Anne Mollema van Water Natuurlijk nieuwe heemraad

Het waterschap Hollandse Delta verkeert in een bestuurlijke crisis. Recent stapten alle heemraden op. Externe onderzoekers en bemiddelaars werden ingeschakeld om de problemen inzichtelijk te maken en te adviseren hoe uit de crisis te komen. Deze week werd een belangrijke stap gezet. De Verenigde Vergadering van het waterschap benoemde vier nieuwe waarnemend heemraden. Onder hen Anne Mollema, tot dan fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in dit bestuur.

Nieuw college

Belangrijkste taak van het nieuwe college is op de winkel passen en het waterschap uit de bestuurlijke crisis leiden. Het is een tijdelijke opdracht. Er wordt gesproken over 6 tot 8 weken maar dat lijkt op voorhand niet haalbaar. De eerste stap is te zorgen voor een interim college voor de resterende bestuursperiode. Die duurt tot de volgende verkiezingen in maart 2023 .

Er wordt gezocht naar een dagelijks bestuur van deskundigen, die in staat zijn de bestuurlijke problemen achter zich te laten, vertrouwen te herstellen en de enorme uitdagingen waar het waterschap voor staat voortvarend aan te pakken.

Water Natuurlijk Hollandse Delta is er trots op dat fractievoorzitter Anne Mollema het vertrouwen heeft van de Verenigde Vergadering bij deze lastige opdracht.
Er is ook een andere kant aan deze medaille.

Geen fractie meer

Met het toetreden van Anne tot het college van dijkgraaf en heemraden heeft Water Natuurlijk geen fractie meer in het algemeen bestuur. Een heemraad is onderdeel van het college (het dagelijks bestuur) en voert uit wat de meerderheid van het algemeen bestuur besluit. Het gaat dan om het bestaande beleid. De Water Natuurblijk-agenda is dan nog slechts een onderdeeltje.

Als partij die werkt aan de vergroening van het waterschap gaan we onze vertegenwoordiger in het bestuur missen.  Het betekent dat Water Natuurlijk geen moties, amendementen en dergelijke meer kan inbrengen in het algemeen bestuur. Normaal gesproken heeft een heemraad natuurlijk meer invloed heeft op het beleid en het werk van het waterschap. In een waarnemend bestuur is dat echter niet aan de orde, daar is een heemraad partijloos. Uiteraard is daar over gesproken, maar we zullen moeten afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt.

Kritische benadering

Water Natuurlijk heeft als koers om het doen en laten van het waterschap kritisch te benaderen. Opbouwend, al werd dat soms anders ervaren. Dat moet blijven. Van kritiek wordt het waterschap beter. Jaknikkers voegen niks toe. Kritiek leveren is lastig, het brengt discussies en soms ook confrontaties.

We moeten daarin opnieuw een weg vinden nu de kritiek ook gericht moet worden op onze eigen heemraad. Dat wordt moeilijker. De praktijk zal leren hoe dit gaat en iedereen kan ons daar op aanspreken. “Een rechtvaardig mens heeft recht op kritiek” is een uitspraak die we voor ogen houden. Anne nodigt ons ook uit om de Water Natuurlijk koers helder te blijven neerzetten. Dat doet elke partij, dat moet elke partij.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen op dijken

Het antwoord op recente vragen over het gebuikt van bestrijdingsmiddelen stemde optimistisch. Het waterschap Hollandse Delta zou bij het beheer van dijken ook rekening houden met biodiversiteit. Bijen en vlinders zouden hier wel bij varen. Helaas laat de praktijk vooralsnog het tegenovergestelde zien. Water Natuurlijk kreeg een melding van de toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op waterkeringen. Reden voor nieuwe schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk.

