1139 bomen kappen?

18 november 2019

(bericht van RTV RIJNMOND)
De plannen voor de kap van ruim elfhonderd bomen, 1139 om precies te zijn, op Goeree-Overflakkee zorgen voor veel protest. Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft al meer dan veertienhonderd handtekeningen opgehaald tegen de megakap. Het gaat om een bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge.

Volgens het Waterschap Hollandse Delta zijn de bomen niet meer gezond. Onzin, vindt fractievoorzitter Anne Mollema van Water Natuurlijk. “Het is niet te zien, er vallen amper takken af en de wind staat altijd landinwaarts, dus er is ook geen risico dat er takken op het fietspad terecht komen.”

De populieren zijn vanuit de hele omgeving te zien. Ze werden geplant kort na de watersnoodramp. “Het zijn platanen die hier echt thuishoren”, legt afdelingsvoorzitter Joost Kievit uit. “Ze kunnen heel goed tegen de zeewind en zijn ook speciaal geplant om de wind te breken voordat hij aan land komt.”

 

Onzorgvuldig

Beide heren pleiten voor een beter bomenbeleid bij het waterschap. Ze vinden dat er onzorgvuldig omgegaan wordt met de bomen die in het beheer zijn van Hollandse Delta. Mollema: “Geen enkele boom heeft het eeuwige leven, dus maak nou een plan om ze langzaam te vervangen. Dan blijft de ecologische waarde, de biodiversiteit en de landschappelijke waarde op lange termijn behouden.”

Eerder gingen al dik honderd bomen in de buurt van Oude-Tonge tegen de vlakte. Volgens Kievit een ramp voor de vleermuizen die de bomen gebruikten als rust en verblijfplaats. “Ook deze rij is heel belangrijk voor de vleermuizen, dus hij moet absoluut overeind blijven!”

De petitie wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het waterschap op 27 november overhandigd.

Vragen over vleermuizen zetten ze weer op de kaart.

13 november 2019

In antwoord op vragen van Water Natuurlijk stelt het waterschap Hollandse Delta dat uit onderzoek van de omgevingsdienst is gebleken dat er geen vleermuizen voorkwamen in de gekapte bomenrij aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge. Volgens het waterschap is er binnen de regels van de Wet Natuurbescherming gehandeld.

Uit tal van documenten blijkt dat er wel degelijk vleermuizen voorkwamen. De exploitant van de daar geplande windmolens moest zelfs een ontheffing aanvragen van de Wet Natuurbescherming voor het geval er per ongeluk een vleermuis door de wieken zou worden gedood. Dit terwijl een overheid als het waterschap kennelijk het leefgebied van de gehele populatie vleermuizen mag wegzagen.

Ook herplant van de omgezaagde bomen is hoogst onzeker blijkt uit de beantwoording van de vragen.

Joost Kievit MSc

 

Kap dreigt voor 1139 bomen

8 november 2019

Water Natuurlijk Hollandse Delta probeert in het waterschapsbestuur de handen op elkaar te krijgen voor het behouden van de bomenrij langs het Volkerak tussen Oude Tonge en Ooltgensplaat. Dat is moeizaam en de kap van 1139 gezonde populieren dreigt nog steeds. Nu wordt de hulp van het publiek gevraagd op deze bomen overeind te houden. (Zie ook onderaan pagina)

Bedreigde populieren Volkerak
Bedreigde populieren Volkerak
Schriftelijke vragen

Om de kwestie te agenderen en om helderheid te krijgen over de beweegreden van het waterschap Hollandse Delta werden al in juni van dit jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden. Antwoorden bleven uit. In een reactie schrijft het college dat het om een complexe opgave gaat die financieel is doorgeschoven naar 2020. Dat geeft geen vertrouwen in een duurzame toekomst voor de bomenrij.

