Waterkwaliteit verwaarloosd

19 oktober 2020

Onze waterkwaliteit is de slechtste van Europa. De zorg voor verbetering is decennia lang verwaarloosd. Water Natuurlijk Hollandse Delta dringt bij herhaling aan op meer actie. De verantwoordelijk heemraad belooft een inhaalslag, maar voorlopig heeft het maken van nieuwe plannen prioriteit. De uitvoering moet wachten. Een aangenomen amendement van de fracties Natuur en Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering moet daar verandering in brengen.

Grote wateren

Er wordt onderscheid in water gemaakt. De grotere wateren vallen onder de Europese Kader Richtlijn Water. Het worden ook wel KRW-waterlichamen genoemd. Hier gelden Europese normen voor de chemische en ecologische kwaliteit. Binnen het waterschap gaat het over 10% van al het water dat het waterschap beheert.

Regelmatig wordt de kwaliteit gemeten en vindt er een vergelijking plaats tussen de landen in Europa. Het recente overzicht laat zien dat Nederland verreweg het slechtste jongetje van de klas is. Een fractie meer dan 0% van de KRW-waterlichamen waaronder de Hollandse Delta voldoet aan de minimale Europese normen. Water Natuurlijk vindt dat beschamend.

Kleine wateren

Voor de kleinere wateren en dat betreft 90% van het water binnen ons waterschap, hebben we zelfs geen doelstellingen. De kleine wateren zijn de haarvaten van het systeem. Een slechte kwaliteit daar heeft rechtstreekse gevolgen voor  de grotere wateren. In de Verenigde Vergadering van afgelopen week was een voorstel aan de orde om te beginnen met het formuleren van ecologische doelen voor de kleine wateren.

Uitgangspunt in het voorstel was: handhaven van de bestaande slechte kwaliteit. Dat was voor de fracties Natuur en Water Natuurlijk onacceptabel. Plannen maken is prima, maar uitvoering is belangrijker. Plannen maken het water niet schoner en we weten heel goed wat er gedaan kan worden om de kwaliteit te verbeteren.

Voor de chemische kwaliteit zijn er nationale normen, in waterplannen van 20 jaar geleden stonden ook ecologische doelen, de waterdiepte voldoet bijna nergens, de hoeveelheid meststoffen is veel te hoog, het slootonderhoud moet beter etc.. Kortom voldoende houvast om gewoon aan de slag te gaan met verbetering.

Aan plannen geen gebrek

Het antwoord van het dagelijks bestuur op het aandringen op actie door verschillende fracties is teleurstellend. Er is geen tijd voor. Het maken van nieuwe plannen heeft de prioriteit. Er wordt gewerkt aan het Stroom Gebied Beheer Plan 3, doelen voor de kleinere wateren en nieuwe doelen voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. In het voorjaar van 2021 komt er een ‘aanvalsplan’, verbetering waterkwaliteit is het vooruitzicht.

Aan plannen is geen gebrek. De uitvoering is waar het aan schort en dat is wel waar het om gaat. Er worden al jaren plannen gemaakt voor het stroomgebied van de grote rivieren in Europa. Deze worden afgestemd met tal van landen, overheden en organisaties. Er wordt nu gewerkt aan een 3e versie van deze Stroom Gebied Beheer Plannen (SGBP).

Waterschap Hollandse Delta heeft het eerste SGBP afgesloten en de 2e versie nadert een afronding. De doelen zijn niet gehaald en de afgesproken KRW-maatregelen zijn voor een groot deel niet uitgevoerd. Zo zijn 89 maatregelen van de 1e versie doorgeschoven naar de 2e.

Met de 50 nieuwe maatregelen zou volgens het SGBP 2 de teller van uitgevoerde maatregelen op 139 moeten komen. De prognose is dat we eind dit jaar op 48 staan en dat er weer wordt doorgeschoven naar de 3e versie. Zo blijven we aanmodderen en problemen voor ons uitschuiven.

Amendement

Een amendement van de fracties Natuur en Water Natuurlijk haalde afgelopen week een ruime meerderheid van 18 stemmen vóór en 8 tegen. Hiermee ligt er een opdracht aan het dagelijks bestuur om naast het stellen van nieuwe doelen concreet aan de slag te gaan met verbetering van de waterkwaliteit.