Bloemrijk grasland

In de eerste helft van de vorige eeuw waren er in ons land vele duizenden hectares bloemrijk grasland. Eigenlijk was alle grasland bloemrijk. Ze herbergden een enorme rijkdom aan plantensoorten met daaraan gekoppeld een wereld aan insecten en weidevogels. Daar is zo goed als niets van over. Enkele snippers hebben de status ‘natuurterrein’ gekregen en natuurorganisaties proberen hier te redden wat er te redden valt.

Na Tweede Wereldoorlog verdween het bloemrijk grasland in al zijn verschijningsvormen als sneeuw voor de zon. Belangrijkste oorzaken: kunstmest en ontwatering.
Juist door het gebrek aan mest ontstonden de bloemrijke graslanden en met de onbeperkte beschikbaarheid van kunstmest ging de ontwikkeling de andere kant op. Nu resten eentonige groene vlaktes (groene woestijnen) waar kruiden niet gewenst zijn, vaak worden bestreden. Het insectenleven verloor hiermee een belangrijk leefgebied.

Onverharde dijken moeten vanwege de veiligheid beheerd worden als grasland. Ze hebben geen productiefunctie, althans dat zou niet moeten. Daar liggen dus kansen om met een goed beheer iets te doen aan herstel van biodiversiteit. Het terugbrengen van bloemrijk grasland is in ons land cruciaal voor biodiversiteit.

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen

Water Natuurlijk en de fractie Natuur vinden kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit den boze op dijken.  Ze zijn de hoofdoorzaak voor het verdwijnen van bloemrijk grasland. Dat ze in de landbouw gebruikt worden is de huidige realiteit. Boeren moeten productie draaien om een boterham te verdienen. Het beheer van dijken moet echter gericht zijn op veiligheid en niet op agrarische productie.

Een grotere variatie aan plantensoorten is niet alleen positief voor biodiversiteit maar vooral ook voor de veiligheid. Verschillende planten hebben een verschillend wortelgestel. Die verschillende wortels vormen met elkaar een dicht ondergronds netwerk dat de grasmat verstevigt en de erosie bestendigheid van de dijk verbeterd.

De melding die Water Natuurlijk kreeg over de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest was teleurstellend. Schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk moeten helderheid verschaffen over de pachtcontracten en de stappen die het waterschap maakt om het negatieve beheer om te buigen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Mist over bomenkap Heenvliet

Water Natuurlijk Hollandse Delta zet met de fracties van PvdA en Natuur grote vraagtekens bij de aangekondigde kap van bomen bij Heenvliet. Het waterschap kondigde aan 87 bomen te gaan kappen aan de Drieëndijk. De noodzaak voor kap is nog niet aangetoond, de zorg voor natuur en landschap lijkt ondermaats en mogelijk gaat het om veel meer bomen die gekapt zouden moeten worden. Aanvullende vragen moeten meer duidelijkheid opleveren.

Veiligheid

De reden voor de kap zou de veiligheid zijn. Schade door afbrekende takken waarvoor het waterschap dan aansprakelijk zou zijn. Dat de zware storm van december vorig jaar geen noemenswaardige schade veroorzaakte was voor het waterschap geen aanleiding voor twijfel aan het veiligheidsargument. Dit risico zou blijken uit de inspectie van de bomen.

Inmiddels is in maart storm Evert over de regio getrokken. Veel schade, maar niet aan de bomen die gekapt zouden moeten worden. De fracties van Water Natuurlijk, PvdA en Natuur hebben bij herhaling gevraagd om een onderbouwing van het veiligheidsargument. Het antwoord is er nog niet. Ook willen we een overzicht van de schadegevallen uit het verleden.

Bomen die bij huizen staan en daar mogelijk schade kunnen veroorzaken moeten extra aandacht krijgen. De veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bewoners moet worden gegarandeerd. Dat moet snel gebeuren en kan mogelijk ook zonder kappen. Op Goeree-Overflakkee zijn recent bomen van dezelfde soort en leeftijd drastisch gesnoeid. Hierdoor wordt het risico op takbreuk minimaal.