In de vergadering van september diende Water Natuurlijk een motie in waarbij werd aangedrongen op een beleid om het bomenbestand duurzaam in stand te houden en specifiek de bomenrij langs het Volkerak te sparen. Heemraad Van Nes stond sympathiek tegenover de motie maar kon niet toezeggen dat de 1139 populieren zouden blijven staan. De motie werd aangehouden en komt waarschijnlijk eind november opnieuw aan de orde.

vleermuis foto Herman de Jongh
vleermuis foto Herman de Jongh

 

Geen noodzaak voor kap

Er is geen noodzaak voor de kap van de 1139 bomen. Ze zijn gezond en kunnen nog decennia lang mee. De veiligheid van de dijk is niet in het geding en ook voor het verkeer is geen risico. Structureel onderhoud is wel van belang om de overlast van afgewaaide takken op de akkers te beperken. Verder moet er een plan komen voor de gefaseerde vervanging van bomen. Op open plekken moeten nu al nieuwe bomen worden geplant.

Leefgebied beschermde dieren

Tal van dieren zijn afhankelijk van de bomenrij. Vogelsoorten als groene specht, boomvalk, buizerd, havik, boomkruiper, grote lijster zullen hun broedgebied kwijtraken. Verder is het een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. Met de recente onnodige kap langs de Zuiderlandsezeedijk werd het leefgebied van soorten als de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en de laatvlieger vernietigd. Het waterschap kapte hier een rij 120 populieren nadat er een aantal beschadigd raakten bij een zomerstorm. Bekend is dat ook de bomenrij die nu nog op de nominatie staat om gekapt te worden erg belangrijk is voor vleermuizen. Deze dieren zijn wettelijk beschermd en staan onder druk. Daar moeten we dus zuinig op zijn.

Betrokkenheid bewoners

Uit berichten op social media blijkt dat duizenden mensen zich betrokken voelen bij de 1139 populieren langs het Volkerak. Velen vinden het onbestaanbaar dat die bomenrij zou verdwijnen. De rij is karakteristiek voor de streek en landschappelijk erg waardevol oordeelt men. De rol van bomen bij de aanpak van het klimaatprobleem wordt ook als cruciaal gezien.

Onderteken petitie

Water Natuurlijk doet dan ook een beroep allen die het belang van bomen onderschrijven om de petitie te ondertekenen voor het behoud van de 1139 populieren.

De petitie is te vinden op https://1139bomen.petities.nl/

Nadere informatie:
 • Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484
 • Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0786731522
 • https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/ (o.a. vernietiging leefgebied vleermuizen Zuiderlandse zeedijk)

Leefgebied vleermuizen vernietigd!

4 november 2019

Gekapte populieren op de Zuiderlandsezeedijk in Oude Tonge
Gekapte populieren op de Zuiderlandsezeedijk in Oude Tonge

Met de kap van een rij populieren langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge heeft het waterschap Hollandse Delta het leefgebied van de beschermde vleermuizen vernietigd. Dat was onnodig en de bij de wet vereiste zorgvuldigheid is niet in acht genomen. Water Natuurlijk wil opheldering en compensatie voor de aangerichte schade.

Zomerstorm

Een felle en lokale storm in juli veroorzaakte schade aan enkele tientallen bomen langs de Zuiderlandsezeedijk. Enkele bomen braken finaal af. Andere verloren een deel van de kroon door het afbreken van zware takken. Daarna was het was voldoende geweest om de afgebroken takken, bomen en de gevaarlijk afhangende takken op te ruimen. Later had dan een weloverwogen besluit genomen kunnen worden over de rest van de bomen. In plaats daarvan werd binnen enkele dagen de hele bomenrij gekapt. Veel gehoorde opvatting is, dat men de stormschade heeft aangegrepen om een ongewenste bomenrij op te ruimen.

Stormschade Oude Tonge
Stormschade Oude Tonge Foto: Kees van ’t Zelfde
Leefgebied beschermde dieren

De bomen hadden op zichzelf geen beschermde status. Dat neemt niet weg dat zeker oudere bomen waardevol zijn en moeten worden gekoesterd. Genegeerd en ontkend werd dat de bomenrij een belangrijk leefgebied was voor wettelijk beschermde vleermuizen. Zeker onder insiders en bewoners was dit algemeen bekend. De bomen zijn weg en nu kan dat niet meer door onderzoek worden vastgesteld, maar ook achteraf is het bewijs overweldigend.

