Over de coalitie-onderhandelingen

Op 20 maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. We hadden een intensieve campagne achter de rug met activiteiten als: posters plakken, flyers uitdelen, zonnebloemzaadzakjes maken en uitdelen, twee grote blauwe laarzen op verschillende plekken in Noord-Holland neerzetten, debatten, persmomenten, etc. Toen volgde de verkiezingsuitslag: 3 zetels voor Water Natuurlijk. De uitslag viel ons tegen, we leverden 1 zetel in. Maar als snel wisten we de knop om te zetten en de positieve kant in te zien: we hadden 3 zetels gehaald! Veel kiezers hebben hun vertrouwen in ons uitgesproken en dat heeft mij een gevoel van waardering en trots gegeven. Ook de positieve en soms hele persoonlijke berichten van kiezers hebben mij hier en daar ontroerd. Ook via deze weg wil ik alle kiezers nogmaals bedanken voor hun vertrouwen en de actieve leden bedanken voor de tomeloze inzet tijdens de campagne! Zonder jullie hadden we hier niet gestaan.

 

Na een drukke periode van onderhandelingen hebben we woensdag 8 mei het collegeakkoord vastgesteld en de nieuwe coalitie gekozen in het algemeen bestuur. Weer een mijlpaal! Ik kijk terug op goede onderhandelingen met een positieve sfeer en een transparant proces. Rob Veenman, lijsttrekker van de grootste partij Groen Water & Land, werd benoemd tot informateur en later formateur. Als lijsttrekkers hebben we voor de verkiezingen met elkaar uitgesproken dat we graag een breed gedragen collegeakkoord zouden willen, echter wel met zijn weerslag van de uitslag van de verkiezingen (mijn opmerking).

 

Ik ben erg tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Gezien onze positie (zetel verlies en 4e partij), hebben we veel punten in het collegeakkoord gekregen (denk aan biodiversiteit, verbrakking, klimaatverandering, participatie, etc). Ook mogen we weer een dagelijks bestuurder, Ruud Maarschall, leveren en hij krijgt de portefeuille: middelen (financiën en organisatie), duurzaamheid (waaronder biodiversiteit!), innovatie en participatie. Het waren drukke tijden, maar de inzet loont zich.

 

Nu is het tijd om ons weer gereed te maken voor het bestuurswerk en de belangrijke dossiers die de komende tijd zullen worden behandeld in het dagelijks en algemeen bestuur. Wil je ook meedenken of actief worden voor Water Natuurlijk? Laat het ons weten!

 

Eva Tannehill

Fractievoorzitter Water Natuurlijk HHNK

Uit de fractie: onze reactie op het coalitieakkoord

Woensdagavond 8 mei 2019 reageerde onze fractievoorzitster Eva Tannehill als volgt op het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe hoogheemraden.

“Water Natuurlijk is blij met het collegeakkoord dat nu voorligt. Sinds de verkiezingen hebben wij meegedaan in het proces om te komen tot een gedragen collegeakkoord en coalitie. Dit is een zorgvuldig proces geweest waarbij de informateur alle partijen heeft geraadpleegd. Het akkoord wat nu voorligt is compleet en geeft de goede richting. De specifieke invulling zullen we de komende 4 jaar gaan doen, die ruimte zit in het akkoord.

Water Natuurlijk is positief gestemd over de aandacht die biodiversiteit heeft gekregen in het nieuwe akkoord. Ook het hoogheemraadschap kan veel doen om bij te dragen aan behoud en herstel van biodiversiteit in het gebied en heeft daarin ook een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verder heeft bodemdaling in relatie tot peilverlaging steeds onze blijvende aandacht gehad. Wij kijken daarom uit naar een proactieve rol van het hoogheemraadschap in dit dossier om samen met de provincie en de vele andere partijen te komen tot afspraken voor oplossingen die passen in het toekomstbestendig houden van Noord-Holland. We zien hierbij dat een taakverdelingsbenadering (‘je gaat erover of niet’) plaats maakt voor Multi level governance benadering (opgave in gebied is leidend voor de aanpak), zie hiervoor het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur van eind vorig jaar. Bij de aanpak van bodemdaling kan wat ons betreft in bepaalde gevallen van het principe peil volgt functie afgeweken worden.

Tot slot zien we de komende jaren grote uitdagingen als het gaat om het samen met onze omgeving werken aan maatschappelijke opgaven in ons gebied. We zullen stappen moeten zetten en scherp moeten blijven op goede participatie en communicatie. Het gaat hierbij om het vooraf proactief betrekken van belanghebbenden bij de vorming van ons beleid en de uitvoering ervan, met oog voor innovaties en nieuwe ontwikkelingen.

