Kandidaten 2019 – 2023

ir Anne Mollema
Lijsttrekker (Dordrecht)

Tijdens de Watersnood hielpen mijn vader en oudste broer mee de dijken te beschermen en versterken, terwijl de rest van het gezin werd geëvacueerd omdat ze in de polder doorbraken. Ons huis bleef (op zware stormschade na) gespaard. Ik was nog niet geboren, maar het ontzag voor water is toch heel diep ingeprent.

Tijdens mijn studie werd ik gegrepen door het vak erosiebestrijding. Later zag ik twee keer een school instorten en hele oogsten vernietigen door het geweld van water.

Maar ik leerde ook hoe water voorspoed kan brengen. Terug in Nederland was ik adviseur bodemsaneringen o.a. in Dordrecht bij de aanpak van funderingsproblemen.

Nu werk ik al bijna 20 jaar bij de gemeente Rotterdam aan stadsontwikkeling aan projecten waarin klimaataanpak, waterberging, vergroening, natuurbouw en behoud van cultureel erfgoed een centrale rol spelen. Het liefste met een aanpak die net even anders is. Met veel betrokkenheid van burgers.

Die kennis en ervaring komt goed van pas in het Waterschap waar ik nu 4 jaar in het bestuur zit; sinds 2018 als fractievoorzitter. Als lijsttrekker weet ik dus wat er speelt, wat er moet gebeuren en wat we kunnen bereiken tot 2023.

En, er moet veel gebeuren. Het waterschap was alleen maar bezig met bezuinigen. Dat leidde tot een grote achterstand in onderhoud, de relaties met omgeving, en ook tot veel schade aan onze beste vriend, de natuur. De afgelopen jaren is mede dankzij ons een omslag gemaakt naar meer toekomstgericht werken, aandacht voor de omgeving en ambitie. Daarvoor is een sterk bestuur met ons onontbeerlijk en ik wil daar met uw hulp een bijdrage aan leveren.

TwitterLinkedInemail
mr Reyer Lucas
kandidaat 2 (Zwijndrecht)

Water Natuurlijk is helemaal mijn partij. Ook ik sta voor klimaatbestendige waterschappen in de stad en op het land. Dijken, duinen en kades moeten echt veilig zijn, voor nu en voor de toekomst. Die veiligheid kan heel goed samengaan met stedelijke ontwikkeling, met meer natuur en meer recreatie. Met gezond, veilig en schoon water. Belangrijk blijft ook de zekerheid van veiligheid en borging van voldoende zoet water voor de agrarische sector. Ik sta voor samenwerking met natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, maar ook met provincies en met gemeenten. Ik realiseer me dat het vooral het waterschap is die deze taken moet uitvoeren. Dat vereist een efficiënte en effectief werkende organisatie, met een sterk bestuur. Daarvoor is ook een up-to-date p&c-systeem nodig, waardoor het bestuur de juiste besluiten kan nemen en de juiste prioriteiten kan stellen.
Doet u mee? Stem op Water Natuurlijk.

TwitterLinkedInFacebook
Claudia Fousert - Poeder
kandidaat 3 (Rotterdam)

Claudia is opgegroeid in Rotterdam en heeft de Hoeksche Waard leren kennen door haar partner. Zij is zich daardoor bewust geworden van de kwaliteit van de omgeving.
Zij vindt het belangrijk dat deze wordt behouden voor de kinderen en bewoners. Het is daarbij belangrijk dat alle kinderen en bewoners zich bewust zijn van het klimaat en de vele veranderingen.
Mens en dier moeten volgens haar kunnen genieten van een schone, gezonde en veilige omgeving met een goede waterkwaliteit, waterkeringen, watergangen en toekomstgerichte wegen en vaarwegen.
Bij andere organisaties zet Claudia zich al in voor een van de grootste natuurgebieden, zoals De Biesbosch, het Haringvliet en het Hollands Diep. Ze geeft graag voorlichting voor verschillende organisaties.