Immers, voor de plannen voor het plaatsen van windmolen is uitgebreid natuuronderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat de rij populieren vliegroute, foerageergebied, rust- en paarplaats was voor diverse vleermuissoorten. Het gaat dan om de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en de laatvlieger. Dit blijkt ook uit tal van andere documenten zoals het bestemmingsplan van de gemeente Goeree- Overflakkee en het Provinciaal blad waarin een ontheffing wordt aangekondigd voor de windmolens. Verder zijn er diverse waarnemingen van bewoners en leden van de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

Gewone dwergvleermuis, foto Herman de Jongh

Het waterschap had ook moeten weten dat de bomenrij belangrijk was voor vleermuizen. Het heeft zelf onderzoek laten doen naar het voorkomen van vleermuizen in de bomenrij langs de Krammer buitendijks tussen Ooltgensplaat en Oude Tonge. Het gaat hier om dezelfde boomsoort van dezelfde leeftijd langs dezelfde dijk. Ook hier kwamen vleermuizen voor.

Wet Natuurbescherming overtreden

De vleermuizen zijn beschermde dieren. Het waterschap had een deskundige op het gebied van vleermuizen moeten inschakelen. Deze had kunnen adviseren over de wijze waarop hier zo goed mogelijk invulling aan kon worden gegeven. Dat is niet gebeurd. In een razend tempo zijn bomen en het leefgebied gesneuveld onder het geweld van de kettingzaag.

Water Natuurlijk heeft op 22 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden om hier meer duidelijkheid over te geven. Opnieuw is een klemmend beroep gedaan om helderheid te verschaffen over het gebeuren en aan te geven hoe de aangerichte schade wordt gecompenseerd.

Eens, maar nooit meer geldt voor Water Natuurlijk in deze kwestie.

Joost Kievit MSc

Vragen kap Oude Tonge

Oude Tonge
Gekapte populieren Oude Tonge

Vismigratie in de la

17 oktober 2019

stuw Torensteepolder
stuw Torensteepolder

Voldoende migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterdieren zijn onderdeel van de kwaliteitseisen voor het watersysteem.  De fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen hadden signalen ontvangen dat ons waterschap hieraan geen prioriteit, terwijl dit wel zou moeten. Reden om vismigratie, door het stellen van schriftelijke vragen, op de agenda te zetten.

Belang voor vissen

Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen verschillende habitats zoals: paai- en opgroeigebieden, foerageergebieden en overwinteringsgebieden. Deze verplaatsing van vissen gebeurt met een voorspelbare periodiciteit, gedurende de verschillende levensfasen van de levenscyclus van een soort. Voor sommige soorten zoals bijvoorbeeld de paling is dit een absolute voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. Voor andere soorten is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal om ook op langere termijn te kunnen overleven dus.

Knelpunten

Het watersysteem in ons land en ook in het gebied van ons waterschap kent vele barrières. Stuwen tussen de verschillende peilgebieden houden de vissen tegen en bij de gemalen lopen ze het risico om vermalen te worden. Een inventarisatie leert dat het watersysteem van ons waterschap ongeveer 2.000 vismigratieknelpunten kent. Dat is een grote belemmering om ecologisch gezond water te realiseren. Een die goede visstand is een belangrijke graadmeter.

Beleid

Op Europees en  nationaal niveau zijn afspraken gemaakt om knelpunten op te heffen en  vismigratie mogelijk te maken. In de Europese Kader Richtlijn Water en in het Waterbeheerprogramma van de Hollandse Delta is opgenomen dat hieraan gewerkt moet worden. In samenwerking met organisaties op het gebied van natuur en visserij is in 2016 een vismigratieplan opgesteld.  Met hen is een top 10 voor de aanpak van knelpunten opgesteld.
Daarna is het stil geworden aan het vismigratiefront. Het lijkt erop dat het plan onder in een la is terecht gekomen. De fracties van Natuurterreinen en Water Natuurlijk willen hierover opheldering en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Joost Kievit MSc

Bronnen

Bomenmotie aangehouden

6 oktober 2019

Met regelmaat worden we opgeschrikt door berichten over grootschalige kap van bomen door het waterschap Hollandse Delta. Dit lot dreigt ook voor meer dan 1100 bomen aan buitendijk langs de Krammer bij Ooltgensplaat. Water Natuurlijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld, maar die werden niet beantwoord. Reden voor het inbrengen van motie in de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Belang bomen

