Water Natuurlijk HHNK stelt vragen over gebruik van geotextiel

7 maart 2021

Op 14 mei 2019 stelde de fractie van Water Natuurlijk vragen over het gebruik van geotextiel bij de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam.
Naar aanleiding van een publicatie in Trouw op zaterdag 16 januari jongstleden stelde onze fractie wederom bestuurlijke vragen.

De vragen inclusief beantwoording van het college van dijkgraaf en hoogheemraden kunt u hier lezen.

Portret Saskia Borgers in De Uitkomst

2 maart 2021
Regionale huis-aan-huiskrant De Uitkomst interviewde onze heemraad Saskia Borgers over haar werk als dagelijks bestuurder van HHNK en haar drijfveren. Het portret is op 2 maart gepubliceerd en u kunt de digitale versie bekijken door hier te klikken.

Regionale huis-aan-huiskrant De Uitkomst interviewde onze heemraad Saskia Borgers over haar werk als dagelijks bestuurder van HHNK en haar drijfveren. Het portret is op 2 maart gepubliceerd en u kunt de digitale versie bekijken door hier te klikken.

In Memoriam: Rick ten Have

26 februari 2021
Rick ten Have (1949 – 2021) Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur. Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen. Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. … Lees "In Memoriam: Rick ten Have" verder

Rick ten Have (1949 – 2021)

Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur.

Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen.

Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. Rick en dit koffertje waren onafscheidelijk.

Tientallen jaren zat Rick voor D66 in de Amsterdamse politiek; raadslid, wethouder en deelraadslid. Vanaf 2009 tot 2015 was hij algemeen bestuurslid van het waterschap Amstel Gooi & Vecht.

Voor het waterschap en voor Rick was 2009 een bijzonder moment. Het waterschap werd ‘echt’ politiek. Het lijstenstelsel werd ingevoerd en er moest dus op een partij worden gestemd.  D66 kwam niet zelf uit bij deze verkiezingen. Mede op aangeven van Jan Terlouw steunde D66 evenals Groen Links de lijst Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk werd bij deze eerste verkiezingen de grootste partij bij AGV en ging deelnemen in de coalitie met VVD, CDA en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. Rick zat ineens in een heel diverse fractie met mensen uit Groen Links, sportvissers en natuurbeschermers.  

Pragmatisch, positief opbouwend en met veel politieke ervaring hielp hij het waterschap, de coalitie en de fractie. Zijn dossierkennis was groot, evenals zijn politiek gevoel en met een zekere lichtheid en humor loodste hij de fractie én de coalitie deze nieuwe fase in. 

Water Natuurlijk verliest met Rick een zeer prettig en kundig bestuurder van het eerste uur.

Water Natuurlijk HHNK op bezoek bij polderwaterberging vliegveld Bergen

22 februari 2021

Kronkelend langs lootjes land en bunkers toerden we naar onze bestemming: de polderwaterberging van oud-vliegveld Bergen. Een potentieel gebied voor ontwikkeling van eco-huizen, boezemwaterberging en de ontwikkeling van natuur.

Op zaterdag 20 februari 2021 waren hoogheemraad Saskia Borgers en algemeen bestuurders Franke Hoekstra (collega namens Natuurterreinen) en Luuk Zaal op werkbezoek bij een polderwaterberging gelegen op een bijzondere plek, namelijk op het terrein waarop zich vroeger militair vliegveld Bergen bevond. We werden ontvangen door mensen van Duinbehoud om ons te vertellen hoe de nieuwe waterbergingssituatie er uit komt te zien en welke kansen zij nog zien voor ontwikkeling van biodiversiteit.

Het gebied wordt als dat nodig is ingezet als polderwaterberging. Bij hevige regenval kan er op het perceel overtollig water uit omliggende polders worden opgeslagen. In het gebied is ruimte voor ongeveer 35 miljoen liter water. Naast de bergingsfunctie die het landschap heeft is het vooral een aantrekkelijk natuurgebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

Momenteel werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een plan om dit natuurgebied ook in te zetten als boezemwaterberging. Dat betekent dat het gebied tijdens piekbuien ook ingezet kan worden om overtollig water uit de boezem op te slaan. Het gebied krijgt dus een extra functie.

Op uitnodiging van stichting Duinbehoud zijn we bij deze bijzondere plek langsgegaan. Tijdens een wandeling brachten we gezamenlijk de vele kansen voor flora en fauna in kaart. Zo kunnen er natuurvriendelijke(re) oevers worden aangelegd, kan het maaibeheer worden aangepast naar meer biodivers en zijn er verschillende mogelijkheden om de berging aantrekkelijker te maken voor weidevogels.