TwitterLinkedInFacebook
Ewout Slachter
kandidaat 4 (Spijkenisse)

Ik heb mij in 2018 weer in Nederland gevestigd na enkele jaren in het buitenland gewerkt te hebben. Slechts weken na de verhuizing uit Nederland moest ik mijn nieuwe thuis evacueren in verband met overstromingen na hevige regenval. Met eigen ogen zien wat water kan doen wanneer het wordt onderschat heeft mij gemotiveerd om me in te zetten voor de waterschappen. Nederland gaat verstandiger met water om maar het is belangrijk dat we het nooit gaan onderschatten.

Ik ben werkzaam als ingenieur en streef ernaar om technisch vernuft samen te laten werken met de natuur. Alleen dan eindig je naar mijn mening met evenwichtige, duurzame en betrouwbare systemen. Het is verstandiger om de natuur in je voordeel te gebruiken in plaats van de rol van de natuur proberen te vervangen. Dit is exact de insteek van Water Natuurlijk en daarom kies ik voor deze partij.

Als laatste maak k mij sterk voor een innovatief en vooruitstrevend karakter van ons waterschap. Klimaatverandering gaat merkbare gevolgen hebben voor de manier waarop we met water om moeten gaan. Met een jonge en frisse blik wil ik zoeken naar slimme oplossingen waarmee we die gevolgen op een efficiënte manier weerstand kunnen bieden en onze kwaliteit van leven kunnen behouden...

LinkedInFacebookTwitter
Bartjan Zilverberg
kandidaat 5 (Rotterdam)

Opgegroeid op de zandgronden van Drenthe woon ik sinds 2002 op Rotterdam-Zuid. Zoals velen realiseerde ik me nauwelijks dat ik in een polder woon, iets wat alleen mogelijk is omdat het Waterschap en Rijkswaterstaat voor droge voeten zorgen.
Maar droge voeten is niet het hele verhaal. Aandacht voor duurzaamheid, milieu en biodiversiteit gaat nog te vaak ten koste van de belangen van de landbouw en andere economische belangen. Daarom vind ik het belangrijk me in te zetten voor Water Natuurlijk, een partij die al deze belangen meer in evenwicht wil brengen. Niet in de laatste plaats de belangen van woningeigenaren die wegens droogte en lage grondwaterstanden te kampen krijgen met verzakkingen van de bodem en hun huizen. 

LinkedInTwitterFacebook
Gerben Boot
kandidaat 6 (Dordrecht)

Met een milieukundige en bestuurskundige achtergrond ben ik werkzaam in de 'waterwereld', bij het kennisinstituut Deltares in Delft. Ik ben daar nauw betrokken bij softwareontwikkeling en projecten op het gebied van operationele hoogwater voorspelling. Deze systemen staan in Nederland bij veel waterschappen en Rijkswaterstaat en in zo'n 40 andere landen. Als geen ander herken ik het belang van betrouwbare weersvoorspellingen en meetgegevens voor een goede voorspelling van rivierwaterstanden en -afvoeren voor de waterveiligheid, zeker in deze tijd met de aandacht voor de klimaatverandering. Mijn werkveld en -ervaring geeft mij een goede en brede kennisbasis om de fractie van Water Natuurlijk van harte te ondersteunen.

In de periodes 2005-2008 en 2009-2015 was ik bestuurslid van Waterschap Hollandse Delta, in de tweede periode, vanaf de oprichting, voor Water Natuurlijk. In die tijd zijn wij als een gedegen fractie met kennis van zaken ontstaan en verder gegroeid. Een fractie die zich inzet voor een duurzaam beheer van onze watersystemen met aandacht voor natuur en recreatie.

Ik houd van (buiten!) sporten zoals hockey, hardlopen en golf, ben 6,5 jaar bestuurslid geweest bij de lokale hockeyvereniging en ben daar nog steeds actief als vrijwilliger (wedstrijdsecretariaat en arbitrage). Tevens ben ik (vrijwillig) dijkwacht op het Eiland van Dordrecht.