Bomen zijn van groot belang voor mens en natuur. Zeker oudere bomen moeten we koesteren. De meeste mensen waarderen bomen om hun landschappelijke waarde. Tal van diersoorten maken gebruik van bomen als voedsel, schuilplaatsen en voor de voortplanting. Bomen verdienen ook een prominente plaats in de klimaatdiscussie vanwege de opname en opslag van CO2. Deze belangen komen volgens Water Natuurlijk onvoldoende tot zijn recht in het beleid van het waterschap Hollandse Delta.

Motie

Om dit beleid bij te sturen bracht Water Natuurlijk een motie in. Hierin ging het er om de bomenrij langs de Krammer duurzaam in stand te houden en anderzijds om tot een beleid te komen voor duurzame instandhouding van het bomenbestand van het waterschap. Hierbij gaat het om fasering van eventuele noodzakelijk kap en herplant.

Heemraad Van Nes reageerde namens het college. De motie was haar uit het hart gegrepen en ze zou de motie graag overnemen, maar ze kon op dit moment niet besluiten tot een duurzame in stand houding van de bomenrij aan de Galathesedijk en start met herplant ter plekke. Hiervoor was een bredere afweging nodig. Zo loopt er onder andere nog onderzoek naar vleermuizen. Belangen van biodiversiteit en landschap zouden zeker een belangrijke plek krijgen in de besluitvorming. Verder wordt er gewerkt aan een groenbeleid. Zij verzekerde dat ook hierin biodiversiteit en landschap een prominente plek krijgen.

Deze reactie was voor onze fractievoorzitter aanleiding om de motie aan te houden en het college de kans te geven met degelijk beleid te komen. Maar, we blijven op het vinkentouw zitten.

Joost Kievit MSc

motie bomen

Ecologisch bermbeheer is goedkoper

29 september 2019

Afgelopen zomer stelde de fractie Natuurterreinen vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden over het storten van slootvuil op een ecologisch beheerde berm langs de 2e Kruisweg bij ’s-Gravendeel. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. Uit deze antwoorden kan worden geconcludeerd dat ecologisch beheer beter is voor de biodiversiteit en ook goedkoper omdat er veel minder hoeft te worden gemaaid.

Het ging bij de 2e Kruisweg mis, omdat normaal gesproken slootvuil en maaisel van de ecologische berm in dezelfde werkgang worden afgevoerd. Echter, de berm is zodanig verschraald dat één maaibeurt voldoende is. Een tweede beurt is achterwege gelaten omdat dat nadelig is voor de biodiversiteit. Er hadden extra maatregelen genomen moet worden om het slootvuil apart af te voeren. Dat is verzuimd, maar in de toekomst wordt dat beter, hopen we.

Voor een beheer gericht op biodiversiteit is het afvoeren van maaisel noodzakelijk. Dat is op zich duurder dan klepelen en het maaisel in de berm achterlaten. Echter, bij het reguliere beheer zijn gemiddeld 3 maaibeurten nodig en door minder te maaien worden de extra kosten van ecologisch beheer ruimschoots gecompenseerd.

Een waterschap dat op de centen past,  schakelt dus over naar ecologisch beheer.

Joost Kievit MSc

Zie ook bericht 2 augustus 2019

Ecologisch bermbeheer in relatie tot onderhoud watergangen

De bermen van de 2e Kruisweg bij ’s-Gravendeel worden door het waterschap al een aantal jaren ecologisch beheerd. Er zijn ook al duidelijke resultaten. De berm ziet er kleurrijk uit en er is een mooie variatie aan plantensoorten, zoals rolklaver, wilde cichorei, duizendblad, margriet etc. Ook voor het insectenleven is dit een aanwinst. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd. Een goed beheer in onze ogen. Echter bij het onderhoud van de wegsloot wordt maaisel en slootvuil alsnog op de ecologisch beheerde berm gedeponeerd. Zo wordt het beleid voor het bermbeheer teniet gedaan door de uitvoering van het beleid voor het onderhoud van de watergang en werken onderdelen van de wshd organisatie kennelijk langs elkaar heen.