Gelukkig ziet een meerderheid het probleem en zij nemen de verantwoordelijkheid voor verbetering. De argumentatie van de tegenstemmers baart wel zorgen. Zo zijn er partijen die stellen: “we kunnen er mee beregenen en de gewassen gaan er niet dood van, dus er is niks mis met de kwaliteit”.

Water Natuurlijk blijft zich inzetten voor verbetering.

Joost Kievit MSc

Pers

Water Natuurlijk is kritisch over bomenkap

18 oktober 2020

De gemeente Dordrecht wil op grote schaal bomen kappen langs de Wieldrechtse Zeedijk. Eens te meer bleek dit op verzet te stuiten bij bewoners. De rol van het waterschap Hollandse Delta in deze kwestie is beperkt. Toch uitte fractievoorzitter Anne Mollema stevige kritiek in de verenigde vergadering van afgelopen week.

Zeedijk na een storm

Rol waterschap

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de kap en communicatie hierover. Het is aan de gemeenteraad om zonodig de controlerende taak op te pakken. Daar kan geen twijfel over bestaan. Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft deze taak bij het waterschap. De rol van het waterschap bij deze kap beperkt zich tot vergunningverlening op het vlak van de waterveiligheid.

Water Natuurlijk vindt dat de communicatie over een dergelijke vergunning beter moet. Bomen kappen ligt heel gevoelig in de samenleving. Terecht en belangrijk dat velen opkomen voor het behoud hiervan. Toch komt iedere boom een keer aan z´n eind en moet er gekapt worden. Om wat voor reden dan ook.

Wat wil Water Natuurlijk?

Water Natuurlijk heeft wel eerder haar visie uitgesproken over het boombeheer van het waterschap. Omdat veel bomen en boomstructuren eensoortig zijn en van een vergelijkbare leeftijd dreigt er binnen enkele jaren een enorme kaalslag. Dat moet voorkomen worden. Een plan voor de gefaseerde vervanging van bomen over de langere termijn kan dan helpen. Behoud van de landschappelijke structuren ofwel boomrijen moet het uitgangspunt in zo’n plan zijn.

Hierdoor kun je het aantal bomen handhaven, zelfs laten toenemen en de biodiversiteit verbeteren door meer verscheidenheid in soorten. De geleidelijke vervanging van bomen langs dijken en daarmee behoud van biodiversiteit en leefmogelijkheden voor verschillende soorten dieren is prima te combineren is met behoud van waterveiligheid.

Betrek bewoners vroegtijdig

Over het verlenen van een vergunning voor de kap van bomen moet je open zijn en helder communiceren. Het kan niet zo zijn dat een vergunning al onherroepelijk is op het moment dat bewoners betrokken worden, zoals nu het geval is. Veel vergunningen zijn formaliteiten maar dat geldt zeker niet voor het kappen van bomen. De communicatie daarover moet beter vindt Water Natuurlijk.

Met het vroegtijdig betrekken van bewoners wordt ook andere deskundigheid ingebracht. Dat verbetert de besluitvorming. We zien teveel dat deskundigen worden ingeschakeld om een voornemen van een overheid te legitimeren. Water Natuurlijk spreekt geen oordeel uit over de kap op de Wieldrechtse Zeedijk zelf en de argumenten die daarvoor worden gebruikt. Dat laat zij graag aan de gemeenteraad.

Joost Kievit MSc

Pers

20201919 Dordrecht.net Water Natuurlijk is kritisch over bomenkap.

Waterschap gaat voor biodiversiteit

15 oktober 2020

In de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta werd gisteravond een motie aangenomen van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk over aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daags na de start van de landelijke campagne ´Maak grijs groener´. Veel mensen maken zich zorgen over het verlies aan biodiversiteit en het waterschap kan het verschil maken bij herstel in het buitengebied.

orchidee
orchidee
Verlies biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit is een wereldprobleem, en in ons land speelt het nog sterker dan elders. In Nederland is nog slechts ongeveer 20% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De afgelopen decennia is meer dan 70% van het insectenleven verdwenen uit onze natuurgebieden. In de polders is het nog erger dan verwacht. Het leidt nu ook al tot economische schade en dat zal in de nabije toekomst sterk toenemen. Veel mensen zien in dat we dit tij moeten keren.

