Kandidaten Hollands Noorderkwartier 2019

Eva Tannehill
Lijsttrekker - Hoorn
Water en natuur zijn de basis voor ons leven en dus van grote waarde voor ons allemaal. Graag zet ik me daarom in voor een duurzame toekomst en een betere leefomgeving in ons mooie Noord-Holland waarvan we ook optimaal kunnen genieten. Zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op klimaatverandering is daarbij voor mij een speerpunt. Momenteel werk ik bij Rijkswaterstaat en ben ik verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat ook waterschappen veel meer gebiedsgericht en samen met de omgeving moeten gaan werken. Ik hoop te mogen rekenen op je stem op 20 maart!
LinkedIn pagina
Ruud Maarschall
nr 2 - Petten
Samen met anderen zorgen voor toekomstbestendig waterbeheer vind ik een essentiële maatschappelijke taak. Vanaf 2015 doe ik dat als portefeuillehouder Waterketen, Schoon water en Duurzaamheid in het dagelijks bestuur. HHNK energie- en CO2 neutraal in 2025; het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het terugdringen van kosten samen met gemeenten en PWN zijn voorbeelden. Mijn studies biologie (aquatisch ecologie) en milieukunde (met waterschappen als onderwerp) helpen om als bestuurder visie te ontwikkelen en resultaat te boeken. De inbreng vanuit jong en oud voor die duurzame toekomst is daarbij zeer welkom.
LinkedIn-pagina
Saskia Borgers
nr 3 - Spierdijk
Betrek inwoners bij voorstellen die van invloed zijn op hun leefomgeving. Dit doe ik door u op te zoeken en samen op te trekken. Ik vind het belangrijk dat u goed wordt geĂŻnformeerd en dat uw stem in het hoogheemraadschap gehoor krijgt. Door mijn politiek bestuurlijke achtergrond en mijn milieukundige kennis kan ik overzien wanneer u erover gaat. De besluitvorming over de versterking Markermeerdijk was mij een doorn in het oog. Dat kan beter.
LinkedIn pagina
Luuk Zaal
nr 4 - Broek in Waterland
Mijn naam is Luuk Zaal, ik ben 19 jaar oud en sta op plek 4 van de kandidatenlijst voor Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier. Ik woon in Broek in Waterland, een dorpje vlak boven Amsterdam. Ik woon in een dijkhuis aan de Broekervaart. Van jongs af aan geniet ik van water. In de winter, als het weer meezat, schaatsen en in de zomer een verfrissende duik. Gewoon voor de deur! Drie jaar lang was ik jeugdbestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en promootte ik het waterschap onder mijn leeftijdsgenoten. Nu is het tijd voor het Ă©chte bestuur! In het waterschapsbestuur wil ik mij inzetten voor recreatie en de belangen van jongeren.
Nelleke Domburg
nr 5 - Sint Maarten

Ik ben aan de Wageningen Universiteit afgestudeerd (Cultuurtechniek/Landinrichtingswetenschappen) en gepromoveerd. Als onderzoeker en adviseur heb ik jaren gewerkt aan projecten op het gebied van landgebruik en milieu. Daarnaast heb ik als gemeenteraadslid in Harenkarspel en als lid van een rekenkamercommissie bestuurlijke ervaring opgedaan.

Goed omgaan met water staat centraal bij de veiligheid, het landgebruik en de leefbaarheid in onze provincie. Als inwoner van Stroet / Sint Maarten (gemeente Schagen) geniet ik dagelijks van het prachtige Noord-Hollandse landschap. Ik wil mijn kennis en ervaring - op het gebied van milieuonderzoek en openbaar bestuur - graag inzetten voor een goed beheer van ons waterschapsgebied. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn duurzaamheid en natuur. Luisteren naar en samenwerken met inwoners, gemeenten en andere partijen vind ik daarbij heel belangrijk.