De fractie natuur heeft de afgelopen jaren bij herhaling vragen gesteld over deze kwestie. Steeds was de reactie dat dit niet de bedoeling was en soms werd het maaisel alsnog opgeruimd. Op 14 augustus 2018 antwoordde heemraad P.Robijn onder andere het volgende: ”Als bovenstaande locaties zijn geïnventariseerd kunnen deze watergangen voor de volgende keer/volgend jaar standaard worden opgenomen voor maaien en direct opruimen van het slootvuil zodat dit niet meer op de ecologisch berm terecht komt.”

Afgelopen week hebben wij gezien dat wederom slootvuil op deze ecologisch beheerde berm is gedeponeerd. Het is frustrerend te moeten constateren dat we het al jaren eens zijn dat dit ongewenst is, dat hier toezeggingen over worden gedaan en dat het kennelijk niet lukt om dit tot praktische uitvoering te brengen.

Vragen
 1. We verzoeken om opheldering hoe het kan dat slootvuil op ecologisch beheerde bermen wordt gestort?
 2. Hoe en wat wordt hierover gecommuniceerd tussen onderdelen van wshd en met aannemers?
 3. Worden dit soort misstanden niet gesignaleerd door medewerkers van wshd en vervolgens opgelost?
 4. We vragen opheldering over hoe het kan dat toezeggingen van het DB aan de VV niet tot uitvoering komen?
Antwoorden
 1. De vraag betreft het maaien van de bermen langs de Tweede Kruisweg bij ’s-Gravendeel. Afvoer van maaisel van zowel de (ecologische) berm als vanuit de watergang gebeurt normaliter in 1 x (werk met werk maken). Voor deze situatie geldt dat de bermen zodanig verschraald zijn dat één maaibeurt voor de berm voldoende bleek. Twee keer maaien heeft een negatief effect op de ecologie. Deze maaibeurt (en daarmee ook de afvoer van het maaisel) vindt plaats in het najaar. Er is verzuimd extra actie te ondernemen om wel het maaisel vanuit de watergang af te voeren. Bij de evaluatie van de uitvoering van de maaibestekken wordt dit meegenomen om te komen tot maatwerk.
 2. Periodiek is de directievoerder op het bestek in gesprek met de aannemer. Hier worden afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. Het regulier werk is beschreven in het contract. Eventuele wijzigingen worden bijgesteld.
 3. De toezichthouders op de maaibestekken controleren de aannemers en sturen daar waar nodig bij. Wij zijn van mening dat het hier geen misstand betreft. Het vraagt wel aandacht voor de toekomst.
 4. Toezeggingen van de VV worden nageleefd. Tijdens de uitvoering kan het soms wel eens anders gaan dan afgesproken. Gezien de omvang van de werkzaamheden is het helaas onoverkomelijk dat het soms anders gaat.

Behoud bomen

21 september 2019

Water Natuurlijk stelde eind juni schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden over de voorgenomen kap van 1.139 bomen langs de Galathesedijk bij Ooltgensplaat. Doel was helder te krijgen wat de plannen en argumenten van het waterschap zijn. Inmiddels heeft zij gereageerd. Er is echter geen antwoord gegeven op de vragen. Gesteld wordt nl. dat het om een complexe opgave gaat. Dit wordt daarom doorgeschoven naar 2020.

Het is heel bijzonder dat schriftelijke vragen vanuit de Verenigde Vergadering niet inhoudelijk worden beantwoord. Dit bemoeilijkt ook de uitvoering van de controlerende taak van het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk vindt dat het bestuur haar verantwoordelijkheid moet nemen en zich uit moet spreken over het gewenste beleid van het waterschap over het bomenbestand.