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de geënquêteerden vindt dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het op de vijfde plek van grote (verkiezings-)onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, wat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet, voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen, die gaan over het welzijn van onze aarde, erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt“.

Waterschap heeft sleutelpositie

Het waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar en beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er bij de moderne landbouw met de grootschalige monoculturen in onze polders nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.

De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Meestal is wel een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschapselementen en, het kan voor de samenleving op de meest goedkope manier. Immers er hoeft geen grond te worden verworven, geen vergoeding te worden betaald voor productieverlies, zoals dat bij akkerranden op landbouwgrond wel moet.

Water Natuurlijk heeft zich samen met andere fracties de afgelopen jaren ingezet om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het herstel van biodiversiteit op te pakken. Nu wordt een belangrijke stap gezet.

Grote meerderheid voor motie

Gisteravond kwam in het bestuur van het waterschap een motie van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk aan de orde. Deze werd met 24 stemmen vóór en 3 tegen aangenomen. Ook alle heemraden stemden voor de motie. De VVD en een bestuurder van ongebouwd (vertegenwoordiger van de landbouw) stemden tegen. Het waterschapsbestuur stelt hiermee dat het waterschap als partner moet gaan deelnemen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het deltaplan is een nationaal initiatief van universiteiten, natuur- en landbouworganisaties en bedrijven om de afbraak van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Uit tal van acties die hieruit voortkomen blijkt dat het kan.

Maak grijs groener

Het besluit van het waterschapsbestuur kwam daags na de start van de landelijke campagne ‘Maak grijs groener’.  Deze publiekscampagne van het deltaplan brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren. Ons waterschap gaat nu meedoen bij het vormen van een front tegen de aftakeling van de aarde en werken aan herstel van biodiversiteit.

Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op.

Joost Kievit MSc

Pers

20201016 iGO. Water Natuurlijk gaat voor biodiversiteit regio Goeree-Overflakkee.

 

 

Groenvisie: stap vooruit voor het waterschap

3 oktober 2020

De Groenvisie van het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta is klaar. Water Natuurlijk zich heeft de afgelopen tijd sterk gemaakt voor herstel van biodiversiteit. Aanhoudend is dit op de agenda gezet. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar in die nieuwe Groenvisie. Herstel van biodiversiteit staat er prominent in.

Groene waarden

In de visie is gekozen voor vijf groene waarden:

 • Landschappelijke kwaliteit
 • Biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie
 • Recreatief groen
 • Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

In deze visie beschrijft het waterschap dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden, biodiversiteit, klimaatadaptatie en betrouwbaarheid worden versterkt en dat voor recreatief groen geen actie wordt ondernomen.

Herstel van biodiversiteit

In de visie worden acties genoemd die positief moeten uitpakken voor biodiversiteit. Dit wordt in kaart gebracht. Het onderhoud van dijken, bermen, watergangen en waterbergingsgebieden wordt gericht op versterking van de biodiversiteit. Bij nieuwe inrichtingsprojecten krijgt biodiversiteit nadrukkelijk een plek.

Het beheer van eigen terreinen zoals bij zuiveringsinstallaties, gemalen wordt gericht op biodiversiteit en ook op verpachte percelen gaat ze daaraan werken. Chemische bestrijdingsmiddelen worden in de ban gedaan en ze wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Prachtige voornemens, nu de praktijk nog.

gele lis
Praktijk

De huidige praktijk staat nog in schril contrast met deze visie, waarover op 14 oktober wordt besloten in de Verenigde Vergadering. Water Natuurlijk Hollandse Delta vertrouwt er op dat de praktijk zal volgen, maar we blijven op het vinkentouw zitten.

Joost Kievit MSc

Herstel houtopstand blijft uit

20 september 2020

In september 2017 velde het waterschap Hollandse Delta een deel van een houtopstand langs de HSL in de Mookhoek. Onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wees uit dat dit in strijd met de wet was en legde een herplantplicht op. Er zijn echter geen nieuwe bomen geplant, maar juist meer bomen gekapt. Reden voor schriftelijk vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk.

Illegale kap

In 2013 kocht het waterschap een stuk grond langs de HSL in de Mookhoek. De strook was overgebleven na de aanleg van de spoorlijn, het waterschap nam de grond voor 1 euro over. In de loop van de tijd was er een stukje natuur tot ontwikkeling gekomen in de vorm van een houtopstand van ruim 4500 vierkante meter. In september 2017 werd deze houtopstand voor een groot deel gekapt in opdracht van het waterschap.

