Afscheid Ruud Maarschall, installatie Luuk Zaal en benoeming Saskia Borgers

13 november 2020

Afscheid Ruud Maarschall
Tijdens de langstdurende CHI-vergadering van HHNK op 11 november 2020 is er afscheid genomen van Ruud Maarschall als hoogheemraad. Namens het algemeen bestuur sprak dijkgraaf Luc Kohsiek lovende woorden over Ruud zijn jaren in het dagelijks bestuur. Tijdens de behandeling van de begroting werd Ruud door vele fractievoorzitters bedankt voor zijn inzet. Terecht, vinden wij. Ruud nam een prachtig boek in ontvangst van Hackel. Ruud blikte in zijn afscheidsspeech terug op de mooie samenwerking van de afgelopen zes jaar. Hij liet daar filmpjes bij zien uit het verre verleden toen hij nog lang haar had en er meters sneeuw lag in het Ilperveld. Dat waren nog eens tijden.

We gaan Ruud ontzettend missen en wensen hem als fractie veel geluk voor de toekomst.

Opvolger algemeen bestuur
Omdat Ruud Maarschall ook is gestopt als algemeen bestuurslid is Luuk Zaal (21) tijdens de CHI-vergadering geïnstalleerd als opvolger. Luuk verving eerder algemeen bestuurslid Eva Tannehill tijdens haar zwangerschapsverlof en was drie jaar lang jongerenambassadeur voor het waterschap. Luuk is werkzaam als ambtelijk secretaris van een aantal exacte examencommissies bij de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de afgelopen waterschapsverkiezingen was hij onze campagnecoördinator.

Luuk Zaal tijdens zijn installatie in de digitale CHI-vergadering

Opvolger dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering ook gestemd voor een nieuwe hoogheemraad (dagelijks bestuurder). Namens Water Natuurlijk is Saskia Borgers voorgedragen als kandidaat. Er waren geen andere kandidaten die zich tijdens de vergadering meldden. Gisteren, op 12 november, is de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt. Saskia Borgers is met een ruime meerderheid van de stemmen gekozen als opvolger van Ruud Maarschall. Zij neemt Ruud zijn portefeuille over. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Water Natuurlijk HHNK stelt vragen over slootonderhoud

8 oktober 2020

Water Natuurlijk werkt via waterbeheer aan de kwaliteit van de
leefomgeving, in landelijk en stedelijk gebied. Wij streven naar
ecologisch gezond water; naar sloten vol waterleven; waar vogels en vissen zich thuis voelen.

Verschillende verontrustende signalen hebben onze fractie de afgelopen tijd bereikt. Onzorgvuldig onderhoud van waterwegen in stedelijk en landelijk gebied zorgt voor massale en onnodige vissterfte. Ook ontstaan er moddersloten. Zie bijgevoegde foto’s voor een impressie.

Het probleem met het schouwen is dat er in te ondiepe sloten wordt geschouwd, er heen en weer wordt gevaren, de waterbodem wordt omgewoeld, maaisel op de kant wordt gestort zonder dat er gekeken wordt of er nog vissen en andere dieren inzitten die weer het water ingezet moeten worden, veel te ruw en te snel wordt gevaren en gemaaid en sloten worden achterlaten als modderpoelen waardoor de vissen naar adem liggen te happen aan de oppervlakte.

Bij ons zijn meldingen binnengekomen uit Purmerend, Hoorn, Schagen en Bergen. De fractie Water Natuurlijk heeft het college van D&H daarom de volgende vragen gesteld.