Kortom: wij kunnen dit nieuwe collegeakkoord onderstrepen en zijn blij met het advies van de informateur om Water Natuurlijk op te nemen in de coalitie en een dagelijks bestuurslid te laten leveren. Wij zullen deze taak naar ons beste vermogen uitvoeren en danken de leden van het CHI voor het gestelde vertrouwen tot zover. Wij wensen de heer Maarschall veel succes en plezier in zijn rol als dagelijks bestuurslid met een nieuwe portefeuille middelen, duurzaamheid, participatie en innovatie. Een portefeuille met stevige uitdagingen, maar ook een portefeuille die hem goed past.

Verder stemmen wij in met het voorgestelde aantal hoogheemraden en de benoeming van de geborgde zetel ongebouwd en danken wij het oude dagelijks bestuur voor hun harde werk en mooie resultaten.”

Fractie Hollands Noorderkwartier

De onderstaande bestuursleden van Hollands Noorderkwartier  vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Eva Tannehill
fractievoorzitter en algemeen bestuurslid
Water en natuur zijn de basis voor ons leven en dus van grote waarde voor ons allemaal. Graag zet ik me daarom in voor een duurzame toekomst en een betere leefomgeving in ons mooie Noord-Holland waarvan we ook optimaal kunnen genieten. Zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op klimaatverandering is daarbij voor mij een speerpunt. Momenteel werk ik bij Rijkswaterstaat en ben ik verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat ook waterschappen veel meer gebiedsgericht en samen met de omgeving moeten gaan werken.
Ruud Maarschall
Dagelijks Bestuurder
Samen met anderen zorgen voor toekomstbestendig waterbeheer vind ik een essentiële maatschappelijke taak. Vanaf 2015 doe ik dat als portefeuillehouder Waterketen, Schoon water en Duurzaamheid in het dagelijks bestuur. HHNK energie- en CO2 neutraal in 2025; het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het terugdringen van kosten samen met gemeenten en PWN zijn voorbeelden. Mijn studies biologie (aquatisch ecologie) en milieukunde (met waterschappen als onderwerp) helpen om als bestuurder visie te ontwikkelen en resultaat te boeken. De inbreng vanuit jong en oud voor die duurzame toekomst is daarbij zeer welkom.
Saskia Borgers
Algemeen Bestuurslid (Water en Wegen)
Betrek inwoners bij voorstellen die van invloed zijn op hun leefomgeving. Dit doe ik door u op te zoeken en samen op te trekken. Ik vind het belangrijk dat u goed wordt geĂŻnformeerd en dat uw stem in het hoogheemraadschap gehoor krijgt. Door mijn politiek bestuurlijke achtergrond en mijn milieukundige kennis kan ik overzien wanneer u erover gaat. De besluitvorming over de versterking Markermeerdijk was mij een doorn in het oog. Dat kan beter.
Nelleke Domburg
steunfractielid (Water en Wegen)
Ik ben aan de Wageningen Universiteit afgestudeerd (Cultuurtechniek/Landinrichtingswetenschappen) en gepromoveerd. Als onderzoeker en adviseur heb ik jaren gewerkt aan projecten op het gebied van landgebruik en milieu. Daarnaast heb ik als gemeenteraadslid in Harenkarspel en als lid van een rekenkamercommissie bestuurlijke ervaring opgedaan. Goed omgaan met water staat centraal bij de veiligheid, het landgebruik en de leefbaarheid in onze provincie. Als inwoner van Stroet / Sint Maarten (gemeente Schagen) geniet ik dagelijks van het prachtige Noord-Hollandse landschap. Ik wil mijn kennis en ervaring - op het gebied van milieuonderzoek en openbaar bestuur - graag inzetten voor een goed beheer van ons waterschapsgebied. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn duurzaamheid en natuur. Luisteren naar en samenwerken met inwoners, gemeenten en andere partijen vind ik daarbij heel belangrijk.
Sjon Wagenaar
steunfractielid (Bestuur Middelen en Waterketen
Inmiddels ben ik alweer vijf jaar betrokken bij Water Natuurlijk, en twee jaar als steunfractielid. Regelmatig schuif ik aan bij de commissie-vergaderingen en krijg ik steeds meer zicht op wat er allemaal speelt en de belangrijke rol van Water Natuurlijk. Op watergebied is er nog een wereld te winnen. Daarnaast ben ik als raadslid actief in de gemeente Drechterland en hou ik mij in diverse rollen bezig met de energietansitie.

Een groep bevlogen oud-kandidaten ondersteunt deze bestuursleden vrijwillig als ‘brede fractie’

Luuk Zaal
Broek in Waterland
Karen Jonkers
Wogmeer
Friso Teerink
Schagen
Feiko van der Veen
Alkmaar
Gerard Roosloot
Bergen NH
Miriam Staal-Cuppen
Zaandam
Gerrit Rot
Schagen

Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Atze Sytsema (voorzitter), Rolf van Arendonk (interim secretaris), Margriet Pel (beoogd penningmeester) Martijn de Jong, Jan Portengen en Karen Jonkers.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com