Excursie Ilperveld

In het zuiden van ons beheersgebied ligt een natuurgebied waar de Water Natuurlijk factie inmiddels een bijzondere band mee heeft: Het Ilperveld. Middenin campagnetijd plantten Water Natuurlijk kandidaten een voedselbos in dit veengebied, tijdens de NLdoet-dag. Jan, onze begeleider die dag, bood ons een rondleiding door het gebied aan. Een aanbod dat we graag aannamen als ontspanning na de intensieve coalitie-onderhandelingen. En dus varen we op 11 mei met twee bootjes door het Ilperveld. We leren over het ontstaan van Noord-Holland en over laag – en hoogveengebieden, over cranberries en weidevogels en over kansen voor nieuwe soorten landbouw en recreatie. Als Water Natuurlijk fractie willen we dit soort natuurgebieden graag behouden, de bodemdaling in deze gebieden tegengaan door het waterpeil te

verhogen en nieuwe kansen voor landbouw en recreatie onderzoeken.

 

Hieronder een fotoverslag

Oud heemraden (algemeen bestuurders) Lydia Snuif en Gerard Roosloot genieten na jaren van toegewijde inzet.
v.l.n.r. Eva Tannehill (fractievoorzitter), Ruud Maarschal (Dagelijks bestuurder), Sjon Wagenaar (steunfractielid), Arie de Graaf, Karen Jonkers (regiobestuur)
Voldoende vogelaars in onze fractie om deze vogel te herkennen. Wat denkt u?
Jan vertelt bevlogen over het ontstaan van Hoogveen, uitheemse beplanting en agrarische mogelijkheden.
Zon, water, & mooie natuur: het recept voor een heerlijke middag
Aan de beplanting is te zien hoe oud en hoe nat het veen is.
Van welke soort is dit ei?
Cranberries voor het oprapen
Hoe toepasselijk: Onze dagelijks bestuurder Ruud Maarschal aan de helm. Hij vertelde hoe het gebied door de jaren heen veranderd is.

Een feestelijke en hoopgevende CHI-vergadering

installatie Sjon en Nelleke

Oud-steunfractielid Gerrit Rot woonde met veel plezier de CHI-vergadering van 8 mei 2019 bij. Hij schrijft:

8 Mei 2019 kiest het algemeen bestuur de 5 heemraden en stelt het coalitieprogramma 2019-2023 vast.

Vanaf de publieke tribune beleef ik een zeer positieve en stimulerende avond.

De jaarrekening 2018 wordt met veel complimenten vastgesteld. Daarna volgen nog enkele (hamer)stukken.
Dan worden de scheidende dagelijks bestuur- en algemeen bestuursleden op hoffelijke wijze uitgezwaaid door dijkgraaf Luc Kohsiek.
Speciale lovende woorden wijdt hij aan zittende heemraad Kees Stam, die van plaats wisselt met zijn partijgenoot Marjan Leijen.
Zij nu de heemraad, hij AB-lid.

Dan volgen de resultaten van anderhalve maand formatiebesprekingen, de benoeming van de voorgedragen 5 heemraden.
Alle heemraden worden met 25 of meer van de 29 stemmen gekozen! Daar spreekt veel goodwill van het gehele College van Hoofdingelanden uit. Groen Water en Land werd met 7 zetels de grootste. GWL levert daarom twee heemraden: Rob Veenman en Klazien Hartog.
Tweede grote partij is de PvdA (4 AB-leden), met dus Marjan als heemraad. Onze Ruud Maarschall gaat dus door, zij het met een andere portefeuille. Siem Jan Schenk gaat door als heemraad namens de geborgde zetels van de LTO.

In de commissie Water en Wegen zit Saskia Borgers, in de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen zit Eva Tannehill, onze fractievoorzitter. Voorzitter van de commissie BMW wordt Fijko van der Laan van de PvdA. Wim Hamers van de Kamer van Koophandel (3 geborgde zetels) wordt voorzitter van BMW. Als steunfractieleden worden van ons Sjon Wagenaar (opnieuw) en Nelleke Domburg beëdigd.

