Algemene informatie over waterschapswerk door het waterschap

30 juli 2018
Vanaf nu kunt u zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur van het waterschap. HHNK organiseert vier algemene informatiebijeenkomsten verspreid in ons gebied. U bent daar van harte welkom! Programma 19:00-19:30 uur       inloop met koffie/thee 19:30-19:50 uur       welkom door de avondvoorzitter en inleiding door dijkgraaf Luc Kohsiek 19:50-20:30 uur       quiz over de waterschapsverkiezingen + verdere uitleg en gelegenheid om vragen … Lees "Algemene informatie over waterschapswerk door het waterschap" verder

Vanaf nu kunt u zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur van het waterschap. HHNK organiseert vier algemene informatiebijeenkomsten verspreid in ons gebied. U bent daar van harte welkom!

Programma

19:00-19:30 uur       inloop met koffie/thee
19:30-19:50 uur       welkom door de avondvoorzitter en inleiding door dijkgraaf Luc Kohsiek
19:50-20:30 uur       quiz over de waterschapsverkiezingen + verdere uitleg en gelegenheid om vragen te stellen over de verkiezingen en kandidaatstelling
20:30-20:55 uur       een ervaren bestuurder vertelt wat het betekent om waterschapsbestuurder te zijn + gelegenheid om vragen aan het bestuurslid te stellen
20:55-21:00 uur       afronding
21:00-21:30 uur       napraten met drankje

Het is prettig als u zich opgeeft voor de bijeenkomst. Dat kan op www.hhnk.nl/verkiezingen.

Graag tot ziens bij een van de bijeenkomsten!

Alle handen zijn welkom in de komende verkiezingen. Wil je je inzetten voor bloemen op dijken en vissen in de sloot? Vind je het leuk mee te doen aan onze verkiezingsacties? Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken en mensen te ontmoeten? Neem contact op met Gerard Roosloot gpw.roosloot@quicknet.nl. Dank je wel bij voorbaat!

Lasten eerlijker verdelen tussen betaler en gebruiker

12 maart 2015
De belasting voor ons watersysteem (dat wil zeggen: droge voeten, onderhoud poldersystemen en waterkwaliteit) wordt berekend volgens het wettelijk vastgelegde methode Delfland. De heffing is gebaseerd op de economische waarde van het te beschermen eigendom. Hoe meer een gebied waard is, hoe meer je betaalt. Natuurbeheerders hoeven daardoor minder te betalen dan agrariĂ«rs: natuur heeft … Lees "Lasten eerlijker verdelen tussen betaler en gebruiker" verder

De belasting voor ons watersysteem (dat wil zeggen: droge voeten, onderhoud poldersystemen en waterkwaliteit) wordt berekend volgens het wettelijk vastgelegde methode Delfland. De heffing is gebaseerd op de economische waarde van het te beschermen eigendom. Hoe meer een gebied waard is, hoe meer je betaalt. Natuurbeheerders hoeven daardoor minder te betalen dan agrariërs: natuur heeft een lage economische waarde dan landbouwgebied.

De eigenaren van “gebouwd eigendom” – woningen en bedrijfspanden – en “ingezetenen” oftewel inwoners van de regio Hollands Noorderkwartier brengen 90% van het budget van ons waterschap binnen. De eigenaren van agrarische land – de groep ongebouwd – ongeveer 10%.

Het waterschap investeert een stuk minder in recreatie en natuur, dan dat recreanten eraan betalen.

Water Natuurlijk wil de verhouding tussen betalers en uitgaven verbeteren. Er moet meer geld gaan naar recreatie en waterkwaliteit, zodat zij die het inbrengen er ook van kunnen genieten.

Sommige individuele agrarische bedrijven betalen veel voor het waterschap, tot enkele duizenden euro’s. Dat is waar. Het waterschap doet echter ook veel voor de agrariërs: Zij houden het polderpeil precies op het niveau, dat de agrariërs graag willen. En zorgen voor een goede waterinfrastructuur.

Vanwege klimaatverandering en toenemend kwelwater vindt Water Natuurlijk, dat het door agrariërs gewenste lage waterpeil niet meer in alle gevallen de beste oplossing. Het waterbeheer kan beter en een stuk goedkoper, door het waterpeil aan te passen aan de omstandigheden en door de teelt aan te passen aan het water, dan andersom.

