijkdom aan inzichten! 

Bestuur aan ’t woord – 15 december 2016

Water Natuurlijk heeft zich ingezet om een oplossing te vinden voor een sterke dijk rond het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. We zijn tevreden dat er duidelijkheid is over de technische haalbaarheid. Er ligt een alternatief plan, maar dit kost aanzienlijk meer. Nu kan alsnog worden bekeken of alle partijen de financiering van dit plan rond kunnen krijgen. Water Natuurlijk vindt dit belangrijk omdat we samen met onze omgeving altijd moeten blijven nadenken over de beste oplossing in een gebied.  

Water Natuurlijk heeft ook aandacht gevraagd voor het ‘Heitje van Katham’. Dit klein stukje hoogveen bij Volendam heeft dringend extra water nodig in de vorm van een hoger peil. Er is een onderzoek toegezegd. We kijken met belangstelling uit naar de resultaten. 

De volgende vergadering is in februari, dus voor nu wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig en succesvol nieuwjaar!  

Bestuur aan ’t woord – 17 november 2016

De fractie van Water Natuurlijk heeft waardering voor het extra geld voor duurzaamheid en klimaat in de begroting voor 2017. De extreme neerslag in Limburg, afgelopen voorjaar, heeft echter laten zien dat er een grote inspanning nodig is om droge voeten te behouden. Nu het water gezakt is worden daar extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Door combinatie van natuur met waterberging ontstaat er ruimte voor water, en natuur. 

Noord-Holland is dit keer aan de ergste wateroverlast ontsnapt. Wat onze fractie betreft is dit geen reden om het nemen van maatregelen uit te stellen. In het waterprogramma worden een groot aantal “bouwstenen” voorgesteld. We hebben het dagelijks bestuur gevraagd om deze plannen verder uit te werken. Gelukkig wil men volgend jaar al volop aan de slag om voorbereid te zijn op extreme neerslag. Want dat de buien in de toekomst niet alleen over Limburg trekken, is wel bijna zeker. 

Bestuur aan ’t woord – 17 juni 2016

Meer aandacht voor bodemdaling van het veen, en geld voor het energiebeleid. Met deze boodschap reageerde Water Natuurlijk op het meerjarenplan van het waterschap.

De langzame maar gestage bodemdaling in de veengebieden zoals de Zaanstreek en Waterland zorgt voor uitstoot van broeikasgas, en verlies van natuur. Door aantasting van de funderingen van huizen ontstaat bovendien economische schade. Water Natuurlijk wil graag een zoektocht naar oplossingen van dit moeilijke probleem. Hier zijn financiën, en concrete proefprojecten, voor nodig. Het bestuur heeft in antwoord toegezegd om de komende tijd deze discussie te voeren, met een visie als gevolg.
In het coalitieakkoord is veel aandacht voor een ambitieus energiebeleid. De gemaakte afspraken zijn echter nog niet terug te vinden in de meerjarenbegroting. Onze partij wil graag de uitvoering versnellen, en al komend jaar de eerste stappen zetten. Ook hier is toegezegd om nog dit jaar een visie met uitvoeringsprogramma te presenteren.