Heenvliet
Natuur en landschap

Het flora en fauna-onderzoek dat is uitgevoerd voor de voorgenomen kap aan de Drieëndijk concludeert dat het geen probleem is als de nesten van kraaien verloren gaan omdat deze dieren jaarlijks een nieuw nest maken. Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat buizerds gebruik maken van oude kraaiennesten. Een buizerd kan zelf geen nest bouwen, is hier dus van afhankelijk. Het onderzoek meldt ook dat de buizerd er voorkomt. Je moet er daarom vanuit gaan dat die nesten van een buizerd kunnen zijn en daarmee het gehele jaar wettelijke bescherming genieten. Hoe overtreding van de wet wordt voorkomen is dan de vraag.

Het flora en fauna-onderzoek stelt ook dat die bomen waarschijnlijk gebruikt worden als vliegroute voor vleermuizen. Niet duidelijk wordt of en hoe hier rekening mee wordt gehouden. Water Natuurlijk dringt al langer aan op een beleid om bomenrijen duurzaam in stand te houden. Eerst planten is dan ons motto. Ook hier kunnen open plekken een nieuwe aanplant krijgen. Oude bomen moeten een keer worden gekapt, maar dan kunnen jonge bomen hun functie overgenomen hebben en wordt kaalslag voorkomen.

Meer kappen?

We hebben vernomen dat het niet alleen om de 87 bomen aan de Drieëndijk gaat. Veel meer bomen  in de omgeving van Heenvliet zouden op de nominatie staan om  te worden gekapt. We willen weten of dit klopt en ook hiervan de achtergrondinformatie kunnen beoordelen.  Oude bomen moeten we koesteren, al is kappen soms onvermijdelijk.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Supboard winnen!?

Water in beeld

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil een beeld van de waterkwaliteit. Door de ogen van de jeugd. Nederland is een waterland, maar met het zogenaamde waterbewustzijn is het slecht gesteld. Water Natuurlijk werkt hieraan door het belang van water voortdurend onder de aandacht te brengen. Nu met een filmwedstrijd voor de jeugd.

Waterland

Leven met het water heeft ons land en zijn bewoners gevormd. Dat geldt zeker voor de Hollandse Delta. Overal in het landschap zijn de sporen hiervan zichtbaar. Rivieren, dijken, polders en sloten zijn beeldbepalend. We worden dus voortdurend met onze neus op de feiten gedrukt. Toch zijn heel veel mensen niet doordrongen van het belang van water.

Er is veel onderzoek gedaan naar dit zogenaamde waterbewustzijn en dat is laag. Schoon kraanwater is vanzelfsprekend. Droge voeten is normaal terwijl we wel onder zeeniveau wonen. Overstroming lijkt uitgesloten en veiligheid is boven alle twijfel verheven. De realiteit is toch anders.

Realiteit onder ogen zien

Watervervuiling met de plastic soep als dramatisch hoogtepunt. Verdroging waardoor het telen van voedsel een probleem wordt. Wateroverlast neemt toe door klimaatverandering. Zeespiegelstijging met gevolgen voor de veiligheid. Gifstoffen in drinkwaterbronnen. Allemaal problemen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd.

Uitdagingen waar ook Water Natuurlijk Hollandse Delta voor staat. We werken daaraan met respect voor mens en natuur.  Draagvlak onder de bewoners en betrokkenheid bij water is dan noodzakelijk. Het water bewustzijn moet groeien en voor Water Natuurlijk is de jeugd hierin de spil.

Filmwedstrijd

Met een filmwedstrijd wil Water Natuurlijk in waterschap Hollandse Delta inzicht krijgen in wat de jeugd vindt van ons water. Ze ook aan het denken zetten en hun ouders erbij betrekken. We vragen jongeren van 8 tot 16 jaar die wonen in de Hollandse Delta hun beeld van water te filmen.

