Met vis schoon en gezond water

16 februari 2015
De wereld om ons heen benadert waterkwaliteit vaak vanuit de cijfers die de wetenschap aanlevert. Daardoor zijn ook bestuurders in stad, land en waterschap gericht op statistieken en tabellen, meten is weten. Maar wat weten we dan precies? Is dat wat we weten door meten wel  het belangrijkst? Water Natuurlijk kijkt verder: voor ons is … Lees "Met vis schoon en gezond water" verder

Snoek

De wereld om ons heen benadert waterkwaliteit vaak vanuit de cijfers die de wetenschap aanlevert. Daardoor zijn ook bestuurders in stad, land en waterschap gericht op statistieken en tabellen, meten is weten. Maar wat weten we dan precies? Is dat wat we weten door meten wel  het belangrijkst?

Water Natuurlijk kijkt verder: voor ons is de waterkwaliteit pas goed als we ervan kunnen genieten. Als er genoeg leven in voorkomt en dat het in verbinding staat met de andere natuur. Dat betekent dat vissen moeten kunnen trekken van west naar oost en van noord naar zuid. Wij vinden dat de mens ook een onderdeel  van die natuur moet kunnen zijn. Dat wandelaars de dijken op kunnen om te recreëren. En  dat sportvissers aan de waterkant moeten kunnen komen zonder verbodsborden tegen te komen.

Te is nooit  goed en zo bestaat er ook te schoon water! In gezond water zit leven en  dat zorgt voor een kringloop van voedsel en natuurlijk afval. Echte vervuiling komt vaak door chemische producten die we niet zien, dus vervuild water lijkt soms schoon. Schoon en gezond water is natuurlijk water.

Recreanten zijn de ogen en oren van het waterschap. Wandelaars, sportvissers, kanovaarders, vogelaars en al die andere natuurliefhebbers signaleren als er iets mis is. En zij helpen graag als vrijwilliger om rotzooi van de kant en uit de sloot te halen. En deze groep leert kinderen weer omgaan met de natuur, zodat ook de volgende generatie die zal respecteren. De sportvisser heeft daarbij ook oog voor de wereld onder water.

Omdat  gezond water dus viswater is ijveren alle sportvissers voor water dat van een zodanige kwaliteit is dat de vis daarin kan leven. Alleen  als de vis zich voort kan planten en voldoende  ruimte heeft zal er voldoende vangbare vis zijn. Terwijl biologen kijken naar aantallen, kijken visliefhebbers ook naar de maat.

De sportvisserij is sector van economisch belang. Visgronden, visuitzet, recreatief medegebruik en visrecht maar ook alle andere uitgaven die de sportvissers doen in het gebied. Nederland kent meer dan een half miljoen aangesloten sportvissers en daar profiteert de hele samenleving van.

Water Natuurlijk is mede opgericht door de sportvisserij Nederland en afkomst verloochend zich niet. Waterschapbestuurders van Water Natuurlijk hebben een meer dan gemiddelde kennis over het leven van vissen en prima netwerken om die kennis bij te houden.

Het belang van schoon en gezond water bindt alle natuurliefhebbers in Water Natuurlijk. Dat vis daar in rond zwemt en vrij kan passeren is voor Water Natuurlijk bestuurders logisch. Onze waterschapbestuurders vinden het vanzelfsprekend dat bij elke renovatie of nieuwbouw van kunstwerken de vispassages op orde gebracht worden. Ook bij peilbesluiten moet rekening gehouden worden met leef en passage mogelijkheden voor vis.

Die zorg is niet alleen goed voor de vis, maar ook voor de vogels en de mens. De sportvissers willen op hun beurt ook helpen bij het schonen van oevers  en sloten, dan weten we zeker dat dit op een visvriendelijke manier gebeurt. Het waterschap staat voor samenwerken, dat vind Water Natuurlijk heel gezond!

Gezond water is van levensbelang

9 februari 2015
Gezond water is van levensbelang. Het gaat dan niet alleen om drinkwater, maar ook gezond water voor de landbouw, voor recreatie en voor de natuur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland. Water heeft als voordeel, dat er veel stoffen in oplossen. Dat is goed voor waterplanten en ander … Lees "Gezond water is van levensbelang" verder

Gezond water is van levensbelang. Het gaat dan niet alleen om drinkwater, maar ook gezond water voor de landbouw, voor recreatie en voor de natuur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland.

Water heeft als voordeel, dat er veel stoffen in oplossen. Dat is goed voor waterplanten en ander leven in en aan het water. Het waterleven, zoals de vissen en de waterplanten, profiteren hiervan. Dan gaat het om stoffen, die nodig zijn voor de groei, zoals koolzuurgas, zuurstof, stikstof en mineralen.

Helaas komen er het oppervlaktewater in ons gebied stoffen voor, die er niet thuis horen. Dat zijn stoffen, die ongezond zijn voor het waterleven en die vaak ook ongezond zijn voor mensen. In het verleden zorgden een overmaat van PCB (Polychloorbifenyl) en kwik, dat dieren, zoals otters, aan het eind van de voedselketen verdwenen.

In Noord-Holland wonen we aan het eind van een stroomgebied en daarom komen er in ons watersysteem milieuvreemde stoffen, die ook vanuit de Rijn afkomstig zijn. Gelukkig zijn door Europese afspraken lozingen met ongewenste stoffen sterk verminderd. Ook uit ons eigen gebied komen ongewenste stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Water Natuurlijk wil deze bronnen van vervuiling aanpakken. Dat betekent dat medicijnresten niet in het afvalwater worden geloosd door ziekenhuizen en dat agrariërs anders om moeten gaan met het bespuiten van hun gewassen. Ook bewoners kunnen bijdragen door het afvalwater thuis zoveel mogelijk vrij te houden van ongewenste stoffen.

