Dertig miljoen voor moderniseren rioolwaterzuivering

Het waterschap HHNK maakt 30 miljoen vrij om de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren. Zo bericht het Noord-Hollands Dagblad. Dit geld is hard nodig omdat de ‘oude dames’ inefficient en verouderd zijn. Met dit geld willen we dat “de installaties zo slim worden ingericht, dat het waterschap energieneutraal kan werken. Of liever: dat het zuiveringsproces zelfs energie oplevert. We willen geen afvalfabriek zijn, maar een energie- en grondstoffenfabriek worden, werken aan gesloten kringlopen.” Zo vertelt Dagelijks Bestuurder Ruud Maarschall. Water Natuurlijk is blij met deze investering en de plannen: een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap.

Het bericht is ook hier te lezen.

Drie Zetels behaald bij verkiezingen

De fractie Water Natuurlijk zal de komende vier jaar met drie man sterk in het Algemeen Bestuur van HHNK aanwezig zijn. Naast de drie bestuursleden Eva Tannehill, Ruud Maarschall en Saskia Borgers, zullen Sjon Wagenaar en Nelleke Domburg als steunfractieleden de vergaderingen mee voorbereiden.

Symposium Kiezen voor Water!

9 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

 • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
 • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
 • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
 • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
 • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen. ‘Maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten.’ Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Succesverhalen Hollands Noorderkwartier

Successen waarin bestuurlijke steun van Water Natuurlijk een rol speelde

Door onze inzet in de afgelopen jaren is het landschap mooier, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een circulaire economie en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We hebben initiatief genomen tot of een belangrijke bijdrage geleverd aan de volgende thema’s:  

 • Acceptatie van het Energie & Klimaatprogramma, waarmee HHNK klimaat- en energieneutraal zal opereren vanaf 2025.  
 • Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.  
 • Onderzoek naar het superkritisch vergassen van slib. Als dit onderzoek slaagt, zullen we op termijn overal in Nederland energie winnen tijdens het drogen van slib in plaats van energie erin pompen. 
 • Samenwerking met bewoners van Markenbinnen inzake problemen rond waterpeilverlaging 
 • Unaniem aangenomen Motie inzake het verbeteren van het insectenbestand 
 • Meer aandacht voor bodemdaling door waterpeilverlaging in veen(weide)gebieden 
 • Aandacht voor duurzame en natuurvriendelijke oplossingen voor versterking Markermeerdijken, in samenspraak met de omwonenden, die passen in ons landschap

  Texel als proeftuin voor een goede waterhuishouding
  Op Texel gebeurt veel waar we trots op kunnen zijn. Zuinig zijn met water is een must, op het eiland; immers er kan geen zoet water van buiten worden aangevoerd. Hier doet het waterschap veel ervaring op, met een duurzaam en zuinig waterbeheer. Niet alleen de agrariërs, maar zeker ook de natuur plukken hier de vruchten van. Zoals bijvoorbeeld: experimenten om het schone duinwater beter te benutten en tegelijkertijd herstel van duinrellen; proeven met bijvoorbeeld aardappelrassen, die bestand zijn tegen een zilte bodem.Naast de zuivering Everstekoog is een rietveld aangelegd (een helofytenfilter), waarin het afvalwater nog 3,5 dagen verblijft, voordat het redelijk schoon in de polder geloosd wordt. In die tijd heeft de natuur er voor gezorgd dat de zuurstofhuishouding van het water voldoende hersteld is. Je ziet er regelmatig Lepelaars, die op die zo karakteristieke manier aan het vissen zijn naar stekelbaarsjes, die overvloedig in de vijvers aanwezig zijn.

  HHNK-Lepelaar 1Natuurherstel duinen en herstel duinrellen binnenduinrandOp verschillende plaatsen zijn in de binnenduinrand voorzieningen aangelegd, om te zorgen dat het schone water beschikbaar komt voor natuurherstel; en niet, zoals zo vaak, vermorst wordt, als doorspoelwater voor de landbouw (bollenteelt).De Grafelijkheidsduinen en Donkere Duinen in den Helder zijn daar een mooi voorbeeld van. De natuur is daar de laatste jaren weer tot volle ontwikkeling gekomen. De hoogwaterverbinding, die achter de duinen is aangelegd, wordt inmiddels volop gebruikt door recreatievaart.

  13 Pb. 49 Impressie stuw aan de Texelstroom Den Helder 1

  Zuiveringen zijn Energiefabrieken en grondstoffenfabrieken geworden.

  Afgelopen jaren is er een ware energie-revolutie geweest bij de zuiveringen. Zuiveringen worden nu gezien als energieleverancier, in plaats van energievretend proces. Met nieuwe technieken is het mogelijk energie terug te winnen uit het afvalwater en zelfs afvalstoffen te gebruiken voor energieopwekking. Op dit moment voldoet het waterschap ruim aan de afspraken voor energiebesparing. Deze innovatie staat pas in de kinderschoenen en kan de komende tijd verder uitgebreid worden.

  Hetzelfde geldt voor de nuttige grondstoffen, die in afvalwater zitten. Samen met de industrie wordt binnenkort op de zuivering ZO Beemster cellulose van toiletpapier apart ingezameld en gebruikt als basis voor de ontwikkeling van bio plastics. Maar er zijn veel meer mogelijkheden.

  Water Natuurlijk heeft bij deze innovaties een doorslaggevende rol gespeeld en zal deze innovatieve ontwikkelingen in de toekomst ook blijven stimuleren.

  17 beeldmerk energiefabriek 1

  Vismigratievoorzieningen

  De sluizen en stuwen in het water zijn steeds ondoordringbaarder geworden voor vissen.. In het verleden lekte er vaak water door kieren, waar ook vissen gebruik van maakten, maar dat werd steeds minder. Vissen stoten hun neus steeds vaker. Bovendien is, door de vele stuwen en gemalen, het leefgebied van de vissen steeds meer versnipperd; met het gevolg dat ze niet meer kunnen trekken. Vrijwel alle trekvissen worden inmiddels met uitsterven bedreigd. Bijgaande film RBO West: de weg naar gezond water; Routekaart voor vismigratie, biedt een goed beeld daarvan.

  Water Natuurlijk heeft al een paar jaar geleden, via een motie, voor elkaar gekregen, dat bij renovatie of herbouw van gemalen, visvriendelijke gemalen en voorzieningen worden aangelegd.

  Inwoners gaan meer betalen om de agrariërs te ontzien

  Er is ook slecht nieuws te melden. In het Algemeen Bestuur zijn de agrariërs ruim vertegenwoordigd. Niet alleen de 3 leden die de LTO vertegenwoordigen, maar ook de fractie Burgers Boeren Waterbelang, de VVD en het CDA, hebben, op 1 na, een agrarische achtergrond. En zo kon het gebeuren dat er in het bestuur een meerderheid ontstond om de agrariërs te ontzien en de inwoners een groter deel van de belasting te laten betalen. (Met dank aan een monsterverbond met de leden namens de Kamer van Koophandel.)

  Sinds 2014 betalen de inwoners gezamenlijk 3 % meer voor het waterschap, dan ze volgens de rekenmethode van de Waterschapswet zouden moeten betalen. De helft van de verhoging van de belastingtarieven voor inwoners in 2014 komt daar vandaan.