Vriend van Water Natuurlijk Hollandse Delta

Vriend zijn!

Zorgen over de waterkwaliteit?

Gele Plomp
Gele Plomp

Beter bescherming bomen?

Meer biodiversiteit?

Eerlijke verdeling lasten?

Betere vismigratie?

Een gezonde flora en fauna?

OTTER
otter

Vrienden van Water Natuurlijk Hollandse Delta hebben een warm hart voor hun leefomgeving. Zij zetten zich in om de zorg voor de leefomgeving een plek te geven in het werk van het waterschap. Betrokkenheid van velen is hierbij van belang. Reden om te gaan werken aan een kring van vrienden en te zorgen voor ‘wortels in de haarvaten van de samenleving’.

Een vriend is betrokken bij het werk van WNHD en steunt dit ook. De leden van het netwerk zijn ook de oren en ogen van onze organisatie. Zij kunnen signalen geven over verbeteringen.

Vrienden worden betrokken bij de ontwikkeling van WNHD. Een vriend kan

  • deelnemen aan activiteiten, zoals excursies
  • fractievergaderingen bijwonen
  • regionale ledenvergaderingen bijwonen
  • adviseren over de bestuurssamenstelling
  • adviseren over de koers
  • adviseren over de kandidatenlijst bij verkiezingen
  • adviseren over het verkiezingsprogramma.
Steun

Steun aan WNHD kan vele vormen aannemen. Morele steun, helpen met de verspreiding van berichten, inbreng in een verkiezingsprogramma, kennis over een bepaald onderwerp inbrengen etc. Het zijn allemaal mogelijkheden. De ‘vriend’ bepaalt dit zelf.

Ook financiële steun is mogelijk. Er is niet veel geld nodig, want we steunen op vrijwilligers. Helemaal zonder kan ook niet. Eenmaal per jaar wordt vrienden gevraagd 10 euro te geven. Noodzakelijk is dat niet. Immers, iedere vorm van hulp is welkom.

Hoe

Om Vriend te worden neem dan contact met ons op.

Samenwerking fractie Natuurterreinen

De waterschappen kennen naast de gekozen bestuurders ook ‘geborgde zetels’. De bestuurders voor deze zetels worden voorgedragen door belangenorganisaties. In het waterschap Hollandse Delta zijn vier zetels voor de landbouw, vier voor de bedrijfsgebouwen en één voor natuurterreinen. De Rijksoverheid heeft dit besloten omdat de belangen bij het functioneren van een waterschap zodanig groot zijn, dat een aparte bestuurlijke vertegenwoordiging op zijn plaats is. De landbouwvertegenwoordiging wordt voorgedragen door de Land- en Tuinbouworganisatie, voor bedrijfsgebouwen gebeurt dat door de Kamer van Koophandel. De zetel voor natuurterreinen wordt bezet door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Fractie Natuurterreinen

In Hollandse Delta is dus 1 bestuurder die de belangen van natuurterrein-eigenaren vertegenwoordigd. Dit zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollandse Landschap en een groot aantal kleinere eigenaren, vertegenwoordigd in de Federatie Particulier Grondbezit.

  • Ies Klok (Rockanje), algemeen bestuurslid en lid commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving
  • Arina Zeelenberg, steunfractielid en lid commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening
  • Joost Kievit (‘s-Gravendeel), steunfractielid en lid commissie Water
Samenwerking

Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt samen met de fractie Natuurterreinen. In een gezamenlijk fractieoverleg worden de vergaderingen van de adviescommissies voorbereid. Standpunten word gedeeld en er wordt zoveel als mogelijk samen opgetrokken. De stem van de natuur in bestuur van Hollandse Delta wordt hierdoor sterker.

Joost Kievit MSc