In samenwerking met stichting Duinbehoud werken we alle opties verder uit. Daarna gaan we ons best doen om, in goede samenspraak met onze collega’s bij het waterschap, te proberen om de kansen voor biodiversiteit over het voetlicht te brengen. Het was een leerzaam werkbezoek en we bedanken de vrijwilligers van stichting Duinbehoud voor hun tijd en toelichting tijdens de wandeling. Het weer kon overigens niet beter want het was een prachtige lentedag. Die we afsloten met zelfgebakken cake.

Afscheid Ruud Maarschall, installatie Luuk Zaal en benoeming Saskia Borgers

13 november 2020

Afscheid Ruud Maarschall
Tijdens de langstdurende CHI-vergadering van HHNK op 11 november 2020 is er afscheid genomen van Ruud Maarschall als hoogheemraad. Namens het algemeen bestuur sprak dijkgraaf Luc Kohsiek lovende woorden over Ruud zijn jaren in het dagelijks bestuur. Tijdens de behandeling van de begroting werd Ruud door vele fractievoorzitters bedankt voor zijn inzet. Terecht, vinden wij. Ruud nam een prachtig boek in ontvangst van Hackel. Ruud blikte in zijn afscheidsspeech terug op de mooie samenwerking van de afgelopen zes jaar. Hij liet daar filmpjes bij zien uit het verre verleden toen hij nog lang haar had en er meters sneeuw lag in het Ilperveld. Dat waren nog eens tijden.

We gaan Ruud ontzettend missen en wensen hem als fractie veel geluk voor de toekomst.

Opvolger algemeen bestuur
Omdat Ruud Maarschall ook is gestopt als algemeen bestuurslid is Luuk Zaal (21) tijdens de CHI-vergadering geïnstalleerd als opvolger. Luuk verving eerder algemeen bestuurslid Eva Tannehill tijdens haar zwangerschapsverlof en was drie jaar lang jongerenambassadeur voor het waterschap. Luuk is werkzaam als ambtelijk secretaris van een aantal exacte examencommissies bij de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de afgelopen waterschapsverkiezingen was hij onze campagnecoördinator.

Luuk Zaal tijdens zijn installatie in de digitale CHI-vergadering

Opvolger dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering ook gestemd voor een nieuwe hoogheemraad (dagelijks bestuurder). Namens Water Natuurlijk is Saskia Borgers voorgedragen als kandidaat. Er waren geen andere kandidaten die zich tijdens de vergadering meldden. Gisteren, op 12 november, is de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt. Saskia Borgers is met een ruime meerderheid van de stemmen gekozen als opvolger van Ruud Maarschall. Zij neemt Ruud zijn portefeuille over. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Water Natuurlijk HHNK stelt vragen over slootonderhoud

8 oktober 2020

Water Natuurlijk werkt via waterbeheer aan de kwaliteit van de
leefomgeving, in landelijk en stedelijk gebied. Wij streven naar
ecologisch gezond water; naar sloten vol waterleven; waar vogels en vissen zich thuis voelen.

Verschillende verontrustende signalen hebben onze fractie de afgelopen tijd bereikt. Onzorgvuldig onderhoud van waterwegen in stedelijk en landelijk gebied zorgt voor massale en onnodige vissterfte. Ook ontstaan er moddersloten. Zie bijgevoegde foto’s voor een impressie.

Het probleem met het schouwen is dat er in te ondiepe sloten wordt geschouwd, er heen en weer wordt gevaren, de waterbodem wordt omgewoeld, maaisel op de kant wordt gestort zonder dat er gekeken wordt of er nog vissen en andere dieren inzitten die weer het water ingezet moeten worden, veel te ruw en te snel wordt gevaren en gemaaid en sloten worden achterlaten als modderpoelen waardoor de vissen naar adem liggen te happen aan de oppervlakte.

Bij ons zijn meldingen binnengekomen uit Purmerend, Hoorn, Schagen en Bergen. De fractie Water Natuurlijk heeft het college van D&H daarom de volgende vragen gesteld.