Op een grove manier werden bomen en struiken met een grote bosfrees tot in de bodem vermalen. Twee rijen bomen en struiken bleven over. Ongeveer midden op het terrein een rij en langs de watergang. Een bewoner schakelde de overheid in. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kwam tot de conclusie dat er in strijd met de wet was gehandeld en legde het waterschap een herplantplicht op voor 800 vierkante meter houtopstand. Herplant moest zijn gerealiseerd voor 1 september 2020. Volgens de regels moet de nieuwe aanplant in principe op dezelfde plaats worden aangebracht. In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Agrarisch gebruik

Kort na de kap werd de vrijgekomen grond voor een deel in agrarisch gebruik genomen en werd de aanliggende akker uitgebreid. Uit een overleg met de toenmalige heemraad L.Struik bleek dat hiervoor geen toestemming was verleend door het waterschap. Dat was zeker niet de bedoeling en er zou een gesprek plaats vinden met de betreffende landbouwer om dit te beëindigen.

Niet bekend is of dit ook is gebeurd. Feit is dat het agrarisch gebruik gewoon doorgaat. Jaarlijks wordt de grond bewerkt en beteeld. Ook van nieuwe aanplant op het betreffende terrein is geen sprake. Sterker nog recent werd ook de resterende rij bomen langs de watergang nog gekapt.

Opheldering gevraagd

De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen opheldering over deze kwestie en stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. We willen weten of en hoe wordt voldaan aan de verplichting tot herplant. Verder willen we duidelijkheid over het agrarisch gebruik van de betreffende grond. Is het waterschap nog steeds eigenaar en zijn hier afspraken over met de aanliggende landbouwer?

Joost Kievit MSc

herplant Melkweg vragen aan college d & h Hollandse Delta

Hoeksche Waard zoemt, wegen voor natuur

9 september 2020

Op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard kwamen vertegenwoordigers van tal van organisaties en bewoners bij elkaar om na te denken over herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk Hollandse Delta deed mee. Er kwam een plan uit om natuurgebieden en dorpen met elkaar te verbinden. Ecologische verbindingszones of gewoonweg  wegen voor de natuur. Dat vraagt wel aanpassing van het beheer en extra aanplant van bomen. Een aanvraag bij het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds leverde een toekenning op. Realisatie komt hiermee in zicht.

Samenwerking

Biodiversiteit is van iedereen en voor iedereen. Dat het niet goed gaat met biodiversiteit is voor de meeste mensen wel duidelijk. Herstel is nodig en dat kan alleen als alle betrokkenen samenwerken. Dat is de insteek van het nationale Deltaplan voor biodiversiteitsherstel en ook uitgangspunt voor ‘Hoeksche Waard Zoemt'(HW-zoemt). Tal van organisaties op het gebied van natuur en landschap, agrarisch natuurbeheer, landbouw, imkerij en ecologisch leven en tuinieren werken in HW-zoemt samen met burgers en overheden. Plannen maken en tot uitvoering brengen doen we samen en we leren ook van elkaar.

Wegen voor natuur

Planten en dieren hebben net als mensen wegen nodig. Routes waarlangs ze kunnen trekken, voedsel vinden, nestelen, overwinteren etc. Hiervoor moeten die wegen voor de natuur dus de faciliteiten bieden. De routes zijn nodig om het natuurlijk gedrag van diverse dieren mogelijk te maken, maar ook om uitwisseling tussen gebieden mogelijk te maken. Als diersoorten geïsoleerd raken, leidt dat tot erfelijke verarming.
Door klimaatverandering is de noodzaak voor verbindingen nog groter geworden. Voor diverse planten en diersoorten wordt de grond te heet onder de voeten. Ze schuiven op van het zuiden naar noorden. Als die reis grote belemmeringen oplevert wordt overleven steeds moeilijker. Het bestaande netwerk van wegen, watergangen en spoorlijnen kan ook prima voor natuur worden gebruikt. Door de groenstroken hierlangs slimmer te beheren kan dit voor tal van planten en dieren uitkomst bieden.
Het doel van HW-Zoemt is het realiseren van een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied. Het beheer van dit netwerk is door de verschillende grondgebruikers op elkaar afgestemd en zodanig gefaseerd dat insecten het gehele vliegseizoen voedsel kunnen vinden.