De filmpjes, van maximaal 1 minuut, worden beoordeeld door een jury van leeftijdsgenoten. De winnaar krijgt een supboard. Een mooie prijs die garant staat voor veel waterplezier.

Voor meer informatie zie de spelregels.

Joost Kievit MSc

C Ontwerp Arne van der Ree

Wil je de poster in een hogere resolutie. Laat het ons weten.

VRIEND WORDEN!

Pers

Broedtijd, opgelet!

Water Natuurlijk Hollandse Delta vraagt aandacht voor de broedtijd. Vogels moeten ongestoord voor nageslacht kunnen zorgen. Ieder jaar krijgen we om deze tijd meldingen dat het niet goed gaat. Bij tal van werkzaamheden door het waterschap dreigt verstoring. Dat hopen we nu te voorkomen.

Broedseizoen

Het broedseizoen draait op volle toeren. 15 maart wordt dikwijls als de start gezien, maar vogels hebben hun eigen kalender. Klimaatverandering zorgt er voor dat dit naar voren is geschoven. Tal van vogels zijn druk met het afbakenen van een territorium, een partner zoeken, nesten bouwen enzovoorts.

Het is belangrijk dat ze dat ongestoord kunnen doen. Instandhouding van de broodnodige biodiversiteit kan niet zonder succesvolle voortplanting. Dat geldt voor alle dieren.  We moeten ze dus met rust laten.

Niet storen

Iedereen kan rekening houden met broedende vogels. Bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond. Zij hebben van nature een goede neus voor het opsporen van nesten. Zorg ervoor dat ze niet in de buurt kunnen komen.

Natuurfotografie is een prachtige bezigheid en een belangrijk middel om ook vogels onder de aandacht van anderen te brengen. De verleiding is groot om dan nesten op te zoeken om er zo dichtbij te komen. Houdt voldoende afstand zorg ervoor dat verstoring wordt voorkomen is de oproep van Water Natuurlijk.

Verstoring van broedende vogels is bij wet verboden en kan tot een flinke straf leiden. Dat geldt ook voor overheden als het waterschap. Waterschappen moeten soms werkzaamheden uitvoeren met risico op verstoring. Hiervoor geldt een door de minister vastgestelde gedragscode die strikt moet worden nageleefd. Deze is er op gericht verstoring te voorkomen en het waterschap te vrijwaren van ingewikkelde vergunningsprocedures.

huiszwaluw
Melding

Water Natuurlijk roept ook het waterschap op tot zorgvuldigheid. In het verleden ging het nogal eens mis en kregen we meldingen van verstoring. Er waait nu een andere wind bij het waterschap Hollandse Delta. Er is meer aandacht voor het natuurbelang. We hopen dat verstoring niet meer voorkomt.

Aandacht helpt. Melden is belangrijk als vogels verstoord worden. Dat kan via de website van het waterschap Hollandse Delta. Het kan ook bij Water Natuurlijk via de site.

Water Natuurlijk wenst onze vogels een vruchtbaar voorjaar toe. Laten we ze met elkaar een handje helpen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

 

Eindelijk aanplant wilgen

Eind 2017 kapte waterschap Hollandse Delta 1.000 wilgen in het Bernissegebied: het recreatiegebied dat middenin de gemeente Nissewaard ligt. Opschot, volgens de heemraad.

Foto’s gaven een ander beeld

volwassen wilgen ingesmeerd met roundup om te voorkomen dat de wilgen weer zouden uitgroeien.

De fracties Water Natuurlijk (Ellen Slachter) en Ongebouwd (Johan van Driel) dienden samen met een motie in die het college opriep ruimhartig geld te reserveren voor de opbouw van het gebied. Belangrijke elementen: terugkeer van bomen, bewonersparticipatie en de opdracht om het gebied nog mooier te maken. De motie werd aangenomen.