Het coalitieakkoord wordt ook door de voltallige oppositie onderschreven, ook dat duidt natuurlijk op Raads-brede goodwill.
Ik vind dat de oppositie zich veel constructiever opstelt dan vier jaar geleden:
de VVD hoewel ze weer niet meedoen
het CDA, dat van 4 naar 2 zetels terugviel en daarom uit het D&H (Dijkgraaf en Heemraden) moest treden
Peter Vonk van de Algemene Waterschapspartij. Elly Koning van Natuurlijk Boeren-Burger_Waterbelang verloor een zetel en zit er nu alleen.

Daarna volgden nog een borrel, maar moest ik naar één van de laatste treinen, volgende dag watercongres in Veenendaal…

Gerrit Rot, oud-steunfractielid Water Natuurlijk en bodemvocht-hydroloog

Verduurzamen- Hoe dan?

Met het waterschap duurzaam zorgen voor schoon, voldoende en veilig water


Verkiezingslaarzen waren in Zaandam…

Water…

… voorwaarde voor leven. Een mens kan 40 dagen zonder voedsel, maar maximaal 3 zonder water. Het is de enige natuurlijke bron van drinken dat bestaat, voor een gezonde levensstijl hoor je elke dag 2 liter water te drinken. Dus sta even op en pak een glaasje water.

Ben je er weer? Gezien het belang van water voor ons bestaan, hoort zorgvuldig omgaan met water bij een duurzame levensstijl. Gemiddeld gebruiken we in Nederland 133,4 liter drinkwater per persoon per dag. Dat is een hoop meer dan de 2 liter die we per dag moeten drinken. Het reinigen van al dat water kost ons natuurlijk handen vol geld, zowel aan de voorkant (via drinkwaterbedrijven), als aan de achterkant (rioolwaterzuiveringsbedrijven). Daarnaast leven we natuurlijk in een grote badkuip, en dagelijks werken dijken, duinen en gemalen hard om te zorgen dat we droge voeten houden. Zorgen voor water, dat doen we al eeuwen samen: via de waterschappen. En die zullen met de klimaatsverandering alleen nog maar harder moeten werken om te zorgen voor schoon, voldoende en veilig water.

Waterschappen?

Nu denk je misschien: de waterschappen? Wat is dat? Het is het overheidsorgaan dat niemand kent, maar voor iedereen belangrijk is. Eigenlijk jammer dat we deze overheid niet goed kennen: het is onze oudste democratische instelling, typisch Nederlands, super belangrijk en onze inzet als bewoners kan zoveel verschil maken voor een succesvolle transitie naar een duurzaam watersysteem!
Ik heb wat met water sinds ik in 2012 promoveerde op hoogwaterbeleid. En dus besloot ik van de zomer om me verkiesbaar te gaan stellen voor mijn waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. – Sidenote: Hoogheemraadschappen waren van oudsher de belangrijke waterschappen met allerlei speciale privileges. De partij voor mij bleek al snel Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is deskundig, groen en duurzaam. Op onze lijst staan allemaal mensen met relevante kennis om het water schoon, veilig en voldoende te houden. We zetten bijvoorbeeld in op water vrij van microplastics en medicijnen, op het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot en op het gebruik van innovaties om in te spelen op klimaatverandering.
Water Natuurlijk gelooft dat gezonde natuur en recreatie goed samen kan gaan: wat is er mooier dan op een mooie lentedag varen over de Zaan, wandelen door de duinen en op zomerse dagen zwemmen in zee of meer? Samen met de bewoners van de waterschappen wil Water Natuurlijk zorgen dat we nog heel lang en steeds meer kunnen genieten van ons water.

Wat kan jij doen om mee te zorgen voor ons water?

Ga 20 maart stemmen op de waterschappen. Zorg ervoor dat er kundige mensen in het waterschap zitten die graag op een duurzame manier willen zorgen voor ons water.
Zorg voor het water dat je gebruikt: geen medicijnen of ander raar afval door de gootsteen. Voorkom microplastics door het verminderen van je Polyester kleding en het gebruik van je auto. (de meeste plastics
Bespaar thuis zoveel mogelijk water: niet onnodig de kraan laten lopen, vang je douchwater op, zet je douche niet vol aan, zorg voor waterbesparende wc. (Af)wasmachine en droger alleen aan als ze vol zitten, zet je thee of koffie in een thermosfles en voorkom onnodig water weggooien, enzovoorts.
Zet een waterton in je tuin en gebruik dat water bijvoorbeeld voor de wc.
Raak betrokken bij het waterschap: valt je iets op aan het water in je buurt, of heb je een goed idee? Trek de stoute schoenen aan en neem contact op met iemand waar je op gestemd hebt. Samen weten we namelijk meer.