vormgeving & illustratie: Arne van der Ree

Eerste stappen

De eerste stappen naar concrete invulling zijn gezet. Voor het oosten van de Hoeksche Waard zijn drie routes uitgewerkt. Ze moeten de verbinding gaan vormen tussen de Oeverlanden bij het Hollands Diep in het zuiden en in het noorden de natuurgebieden van Staatsbosbeheer langs de Oude Maas. Natuurlijke landschapselementen onderweg maken deel uit van de routes. Het gaat dan om de krekennatuur van argusvlinders, bosgebieden en biologische boerderijen.
Er is in kaart gebracht waar een verandering van het beheer van bermen en taluds nodig is. Dit dient mede op biodiversiteit te worden gericht. Bij een maaibeheer moet het maaisel worden afgevoerd. Dit leidt tot minder meststoffen in de bodem en meer variatie aan plantensoorten.  Dat is ook goed voor het insectenleven. Ook is fasering in het beheer nodig zodat het voedselaanbod voor insecten het hele seizoen is gewaarborgd.
In een brief aan de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta heeft HW-zoemt gevraagd om in overleg dit beheer aan te passen en mede te richten op herstel van biodiversiteit.  We hopen en verwachten dat hier een positief antwoord op komt. Ook is gevraagd om medewerking bij de aanplant van extra knotbomen.  Ze kunnen een meerwaarde aan de verbindingszones geven. Zo maken bijvoorbeeld vleermuizen vaak gebruik van boomrijen als vliegroute.

Toekenning innovatiefonds

De toekenning uit het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds is een opsteker. Een erkenning voor ons project waar we trots op zijn. Het geeft ook een financiële injectie aan het project van 25.000 euro. Realisatie komt hiermee in zicht. We beginnen in het oosten van de Hoeksche Waard buiten de bebouwde kommen. Aan opschaling naar de rest van de streek en de bebouwde omgeving wordt al gewerkt. Samen werken we aan een mooiere Hoeksche Waard waar ook komende generaties nog kunnen genieten van de natuur.

Joost Kievit MSc

 

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten


Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen én de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

 • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
 • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
 • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:  wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
 • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
 • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
 • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta  wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
 • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
 • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:  wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

 

 

Galathesedijk: bloemrijk?

6 september 2020

Bewoners van de Galathesedijk bij Ooltgensplaat wilden graag meer bloemen op de dijk en benaderden hiervoor Water Natuurlijk. Bleek dat door een verkeerd beheer bloeiende planten voor een groot deel waren verdwenen. Toch is de inschatting dat met een aanpassing hiervan de soortenrijkdom weer kan terugkomen. Water Natuurlijk adviseert over een beheer gericht op biodiversiteit.

kaasjeskruid
Verkeerd beheer

Vele jaren zijn grote delen van de dijk gemaaid met de klepelmaaier. Daarmee worden de planten en alles wat daarop aanwezig is zoals eieren, rupsen en volwassen insecten vermalen. Dat maaisel blijft liggen wat leidt tot een ophoping van meststoffen in de bodem. De begroeiing wordt hierdoor eentoniger en ruiger. Soorten als brandnetel krijgen de overhand. Bloemen verdwijnen en het insectenleven krijgt geen kans zich te ontwikkelen.
Ooit is dit beheer door het waterschap ingezet omdat het goedkoper zou zijn. Dit was verkeerde zuinigheid. Het verlies aan biodiversiteit zorgt nu al voor grote economische schade en dat neemt alleen maar toe. Ook hoeft slim beheer, gericht op biodiversiteit niet duurder te zijn.

Kansen op bloemen

De vraag is of een dijk die door verkeerd beheer grondig verpest is nog kansen biedt. Die kansen zijn er voor de Galathesedijk. Restanten van de vroegere vegetatie geven een indicatie wat er met een goed beheer terug kan komen.
Een inventarisatie van de nog incidenteel aanwezige plantensoorten geven een positief beeld over de potenties. Soorten als knoopkruid, margriet, gele morgenster, duizendblad, kaasjeskruid zijn echt de soorten die in bloemrijk grasland op dijken thuishoren op Goeree-Overflakkee.