Gemeenten, agrariërs en bewoners kunnen helpen door het grondwater en oppervlaktewater vrij te houden van vervuilende stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Gezond water is namelijk van levensbelang voor ons allemaal. Gezond water laat u ook onbezorgd genieten van een schone en aantrekkelijke leefomgeving.

Beleving van water
Beleving van water

Water Natuurlijk zet zich in voor gezond water!

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier

13 januari 2015
STEM NATUURLIJK OP 18 MAART  STEM WATER NATUURLIJK! Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. In 2008 nam … Lees "Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier" verder

STEM NATUURLIJK OP 18 MAART 

STEM WATER NATUURLIJK!

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht.

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

verkiezingsprogramma Hollands Noorderkwartier in PDF

Verkiezingen in 2015

7 november 2014
Kies voor Water Natuurlijk ! Lijst 1. Waarom kiezen voor Water Natuurlijk ? De natuur in Nederland gaat nog steeds achteruit. In het laaggelegen gebied van Hollands Noorderkwartier heeft dat voor 80% met verkeerd waterbeheer te maken: – te laag waterpeil – onvoldoende gebruik van het mooie duinwater in de binnenduinrand – te veel doorspoelen … Lees "Verkiezingen in 2015" verder

Kies voor Water Natuurlijk ! Lijst 1.

Waarom kiezen voor Water Natuurlijk ?

De natuur in Nederland gaat nog steeds achteruit. In het laaggelegen gebied van Hollands Noorderkwartier heeft dat voor 80% met verkeerd waterbeheer te maken:
– te laag waterpeil
– onvoldoende gebruik van het mooie duinwater in de binnenduinrand
– te veel doorspoelen t.b.v. een strikt peilbeheer voor de landbouw
– onvoldoende waterkwaliteit zowel in de stad als daarbuiten.

Als het om water gaat is veiligheid voor de bewoners het uitgangspunt. Maar die veiligheid kan op veel verschillende manieren bereikt worden.

Keuzes zijn bijvoorbeeld: Asfalt of riet? Doorgang of afsluiten? Met of zonder begroeiing? Gaan we medicijnen en microplastics uit ons afvalwater verwijderen of is dat te duur? Zetten we een hek op iedere dijk met Verboden Toegang, of mogen burgers ook over die dijk wandelen of fietsen, als dat mogelijk is? Wordt de energie die in ons afvalwater zit hergebruikt?

Zo maar een greep uit de verschillende mogelijkheden! Het debat over deze belangrijke keuzes moeten wij als burgers zelf voeren en niet overlaten aan technici en ambtenaren. Het gaat ons allemaal aan.

Wij willen graag weer namens u en met u aan de slag gaan als waterschapsbestuurders. We willen bewoners in ons waterschap ook de komende vier jaar weer actief betrekken bij het verbeteren van de veiligheid en waterkwaliteit in ons gebied en daarmee een basis leggen voor een plezierige woon-en werkomgeving. U kunt ons helpen bij het nemen van de besluiten en ook door ons te laten weten of gelukt is wat we wilden bereiken en bereikt hebben.

Even voorstellen

15 juli 2014
Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Water Natuurlijk bekijkt haar werk in het waterschap vanuit een visie, die niet alleen oog heeft voor veiligheid en droge voeten, maar vooral voor de kwaliteit van … Lees "Even voorstellen" verder

Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Water Natuurlijk bekijkt haar werk in het waterschap vanuit een visie, die niet alleen oog heeft voor veiligheid en droge voeten, maar vooral voor de kwaliteit van uw leefomgeving; (ecologisch) gezond water vormt daarvoor de basis.

Onze manier van werken is innovatief: rekening houdend met de lange termijn: toekomstbestendig.

Wij willen op energiegebied en het terugwinnen van nuttige grondstoffen het goede voorbeeld geven.

Wij streven naar een gezonde financiële organisatie, die sober en doelmatig werkt.

WN let op de kleintjes: het is immers uw geld dat wij in beheer gekregen hebben. Wij willen niet tornen aan het huidige kwijtscheldingsbeleid. Wij streven naar een evenwichtiger verdeling van de kosten over de verschillende groepen, op basis van het principe “de vervuiler betaalt voor de vervuiling” en “de gebruiker betaalt voor de waterdiensten”. In de huidige kostenverdeling is geen enkele positieve financiële prikkel om zuinig om te gaan met water. Dat willen wij veranderen.

Het waterschap moet midden in de maatschappij staan en daar ook naar handelen. Samen met U ontstaan de mooiste oplossingen.

Alleen met Uw stem kunnen we onze (en Uw) visie realiseren.

regiobestuur NoordWest

20 mei 2014
De huidige voorzitter van het regiobestuur Noord West waaronder Hollands Noorderkwartier (HHNK)en Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) vallen is mevrouw Barbara van Beijma . Het bestuur bestaat verder uit de heren Jan Heijink, Wouter van der Wulp, Rolf Arendonk, Joop van der Does en Jan Frens. Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van … Lees "regiobestuur NoordWest" verder

De huidige voorzitter van het regiobestuur Noord West waaronder Hollands Noorderkwartier (HHNK)en Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) vallen is mevrouw Barbara van Beijma . Het bestuur bestaat verder uit de heren Jan Heijink, Wouter van der Wulp, Rolf Arendonk, Joop van der Does en Jan Frens.

Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de waterschapverkiezingen en dan met name naar het zoeken van geschikte kandidaten voor de besturen. Bij Hollands Noorderkwartier vertrekken alle zittende bestuursleden van Water Natuurlijk.

1234