Voor de komende vergadering van het bestuur heeft Water Natuurlijk daarom een motie voorbereid waarin wordt gepleit voor duurzame instandhouding van de bomenrij langs de Galathesedijk en herplant op de opengevallen plekken. Verder wordt gevraagd om een beleid waarbij duurzame instandhouding van het totale bomenbestand uitgangspunt is. We hopen op voldoende steun van de andere partijen in het waterschapsbestuur .
Joost Kievit MSc

Hieronder de vragen en de antwoorden

Vragen WN

Leeftijd en vitaliteit bomen

 1. Op basis van welke informatie concludeert WSHD dat de bomen versleten zijn en om die reden gekapt moeten worden?
 2. Is dit gebaseerd op onderzoek? In dat geval verzoeken we U de onderzoeksresultaten met ons te delen.
 3. Wat is en wordt er gedaan aan onderhoud van de bomen?Gevaar, letsel, schade
 4. Is gevaar voor letsel ongevallen of schade wel of geen argument om tot kap over te gaan? Als dit wel als argument wordt gezien dan zien wij graag een onderbouwing.Dijkveiligheid
 5. Klopt het dat het college heeft besloten tot duurzame instandhouding van de betreffende bomenrij?
 6. Als dat zo is, bent u dan bereid om de in de afgelopen decennia weggevallen bomen in de rij te vervangen door nieuwe aanplant?Belangen (biodiversiteit/landschap/klimaat)Water Natuurlijk vindt dat iedere gekapte of door andere oorzaken verloren gegane boom door herplant moet worden vervangen.
 7. Deelt U deze opvatting?
 8. Bent U met ons van mening dat het waterschap niet alleen voor de nieuwe boom, maar ook voor een goede standplaats van de boom moet zorgen?
 9. Is het een optie om herplant te laten plaats vinden langs de zuidrand van Goeree-Overflakkee waar vroeger ook bomenrijen stonden, eventueel met knotbomen?Imago waterschap
 10. Bent U bereid om helder en eenduidig te communiceren naar alle betrokkenen en de media wat de voornemens, met argumentatie, van het waterschap zijn met de betreffende bomenrij?
 11. Bent U bereid het overleg over deze kwestie met NLGO te hervatten om tot een andere oplossing te komen?Tot slot
 12. Bent u daarom ook bereid om uw besluit te heroverwegen c.q. in te trekken en te gaan werken aan een alternatief plan voor behoud van de bovengenoemde kwaliteiten wanneer in de toekomst kap ooit wel eens nodig is?

Antwoord WSHD

Omdat dit een complexe opgave is gebleken is besloten nu niet tot uitvoering over te gaan. Financieel gezien is de opgave in ieder geval doorgeschoven naar 2020 teneinde een gedegen voorbereiding op deze opgave te kunnen doen. De opgave zal projectmatig worden opgepakt zodat reeds verzamelde gegevens kunnen worden aangevuld met belangrijke zaken als aanleiding, voorkeursvarianten en impact op de omgeving. Wij zullen u te zijner tijd nader informeren over deze opgave.

Maai-advies afgewezen

10 september 2019

Water Natuurlijk had het college van dijkgraaf en heemraden geadviseerd om het zogenaamde veiligheidsmaaien te beperken. Begin mei worden alle bermen  van het waterschap gemaaid. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en voor het grootste deel overbodig uit een oogpunt van verkeersveiligheid, vindt Water Natuurlijk. Gevraagd werd het vrijgekomen budget te besteden aan herstel van biodiversiteit in de bermen.

Het college heeft besloten om het staande beleid vooralsnog voort te zetten. Het advies wordt dus niet overgenomen. Ze oordeelt dat er nauwelijks nadeel voor biodiversiteit is en dat de maaibeurt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. Het college herkent zich ook niet in het beeld dat het vaak ruimhartig wordt uitgevoerd waarbij zelfs bloemdijken van Hoekschewaards Landschap worden geklepeld.

De fractie van Water Natuurlijk vindt dat er veel is af te dingen op de argumentatie van het waterschap en bezint zich op vervolg stappen.

Joost Kievit MSc

Bron

– vragen 2019-08 Veiligheidsmaaien Water Natuurlijk

dood in de bern.
dood in de bern.