Er was niet direct een verandering zichtbaar in het gebied, maar medewerkers van het Waterschap zijn aan de slag gegaan. Er zijn ecologen en landschapsarchitecten ingeschakeld. Bewoners mochten meedenken met de ontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel stelden subsidie beschikbaar voor een plan om het gebied meer waarde te geven.

Vorig jaar werden de eerste veranderingen zichtbaar, toen er vooroevers werden aangelegd. Deze week werd de eerste knotwilg geplant en is er gestart met het aanleggen van visoevers. Inmiddels is ook Staatsbosbeheer aan de slag. Veel zieke essen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Het Bernissegebied wordt biodiverser, ecologischer en mooier.

In zo’n mooi gebied dreigen nieuwe gevaren: bouw van vakantiehuizen, woningbouw in de randen van het gebied, gemotoriseerde vaart op de Bernisse. Water Natuurlijk zal zich blijven inzetten voor behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.

VRIEND WORDEN!

Pers

Hoeksche Waard Zoemt, zelf aan de slag

Leuk en leerzaam. Vlinders, bijen en vogels in je tuin. Hoekse Waard Zoemt (HWZ) werkt met Water Natuurlijk in de gelederen aan het herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Dit in nauwe samenwerking met het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  Er is nu een simpele instructie voor hoe iedereen met een tuin of een balkon kan helpen. Aan de slag dus.

Hoeksche Waard Zoemt

HWZ is een collectief van organisaties en personen. Organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw, imkerij, ecologisch leven en tuinieren en overheden zoals het waterschap Hollandse Delta en de gemeente Hoeksche Waard. Water Natuurlijk Hollandse Delta is onderdeel van dit collectief. Er is een gezamenlijk doel: herstel van biodiversiteit. Daar werken we aan. Dat is belangrijk. Het is ook leuk en leerzaam en iedereen kan helpen.

HWZ werkt samen met de landelijke stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een  initiatief van onder andere landbouw-, natuurorganisaties en universiteiten. Het verlies aan variatie in planten en diersoorten moet worden omgebogen naar herstel. HWZ kreeg eerder een bijdrage uit het innovatiefonds van het Deltaplan. Nu heeft het Deltaplan een zogenaamde biodiversiteitswijzer gelanceerd.

Biodiversiteitswijzer

De wijzer is een eenvoudige instructie voor iedereen met een tuin of een balkon. Aan de hand van 6 vragen over je persoonlijke situatie en interesse krijg je te lezen wat je zou kunnen doen om bijvoorbeeld vlinders in je tuin te krijgen. Of om hommels een handje te helpen. Het is niet ingewikkeld, iedereen kan het.

Je leert welke planten je het beste kan gebruiken voor bijen en vlinders. Hoe je bij het onderhoud rekening kan houden met de dieren in je directe omgeving. Ook hoe je de dieren kan herkennen en kan melden voor onderzoek naar biodiversiteit. Dat is leuk en leerzaam voor iedereen, ook voor kinderen.

Stadsreus, gehakkelde aurelia en soldaatjes foto: Gert Huijzers
Stadsreus, gehakkelde aurelia en soldaatjes foto: Gert Huijzers
Aan de slag

Hoekse Waard Zoemt roept iedereen op om mee te werken aan herstel van biodiversiteit. De biodiversiteitswijzer kan daar bij helpen. Aansluiten bij HWZ kan ook. Meer informatie via de mail

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Persa

Bestuurscrisis in WSHD… alweer?

Vandaag 15 maart 2021 is het dagelijks bestuur van WSHD afgetreden. De aanleiding is een extern onderzoek, dat op verzoek van het algemeen bestuur en dus ook van Water Natuurlijk is uitgevoerd. De conclusies zijn hard maar voor insiders herkenbaar. De titel van het onderzoek is veelzeggend: Uitsluiting leidt tot verziekte bestuurscultuur.