 

Bestuur aan ’t woord – 21 september 2018

De versterking van de Markermeerdijken een stap verder!

Met een stemming van 5 tégen en 23 vóór het projectplan Waterwet voor de versterking van de Markermeerdijken, heeft het algemeen bestuur van HHNK gisteravond de contouren en versterkingsvarianten van de 15 modules van de dijkreeks tussen Hoorn en Amsterdam vastgesteld.

Water Natuurlijk heeft ook vóór gestemd, en toetste haar beslissing aan effecten op veiligheid, cultuurhistorie, natuur, recreatie en het verloop van het inspraakproces. De participatie is niet vlekkeloos verlopen, maar niet zo slecht dat de kwaliteit van het hele plan onvoldoende is. De onderbouwing van onze keuze is te vinden en terug te luisteren op de website van HHNK. Het projectplan wordt nu ter goedkeuring doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten.

Wij zijn tevreden met het projectplan zoals het er nu ligt. We zijn ons ook bewust van de teleurstelling bij verschillende partijen en omwonenden. Het plan is meermaals aangepast aan nieuwe inzichten, advies van experts, initiatieven van omwonenden en de belangen van organisaties. Dat proces van aanpassing en contact met betrokkenen zal zich doorzetten tijdens de uitvoering van de versterking van de dijk. Het is een langdurig traject geweest van meer dan 10 jaar waarin veel inzet is geweest van ontzettend veel partijen, in welke vorm dan ook. Wij zijn hen bijzonder dankbaar, want alleen dankzij deze bijdragen is het projectplan geworden zoals het is geworden.

Bestuur aan ’t woord – 21 februari 2018

In de bestuursvergadering hebben wij een motie ingediend zodat HHNK een signaal afgeeft aan onze regering voor het instellen van statiegeld op plastic flessen. Na verloop van tijd worden plastic deeltjes steeds kleiner: microplastics. Deze deeltjes kunnen we niet uit het water krijgen en zijn gevaarlijk voor gezondheid van mens en dier.  

Het verwijderen van plastic uit het water en het zorgen voor schoon en gezond water is een taak van ons waterschap en om die reden vinden wij het belangrijk om ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en een krachtig signaal af te geven aan onze regering.  

Daarnaast willen wij lof uitspreken voor de inspreker en HHNK. Op dit moment wordt met elkaar gesproken over een bijzonder initiatief. Inspreker is agrariër en heeft aangegeven zonnepanelen op zijn dak te zetten om het gemaal energieneutraal te maken. Ontzettend mooi en belangrijk dat we hier ook even bij stil staan.

Bestuur aan ’t woord – 16 november 2017

Hoogtepunt van deze vergadering, waar de begroting 2018 op de agenda stond, was het indienen en aannemen van de motie over de achteruitgang van de insectenpopulatie in Europa. Tot mijn grote voldoening werd de motie gewijzigd door een verwijzing naar het wetenschappelijke onderzoek van EIS-Nederland/SOVON. (Als duiker heb ik belangstelling voor de macroflora en -fauna). Over de commissievergaderingen (het proces is niet efficiënt), waar de begroting werd voorbereid was ik minder enthousiast wegens het niet voldoende ‘doorbijten’ van financiële onderwerpen gerelateerd aan de begroting. Is de CHI een lam of een leeuw (Vondeling)? 

Dat werd in deze vergadering iets gecorrigeerd doordat er relevante onderwerpen aan de orde werden gesteld, zoals ‘de financiering van structurele lasten door structurele baten’, ‘de structuur van de reserves’ etc. 

Opgewekter werd ik van de onderwerpen, zoals de nazuivering van resistente bacteriën, medicijnresten en microplastics. En de 30 miljoen die hiervoor beschikbaar schijnt te staan. 