Bestuurlijke vragen

 1. Voert HHNK het onderhoud aan sloten in de genoemde gemeenten zelf uit of wordt dit gedaan door onderaannemers? Zo ja: welke onderaannemers? Graag een overzicht per gemeente.
 2. Welke afspraken zijn er gemaakt rondom het slootonderhoud, specifiek met betrekking tot het voorkomen van vissterfte en dierenwelzijn, en waar zijn deze vastgelegd? Hoe worden deze afspraken gehandhaafd/gecontroleerd?
 3. Hoeveel klachten over uitgevoerd slootonderhoud zijn er in 2020, 2019 en 2018 bij HHNK geregistreerd? Indien er klachten zijn geregistreerd: hoe heeft HHNK deze klachten opgepakt?
 4. Klopt het dat er recentelijk bestuurlijk overleg is geweest tussen de gemeente Purmerend en HHNK over de wijze van slootonderhoud en schouwen in stedelijk gebied? Zo ja: wanneer vond dit gesprek plaats, wie was er namens het dagelijks bestuur aanwezig en graag ontvangen wij het gespreksverslag. Welke afspraken zijn gemaakt en worden die gemonitord?
 5. Is HHNK bekend met de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen 2019[1] van de Unie van Waterschappen?
 6. Onderschrijft het dagelijks bestuur deze gedragscode en wordt deze gedragscode als uitgangspunt gehanteerd tijdens de uitvoering van eerder genoemde werkzaamheden? Wordt de gedragscode ook meegenomen in de opdrachtverlening aan onderaannemers?
  1. Kwalificeert het dagelijks bestuur het op de foto’s uitgevoerde slootonderhoud als in lijn zijnde met de bovengenoemde gedragscode? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze norm wel te behalen?
  2. Indien de gedragscode hier volgens u niet van toepassing is, vindt u dat de vereiste algemene zorgplicht op deze foto’s op een goede manier is ingevuld? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze zorgplicht beter in te vullen?
 7. Hoe wordt de verbetering van biodiversiteit meegenomen in dit werk?
 8. Hoe wordt de aangenomen motie over het verbeteren van het insectenbestand tot uiting gebracht in de werkzaamheden?

[1] https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf

Ruud Maarschall zwaait af, WN draagt opvolger voor

18 september 2020
Vijfeneenhalfjaar inzet voor HHNK Ruud Maarschall (73) stopt na ruim vijfeneenhalf jaar als hoogheemraad namens Water Natuurlijk. Het functioneren als DB-lid valt voor Ruud minder goed te combineren met zijn gezondheid. Daarom heeft hij besloten om per 11 november 2020 terug te treden als dagelijks- en algemeen bestuurslid.  De afgelopen jaren zette Ruud zich op vele … Lees "Ruud Maarschall zwaait af, WN draagt opvolger voor" verder

Vijfeneenhalfjaar inzet voor HHNK
Ruud Maarschall (73) stopt na ruim vijfeneenhalf jaar als hoogheemraad namens Water Natuurlijk. Het functioneren als DB-lid valt voor Ruud minder goed te combineren met zijn gezondheid. Daarom heeft hij besloten om per 11 november 2020 terug te treden als dagelijks- en algemeen bestuurslid.  De afgelopen jaren zette Ruud zich op vele thema’s in, waaronder waterketen, biodiversiteit en duurzaamheid.

Als portefeuillehouder middelen heeft Ruud zich in de afgelopen maanden onvermoeibaar ingezet om de effecten van COVID-19 op het huishoudboekje van HHNK goed op te vangen. Met het meerjarenperspectief laat hij een financieel robuuste en gezonde organisatie achter.

Ruud Maarschall

Niet alleen op financieel gebied heeft Ruud resultaat geboekt. Als portefeuillehouder duurzaamheid stond hij in 2017 aan de wieg van het klimaat- en energieprogramma van ons waterschap. Met dit programma is HHNK in 2025 klimaatneutraal. Op dit moment zijn er al tienduizenden zonnepanelen geïnstalleerd bij onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen, waarbij vele duizenden kW’s aan duurzame energie wordt opgewekt.

Met zijn grote kennis en ervaring op belangrijke onderwerpen zoals biodiversiteit en klimaat is Ruud de afgelopen jaren van onschatbare waarde geweest voor het waterschap en onze fractie. Altijd kalm en op de inhoud. We zijn Ruud ontzettend dankbaar voor zijn inzet en tomeloze energie en zijn blij dat hij op de achtergrond actief wilt blijven voor onze partij. Meer informatie over een officieel afzwaaimoment voor Ruud wordt binnenkort bekend gemaakt.

Saskia Borgers

Voordracht nieuwe hoogheemraad
Met het afzwaaien van Ruud ontstaat er een vacature in het dagelijks bestuur van Hollands Noorderkwartier. De fractie Water Natuurlijk is verheugd om te melden dat zij Saskia Borgers uit Spierdijk (51) wil voordragen als nieuwe hoogheemraad. Saskia is sinds de afgelopen verkiezingen algemeen bestuurslid en heeft vele jaren ervaring binnen het publieke domein.