Fractievoorzitter Anne Mollema
Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta
Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta

Het probleem van uitsluiting van partijen en personen gaat ver terug. Het speelt al meer dan 10 jaar. Het is onderdeel van de bestuurscultuur geworden. Doorbreken van die cultuur vraagt bestuurskracht.

Persoonlijke inzet en de wil en de vaardigheid dingen achter je te laten en te zien wat nodig is om te verbeteren en daarnaar te handelen. Het huidige dagelijks bestuur is daar onvoldoende in geslaagd en er is geen uitzicht op verbetering, aldus het onderzoeksrapport.

Spiegel

We moeten ook eerlijk zijn: Water Natuurlijk maakt deel uit van dat bestuur. Dus we moeten in de spiegel kijken. Wat hebben wij bijgedragen. Ook wij zijn eerder uitgesloten geweest van het dagelijks bestuur. Maar we hebben ons toch constructief opgesteld. Om te beginnen in 2011 een voorstel om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur en in 2013 een voorstel om er aan te gaan werken.

In 2015 zijn we gevraagd het dagelijks bestuur te ondersteunen. Dat hebben we gedaan op voorwaarde dat duurzaamheid een onderwerp zou zijn om aan te pakken. Resultaat is nieuw beleid voor onder meer de klimaatopgave, circulariteit, energieneutraliteit, innovatie en assetmanagement.

Na de verkiezingen in 2019 zijn we weer uitgesloten, nadat we heel constructief hadden meegewerkt aan het bestuursakkoord. Dat voelt heel naar, en dat is zeker drie keer slikken. We drongen aan op de aanstelling van bestuurlijke zwaargewichten om de bestuurscrisis en de opgaven die er liggen nu eindelijk eens echt aan te pakken. De zorg echter dat volgens ons het aangestelde college niet voldoende op die taak berekend was, bleef.

Maar je moet wel verder, en we hebben de samenwerking met alle partijen weer gezocht. En er is (samen met het nu aftredende bestuur; eerlijk is eerlijk) ook wel wat bereikt.

Wat is er bereikt

De angstcultuur in de organisatie is doorbroken. Professionals krijgen de ruimte, en WSHD is niet langer de laatste plaats waar je wil werken, maar juist een aantrekkelijke werkgever. Daarbij komt af en toe een vervelende verrassing naar boven, maar die wordt aangepakt en er wordt gekeken hoe het beter kan.

Er zijn in het verleden grote achterstanden in onderhoud bij bijvoorbeeld zuiveringen ontstaan doordat (met name door rechtste partijen) steeds werd gestuurd op bezuinigen in plaats van investeringen. WN heeft zich daartegen verzet en steeds gezegd dat het anders moet. In het kader van de actie Huis op Orde worden die achterstanden ingelopen.

Op het terrein van flora, fauna en groenbeheer:

  • mollenbestrijding is gestopt,
  • het percentage ecologisch bermbeheer is verdubbeld,
  • gekapte bomen worden nu wél herplant,
  • er ligt een voorstel voor groenbeheer dat in zijn intenties door zowel gemeentes als natuurorganisaties wordt ondersteund.

Met de opmerking: nu nog uitwerken en waarmaken. Maar de omslag die is onmiskenbaar en Water Natuurlijk zal, samen met al de groene organisaties hier hard op inzetten.

Hoe verder?

De discussie over de maatschappelijke positie van het waterschap stagneert, veel partijen zitten vast in het verleden, er is  geen voortgang in een visie op de toekomst en nog minder in een stappenplan van hoe we vooruit moeten of meten waar we nu staan. Kritische opmerkingen, vrijwel altijd constructief geformuleerd, werden niet opgepakt. Dat vreet aan vertrouwen in een goede uitkomst, en dit onderzoek ‘Uitsluiting leidt tot verziekte bestuurscultuur‘ bevestigt het. Het gaat niet om het individueel afbranden van heemraden. Het gaat er om dat voortmodderen niet helpt en dat er moet worden doorgepakt.