Sjon Wagenaar
nr 6 - Hoogkarspel
Inmiddels ben ik alweer vijf jaar betrokken bij Water Natuurlijk, en twee jaar als steunfractielid. Regelmatig schuif ik aan bij de commissie-vergaderingen en krijg ik steeds meer zicht op wat er allemaal speelt en de belangrijke rol van Water Natuurlijk. Op watergebied is er nog een wereld te winnen. Daarnaast ben ik als raadslid actief in de gemeente Drechterland en hou ik mij in diverse rollen bezig met de energietansitie.
Karen Jonkers
nr 7 Wogmeer
Ik houd van ons waterrijke landschap. Ons waterbeheer, gericht op veiligheid, kan goed samengaan met een natuurlijke leefomgeving voor dieren en planten. Schone lucht, een mooi landschap, ontspanning en ontmoeting in en langs het water, idealiter op loopafstand van huis, maakt de inwoners van Noord-Holland rijk. Ik wil dat we deze rijkdom in NH kunnen blijven genieten, ook over 200 jaar. Daarom wil ik dat ons waterschap zich maximaal inzet om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, en onze inwoners steunt bij het omgaan met de veranderingen door de klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. In mijn bedrijf C-REALIST begeleid ik netwerken met duurzame initiatieven. Heeft u wensen rond water? Bel: 06 30 414 918
Friso Teerink
nr 8 - Schagen
Ik ben een ervaren bestuurder. Ik ben sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Schagen voor Duurzaam Schagen. Ik wil mij inzetten om de samenwerking tussen Het Hoogheemraadschap en de gemeenten te verbeteren met name om de regio te verduurzamen. “Door samen te werken kunnen we de Kop van Noord-Holland klimaatneutraal te maken”
Feiko van der Veen
nr 9 - Alkmaar
Vrijwel de hele waterhuishouding is in de afgelopen eeuw ingericht op nuttigheid voor mensen. Dat moet anders, voor de natuur, maar net zo goed voor de mensheid. Voor planten, dieren en mensen is schoon water een levensvoorwaarde. De Kader Richtlijn Water biedt het waterschap concrete handvatten om de waterkwaliteit te verbeteren. Daar wil ik graag aan bijdragen. Ik wil mij ook inzetten voor het natuurvriendelijk beheren van bermen en ecologische oevers. En voor uitbreiding van kano-, fiets- en wandelroutes. Als raadslid voor Alkmaar is mij dat gelukt. Op mijn website schrijf ik hierover.
Gerard Roosloot
nr 10 - Bergen NH
Sportvissen is mijn passie! Je treft mij regelmatig aan op en aan het water. Water is een prachtig bezit en moet goed worden beheert. Om die reden sta ik opnieuw op de lijst van Water Natuurlijk. Maar ook omdat sportvissers over het algemeen begaan zijn met de natuur. Dus mooie rietkragen, schitterende bloemen en veel vogels om ons heen. Waterschappen dienen daar meer oog voor te hebben. Water Natuurlijk staat voor het betrekken van hengelsportverenigingen bij waterbeheer.
Miriam Staal – Cuppen
nr 11- Zaandam
Mijn passie voor water ontstond tijdens mijn promotieonderzoek aan de TU Delft. Samen zorgen voor een duurzaam watersysteem, daar sta ik voor. De komende vier jaar ga ik me daarom inzetten bij het verbinden van de Water Natuurlijk fractie met de andere inwoners van ons hoogheemraadschap.
Arie de Graaf
nr 12 - Broek op Langedijk
Als accountant en fiscaal jurist sta ik voor een rechtvaardige verdeling van de lasten over de verschillende categorieën: - grondslag de vervuiler betaalt; - huishoudens op de nullijn voor de watersysteemheffing; - natuur wordt niet belast. Als botanicus sta ik voor een integraal beleid voor de veenweidegebieden ter voorkoming van bodemdaling, CO2-uitstoot en onherstelbare schade aan het uitgedroogde veen. Als duiker sta ik voor schoon en helder water.
Hans Ghijsels
nr 13- Heemskerk
Gerrit Rot
nr 14 - Schagen
Ik ben van beroep geografisch hydroloog en stéunfractielid in de Commissie Water en Wegen. Alleen als er hydrologisch compléxe onderwerpen in die commissie besproken worden, vervang ik óf Gerard Roosloot óf Karen Jonkers. Twee weken later valt in de CHI-vergadering de beslissing (het College van Hoofdingelanden). Alleen de huidige 4 algemeen bestuursleden hebben daarin zitting (en natuurlijk onze heemraad Ruud Maarschall in het Dagelijks Bestuur). Met zijn vijven bespreken we ons standpunt of strategie. Na mijn afstuderen heb ik veel gewerkt aan waterbeheersing en waterbeheer, ook in het werkgebied van ons waterschap HHNK: de landinrichtingen Schagerkogge, DeGouw en Zeevang; en project Boer en Water op Texel en projecten in de gemeente Schagen
Egon Baldal
nr 15 - Wormer
Frank Schaaij
nr 16 - Purmerend
Ik ben eens stadsmens. Stadsmensen zien – met uitzondering van een forse jaarlijkse rekening – veel te weinig van het waterschap. Een eerlijkere verdeling van lasten en lusten zou daarom goed zijn. Ook in de stad dus meer aandacht voor een groene en biodiverse wateromgeving. Voor het overbruggen van de afstand tussen waterschap en stadsmensen wil ik me inzetten.
Klaas Strooker
nr 17 - Heemskerk