Bestuurlijke vragen

 1. Voert HHNK het onderhoud aan sloten in de genoemde gemeenten zelf uit of wordt dit gedaan door onderaannemers? Zo ja: welke onderaannemers? Graag een overzicht per gemeente.
 2. Welke afspraken zijn er gemaakt rondom het slootonderhoud, specifiek met betrekking tot het voorkomen van vissterfte en dierenwelzijn, en waar zijn deze vastgelegd? Hoe worden deze afspraken gehandhaafd/gecontroleerd?
 3. Hoeveel klachten over uitgevoerd slootonderhoud zijn er in 2020, 2019 en 2018 bij HHNK geregistreerd? Indien er klachten zijn geregistreerd: hoe heeft HHNK deze klachten opgepakt?
 4. Klopt het dat er recentelijk bestuurlijk overleg is geweest tussen de gemeente Purmerend en HHNK over de wijze van slootonderhoud en schouwen in stedelijk gebied? Zo ja: wanneer vond dit gesprek plaats, wie was er namens het dagelijks bestuur aanwezig en graag ontvangen wij het gespreksverslag. Welke afspraken zijn gemaakt en worden die gemonitord?
 5. Is HHNK bekend met de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen 2019[1] van de Unie van Waterschappen?
 6. Onderschrijft het dagelijks bestuur deze gedragscode en wordt deze gedragscode als uitgangspunt gehanteerd tijdens de uitvoering van eerder genoemde werkzaamheden? Wordt de gedragscode ook meegenomen in de opdrachtverlening aan onderaannemers?
  1. Kwalificeert het dagelijks bestuur het op de foto’s uitgevoerde slootonderhoud als in lijn zijnde met de bovengenoemde gedragscode? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze norm wel te behalen?
  2. Indien de gedragscode hier volgens u niet van toepassing is, vindt u dat de vereiste algemene zorgplicht op deze foto’s op een goede manier is ingevuld? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze zorgplicht beter in te vullen?
 7. Hoe wordt de verbetering van biodiversiteit meegenomen in dit werk?
 8. Hoe wordt de aangenomen motie over het verbeteren van het insectenbestand tot uiting gebracht in de werkzaamheden?

[1] https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf

Ruud Maarschall zwaait af, WN draagt opvolger voor

18 september 2020
Vijfeneenhalfjaar inzet voor HHNK Ruud Maarschall (73) stopt na ruim vijfeneenhalf jaar als hoogheemraad namens Water Natuurlijk. Het functioneren als DB-lid valt voor Ruud minder goed te combineren met zijn gezondheid. Daarom heeft hij besloten om per 11 november 2020 terug te treden als dagelijks- en algemeen bestuurslid.  De afgelopen jaren zette Ruud zich op vele … Lees "Ruud Maarschall zwaait af, WN draagt opvolger voor" verder

Vijfeneenhalfjaar inzet voor HHNK
Ruud Maarschall (73) stopt na ruim vijfeneenhalf jaar als hoogheemraad namens Water Natuurlijk. Het functioneren als DB-lid valt voor Ruud minder goed te combineren met zijn gezondheid. Daarom heeft hij besloten om per 11 november 2020 terug te treden als dagelijks- en algemeen bestuurslid.  De afgelopen jaren zette Ruud zich op vele thema’s in, waaronder waterketen, biodiversiteit en duurzaamheid.

Als portefeuillehouder middelen heeft Ruud zich in de afgelopen maanden onvermoeibaar ingezet om de effecten van COVID-19 op het huishoudboekje van HHNK goed op te vangen. Met het meerjarenperspectief laat hij een financieel robuuste en gezonde organisatie achter.

Ruud Maarschall

Niet alleen op financieel gebied heeft Ruud resultaat geboekt. Als portefeuillehouder duurzaamheid stond hij in 2017 aan de wieg van het klimaat- en energieprogramma van ons waterschap. Met dit programma is HHNK in 2025 klimaatneutraal. Op dit moment zijn er al tienduizenden zonnepanelen geïnstalleerd bij onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen, waarbij vele duizenden kW’s aan duurzame energie wordt opgewekt.

Met zijn grote kennis en ervaring op belangrijke onderwerpen zoals biodiversiteit en klimaat is Ruud de afgelopen jaren van onschatbare waarde geweest voor het waterschap en onze fractie. Altijd kalm en op de inhoud. We zijn Ruud ontzettend dankbaar voor zijn inzet en tomeloze energie en zijn blij dat hij op de achtergrond actief wilt blijven voor onze partij. Meer informatie over een officieel afzwaaimoment voor Ruud wordt binnenkort bekend gemaakt.

Saskia Borgers

Voordracht nieuwe hoogheemraad
Met het afzwaaien van Ruud ontstaat er een vacature in het dagelijks bestuur van Hollands Noorderkwartier. De fractie Water Natuurlijk is verheugd om te melden dat zij Saskia Borgers uit Spierdijk (51) wil voordragen als nieuwe hoogheemraad. Saskia is sinds de afgelopen verkiezingen algemeen bestuurslid en heeft vele jaren ervaring binnen het publieke domein.