Kortom, ik ondersteun Water Natuurlijk met relevante kennis en (bestuurlijke) ervaring. U met uw stem....?

LinkedIn
Joost Kievit MSc
kandidaat 7 ('s Gravendeel)
Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest bij de politie. Daarnaast was ik ongeveer even lang actief binnen de particuliere natuur- en milieubescherming. In mijn vrije tijd heb ik gestudeerd in de biologie, ecologie en milieukunde. In 1996 ben ik afgestudeerd als Master in Environmental Science aan de universiteit van Greenwich. Ik wil me inzetten voor een leefbare wereld voor mijn kleinkinderen. Bij Water Natuurlijk kan dat.
FacebookLinkedIn
Harm de Oude
kandidaat 8 (Rotterdam)

Mijn naam is Harm de Oude. Ik woon in IJsselmonde, Rotterdam. In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag langs de Hollandse wateren. De natuur langs de waterkant is prachtig, maar staat wel onder druk. Om te zorgen voor een betere natuur wil ik mij  inzetten voor de biodiversiteit in ons landschap. Water Natuurlijk is de waterschapspartij waar ik mijn idealen handen en voeten kan geven.

LinkedInTwitterFacebook
William Nederpelt MPG
kandidaat 9 (Dordrecht)

Altijd al met een schuin oog naar de waterschappen gekeken. En, door mijn werk voor verschillende stadslabs Water in Dordrecht nog meer overtuigd geraakt van de kansen die het waterschap laat liggen in haar communicatie en samenwerking met bewoners. Water Natuurlijk wil daar juist iets aan doen. Daarom is dat mijn partij.

LinkedInTwitterFacebook
Bianca Verwijs
kandidaat 10 (Abbenbroek)

Woont in Abbenbroek, één van de mooie kernen van Nissewaard.

De afgelopen jaren heb ik mijn maatschappelijke betrokkenheid met veel plezier en inzet via mijn raadslidmaatschap van ONS Nissewaard vormgegeven. Ik ben daar vooral betrokken bij de commissie Welzijn met als aandachtsgebied recreatie en cultuur.

Vanuit mijn gemeenteraadswerk en mijn woonomgeving merk ik regelmatig hoe belangrijk de communicatie is tussen burgers en overheden, maar ook tussen overheden onderling. Om deze reden vind ik het heel belangrijk om, samen met collega’s, te streven naar een deskundig en professioneel waterschapsbestuur. Dit opdat de verschillende belangen binnen het waterschap worden behartigd maar dat ze ook in andere bestuursorganen worden gehoord zodat beter wordt samengewerkt.

Al 10 jaar streeft Water Natuurlijk om waterbeheer een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een duurzame, veilige en schone omgeving. Daar sluit ik mij heel graag bij aan.

LinkedInTwitterFacebook
Gertjan Kleinpaste
kandidaat 11 (Dordrecht)

Water Natuurlijk is één van de weinige echte ‘Waterschapspartijen’. Een samenwerking tussen m.n. D66 en GroenLinks waarbij ik mij als lid van de Piratenpartij en Gewoon Dordt thuis voel. Pragmatisch en verstandig beheer van het oppervlaktewater met een stevig accent op natuur en milieu. Daar zet ik mij graag voor in. Los daarvan hecht ik aan bestuurlijke vernieuwing en zou ik dat Waterschap graag - in samenhang met andere bestuurslagen - anders organiseren. Transparanter, democratischer en liefst zonder de ‘geborgde zetels’ waarmee agrariërs en ondernemers een te dikke vinger in de pap hebben.