Advies aanpassing beheer

Water Natuurlijk Hollandse Delta adviseerde, in samenspraak met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, over een aanpassing van het beheer van de Galathesedijk.
Voor de zuidhelling van de dijk gaat het om tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel. Hierdoor worden meststoffen afgevoerd en wordt het minder ruig. Op den duur komen kruiden terug. Na verloop van tijd kan er worden gefaseerd. Er worden stukken overgeslagen met maaien, waardoor ook insecten weer meer kansen krijgen. Voor de noordhelling adviseren we om de ontwikkeling met struiken zoals die nu al plaats vindt te handhaven.
Water Natuurlijk wil dat het college van dijkgraaf en heemraden het advies overneemt  en gaat werken aan meer bloemen aan de dijk en herstel van biodiversiteit. Mooi meegenomen is ook dat de betrokken burgers dan met nog meer plezier aan de dijk kunnen wonen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Maak de sportvisserij loodvrij

25 augustus 2020

In 2018 ondertekenden de Unie van Waterschappen (mede namens Hollandse Delta), Sportvisserij Nederland (mede namens alle hengelsportverenigingen in ons gebied!) en Natuurmonumenten met de Rijksoverheid een ‘green deal’ om de sportvisserij in Nederland geleidelijk ‘loodvrij’ te maken. Doel is dat vanaf volgend jaar sportvissers 30% minder lood gebruiken en in 2027 de sportvisserij helemaal ‘loodvrij’ is.

In 2013 en 2020 is berekend dat de sportvisserij in Nederland tonnen aan lood verliest. Meestal op zee (minstens 20.000 kilo per jaar), maar ook in de binnenwateren (minstens 8000 kilo per jaar) wordt lood gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Er zijn alternatieven (steen bijvoorbeeld, of andere chemisch inerte stoffen), maar lood is ruim beschikbaar, makkelijk te verwerken en ‘nou eenmaal zoals we dat doen’. Geleidelijk aan vervuilt dat lood, bekend van de loden pijpleidingen in oude huizen en scholen, het watermilieu. Het is gewoon giftig voor het waterleven en hoort er niet in (achter te blijven).

Sommige sportvissers vinden het lood dat in de winkels te krijgen is te duur en gieten zelf loodvormen om mee te vissen. De dampen die daarbij – als het onprofessioneel gegoten wordt – vrij komen zijn helaas extreem giftig voor de visser zelf. Nóg een reden om met lood in de sportvisserij te stoppen. Nieuwe gewoontes aanleren is echter niet makkelijk, zo blijkt voor ons allemaal. Dus ook niet voor sportvissers.

Nieuwe gewoonten

In het waterschap Drents-Overijsselse Delta kan lood gratis worden ingeruild voor een van de niet schadelijke alternatieven, onder andere bij lokale visserswinkels.
Met de regionale hengelsportfederatie heeft het hoogheemraadschap van Rijnland afgesproken dat bij de uitgifte van nieuwe visrechten in een polder tussen Den Haag en Zoetermeer alleen nog loodvrij mag worden gevist.

Foto: HH Rijnland
Rol waterschap

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt het een goed idee als ons waterschap met de visserswinkels in óns gebied ook zo’n ‘groene afspraak’ zou maken om lood gratis om te kunnen ruilen voor alternatief verzwaringsmateriaal. Dat kost wat, maar het levert goodwill bij de vissers op, maakt ze bewust van de nadelen van met lood vissen en voorkomt het geleidelijk vergiftigen van onze polderwateren. Daarnaast zou het waterschap in gesprek moeten gaan met visrechthebbende verenigingen om ook hier loodvrije visgebieden in te stellen en daarop huurovereenkomsten aan te passen. Zodat vissers stoppen het milieu te vergiftigen en (als dat is toegestaan) gevangen vis kunnen eten zonder zichzèlf te vergiftigen. Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt daar graag aan mee!

John Steegh

Noot: De fractie heeft hier inmiddels vragen over gesteld aan het college.

VRIEND WORDEN

Pers

 

Water Natuurlijk wil een gastvrij waterschap

13 augustus 2020

Inwoners van Goeree-Overflakkee zagen graag enkele bankjes op de fietsroute langs het Volkerak bij Ooltgensplaat. Ze vroegen hiervoor de medewerking van Water Natuurlijk Hollandse Delta. Dit verzoek werd neergelegd bij het college van dijkgraaf en heemraden. Het college wil echter eerst een nieuw groenbeleid opstellen. Dat betekent: voorlopig geen bankjes. Reden voor Water Natuurlijk om ze zelf te plaatsen.