Met een nieuw en sterker college van heemraden, dat deels uit de Verenigde Vergadering komt, maar ook goed aangevuld kan worden met bestuurskracht van buiten. Dat moet rusten op een breed draagvlak. Daarbij wordt geen partij uitgesloten. Waterschappen zijn immers alleen succesvol als de problemen samen worden aangepakt, met respect voor de positie van de ander.

Ook hierbij laten we ons adviseren door een extern en ervaren bestuurder die als het goed is voor eind april met een voorstel komt. Dan snel schakelen. Maar dat kunnen we.

Beter vooruit!

Anne Mollema fractievoorzitter contact

VRIEND WORDEN!

Waterkwaliteit: een lange weg te gaan

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan waterkwaliteit. De zorg daarvoor is een kerntaak van het waterschap. Vooral de ecologische kwaliteit is zwaar onvoldoende. De provincie schrijft voor dat er nu stappen gezet worden voor de kleinere wateren. De discussie en besluitvorming in de Verenigde Vergadering van het waterschap deze week over de ‘tussendoelen’ voor deze wateren biedt nog weinig perspectief.

Gezond water

Het systeem van sloten, kreken, kanalen en boezems op onze eilanden is er voor de aan- en afvoer van water. Droge voeten is belangrijk. Het is echter ook een biologisch systeem waar water-, oeverplanten en allerlei dieren moeten kunnen leven. De omstandigheden hiervoor moeten op orde zijn, anders kunnen ze er niet leven. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte, niet teveel mest- of giftige stoffen.

Voor een beperkt aantal aangewezen grotere wateren gelden Europese normen. In de Hollandse Delta wordt daar niet aan voldaan. Zo’n 90% van de watergangen behoort echter tot de reguliere wateren. In een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland is nu vastgelegd dat er hiervoor doelen moeten worden vastgesteld. Dat er dus gewerkt moet gaan worden aan gezond water.

Tussendoelen

Het stellen van doelen was voor het waterschap Hollandse Delta nog een brug te ver. Deze week lag er een voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden om ‘tussendoelen’ vast te stellen. “Een ambitieloos voorstel” schetste heemraad Van Driel het stuk. Die ambitie van het waterschapsbestuur moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Voor deze ‘tussendoelen’ werd de huidige toestand van clusters van sloten en kanalen bepaald. De flora en fauna hiervan is in beeld gebracht. Dit bleek zwaar onvoldoende. Niettemin was het voorstel om deze huidige toestand als tussendoel vast te stellen. Voor Water Natuurlijk en enkele andere fracties was dit niet goed genoeg, maar de poging om meer aan kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde.

Amendement

Een amendement van de fracties van de ChristenUnie, Natuur en Water Natuurlijk stelde voor om in de aanloop naar de uiteindelijke doelstellingen kansen te benutten en te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit is verworpen met 8 stemmen vóór en 19 tegen.

In de discussie werd duidelijk dat diverse partijen de waterkwaliteit goed genoeg vinden. Namens Hollandse Delta Natuurlijk werd gesteld dat de boeren gebruik maken van het water om te beregenen. “De planten hebben er geen last van dus het water is schoon genoeg”, aldus Hollandse Delta Natuurlijk. Het is bijzonder dat een partij met  ‘natuurlijk’ in de naam ecologische waterkwaliteit niet belangrijk vindt.

Wanneer zijn er definitieve doelen?  Wat zullen dan de ambities van het waterschapsbestuur zijn? Wanneer gaan we dan gericht  werken aan verbetering van de kwaliteit. Het is allemaal nog ongewis. De vissen, kikkers en waterplanten moeten geduld hebben. Water Natuurlijk heeft dat niet en blijft zich inzetten voor een gezonden leefomgeving voor planten, dieren en mensen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers
Paling foto R.Grimm

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

  • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
  • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
  • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
  • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc