Anne Mollema van Water Natuurlijk nieuwe heemraad

Het waterschap Hollandse Delta verkeert in een bestuurlijke crisis. Recent stapten alle heemraden op. Externe onderzoekers en bemiddelaars werden ingeschakeld om de problemen inzichtelijk te maken en te adviseren hoe uit de crisis te komen. Deze week werd een belangrijke stap gezet. De Verenigde Vergadering van het waterschap benoemde vier nieuwe waarnemend heemraden. Onder hen Anne Mollema, tot dan fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in dit bestuur.

Nieuw college

Belangrijkste taak van het nieuwe college is op de winkel passen en het waterschap uit de bestuurlijke crisis leiden. Het is een tijdelijke opdracht. Er wordt gesproken over 6 tot 8 weken maar dat lijkt op voorhand niet haalbaar. De eerste stap is te zorgen voor een interim college voor de resterende bestuursperiode. Die duurt tot de volgende verkiezingen in maart 2023 .

Er wordt gezocht naar een dagelijks bestuur van deskundigen, die in staat zijn de bestuurlijke problemen achter zich te laten, vertrouwen te herstellen en de enorme uitdagingen waar het waterschap voor staat voortvarend aan te pakken.

Water Natuurlijk Hollandse Delta is er trots op dat fractievoorzitter Anne Mollema het vertrouwen heeft van de Verenigde Vergadering bij deze lastige opdracht.
Er is ook een andere kant aan deze medaille.

Geen fractie meer

Met het toetreden van Anne tot het college van dijkgraaf en heemraden heeft Water Natuurlijk geen fractie meer in het algemeen bestuur. Een heemraad is onderdeel van het college (het dagelijks bestuur) en voert uit wat de meerderheid van het algemeen bestuur besluit. Het gaat dan om het bestaande beleid. De Water Natuurblijk-agenda is dan nog slechts een onderdeeltje.

Als partij die werkt aan de vergroening van het waterschap gaan we onze vertegenwoordiger in het bestuur missen.  Het betekent dat Water Natuurlijk geen moties, amendementen en dergelijke meer kan inbrengen in het algemeen bestuur. Normaal gesproken heeft een heemraad natuurlijk meer invloed heeft op het beleid en het werk van het waterschap. In een waarnemend bestuur is dat echter niet aan de orde, daar is een heemraad partijloos. Uiteraard is daar over gesproken, maar we zullen moeten afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt.

Kritische benadering

Water Natuurlijk heeft als koers om het doen en laten van het waterschap kritisch te benaderen. Opbouwend, al werd dat soms anders ervaren. Dat moet blijven. Van kritiek wordt het waterschap beter. Jaknikkers voegen niks toe. Kritiek leveren is lastig, het brengt discussies en soms ook confrontaties.

We moeten daarin opnieuw een weg vinden nu de kritiek ook gericht moet worden op onze eigen heemraad. Dat wordt moeilijker. De praktijk zal leren hoe dit gaat en iedereen kan ons daar op aanspreken. “Een rechtvaardig mens heeft recht op kritiek” is een uitspraak die we voor ogen houden. Anne nodigt ons ook uit om de Water Natuurlijk koers helder te blijven neerzetten. Dat doet elke partij, dat moet elke partij.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

Fractie

Anne Mollema (Dordrecht)
Algemeen Bestuurslid en heemraad

Naast lid van de Verenigde Vergadering ben ik vanaf april 2021 heemraad. met verantwoordelijkheid voor Watersystemen, Wegen, Klimaat en de Omgeving.

Motivatie

Ik ben opgegroeid in de polder met zicht op een vloedschuur en met ontzag voor het water. Als kind was ik altijd te vinden bij het water om te vissen, te zwemmen of te schaatsen. Daarna heb ik tijdens mijn studie en werk in verschillende landen de verwoestende kracht van het water gezien. Tijdens en na mijn opleiding in bodem- en waterconservering heb ik ook de scheppende kracht van water leren kennen en leren toepassen. Bijvoorbeeld met een plan voor grondwatermaatregelen voor behoud van funderingen in Dordrecht. Of met het maken van mooie natuur als watercompensatie. Want juist met respect voor de natuur kunnen wij ons in deze dynamische (Hollandse) Delta handhaven met een goede kwaliteit van leven. Het is dus belangrijk keuzes te maken, die de veiligheid van ons waterrijke gebied waarborgen en daarnaast ons landschap nog aantrekkelijker maken voor ons allemaal. Daarom zet ik mij in voor:
– Gezond en bereikbaar water voor de sportvisser, de boer en de zwemmer.
– Versterking van natuur en behoud van cultuurhistorische elementen voor fietsers en andere recreanten.
– Een beter zichtbaar waterschap voor ons allemaal.

EMailTwitterLinkedIn
Reyer Lucas (Heerjansdam)
Steunfractielid

Als steunfractielid zit ik in de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving. Deze adviseert over algemene bestuurlijke, juridische zaken, financiën en handhaving.

Motivatie

Water Natuurlijk is helemaal mijn partij. Ook ik sta voor klimaatbestendige waterschappen in de stad en op het land. Dijken, duinen en kades moeten echt veilig zijn, voor nu en voor de toekomst. Die veiligheid kan heel goed samengaan met stedelijke ontwikkeling, met meer natuur en meer recreatie. Met gezond, veilig en schoon water. Belangrijk blijft ook de zekerheid van veiligheid en borging van voldoende zoet water voor de agrarische sector. Ik sta voor samenwerking met natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, maar ook met provincies en met gemeenten.  Ik realiseer me dat het vooral het waterschap is die deze taken moet uitvoeren. Dat vereist een efficiënte en effectief werkende organisatie, met een sterk bestuur. Daarvoor is ook een up-to-date P&C-systeem nodig, waardoor het bestuur de juiste besluiten kan nemen en de juiste prioriteiten kan stellen. 
Doet u mee? Stem op Water Natuurlijk.

FacebookTwitterLinkedIn
Claudia Fousert - Poeder (Rotterdam)
Steunfractielid

Claudia is lid van de commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening. Deze adviseert de Verenigde vergadering over waterkeringen, wegen/ verkeersveiligheid en vergunningverlening.

Motivatie

Claudia is opgegroeid in Rotterdam en heeft de Hoeksche Waard leren kennen door haar partner. Zij is zich daardoor bewust geworden van de kwaliteit van de omgeving.
Zij vindt het belangrijk dat deze wordt behouden voor de kinderen en bewoners. Het is daarbij belangrijk dat alle kinderen en bewoners zich bewust zijn van het klimaat en de vele veranderingen.
Mens en dier moeten volgens haar kunnen genieten van een schone, gezonde en veilige omgeving met een goede waterkwaliteit, waterkeringen, watergangen en toekomstgerichte wegen en vaarwegen.
Bij andere organisaties zet Claudia zich al in voor een van de grootste natuurgebieden, zoals De Biesbosch, het Haringvliet en het Hollands Diep. Ze geeft graag voorlichting voor verschillende organisaties.

TwitterLinkedInFacebook