Dijkversterking

7 maart 2015
Noord-Holland is met de rest van Nederland gezegend met de veiligste delta ter wereld. Dat wil Water Natuurlijk uiteraard graag zo houden. Om voorbereid te zijn op klimaatverandering, zijn de eisen voor de hoogte van dijken recent aangepast. Het voldoen aan deze verscherpte veiligheidseisen is een keihard uitgangspunt. Over de manier waarop we dit willen … Lees "Dijkversterking" verder

Noord-Holland is met de rest van Nederland gezegend met de veiligste delta ter wereld. Dat wil Water Natuurlijk uiteraard graag zo houden. Om voorbereid te zijn op klimaatverandering, zijn de eisen voor de hoogte van dijken recent aangepast. Het voldoen aan deze verscherpte veiligheidseisen is een keihard uitgangspunt. Over de manier waarop we dit willen realiseren hebben we onze eigen, samenhangende, toekomstgerichte visie.

Het versterken van onze dijken kan op een  technocratische wijze worden aangepakt, waarbij de dijk alleen verhoogd en verbreed wordt. Vaak gaat dit ten koste van het landschap, monumenten en de natuurlijke omgeving. Water Natuurlijk is daarentegen groot voorstander van een integrale aanpak, waarin juist wel met alle waardevolle aspecten rekening wordt gehouden. Wij menen dat we op een slimme manier de dijken kunnen versterken. Dit met behoud van veiligheid en met minder kosten dan de klassieke vormen van dijkversterking. En met oog voor de omgeving.

Het is daarom heel belangrijk om met andere partners, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie en de Recreatieschappen, samen te werken. Dan kunnen we goede combinaties maken, waarbij onze veiligheid hand in hand gaat met verbetering van de natuur, verfraaiing van het landschap en met recreatie. Op geschikte plaatsen kunnen we kleinere oeverdijken aanleggen, moeraszones ontwikkelen en glooiende oevers met een rijke flora en fauna creëren.

Onze dijken dienen bloeiende linten in het landschap te zijn, die wandelaars en fietsers zo optimaal mogelijk uitnodigen er gebruik van te maken. Dijkversterking kan daarnaast gecombineerd worden met het creëren van strandjes aan gezond water en visplaatsen. Met behoud van veiligheid dus.

De dijken langs de Waddenzee vormen de scheiding tussen zoet en zout water. Versterking van deze dijken biedt de mogelijkheid om deze scherpe grens te “verzachten”.  Bijvoorbeeld door binnendijks broedeilanden voor sterns aan te leggen of gemalen passeerbaar te maken voor vis. Zout kwelwater kan worden weggevangen met brede dijksloten, welke aantrekkelijk zijn voor brakke natuur. De reeks nieuwe binnendijkse natuurgebieden op Texel zijn hiervan een goed voorbeeld. Ze maken het eiland bovendien aantrekkelijker voor toeristen en leveren hierdoor een directe bijdrage aan de economie.

Dijk-Edam-Volendam

Waar water is… Is Bagger

2 maart 2015
Bagger is iets wat we ons leven lang houden. Het is ons natuurlijke afval. Gewoon een laag slib op de bodem van alle wateren. Grootste veroorzakers zijn de bladeren van de bomen, afgestorven waterplanten en vuil uit de lucht. Omdat we in Europa het laagst liggende land zijn stroomt er bovendien veel bagger naar Nederland. … Lees "Waar water is… Is Bagger" verder

Bagger1Bagger is iets wat we ons leven lang houden.

Het is ons natuurlijke afval. Gewoon een laag slib op de bodem van alle wateren. Grootste veroorzakers zijn de bladeren van de bomen, afgestorven waterplanten en vuil uit de lucht. Omdat we in Europa het laagst liggende land zijn stroomt er bovendien veel bagger naar Nederland. Ook schadelijke stoffen, maar die produceren we natuurlijk ook zelf.

Bagger moeten we opruimen zo nu en dan. Dan krijgen de wateren weer meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is voor alles wat onder water leeft geweldig, maar ook voor ons zelf. Schoon en gezond water is voor de mens lekker om in te zwemmen, te vissen of te varen.

