Fractie

Anne Mollema (Dordrecht)
Algemeen Bestuurslid en heemraad

Ik ben sinds maart 2015 lid van de Verenigde Vergadering; en ik ben na het tijdelijk heemraadschap sinds september 2021 weer gewoon lid van de Verenigde Vergadering.

Motivatie

Ik ben opgegroeid in de polder met zicht op een vloedschuur en met ontzag voor het water. Als kind was ik altijd te vinden bij het water om te vissen, te zwemmen of te schaatsen. Daarna heb ik tijdens mijn studie en werk in verschillende landen de verwoestende kracht van het water gezien. Tijdens en na mijn opleiding in bodem- en waterconservering heb ik ook de scheppende kracht van water leren kennen en leren toepassen. Bijvoorbeeld met een plan voor grondwatermaatregelen voor behoud van funderingen in Dordrecht. Of met het maken van mooie natuur als watercompensatie. Want juist met respect voor de natuur kunnen wij ons in deze dynamische (Hollandse) Delta handhaven met een goede kwaliteit van leven. Het is dus belangrijk keuzes te maken, die de veiligheid van ons waterrijke gebied waarborgen en daarnaast ons landschap nog aantrekkelijker maken voor ons allemaal. Daarom zet ik mij in voor:
– Gezond en bereikbaar water voor de sportvisser, de boer en de zwemmer.
– Versterking van natuur en behoud van cultuurhistorische elementen voor fietsers en andere recreanten.
– Een beter zichtbaar waterschap voor ons allemaal.

EMailTwitterLinkedIn
Reyer Lucas (Heerjansdam)
Steunfractielid

Als steunfractielid zit ik in de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving. Deze adviseert over algemene bestuurlijke, juridische zaken, financiën en handhaving.

Motivatie

Water Natuurlijk is helemaal mijn partij. Ook ik sta voor klimaatbestendige waterschappen in de stad en op het land. Dijken, duinen en kades moeten echt veilig zijn, voor nu en voor de toekomst. Die veiligheid kan heel goed samengaan met stedelijke ontwikkeling, met meer natuur en meer recreatie. Met gezond, veilig en schoon water. Belangrijk blijft ook de zekerheid van veiligheid en borging van voldoende zoet water voor de agrarische sector. Ik sta voor samenwerking met natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, maar ook met provincies en met gemeenten.  Ik realiseer me dat het vooral het waterschap is die deze taken moet uitvoeren. Dat vereist een efficiënte en effectief werkende organisatie, met een sterk bestuur. Daarvoor is ook een up-to-date P&C-systeem nodig, waardoor het bestuur de juiste besluiten kan nemen en de juiste prioriteiten kan stellen. 
Doet u mee? Stem op Water Natuurlijk.

FacebookTwitterLinkedIn
Claudia Fousert - Poeder (Rotterdam)
Steunfractielid

Claudia is lid van de commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening. Deze adviseert de Verenigde vergadering over waterkeringen, wegen/ verkeersveiligheid en vergunningverlening.

Motivatie

Claudia is opgegroeid in Rotterdam en heeft de Hoeksche Waard leren kennen door haar partner. Zij is zich daardoor bewust geworden van de kwaliteit van de omgeving.
Zij vindt het belangrijk dat deze wordt behouden voor de kinderen en bewoners. Het is daarbij belangrijk dat alle kinderen en bewoners zich bewust zijn van het klimaat en de vele veranderingen.
Mens en dier moeten volgens haar kunnen genieten van een schone, gezonde en veilige omgeving met een goede waterkwaliteit, waterkeringen, watergangen en toekomstgerichte wegen en vaarwegen.
Bij andere organisaties zet Claudia zich al in voor een van de grootste natuurgebieden, zoals De Biesbosch, het Haringvliet en het Hollands Diep. Ze geeft graag voorlichting voor verschillende organisaties.

TwitterLinkedInFacebook