Saskia Borgers gekozen als lijsttrekker Water Natuurlijk HHNK

27 juni 2022

Op de regionale ledenvergadering van Water Natuurlijk van zaterdag 25 juni jl. is Saskia Borgers unaniem gekozen tot lijsttrekker van Water Natuurlijk in Hollands Noorderkwartier. Saskia is op dit moment dagelijks bestuurder in het waterschap met de portefeuille financiën, bedrijfsvoering, energie, duurzaamheid, innovatie, biodiversiteit en participatie.

Saskia heeft veel aandacht voor de inwoners, hun leefomgeving en datgene wat hen dagelijks boeit en bindt in het werkgebied. Samen met haar fractie heeft ze de afgelopen jaren laten zien dat ze een enorme betrokkenheid heeft, drive en passie om samen met de fractie zichtbaar te opereren.  Zo togen ze naar de dijk van Uitdam, wandelden met de stichting Duinbehoud door het natuurgebied van vliegveld Bergen, lieten zich over de verkeerssituatie bij Schardam bijpraten, gingen op werkbezoek bij agrariërs om te zien wat de achteruitgang van de waterkwaliteit betekent voor gewassen en dronken koffie bij boeren in het veenweidegebied. Een kleine bloemlezing waarin Saskia van waarde is. En haar fractie in positie brengt.

Fractievoorzitter en lid van de lijstadviescommissie Luuk Zaal voegde daar aan toe dat hij de persoonlijke betrokkenheid van Saskia enorm waardeert. Voor Saskia is respect en aandacht voor mensen de start om er met elkaar uit te komen. Zo liet ze dit zien op de veenweidestrategie, biodiversiteit, participatie en het financiële perspectief. Met Saskia als lijsttrekker heeft Water Natuurlijk een inhoudelijke, slimme, strategische vrouw aan het roer die bovenal het heel belangrijk vindt dat iedereen wordt gezien.

Ledenvergadering 25 juni 2022

18 juni 2022
Graag wijzen we u op deze uitnodiging. Klik op link de link voor meer info. Hopelijk tot ziens op de 25e!

Graag wijzen we u op deze uitnodiging. Klik op link de link voor meer info.

Hopelijk tot ziens op de 25e!

Marjan Minnesma ambassadeur Water Natuurlijk

1 mei 2022

In de avond van 2 juni zal Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, de nieuwe kandidaten voor de lijst van Water Natuurlijk en haar leden toespreken over de uitdagingen van de waterschappen nu en in de toekomst. Ze daagt hen uit, prikkelt, stimuleert en moedigt aan om de komende jaren in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het groen blauwe stemgeluid te laten klinken.
Water Natuurlijk is de waterschapspartij die het progressieve standpunt voor een gezonder milieu voor planten en dieren altijd in relatie met elkaar brengt. Om zo voor inwoners van Texel, Heemskerk, Amsterdam Noord tot en met Enkhuizen de allerbeste keuzes te maken in het waterschap van HHNK. Wilt u er op 2 juni bij zijn of zich aanmelden voor Water Natuurlijk mail dan naar: waternatuurlijk.hhnk@gmail.com.
Volgend jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Als uw stem telt voor de groen blauwe zaak meldt u zich dan aan bij Water Natuurlijk HHNK!

Waterplan HHNK 2022-2027

13 maart 2022
Waterplan HHNK 2022 – 2027   Sinds 1 januari geldt het nieuwe Waterplan van HHNK. Het Waterplan zet de koers uit voor het beleid van het waterschap voor de periode 2022 – 2027. Het is een dynamisch en adaptief plan en daarom is het in de vorm van een website gemaakt: Home | Waterplan HHNK Video … Lees "Waterplan HHNK 2022-2027" verder
Waterplan HHNK 2022 – 2027
 
Sinds 1 januari geldt het nieuwe Waterplan van HHNK. Het Waterplan zet de koers uit voor het beleid van het waterschap voor de periode 2022 – 2027. Het is een dynamisch en adaptief plan en daarom is het in de vorm van een website gemaakt: Home | Waterplan HHNK
Tijdens de behandeling in het algemeen bestuur heeft Water Natuurlijk aangegeven te weinig terug te zien van de toekomstvisie van het waterschap, vertaald naar uitgangspunten en maatregelen voor de komende jaren. Het Waterplan beschrijft het huidige beleid en geeft aan waar de belangrijkste ontwikkelingen ons toe nopen, maar is weinig concreet in de stappen die we de komende tijd gaan zetten. We zijn positief over de toegankelijkheid van flexibiliteit van het plan via de website.
Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Maar wat vindt u ervan? Heeft u al van dit nieuwe Waterplan gehoord? Wat vindt u ervan? Wij zijn benieuwd naar uw mening en reactie. Dit zullen wij bespreken in de fractie en daar waar wenselijk ook doorgeven aan HHNK. Zo zorgen we er samen voor dat de koers van HHNK duurzamer, groener en toekomstbestendiger wordt.
Eva Tannehill
Alegemeen bestuurslid HHNK

Krachten weer bundelen, over de dijkversterking bij Uitdam

24 mei 2021

Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat inwoners gehoord worden en mee kunnen doen aan de inrichting van hun gebied.

Dijkversterking is voor een groot deel een technische aangelegenheid waar het waterschap haar deskundigheid inzet om een zo veilige dijk te ontwikkelen. Water Natuurlijk is van mening dat dit in zeer goede afstemming moet gebeuren met de omwonenden. Zodat alle krachten worden gebundeld. Naar ons idee heeft het hieraan de laatste jaren ontbroken. Inwoners en deskundigen van ons waterschap zijn uit elkaar gedreven. Dat willen we heel graag herstellen en  zijn van mening dat de motie dit kan herstellen. Waarbij we ook nog eens kunnen leren van alles wat er is gebeurd zodat we bij komende gebiedsontwikkelingen steeds beter in staat zijn om met inwoners goed samen te werken.

De motie
Tijdens de laatste CHI-vergadering heeft ons bestuur uitgebreid stilgestaan bij de dijkversterking in Uitdam. Het uitgangspunt van Water Natuurlijk voor deze dijkversterking is om vooruit te kijken naar de toekomst. En dat is voor onze fractie een toekomst waarin er met positieve energie wordt ingezet op een groene dijkbekleding in samenspraak met de inwoners die past bij de monumentale dijk van Uitdam.

In de motie wordt het dagelijks bestuur opgeroepen om via de ‘’Pilot vergroening steenbekleding’’ samen met de Uitdammers te werken aan een groene dijk die bij Uitdam past. Wat ons betreft verdient Uitdam zo’n dijk. Het participatietraject wordt geëvalueerd en de geleerde lessen worden onder andere meegenomen in het op te stellen participatiebeleid van ons hoogheemraadschap. Als Water Natuurlijk zijn we blij dat deze motie, omarmd door het dagelijks bestuur, bijna unaniem is aangenomen.

Het vervolg
De motie kent een aantal acties, zoals het vinden van een bemiddelaar die het vertrouwen moet herstellen en een onderzoeksrapport gaat opstellen om te onderzoeken waar we elkaar zijn kwijt geraakt, de wijze lessen die hieruit volgen en de stappen die ondernomen moeten worden. Water Natuurlijk vindt dat we zo snel mogelijk met de inwoners een bemiddelaar moeten kiezen die dan met een onderzoeksopzet komt en aan de slag kan. We volgen dit met veel aandacht ook omdat onze dagelijks bestuurder de taak heeft om het participatie beleid van HHNK te herzien.

De groene dijk
De afgelopen maanden is de dijkversterking bij Uitdam veel in het nieuws gekomen. Inwoners willen hun mooie dijk zo veel mogelijk behouden zoals hij nu is en voerden daar actie voor. Door het gelopen participatieproces liep het vertrouwen tussen de inwoners en het waterschap een flinke deuk op. Voor het realiseren van de groene dijk werken de alliantie en de provincie met de omwonenden samen. Hopelijk wordt het straks een heel mooi groen beeld, met stijgers en trappen die hierbij passen.

Peilverhoging in de Burkmeer

21 mei 2021

Op woensdag 12 mei heeft het algemeen bestuur van ons waterschap unaniem ingestemd met het peilbesluit Burkmeer. Het algemeen bestuur neemt wel vaker peilbesluiten maar met dit voorstel was iets bijzonders aan de hand. Met dit peilbesluit heeft het waterschapsbestuur namelijk besloten om het waterpeil in de Burkmeer te verhogen. En dat is een belangrijke en positieve ontwikkeling.

”Dit is een super initiatief van de gemeente Amsterdam. We hopen dat er meer progressieve gemeenten volgen met dit soort pilots.”

De Burkmeer is een kleine droogmakerij, gelegen naast de vroegere grofvuilstort en nu recreatiegebied de Volgermeer. De droogmakerij ligt in Laag-Holland, een gebied waar bodemdaling een groot probleem is. Door het structureel laag houden van het waterpeil ontstaat er veenoxidatie met alle gevolgen van dien. Bodemdaling leidt tot grote problemen zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. De veenweides in en buiten ons beheersgebied zijn jaarlijks goed zijn voor 4 tot 7 megaton CO2-uitstoot. Dit is de helft van de CO2 die Nederland volgens de Klimaatwet in 2050 mag uitstoten. Genoeg reden voor actie dus.

De gemeente Amsterdam, de eigenaar van de Burkmeer, wil de droogmakerij vernatten om bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit in de Burkmeer te verbeteren. Hiervoor heeft ze bij het waterschap toestemming gevraagd. Water Natuurlijk moedigt deze ontwikkeling aan. Fractievoorzitter Luuk Zaal: ‘’Dit is een super initiatief van de gemeente Amsterdam. We hopen dat er meer progressieve gemeenten volgen met dit soort pilots. En los van deze vernatting via het oppervlaktewaterpeil moeten we via technieken als peilgestuurde drainage ook werken aan het vernatten van het grondwaterpeil. Door op al deze manieren te werken aan vernatting dragen we ons steentje bij aan het behalen van onze klimaatdoelen.’’  

Watergebruik en lozingen door datacenters


Op 13 april j.l. heeft Water Natuurlijk (Hollands Noorderkwartier) vragen gesteld over het watergebruik en de lozingen door datacenters.

Op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer hebben Google en Microsoft een datacenter en er is een vergunning verleend door de gemeente voor een volgende vestiging en ook is de verwachting dat er nog eens vier datacenters bij zullen gaan komen. Een behoorlijk grote ontwikkeling in meerdere opzichten: bebouwing, landschap, natuur, ruimteverdeling, energie, water, etc.

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons zoete water, juist nu door klimaatverandering vaker (extreem) drogere perioden voorkomen.

Water Natuurlijk maakt zich zorgen of deze grootschalige ontwikkelingen voor de langere termijn wel goed zijn overwogen, voornamelijk als het gaat om het (zoet)watergebruik en de lozingen van koelwater. We kennen door klimaatverandering steeds drogere en warmere perioden en juist in die perioden hebben datacenters (extra) koelwater nodig. Hiervoor wordt drinkwater gebruikt (direct uit het IJsselmeer), dus daar gaan PWN en Rijkswaterstaat over. Maar het hoogheemraadschap gaat wel over de lozingen van het koelwater. Inmiddels blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen (zie hier) dat de lozingen bestaat uit brijnwater: ingedikt restantwater met een hoger zoutgehalte dan normaal. Het hoogheemraadschap stelt dat deze lozingen geen invloed hebben op de verzilting in het gebied en dat dit water wordt geloosd op sloten die niet onder de zoetwatervoorraad vallen.

Water Natuurlijk heeft hierover inmiddels vervolgvragen gesteld om dit te laten verduidelijken (zie hier). Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons zoete water, juist nu door klimaatverandering vaker (extreem) drogere perioden voorkomen. Daarnaast is onze waterkwaliteit van belang voor mens, dier en milieu en verdient het daarom de best mogelijk bescherming. Wij zullen hier dan ook altijd aandacht voor vragen en actie ondernemen wanneer wij zien dat ons schaarse water teveel bedreigd wordt.

Water Natuurlijk HHNK stelt vragen over gebruik van geotextiel

7 maart 2021

Op 14 mei 2019 stelde de fractie van Water Natuurlijk vragen over het gebruik van geotextiel bij de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam.
Naar aanleiding van een publicatie in Trouw op zaterdag 16 januari jongstleden stelde onze fractie wederom bestuurlijke vragen.

De vragen inclusief beantwoording van het college van dijkgraaf en hoogheemraden kunt u hier lezen.

Portret Saskia Borgers in De Uitkomst

2 maart 2021
Regionale huis-aan-huiskrant De Uitkomst interviewde onze heemraad Saskia Borgers over haar werk als dagelijks bestuurder van HHNK en haar drijfveren. Het portret is op 2 maart gepubliceerd en u kunt de digitale versie bekijken door hier te klikken.

Regionale huis-aan-huiskrant De Uitkomst interviewde onze heemraad Saskia Borgers over haar werk als dagelijks bestuurder van HHNK en haar drijfveren. Het portret is op 2 maart gepubliceerd en u kunt de digitale versie bekijken door hier te klikken.

In Memoriam: Rick ten Have

26 februari 2021
Rick ten Have (1949 – 2021) Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur. Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen. Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. … Lees "In Memoriam: Rick ten Have" verder

Rick ten Have (1949 – 2021)

Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur.

Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen.

Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. Rick en dit koffertje waren onafscheidelijk.

Tientallen jaren zat Rick voor D66 in de Amsterdamse politiek; raadslid, wethouder en deelraadslid. Vanaf 2009 tot 2015 was hij algemeen bestuurslid van het waterschap Amstel Gooi & Vecht.

Voor het waterschap en voor Rick was 2009 een bijzonder moment. Het waterschap werd ‘echt’ politiek. Het lijstenstelsel werd ingevoerd en er moest dus op een partij worden gestemd.  D66 kwam niet zelf uit bij deze verkiezingen. Mede op aangeven van Jan Terlouw steunde D66 evenals Groen Links de lijst Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk werd bij deze eerste verkiezingen de grootste partij bij AGV en ging deelnemen in de coalitie met VVD, CDA en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. Rick zat ineens in een heel diverse fractie met mensen uit Groen Links, sportvissers en natuurbeschermers.  

Pragmatisch, positief opbouwend en met veel politieke ervaring hielp hij het waterschap, de coalitie en de fractie. Zijn dossierkennis was groot, evenals zijn politiek gevoel en met een zekere lichtheid en humor loodste hij de fractie én de coalitie deze nieuwe fase in. 

Water Natuurlijk verliest met Rick een zeer prettig en kundig bestuurder van het eerste uur.

123456