Als oud-directeur-generaal bij het ministerie van VROM, gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem en interim-directeur van twee omgevingsdiensten brengt Saskia een schat aan ervaring en expertise mee. Saskia is verheugd over haar voordacht:

‘’Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen van mijn fractie en de leden van Water Natuurlijk. Ik ga mij met net zoveel energie en passie inzetten als Ruud dit heeft gedaan zodat ik de standpunten van onze partij zo goed mogelijk kan realiseren. Verder zie ik uit naar de collegiale samenwerking met mijn toekomstige collega’s in het dagelijks bestuur en hernieuwde samenwerking met collega’s in het AB. De inbreng van het algemeen bestuur wil ik graag maximaal meenemen en inbrengen in de voorstellen en besluiten die we de komende jaren gaan nemen.’’

Het algemeen bestuur dient de voordracht van Saskia te bekrachtigen. Tijdens de vergadering van 11 november staat de voordracht op de agenda.

Nieuw lid algemeen bestuur
Omdat Ruud heeft aangegeven dat hij ook stopt als algemeen bestuurslid zal Luuk Zaal (21) uit Broek in Waterland zijn plek in het algemeen bestuur innemen. Het waterschap is geen onbekend terrein voor Luuk: als jeugdbestuurder bracht hij het

waterschap drie jaar lang onder de aandacht van zijn leeftijdsgenoten. Recentelijk verving hij Eva Tannehill al als algemeen bestuurslid vanwege haar zwangerschap. Luuk neemt ook het fractievoorzitterschap
op zich. Hij zal samen met Eva fractielid zijn voor Water Natuurlijk.

We zien de komende drie jaren met plezier tegemoet waarbij we mooie stappen gaan maken.

Water Natuurlijk stelt vragen aan D&H over blauwalg

27 augustus 2020

Wij willen natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming bieden in ons mooie waterrijke landschap. Gezond zwemwater is ontzettend belangrijk voor recreanten en vissen.

De fractie van Water Natuurlijk heeft op afgelopen woensdag 26 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De schriftelijke vragen gaan over de aanpak van blauwalg en zijn gesteld naar aanleiding van een publicatie in Trouw. De gestelde vragen kunt u hieronder teruglezen. Ook een link naar het artikel in Trouw is toegevoegd.

Vragen aan D&H van de fractie Water Natuurlijk over bestrijding cyanobacteriën (blauwalg)

 1. Bent u bekend met de inhoud van het artikel ‘’De bestrijding van blauwalg is vaak nutteloos, zeggen ecologen. ‘Het neigt naar kwakzalverij’’’? (Trouw, 17 augustus 2020)
 2. Welke methodes zet HHNK in om blauwalg in recreatieplassen te bestrijden? Is de werkwijze hieromtrent ergens vastgelegd? Zijn de methodes voldoende effectief om blauwalg te bestrijden?
 3. Wordt er bij de bestrijding van blauwalg gebruik gemaakt van geluidsgolven en micro-organismen? Zo ja; hoe kijkt D&H aan tegen de kritiek van deskundigen op deze methoden?
 4. In hoeverre hanteert HHNK bij de bestrijding van blauwalg een zogenaamde ‘’bronaanpak’’? Graag een toelichting.
 5. Worden bij de aanpak van blauwalg bewoners en belanghebbende partijen zoals natuur- en milieuorganisaties betrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 6. Op hoeveel zwemlocaties, in beheer van HHNK, is deze zomer blauwalg geconstateerd? In hoeverre zit er verschil tussen deze cijfers en de cijfers van vorige zomer? Is dit naar uw mening verontrustend?
 7. Wie zit er namens ons hoogheemraadschap in de landelijke werkgroep blauwalg? Herkent hij of zij het beeld dat door Lurling in het artikel over deze commissie wordt geschetst?

Klik hier voor de publicatie in Trouw.

 

Webinar Bloemrijke Dijken


Onze collega’s van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe organiseren op 10 september aanstaande een webinar over Bloemrijke Dijken. Klik hier voor meer informatie.

Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur

12 mei 2020
Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is. Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is.

Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

Saskia Borgers te gast bij Meer Vrouwen in de Politiek

5 mei 2020
Onze fractievoorzitter Saskia Borgers was vanmiddag te gast bij het platform Meer Vrouwen in de Politiek. Via een Instagram-live interview konden mensen Saskia vragen stellen over haar ervaringen in de waterschapspolitiek. ”Het zou sowieso goed zijn als meer mensen vertegenwoordigd zouden willen zijn in de politiek. Het is moeilijk om mensen te activeren voor de … Lees "Saskia Borgers te gast bij Meer Vrouwen in de Politiek" verder

Onze fractievoorzitter Saskia Borgers was vanmiddag te gast bij het platform Meer Vrouwen in de Politiek. Via een Instagram-live interview konden mensen Saskia vragen stellen over haar ervaringen in de waterschapspolitiek.