Vragen over bomenkap Oude Tonge

26 augustus 2019

Oude Tonge
Gekapte populieren Oude Tonge

Aan:  college van dijkgraaf en heemraden Hollandse Delta

Van:  fractie Water Natuurlijk

Betreft: schriftelijke vragen bomenkap Oude Tonge

22 augustus 2019

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de grootschalige kap van bomen langs de Zuiderlandse Zeedijk bij Oude Tonge. Dit heeft veel reacties opgeleverd. De aanleiding voor de kap zou stormschade zijn. Het klopt dat er lokaal een zware storm langs trok, waardoor een aantal bomen zwaar beschadigd was en er zware takken op de weg lagen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar de storm was zeer plaatselijk. Veel bomen bleven overeind. Ook de bomen verderop langs De Galathese dijk, waarvan eerder beweerd werd dat deze uit voorzorg gekapt zouden moeten worden, staan er nog.

Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:

Omvang schade in relatie tot het aantal gekapte bomen.

Uit een bericht van de dorpsraad van Oude Tonge komt naar voren dat er 120 bomen gekapt zijn, waarvan er 30 volledig vrij van schade waren. Uit andere informatie komt naar voren dat er 19 bomen zwaar beschadigd waren door de storm in die zin dat de kroon zwaar beschadigd was en dat er zware takken waren afgebroken.

Vragen
 • Hoeveel bomen zijn gekapt?
 • Van hoeveel bomen was de stam afgebroken?
 • Waren er bomen ontworteld?
 • Hoeveel bomen waren er zwaar beschadigd?
 Reden voor kappen

Uit het bericht van de dorpsraad en uit informatie van medewerkers van het waterschap komt naar voren dat de veiligheid de reden was voor het kappen van de bomen. Voor alle duidelijkheid: tijdens de lokale zware storm was er sprake van een onveilige situatie.

Niet naar voren komt om welke veiligheid het als argument voor het kappen gaat. Naar onze waarneming is de veiligheid van de waterkering niet in het geding geweest en is ondanks de stormschade aan de bomen de dijk niet beschadigd. Ook gevaar voor nog meer vallende takken vanuit de bomen die overeind zijn gebleven lijkt beperkt, aangezien die bomen en hun takken de ultieme praktijktoets op het vlak van veiligheid hebben doorstaan.

Naar onze waarneming mocht veiligheid dan ook geen reden tot kappen zijn, temeer omdat na doorzagen van de stammen bleek dat de bomen gezond waren. Het ging om populieren waarvan bekend is dat ze beschadigingen heel makkelijk weer overgroeien.

Vragen
 • Als veiligheid het argument is geweest, om welke veiligheid gaat het dan?
 • Is er onderzoek door een deskundige gedaan naar de veiligheid van de bomen na de storm?
 • Zo ja dan willen wij graag kennis nemen van de betreffende rapportage. Zo nee, op grond waarvan komt U dan tot de conclusie dat veiligheid in het geding was?
 • Waarom zijn bomen die niet waren aangetast toch gekapt?
 • Waarom is er niet voor gekozen om de beschadigde bomen, eventueel met een vormsnoei, te laten doorgroeien?
 • Waarom is niet volstaan met het gebruikelijke opruimen van de afgebroken takken om daarna in alle rust te oriënteren op eventuele vervolgstappen?
 Zorgplicht Wet Natuurbescherming

Artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming legt ieder een zorgplicht op ten aanzien van de natuur.  Het uitgangspunt van de zorgplicht is – aldus de memorie van toelichting – dat burgers, ondernemers en overheden alle handelingen die een nadelig effect zouden kunnen hebben op dieren en planten achterwege laten. Degene die een bepaalde handeling wil verrichten moet zich daarom vooraf op de hoogte stellen van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van zijn handelen.

Vragen
 • Heeft het waterschap zich voorafgaand aan de kap op de hoogte gesteld van de aanwezige natuurwaarden?
 • Wat was de eventuele uitkomst van dit onderzoek?
 • Zijn de onderzoeken naar de bomenrij langs het Volkerak, die in het verlengde van de gekapte bomenrij staat betrokken?
 Beschermde soorten

Volgens onze leefden op en rond de gekapte de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Gewone dwergvleermuis. Verder kwamen er jaarrond beschermde vogelnesten, bijvoorbeeld van de Buizerd voor.