Water Natuurlijk vindt dat baggeren noodzakelijk is. Op een verantwoorde wijze en het liefst oplossen van het bagger probleem dichtbij. Nieuwe creatieve ideeën en ondernemers zoeken die dit werk aankunnen, die het goedkoper, sneller en verantwoord kunnen uitvoeren. Baggerwerkzaamheden kunnen dan geïntegreerd worden aanbesteed, daarmee wordt het baggeren goedkoper.

Bagger moet ook worden omgeslagen tot baggerspecie of ter plekke op een verantwoorde wijze verwerkt zonder dat de woon- en leefomgeving hiervan last ondervindt. Water Natuurlijk stelt dan ook dat baggeren ook kleinschalig kan geschieden, natuurlijk afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt blijft dat baggeren zoveel mogelijk lokaal wordt aangepakt. Desnoods met een schep. Een boot kan ook een prima oplossing zijn, de situatie moet dat uitmaken.

Op baggeren mag en kun je niet bezuinigen door niet te baggeren. Nu bezuinigen betekent dat je de zaak doorschuift naar de toekomst en alleen maar erger maakt. Water Natuurlijk wil baggeren snel en effectief uitvoeren, zodat het kosten bespaart en natuurvriendelijker is. Bedenk nieuwe oplossingen, we leven immers in de 21ste eeuw!

Bagger2
Netics met baggerspecie aan het werk

Wegbeheer door waterschap overdragen aan gemeenten

In verschillende gemeenten beheert en onderhoudt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de buitenwegen. Die situatie is gegroeid vanuit het verleden, toen de waterschappen veel buitenwegen in eigendom hadden. Ongeveer de helft van de kosten voor het wegenbeheer wordt gedekt door de uitkering van het Rijk. Voor de rest moet het waterschap een bijdrage vragen aan de … Lees "Wegbeheer door waterschap overdragen aan gemeenten" verder

wegen2In verschillende gemeenten beheert en onderhoudt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de buitenwegen.

Die situatie is gegroeid vanuit het verleden, toen de waterschappen veel buitenwegen in eigendom hadden. Ongeveer de helft van de kosten voor het wegenbeheer wordt gedekt door de uitkering van het Rijk. Voor de rest moet het waterschap een bijdrage vragen aan de inwoners (wegenheffing). Omdat niet iedere gemeente haar wegentaak heeft overgedragen, wordt de rekening steeds bij slechts een deel van de inwoners neergelegd. Burgers uit andere gemeenten (waaronder de steden) betalen in dit systeem niet mee. Er is dus geen sprake van solidariteit. Om die reden vindt Water Natuurlijk, dat de wegen moeten worden overgedragen aan de gemeenten zelf. Het beste zou zijn om een wegenschap in het leven te roepen, samen met provincie en gemeenten; dan kan de rekening gelegd worden bij alle gebruikers. Wegen op dijken kunnen wel bij het waterschap in beheer blijven.

Daarnaast vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat de bermen natuurvriendelijk zijn zodat deze met hun zaaisel de watergangen naast de wegen beschermen tegen vervuiling van weggebruikers. Bovendien ziet dit er een heel stuk mooier uit dan een berm met alleen gras en modder. Mooie bermen maken de leefomgeving aantrekkelijker!

wegen1

Zoet, zout en wat daar tussen zit

24 februari 2015
Zoet, brak en zilt: een uitdaging tot modernisering Noord-Holland is door zijn natuurlijke ligging omgeven door zout water. Van nature zijn hierdoor grote delen van onze sloten en vaarten brak. Door dit oppervlaktewater met grote hoeveelheden zoet water afkomstig uit de Rijn “door te spoelen”, is het gelukt om het zoute water te verdrijven. Door … Lees "Zoet, zout en wat daar tussen zit" verder

nieuwkoop

Zoet, brak en zilt: een uitdaging tot modernisering

Noord-Holland is door zijn natuurlijke ligging omgeven door zout water. Van nature zijn hierdoor grote delen van onze sloten en vaarten brak. Door dit oppervlaktewater met grote hoeveelheden zoet water afkomstig uit de Rijn “door te spoelen”, is het gelukt om het zoute water te verdrijven.