”Het zou sowieso goed zijn als meer mensen vertegenwoordigd zouden willen zijn in de politiek. Het is moeilijk om mensen te activeren voor de politiek. Het is belangrijk dat vrouwen vertegenwoordigd zijn zodat er zo’n zorgvuldig mogelijke besluitvorming plaats kan vinden. Een zo divers mogelijk bestuur komt ten goede aan de zorgvuldigheid van besluitvorming. Daarom doe ik mijn best om genoeg vrouwen, maar ook jongeren, in onze partij te hebben”, aldus Borgers.

Ongeveer 25% van de leden van de Nederlandse waterschapsbesturen is vrouw. Voor de Water Natuurlijk-fracties ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Rond de 50% van onze dagelijks- en algemeen bestuursleden zijn vrouw.

Aan het einde sloot Borgers af met een oproep. ”Ik hoop dat er meer vrouwen actief worden in de waterschappen. Het is een plek waar inhoud geldt en waar ruimte is om in gesprek te gaan.”

Impressie van de Instagram-live sessie

Water Natuurlijk-motie over zoetwater en rioolwaterzuivering aangenomen

23 december 2019
Op 13 november 2019 is de motie aangenomen die door Eva Tannehil en Saskia Borgers is ingediend. De motie zet het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan om in kaart te brengen welke Rioolwaterzuiveringsinstallaties met hun waterlozingen positief kunnen bijdragen aan de zoetwatervoorraad en hoe ze dat willen bewerkstelligen. De motie werd naast Water Natuurlijk … Lees "Water Natuurlijk-motie over zoetwater en rioolwaterzuivering aangenomen" verder

Op 13 november 2019 is de motie aangenomen die door Eva Tannehil en Saskia Borgers is ingediend. De motie zet het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan om in kaart te brengen welke Rioolwaterzuiveringsinstallaties met hun waterlozingen positief kunnen bijdragen aan de zoetwatervoorraad en hoe ze dat willen bewerkstelligen. De motie werd naast Water Natuurlijk gesteund door PvdA,VBNE en AWP. 

Dertig miljoen voor moderniseren rioolwaterzuivering

18 november 2019
Het waterschap HHNK maakt 30 miljoen vrij om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren. Zo bericht het Noord-Hollands Dagblad. Dit geld is hard nodig omdat de ‘oude dames’ inefficient en verouderd zijn. Met dit geld willen we dat “de installaties zo slim worden ingericht, dat het waterschap energieneutraal kan werken. Of liever: dat het zuiveringsproces zelfs … Lees "Dertig miljoen voor moderniseren rioolwaterzuivering" verder

Het waterschap HHNK maakt 30 miljoen vrij om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren. Zo bericht het Noord-Hollands Dagblad. Dit geld is hard nodig omdat de ‘oude dames’ inefficient en verouderd zijn. Met dit geld willen we dat “de installaties zo slim worden ingericht, dat het waterschap energieneutraal kan werken. Of liever: dat het zuiveringsproces zelfs energie oplevert. We willen geen afvalfabriek zijn, maar een energie- en grondstoffenfabriek worden, werken aan gesloten kringlopen.” Zo vertelt Dagelijks Bestuurder Ruud Maarschall. Water Natuurlijk is blij met deze investering en de plannen: een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap.

Het bericht is ook hier te lezen.

Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers

12 november 2019
Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en … Lees "Ambassadeurs gezocht voor natuurlijke klimaatbuffers" verder

Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij om toenemende wateroverlast en watertekorten, en hittegolven in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven.
De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden. Vragen? Neem contact op met Erna Krommendijk van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via: e.krommendijk@mnh.nl.

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuurlijke oplossing voor klimaatverandering

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen zo’n beetje alle Nederlandse natuurorganisaties, wil – naast bovenstaande oplossingen – graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief. Lees het hier https://www.klimaatbuffers.nl/

Promotie Klimaatbuffers

De CNK is op zoek naar provinciale ambassadeurs voor de natuurlijke klimaatbuffers. Mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd.
Deze promotie richt zich op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. In januari is er een landelijke briefing bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs. Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst?
Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden.

12345