Voor mij is Water Natuurlijk een nieuwe uitdaging. Jaren heb ik mij ingezet voor de natuur via de politiek. Nu wil ik mijn capaciteiten en kennis inzetten voor Water Natuurlijk. Met uw steun gaat dit lukken!

Sjaak van der Bliek
nr 18 - Heerhugowaard
Andries Tijssens
nr 19 - Amsterdam Noord
Tjalling James
nr 20 - Venhuizen
Tineke Molenaar – Langeveld
nr 21 - Castricum
Robert Linnekamp
nr 22 - Zaandam
Piet Beemster
nr 23 - Egmond-Binnen
Carolien van Diemen
nr 24 - Heerhugowaard
Vincent Koerse
nr 25 - Monnickendam
Willem Rol
nr 26 - Marken Binnen

Maak Noord-Holland weer mooi. Het veenweidelandschap en Grutto's gaan mij aan het hart. Dit gebied biedt kansen voor waterrecreatie: varen, kanoĂ«n, schaatsen, vissen en zwemmen. Goed waterbeheer werkt. Baggeren is nuttig. Poldermolens komen als hulpbemaling goed van pas. Vandaar dat ik mij inzet bij vrijwillig landschapsbeheer en de Molenfederatie. Ik maak mij zorgen over de negatieve effecten van waterpeilverlagingen voor funderingen van woningen, erfgoed, recreatie, vissen en weidevogels. Dammen zijn funest voor vissen. Vissen niet kunnen klunen. Ook zijn dammen nadelig voor vaar-, kano- en schaatsroutes. Het is hoog tijd voor een andere aanpak van het waterpeil om de bodemdaling (het inklinken van veen) tegen te gaan en weidevogels te helpen. Contactadres: willem.rol@ziggo.nl

Jacobien van Boeijen
nr 27 - Landsmeer

Ik vind het belangrijk dat Landsmeer met het Waterschap ervoor zorgt dat het veenweidelandschap duurzaam ontwikkeld wordt. Minder CO2-uitstoot, maar wel in nauw overleg met de boeren. Natuurvriendelijke oevers, bio-diversiteit en de bodemdaling serieus nemen om de volgende generatie niet voor het blok te zetten.

Jan Kuiper
nr 28 - Egmond-Binnen
Wim Tijsen
nr 29 - Wieringen
Arja Kapitein
nr 30 - Wognum
Jos Theeuwisse
nr 31 - Castricum
Dave van Balkum
nr 32 - Schagen
Barbara van Beijma- van Dam
nr 33 - Monnickendam