LinkedInTwitterFacebook
Ellen Slachter-Harting
kandidaat 12 (Zuidland)

Waterkwaliteit, groen beheer, veiligheid. Water Natuurlijk gaat voor de inhoud. Het moet anders en het moet beter. Te lang is de aandacht gelegd op lage(-re) lasten. Het gevolg: onveilige zuiveringsinstallaties, achterblijvende waterkwaliteit en het kappen van bomen in natuur- en recreatiegebieden. Water Natuurlijk wil investeren.  Waterschap Hollandse Delta moet investeren voor innovatie, duurzaamheid en veiligheid. Dus als u van de natuur houdt, als u gezond blauw water belangrijk vindt, als u kiest voor groen beheer en veiligheid, stem dan op Water Natuurlijk. 

LinkedInTwitterFacebook
John Steegh
kandidaat 13 (Dordrecht)

John Steegh is kandidaat voor een ondersteunende positie. Hij woont pas sinds 2017 in het beheergebied van Hollandse Delta (Dordrecht, buitendijks), maar was eerder loco-dijkgraaf in Rijnland. Binnen Hollandse Delta speelt waterveiligheid altijd een grote rol (en terecht), hebben we nauwelijks te maken met watertekort, maar met verzilting des te meer en is waterkwaliteit nog echt een ding (GenX, maar ook vispassages die er niet zijn). Hollandse Delta manifesteert zich nog altijd als boerenrepubliek, heeft lak aan natuurwaarden (knotwilgen langs de Bernisse!) en behandelt stadsbewoners als melkkoetjes. Er valt bij dit waterschap nog een wereld te winnen.

LinkedInTwitterFacebook
Alfred Blokhuizen
kandidaat 14 (Spijkenisse)

Ik stel mij kandidaat omdat ik graag de kennis, die ik opdeed als Gemeenteraadslid en Lid van Provinciale Staten, wil inbrengen in het Waterschap.
Dat is belangrijk, want met gemeenten en de provincie  moet ons Waterschap goed samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Ik zet die kennis graag voor ú in!

LinkedInTwitterFacebook
Nienke Blauw
kandidaat 15 (Dordrecht)

Klimaatverandering is een realiteit waar we niet omheen kunnen. Die verandering is al gaande, maar moet zo veel mogelijk beperkt worden. Daarnaast moeten we ons ook aanpassen, ruimte geven aan water en dijken verstevigen, opdat we veilig blijven. Het waterschap speelt bij beide zaken een essentiële rol. Ook bij de zuivering van water is een hoofdrol weggelegd voor het waterschap. En ik vind het belangrijk dat bij al deze zaken het algemeen belang gaat voor particuliere belangen (van bijvoorbeeld agrariërs of bedrijven) en dat de intrinsieke waarde van natuur en milieu meegewogen wordt bij alle besluitvorming. Onze natuur is van onschatbare waarde en moet beschermd en liefst zelfs uitgebreid worden. En ook onze kinderen en kleinkinderen moeten hier straks ook nog veilig en prettig kunnen wonen en in goede gezondheid kunnen opgroeien. Dáár ga ik voor en daarom heb ik me kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk, de enige partij die een dergelijk progressief beleid van ons waterschap voorstaat!

LinkedInTwitterFacebook
Joan Nunnely
kandidaat 16 (Rotterdam)

Naast, mijn bestuursfunctie bij D66 Landelijk vind ik het van belang om steun uit te spreken voor Water Natuurlijk. Als lijstduwer lever ik graag mijn bijdrage. Daarnaast wil ik aan mijn omgeving uitdragen hoe belangrijk Water Natuurlijk is, nu en in de toekomst.

LinkedInTwitterFacebook
Anneloes van Hunnik
kandidaat 17 (Zwijndrecht)
LInkedInTwitter
Ton Naaijen
kandidaat 18 (Dordrecht)

Ik ben geboren in Rotterdam "op Zuid" en heb mijn jeugd doorgebracht, zwervend door de polders en langs de Oude Maas.
Als snel kreeg ik een bootje, eerst roeien en vissen, daarna zeilen.
Dat laatste doe ik nog steeds.
Zo is mijn liefde voor het water en de natuur ontstaan.

LinkedInFacebook