Door zeespiegelrijzing, maaiveldsdaling en veenoxidatie moet er echter steeds meer gebiedsvreemd zoet water worden ingelaten. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid door  langere droge perioden af. Volgens Water Natuurlijk moeten we dan ook zuiniger en verstandiger met ons zoete water om gaan.

Bijvoorbeeld door regenwater vanaf het late voorjaar zoveel mogelijk vast te houden en op te slaan in oppervlaktewater, bodemvocht en ondiep grondwater. Dat betekent in landbouwgebieden slimmer drainagebuizen aanleggen en met flexibel peilbeheer anticiperen op weersvoorspellingen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de gewasproductie. Bij een goede monitoring van de hoeveelheid bodemvocht kan deze zelfs toenemen. Er zijn onlangs twee satellieten gelanceerd die de droogteschade in de gewassen beter kunnen registreren. Het waterschap kan deze gegevens gaan gebruiken bij het waterbeheer.

Ook kunnen teelten op den duur aangepast worden aan plaatselijk onvermijdelijke verbrakking, door bijvoorbeeld over te gaan op meer zouttolerante gewassen of gewasvarianten. Als er minder irrigatie nodig is kan plaatselijk tijdelijk zouter oppervlaktewater getolereerd.

Grens tussen zoet en zout is vol leven

In het noorden van onze provincie ontmoeten de zoute Waddenzee en het zoete polderwater elkaar. Juist deze grens wordt door veel mensen als aantrekkelijk ervaren. Op Texel wordt momenteel een keten van binnendijkse brakke natuurgebieden aangelegd. Deze landschappelijk fraaie gebieden zijn rijk aan vogels, en trekken veel toeristen.

In de kop van Noord-Holland is de grens tussen zoet en zout nog scherp en onaantrekkelijk. Water Natuurlijk wil graag dat het “zout” gebruikt wordt om het landschap aantrekkelijker maken. Middels ruimtelijke ordening kunnen daartoe natuurgebieden en landbouwgebieden en buffergebieden op een vanuit het watersysteem duurzamer en logischer manier anders worden gerangschikt.

Een aantal vissoorten zoals de Stekelbaars en de Aal wisselen gedurende hun levenscyclus van zoet naar zout water en omgekeerd. Andere soorten zijn afhankelijk van zeer specifieke brakke omstandigheden. Door de sluizen en gemalen passeerbaar te maken, en geleidelijke overgangen tussen zoet en zout te stimuleren, neemt de visstand toe.

Toekomst molens in goede handen bij Water Natuurlijk

21 februari 2015
Wie aan Noord-Holland denkt, denkt aan windmolens. Eeuwenlang hebben zij trouwe dienst bewezen bij het droogmalen van polders als de Wormer, de Beemster en de Purmer. Door de komst van de stoommachine, en later de dieselgemalen, zijn vele molens gesloopt. Het afbreken van tientallen molens in 1923 door het toenmalige waterschap van de Schermer leidde … Lees "Toekomst molens in goede handen bij Water Natuurlijk" verder

Kathammer
Wie aan Noord-Holland denkt, denkt aan windmolens. Eeuwenlang hebben zij trouwe dienst bewezen bij het droogmalen van polders als de Wormer, de Beemster en de Purmer. Door de komst van de stoommachine, en later de dieselgemalen, zijn vele molens gesloopt. Het afbreken van tientallen molens in 1923 door het toenmalige waterschap van de Schermer leidde tot veel protesten. Onder aanvoering van de Vereniging Hollandsche Molen werd er aandacht gevraagd voor de poldermolen als onderdeel van het landschap en onze geschiedenis. En met succes: vrijwel alle molens zijn momenteel rijksmonument.

Het verlenen van een monumentenstatus is echter niet voldoende om een molen voor de toekomst te behouden. Molens moeten draaien, om ze letterlijk in beweging te houden. Gelukkig zijn er momenteel vele duizenden mensen die zich vrijwillig als molenaar inzetten om stilstand te voorkomen. Molens vragen daarnaast ook om regelmatig onderhoud. Houten onderdelen moeten worden vervangen, net als de rieten kappen. Dit vraagt om een verantwoordelijke en deskundige eigenaar.

Het Hoogheemraadschap is een voorbeeld van een dergelijke “sterke” eigenaar. Momenteel heeft het waterschap nog 19 poldermolens in eigendom. Een voorstel om dit historisch bezit te verkopen heeft in 2011 tot veel beroering geleidt. Een groep verontruste burgers heeft meer dan 10.000 handtekeningen verzameld, waarna het plan door het Dagelijks Bestuur weer is ingetrokken.

Water Natuurlijk is van mening dat de resterende poldermolens in eigendom moeten blijven van het Hoogheemraadschap. Er zijn vele subsidieregelingen beschikbaar om de molens te onderhouden, waardoor de directe kosten acceptabel zijn. Door de molens in te zetten voor het waterbeheer, is het mogelijk om ze een moderne functie te geven.

Juist een waterschap als eigenaar kan zorg dragen voor deze combinatie van zekerheid door eigendom met nuttig gebruik. Door nieuwe meettechnieken en automatisering is het tegenwoordig mogelijk om een zeer precies peilbeheer uit te voeren. Hierdoor is het mogelijk om de inzet van molens te combineren met droge voeten. Als er genoeg wind is, draaien de molens. En als dit niet het geval is, zetten de overige gemalen een tandje bij.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek streeft naar het zoveel mogelijk inzetten van windmolens in het  waterbeheer. Dit scheelt energiekosten, en maakt vismigratie mogelijk. Paling kan bijvoorbeeld wel via de vijzels van een molen het polderwater bereiken, maar wordt vermalen in een electrisch gemaal. Om deze reden ontvangen de eigenaren van poldermolens een vergoeding als ze de molen actief inzetten om water af te voeren. Water Natuurlijk wil onderzoeken of deze regeling ook door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan worden ingevoerd, zodat meer molens  hun eeuwenoude functie weer kunnen uitoefenen.

Met vis schoon en gezond water

16 februari 2015
De wereld om ons heen benadert waterkwaliteit vaak vanuit de cijfers die de wetenschap aanlevert. Daardoor zijn ook bestuurders in stad, land en waterschap gericht op statistieken en tabellen, meten is weten. Maar wat weten we dan precies? Is dat wat we weten door meten wel  het belangrijkst? Water Natuurlijk kijkt verder: voor ons is … Lees "Met vis schoon en gezond water" verder

Snoek

De wereld om ons heen benadert waterkwaliteit vaak vanuit de cijfers die de wetenschap aanlevert. Daardoor zijn ook bestuurders in stad, land en waterschap gericht op statistieken en tabellen, meten is weten. Maar wat weten we dan precies? Is dat wat we weten door meten wel  het belangrijkst?

Water Natuurlijk kijkt verder: voor ons is de waterkwaliteit pas goed als we ervan kunnen genieten. Als er genoeg leven in voorkomt en dat het in verbinding staat met de andere natuur. Dat betekent dat vissen moeten kunnen trekken van west naar oost en van noord naar zuid. Wij vinden dat de mens ook een onderdeel  van die natuur moet kunnen zijn. Dat wandelaars de dijken op kunnen om te recreëren. En  dat sportvissers aan de waterkant moeten kunnen komen zonder verbodsborden tegen te komen.

Te is nooit  goed en zo bestaat er ook te schoon water! In gezond water zit leven en  dat zorgt voor een kringloop van voedsel en natuurlijk afval. Echte vervuiling komt vaak door chemische producten die we niet zien, dus vervuild water lijkt soms schoon. Schoon en gezond water is natuurlijk water.

Recreanten zijn de ogen en oren van het waterschap. Wandelaars, sportvissers, kanovaarders, vogelaars en al die andere natuurliefhebbers signaleren als er iets mis is. En zij helpen graag als vrijwilliger om rotzooi van de kant en uit de sloot te halen. En deze groep leert kinderen weer omgaan met de natuur, zodat ook de volgende generatie die zal respecteren. De sportvisser heeft daarbij ook oog voor de wereld onder water.

Omdat  gezond water dus viswater is ijveren alle sportvissers voor water dat van een zodanige kwaliteit is dat de vis daarin kan leven. Alleen  als de vis zich voort kan planten en voldoende  ruimte heeft zal er voldoende vangbare vis zijn. Terwijl biologen kijken naar aantallen, kijken visliefhebbers ook naar de maat.

De sportvisserij is sector van economisch belang. Visgronden, visuitzet, recreatief medegebruik en visrecht maar ook alle andere uitgaven die de sportvissers doen in het gebied. Nederland kent meer dan een half miljoen aangesloten sportvissers en daar profiteert de hele samenleving van.

Water Natuurlijk is mede opgericht door de sportvisserij Nederland en afkomst verloochend zich niet. Waterschapbestuurders van Water Natuurlijk hebben een meer dan gemiddelde kennis over het leven van vissen en prima netwerken om die kennis bij te houden.

Het belang van schoon en gezond water bindt alle natuurliefhebbers in Water Natuurlijk. Dat vis daar in rond zwemt en vrij kan passeren is voor Water Natuurlijk bestuurders logisch. Onze waterschapbestuurders vinden het vanzelfsprekend dat bij elke renovatie of nieuwbouw van kunstwerken de vispassages op orde gebracht worden. Ook bij peilbesluiten moet rekening gehouden worden met leef en passage mogelijkheden voor vis.

Die zorg is niet alleen goed voor de vis, maar ook voor de vogels en de mens. De sportvissers willen op hun beurt ook helpen bij het schonen van oevers  en sloten, dan weten we zeker dat dit op een visvriendelijke manier gebeurt. Het waterschap staat voor samenwerken, dat vind Water Natuurlijk heel gezond!

Gezond water is van levensbelang

9 februari 2015
Gezond water is van levensbelang. Het gaat dan niet alleen om drinkwater, maar ook gezond water voor de landbouw, voor recreatie en voor de natuur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland. Water heeft als voordeel, dat er veel stoffen in oplossen. Dat is goed voor waterplanten en ander … Lees "Gezond water is van levensbelang" verder

Gezond water is van levensbelang. Het gaat dan niet alleen om drinkwater, maar ook gezond water voor de landbouw, voor recreatie en voor de natuur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland.

Water heeft als voordeel, dat er veel stoffen in oplossen. Dat is goed voor waterplanten en ander leven in en aan het water. Het waterleven, zoals de vissen en de waterplanten, profiteren hiervan. Dan gaat het om stoffen, die nodig zijn voor de groei, zoals koolzuurgas, zuurstof, stikstof en mineralen.

Helaas komen er het oppervlaktewater in ons gebied stoffen voor, die er niet thuis horen. Dat zijn stoffen, die ongezond zijn voor het waterleven en die vaak ook ongezond zijn voor mensen. In het verleden zorgden een overmaat van PCB (Polychloorbifenyl) en kwik, dat dieren, zoals otters, aan het eind van de voedselketen verdwenen.

In Noord-Holland wonen we aan het eind van een stroomgebied en daarom komen er in ons watersysteem milieuvreemde stoffen, die ook vanuit de Rijn afkomstig zijn. Gelukkig zijn door Europese afspraken lozingen met ongewenste stoffen sterk verminderd. Ook uit ons eigen gebied komen ongewenste stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Water Natuurlijk wil deze bronnen van vervuiling aanpakken. Dat betekent dat medicijnresten niet in het afvalwater worden geloosd door ziekenhuizen en dat agrariërs anders om moeten gaan met het bespuiten van hun gewassen. Ook bewoners kunnen bijdragen door het afvalwater thuis zoveel mogelijk vrij te houden van ongewenste stoffen.

Gemeenten, agrariërs en bewoners kunnen helpen door het grondwater en oppervlaktewater vrij te houden van vervuilende stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Gezond water is namelijk van levensbelang voor ons allemaal. Gezond water laat u ook onbezorgd genieten van een schone en aantrekkelijke leefomgeving.

Beleving van water
Beleving van water

Water Natuurlijk zet zich in voor gezond water!

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier

13 januari 2015
STEM NATUURLIJK OP 18 MAART  STEM WATER NATUURLIJK! Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. In 2008 nam … Lees "Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier" verder

STEM NATUURLIJK OP 18 MAART 

STEM WATER NATUURLIJK!

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht.

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

verkiezingsprogramma Hollands Noorderkwartier in PDF

12345