Het kappen van de bomen was in onze opvatting dan ook in strijd met artikel 3.1 van Wet Natuurbescherming voor wat betreft de jaarrond beschermde vogelnesten en in strijd met artikel 3.5 ten aanzien van de vleermuizen, tenzij een ontheffing was verleend.

Alsternatief zou WSHD in theorie kunnen handelen volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming die op 22 januari door de Minister voor de waterschappen goedgekeurd. Weliswaar heeft WSHD deze gedragscode nog niet vastgesteld en in de organisatie verankerd. Dat neemt niet weg dat werken volgens deze code blijk zou geven van zorgvuldigheid ten aanzien van de beschermde diersoorten.

Gelet op de snelheid waarmee de kap is georganiseerd en uitgevoerd beschouwde WSHD dit kennelijk als een calamiteit. De gedragscode bevat ook een hoofdstuk voor het omgaan met beschermde soorten bij calamiteiten.

De gedragscode stelt: het desbetreffende waterschap treedt zo mogelijk onmiddellijk in overleg met een ecologisch deskundige over de werkwijze die in die situatie in redelijkheid en billijkheid het meeste recht doet aan de bescherming van de juridisch beschermde soort(en). Het waterschap handelt in overeenstemming met dit advies. Het advies, de genomen maatregelen en de eventuele effecten op beschermde soorten worden gedocumenteerd.

Vragen
 • Is een ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming voor het kappen van de bomen verkregen of aangevraagd?
 • Is gewerkt volgens de bovengenoemde gedragscode en is het advies van een ecologisch deskundige ingewonnen en gevolgd?
 • Als e.e.a. overeenkomstig de gedragscode is gedocumenteerd ontvangen in het kader van onze controlerende rol wij graag deze documentatie.
 Herplant

Uit het bericht van de dorpsraad van Oude Tonge begrijpen wij dat er ter plekke herplant zou plaats vinden .

Vragen
 • Vindt herplant van tenminste alle bomen plaats? Op de plek van kappen of elders?
 • Wanneer wordt deze herplant gerealiseerd?
 Communicatie

Op 21 juni 2019 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de bomenrij die in het verlengde staat van de nu gekapte bomen. We hebben nog geen antwoord mogen ontvangen. Grootschalige kap organiseren uitvoeren gaat kennelijk sneller dan simpele vragen van het bestuur beantwoorden. In de eerdere vragen hebben we ook gesproken over communicatie. In een nieuwsbericht van 23 juli 2019 meldt het waterschap nog  ‘We doen ons best om zoveel mogelijk bomen te behouden’

Gelet op eerdere berichtgeving is bij velen nu het beeld ontstaan dat het waterschap heeft geprofiteerd van de storm en dit heeft aangegrepen om ongewenste bomen te kappen.

Vragen
 • Wat vindt het college van de communicatie bij deze kwestie?
 • Was het niet beter geweest om de VV van de rigoureuze kap op de hoogte te stellen?
 • Waarom is niet helder naar de media gecommuniceerd wat er zou gaan gebeuren en wat hiervoor de argumentatie was?
 • Waarom is er geen contact en overleg met de Vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee geweest?
 • Overweegt het College om zelf de Omgevingsdienst en het Openbaar Ministerie te informeren teneinde onderzoek te laten plaats vinden naar het handelen van het waterschap?

Het beeld van Water Natuurlijk is dat onnodig gezonde bomen zijn gekapt en dat hiermee de Wet Natuurbescherming is overtreden. We hopen dat de antwoorden op onze vragen tot een bijstelling van dit beeld zal leiden.

We hopen echter nog meer dat dit de laatste keer is dat we tot dit soort constateringen komen.

Indien u reageert door:

 • een concrete datum te noemen op zo kort mogelijke termijn om met een groenbeheerplan te komen waarin bovenstaande suggesties worden opgenomen die in de kern die niets meer zijn dan het pragmatisch opvolgen van wettelijke eisen,
 • een plaats en periode te noemen voor herplant van tenminste het gekapte aantal bomen
 • helder te communiceren naar de omgeving over wat gebeurd is en hoe dit wordt hersteld,

dan hoeft u wat onze fractie betreft bovenstaande vragen niet in detail te beantwoorden. Wij houden immers nog meer van goed doen dan van goed schrijven.

 

12