Verzoeken

Afgelopen voorjaar kreeg Water Natuurlijk de volgende vraag:

Wij fietsen iedere week enkele malen langs het Volkerak, vanaf Den Bommel – Sluishaven – Oude Tonge – en weer terug naar Den Bommel..
Nu verbazen wij er ons over dat er op dat lange traject geen bankjes staan waar je eens even wat uit kan rusten, met name voor de wat oudere mensen, en tevens kan genieten van het mooie uitzicht..
Vandaar mijn vraag: is het financieel mogelijk om enkele bankjes te plaatsen langs het fietspad, of onder de dijk om eens uit te kunnen rusten van de bijna dertig kilometer die wij en andere mensen fietsen op dit traject..?
Ik weet zeker dat u hiermee heel veel mensen een plezier mee zult doen!”


Al snel bleek dat ook anderen die in de buurt wonen zich hadden ingezet om bankjes te krijgen op dezelfde plek. Het gaat om een fietsroute die over de buitendijk loopt en met een prachtig uitzicht op het water, de scheepvaart en de natuur langs het Volkerak. Enkele rustpunten zouden de belevingswaarde van dit mooie landschap zeker vergroten.

Gastvrijheid

De dijk, inclusief het fietspad langs het Volkerak, is van het waterschap. Ze beheert in totaal ongeveer 300 km fietspad waarbij het vaak om toeristische fietsroutes gaat. Ook andere wegen van het waterschap maken deel uit van deze toeristische routes. Een gastvrij waterschap zorgt in de ogen van Water Natuurlijk voor voorzieningen die een optimaal gebruik van de routes mogelijk maken. Rustpunten horen daar bij.

De zorg voor toeristische voorzieningen is geen kerntaak van het waterschap. Kerntaken zijn onder andere veiligheid van dijken, de zorg voor droge voeten en veilige wegen. Diverse partijen in het bestuur van het waterschap vinden dat het waterschap zich moet beperken tot deze wettelijk opgelegde kerntaken. Water Natuurlijk heeft een bredere kijk en hanteert als slogan  ‘Groen, gezond en genieten’. We willen een gastvrij waterschap. De mogelijkheid bieden om in dit geval te genieten van de omgeving van het Volkerak hoort daar bij.

Ook in de Hoeksche Waard worden geluiden gehoord over behoefte aan bankjes. Wellicht dat die behoefte op meer plekken bestaat. Signalen hierover zijn welkom maar we kunnen met onze vrijwilligers niet overal banken gaan plaatsen.

Doorschuiven

Water Natuurlijk vond het verzoek om bankjes redelijk en logisch. Het werd dan ook voorgelegd aan het college. Helaas werd een besluit doorgeschoven. Er moet eerst een nieuw groenbeleid worden vastgesteld.

Aan dit groenbeleid wordt al jaren gewerkt en naar verwachting kan hier pas in 2021 over worden besloten. Eventuele bankjes zullen nog wel langer op zich laten wachten. Water Natuurlijk vindt dat niet acceptabel en fractievoorzitter Anne Mollema sprak hierover zijn misnoegen uit. Tegelijkertijd dachten we na over een simpele tussenoplossing.

Rustpunt aangeboden door Water Natuurlijk

Om de periode na de besluitvorming (inclusief de planning/ uitvoering) bij het waterschap te overbruggen plaatste Water Natuurlijk zelf twee eenvoudige banken. Deze zijn gemaakt van bomen die gekapt moesten worden op een landgoed. Het hout krijgt daardoor ook nog een langer leven.

Op donderdag 13 augustus zijn ze geplaatst en dienen ze als uitkijkpunt/ rustpunt voor fietsers. Inmiddels zijn de banken ook opgenomen in de routeplanner van de Fietsersbond.

bankjes worden geplaatst langs het fietspad langs Volkerak
Fractievoorzitter Anne Mollema bevestigd als afronding een informatiebordje op een van de twee banken.

We hopen dat velen gebruik zullen maken van het rustpunt. Daarnaast zet Water Natuurlijk zich in voor een structurele aanpak binnen het groenbeleid van het waterschap.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

123456789