Als oud-directeur-generaal bij het ministerie van VROM, gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem en interim-directeur van twee omgevingsdiensten brengt Saskia een schat aan ervaring en expertise mee. Saskia is verheugd over haar voordacht:

‘’Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen van mijn fractie en de leden van Water Natuurlijk. Ik ga mij met net zoveel energie en passie inzetten als Ruud dit heeft gedaan zodat ik de standpunten van onze partij zo goed mogelijk kan realiseren. Verder zie ik uit naar de collegiale samenwerking met mijn toekomstige collega’s in het dagelijks bestuur en hernieuwde samenwerking met collega’s in het AB. De inbreng van het algemeen bestuur wil ik graag maximaal meenemen en inbrengen in de voorstellen en besluiten die we de komende jaren gaan nemen.’’

Het algemeen bestuur dient de voordracht van Saskia te bekrachtigen. Tijdens de vergadering van 11 november staat de voordracht op de agenda.

Nieuw lid algemeen bestuur
Omdat Ruud heeft aangegeven dat hij ook stopt als algemeen bestuurslid zal Luuk Zaal (21) uit Broek in Waterland zijn plek in het algemeen bestuur innemen. Het waterschap is geen onbekend terrein voor Luuk: als jeugdbestuurder bracht hij het

waterschap drie jaar lang onder de aandacht van zijn leeftijdsgenoten. Recentelijk verving hij Eva Tannehill al als algemeen bestuurslid vanwege haar zwangerschap. Luuk neemt ook het fractievoorzitterschap
op zich. Hij zal samen met Eva fractielid zijn voor Water Natuurlijk.

We zien de komende drie jaren met plezier tegemoet waarbij we mooie stappen gaan maken.

Water Natuurlijk stelt vragen aan D&H over blauwalg

27 augustus 2020

Wij willen natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming bieden in ons mooie waterrijke landschap. Gezond zwemwater is ontzettend belangrijk voor recreanten en vissen.

De fractie van Water Natuurlijk heeft op afgelopen woensdag 26 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De schriftelijke vragen gaan over de aanpak van blauwalg en zijn gesteld naar aanleiding van een publicatie in Trouw. De gestelde vragen kunt u hieronder teruglezen. Ook een link naar het artikel in Trouw is toegevoegd.

Vragen aan D&H van de fractie Water Natuurlijk over bestrijding cyanobacteriën (blauwalg)

 1. Bent u bekend met de inhoud van het artikel ‘’De bestrijding van blauwalg is vaak nutteloos, zeggen ecologen. ‘Het neigt naar kwakzalverij’’’? (Trouw, 17 augustus 2020)
 2. Welke methodes zet HHNK in om blauwalg in recreatieplassen te bestrijden? Is de werkwijze hieromtrent ergens vastgelegd? Zijn de methodes voldoende effectief om blauwalg te bestrijden?
 3. Wordt er bij de bestrijding van blauwalg gebruik gemaakt van geluidsgolven en micro-organismen? Zo ja; hoe kijkt D&H aan tegen de kritiek van deskundigen op deze methoden?
 4. In hoeverre hanteert HHNK bij de bestrijding van blauwalg een zogenaamde ‘’bronaanpak’’? Graag een toelichting.
 5. Worden bij de aanpak van blauwalg bewoners en belanghebbende partijen zoals natuur- en milieuorganisaties betrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 6. Op hoeveel zwemlocaties, in beheer van HHNK, is deze zomer blauwalg geconstateerd? In hoeverre zit er verschil tussen deze cijfers en de cijfers van vorige zomer? Is dit naar uw mening verontrustend?
 7. Wie zit er namens ons hoogheemraadschap in de landelijke werkgroep blauwalg? Herkent hij of zij het beeld dat door Lurling in het artikel over deze commissie wordt geschetst?

Klik hier voor de publicatie in Trouw.

 

Webinar Bloemrijke Dijken


Onze collega’s van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe organiseren op 10 september aanstaande een webinar over Bloemrijke Dijken. Klik hier voor meer informatie.

Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur

12 mei 2020
Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is. Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

Op 6 mei, tijdens een bijzondere digitale CHI-vergadering, is Luuk Zaal geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van HHNK. Hij vervangt Eva Tannehill tot eind juni 2020 aangezien zij met zwangerschapsverlof is.

Het Noordhollands Dagblad publiceerde het volgende krantenartikel n.a.v. Luuk’s installatie:

123456