Bestuur aan ’t woord – 22 september 2017

De klimaatverandering doet zich – naast op Sint Maarten – ook hier voelen. Van 30 augustus tot 19 september is er 275 mm regen gevallen. Dat is net zoveel als normaal in vier maanden! Wij zijn redelijk door deze stresstest gekomen, maar alle bijdragen aan het vergroten van onze waterberging zijn welkom. Gemeenten kunnen nog veel doen door parkeerplaatsen en wandelpaden groener en waterdoorlatend aan te leggen. 

Terugkijkend naar de eerste twee jaar van dit college, wil Water Natuurlijk dat de belofte nagekomen wordt om een visie te ontwikkelen op veenweide, bodemdaling en vissen. 

De provincie is net gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie, die spreekt zich uit tot 2050, dus zal dan zeker de eerste tien jaar de omgeving bepalen. Water Natuurlijk wil hierin voldoende aandacht voor gezond water, bloemrijke bermen en het landschap borgen. De dijkgraaf heeft nu toegezegd het bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling. 

Bestuur aan ’t woord – 15 juni 2017

Op 14 juni stond het meerjarenplan op de agenda. Voor Water Natuurlijk aanleiding om onze visie op de toekomst van het waterschap uiteen te zetten. Terwijl het meerjarenplan tot en met 2021 loopt, keek WN alvast maar een paar honderd jaar vooruit. Op de langere termijn gaan we hoogstwaarschijnlijk met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen. Een grote uitdaging voor het HHNK. Bij het formuleren van een nieuwe deltavisie, en met de meest recente klimaatvoorspellingen van het KNMI, komen we hier vast op terug. Tevens vroeg WN aandacht voor de inspanningen die nog nodig zijn om ons water schoner en gezonder te krijgen. Ten aanzien van medicijnresten, hormonen en microplastics zullen we onze zuiverings-technieken moeten aanscherpen. Waarbij ook het terugwinnen van grondstoffen steeds belangrijker wordt. Verder is Water Natuurlijk voorstander van een integrale afweging en goede samenwerking met de provincie, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en alle andere relevante partners. 

Bestuur aan ’t woord – 18 mei 2017

Texel stond op de CHI-agenda. Insprekers vertelden dat er voor Texel een juiste keuze kon worden gemaakt. NIOZ achter één dijk. Water Natuurlijk ondersteunt dit. Wij hebben er alles aan gedaan om NIOZ te beschermen. Ons oud CHI-lid Martijn de Jong heeft zich de voeten uit de sloffen gelopen. Niet iedereen kreeg zijn zin, mensen moeten voor de natuur een stap opzij doen. In 2025 is HHNK én klimaatneutraal én energieneutraal, dat is goed en voor Water Natuurlijk een belangrijk punt. Hiermee zijn we een voorbeeld. Met de brede steun van andere fracties gaan we met z’n allen voor het hoogste ambitieniveau. Een leerzaam stuk van de Rekenkamer over communicatie waar het dagelijks bestuur nu voor gaat. Zij zal de organisatie gaan sturen, opleiden maar vooral ook  laten leren. En leren doen we allemaal, dat helpt om de wereld mooier te maken. Water Natuurlijk kijkt terug op een succesvolle avond.

Bestuur aan ’t woord – 23 maart 2017

De dijkgraaf neemt ons in een rustige inleiding mee door de prioriteiten in het gezamenlijke IPO-UVW-VNG-voorstel aan de nieuw te vormen coalitie. Die liggen in het verlengde van de duurzame ambities van Water Natuurlijk: werken aan een energieneutraliteit, klimaatrobuustheid en hergebruiken van onze grondstoffen. Dit geeft voeding voor de hoogste ambitie binnen het Klimaat- en Energievoorstel binnen HHNK. 

Na een ontspannen vergadering met voornamelijk hamerstukken, worden we in duizelingwekkend tempo ‘up to speed’ gebracht over het meerjarenplan. Er is gelukkig ruim aandacht voor waterbewustzijn, schoon en gezond water: ambities van Water Natuurlijk.  

Verrassend genoeg biedt de vraag die ons gesteld wordt weinig keuzes: hoe hoog willen de schuld laten oplopen in relatie tot belastingverhogingen? De reacties van de gezamenlijke partijen geeft een ruimer beeld van knoppen om aan te draaien: uitgaven, reserves, inflatie, loonkosten, energieopwekking en nog veel meer. Mooi die rijkdom aan inzichten!