Klepelen riet Waaloever slecht voor de karakiet

25 januari 2021

Afgelopen week is een groot deel van het riet langs de Waaloever bij de Waalweg geklepeld.
Waarvoor heen het riet gemaaid werd met een maaiboot en daarna het maaisel afgevoerd werd, is nu geklepeld. Hierbij wordt het riet tot kleine stukjes verpulperd en blijft achter in de oeverzone en in het water. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de oever en de waterkwaliteit.

Dodaarsjes
Dodaarsjes

Doordat er veel verpulverd materiaal in de oever ligt, verruigd deze. Soorten als kleine lisdodde die er eerst stonden, verdwijnen nu mogelijk. Daarbij zijn alle insecten die in de holle rietstengels overwinterden ook verpulverd.

Rietkraag weg

Ook is de rietkraag over de hele lengte van de Waalweg weggehaald. En dat terwijl over een enkele maand de watervogels weer op zoek gaan naar een broedplek in het riet. Zo zitten er een aantal dodaardsjes, futen en meerkoeten en ook de kleine karekiet heeft zit op diverse plekken in de rietkraag met een nestje en laat in het voorjaar zijn “karre karre kiet” horen. Nu er nog maar weinig riet staat zal het voor de vogels weer dringen worden om een plekje te vinden in de rietkraag. Gefaseerd maaien waarbij om en om een stuk riet blijft staan, heeft de voorkeur van de vogels.

Klepelen Waal
Klepelen Waaltje
Karakiet kan terugkomen

Vroeger waren er langs de Waal veel bredere rietkragen en heeft zelfs eens de uiterst zeldzame grote karekiet in het riet gebroed. Waterschapspartij Water Natuurlijk dringt bij het waterschap aan om het beheer van riet en groen te verbeteren.

Christ Groshart

VRIEND WORDEN!

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk?

24 januari 2021

Komen er nieuwe bomen langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge? Nog steeds kan die vraag niet met volmondig “ja” worden beantwoord. In de zomer van 2019 kapte het waterschap 120 bomen langs de dijk nadat een aantal zwaar beschadigd was door een storm. Na veel discussies nam de Verenigde Vergadering (VV) in juli 2020 een motie aan waarin opdracht werd gegeven tot herplant en herstel van de vliegroute voor vleermuizen. Hoe staat het daar mee?

Schriftelijke vragen

Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie. We willen graag weten wat de stand van zaken is en dat geldt ook voor omwonenden. Het antwoord van het college wekt verbazing en roept twijfels op over de nieuwe aanplant.

vleermuis foto Herman de Jongh
vleermuis foto Herman de Jongh

Kennelijk is het college nog steeds niet overtuigd van het belang van de  bomen voor vleermuizen. Of de motie wordt uitgevoerd is ook nog een open vraag. Er is een vergunning nodig voor de aanplant en er komt een nieuw voorstel voor de VV waarin de voorwaarden en financiële consequenties naar voren komen. Nog veel bureaucratische drempels dus. In september 2021 zou er eventueel kunnen worden geplant.

Schril contrast

Er is een enorm contrast tussen het besluit om te kappen en dat om te planten. Het eerste bericht, na de storm in juli 2019, was dat het waterschap zoveel mogelijk bomen zou sparen. Enkele tientallen waren beschadigd. Een week later was alles gekapt. Bliksemsnel geregeld. Geen besluit van de Verenigde Vergadering, geen vergunning, geen behoorlijk onderzoek naar het voorkomen van beschermde vleermuizen. Kennelijk niet nodig allemaal. Grote slagvaardigheid.

Nieuwe aanplant is een heel ander verhaal. Herhaalde schriftelijke vragen van Water Natuurlijk. Een verworpen motie omdat de VV onvolledig werd geïnformeerd en uiteindelijk, na een jaar, een aangenomen motie waarin het hoogste orgaan van het waterschap opdracht geeft tot herplant. Gelopen race? Nee dus.

Als de motie al wordt uitgevoerd, het college laat die vraag nog open, duurt dat nog meer dan een jaar. Er is overleg nodig in het waterschap, onderzoek moet worden gedaan, een vergunningstraject, een nieuw voorstel voor de VV met de financiële consequenties. Kortom het contrast tussen kappen en planten kan niet groter zijn.

Zuiderlandsezeedijk Gekapte bomen.
Zuiderlandsezeedijk Gekapte bomen.
Vleermuizen

Herstel van de vliegroute voor vleermuizen stelt de aangenomen motie. Uit het antwoord op de vragen komt naar voren dat het waterschap nog steeds niet overtuigd is van het belang van de rij populieren voor vleermuizen. Met de kap is de vliegroute, het foerageergebied, het paargebied en de mogelijkheid om te overwinteren vernietigd. Dat is ernstig want het gaat om bedreigde en wettelijk beschermde diersoorten.

De aanwezigheid van vleermuizen is vastgesteld. Bewoners zagen ze altijd vliegen, een onderzoeker toonde ze aan met detectieapparatuur, een onderzoeksrapport spreekt van 5 verschillende soorten vleermuizen, het bestemmingsplan voor te plaatsen windmolens maakt er melding van en dat geldt ook voor het Provinciaal blad van april 2019. Het bewijsmateriaal is helder, maar het waterschap is niet overtuigd. Heel bijzonder.

Komen er nieuwe bomen?

We kunnen er niet gerust op zijn. Uit het antwoord op de vragen van Water Natuurlijk spreekt nog geen al te groot enthousiasme voor nieuwe aanplant. Dat is jammer want het belang van bomen en biodiversiteit is groot. Water Natuurlijk blijft waar mogelijk een stimulerende rol spelen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

 

Hoeksche Waard Zoemt

21 januari 2021

Deze week zijn er door project Hoeksche Waard Zoemt bomen en struiken geplant langs de Randweg in Strijen. In het project werken burgers en grondgebruikers samen voor biodiversiteitsherstel. De geplante bomen en struiken geven een impuls aan de natuur.  Ze passen in een  reeks van maatregelen om vlinders, bijen en andere insecten een betere leefomgeving te bieden.

Project Hoeksche Waard Zoemt is één van de 8 projecten die een financiële bijdrage ontving uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.
Hoeksche Waard Zoemt

‘’Project Hoeksche Waard Zoemt is een collectief van mensen en organisaties. Het is ontstaan op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard. Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, imkers en betrokken bewoners werken samen aan herstel van biodiversiteit’’, aldus Joost Kievit namens het projectteam.  ‘’Dat is nodig omdat de natuur sterk onder druk staat. Biodiversiteit ofwel de variatie aan planten en dieren neemt nog steeds af en daar willen we in de Hoeksche Waard met elkaar wat aan doen. Insecten, zoals vlinders en bijen vormen het speerpunt, maar het is breder. Insecten hebben bloemen nodig en insecten zijn ook weer voedsel voor vogels en andere dieren. Zo hangt alles met alles samen. Met verbetering van de leefomgeving voor insecten helpen we totale natuur een handje.’’

Wegen voor natuur

”Mensen hebben wegen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Dat geldt ook voor planten en dieren”, legt Joost uit. ”Wegen voor natuur zijn stroken groen waar een variatie aan planten kan groeien. Er is voedsel te vinden voor insecten en andere dieren en er is schuilgelegenheid voor vijanden of extreme weersomstandigheden. De wegen zijn nodig om een geschikt leefgebied te vinden of tot voortplanting te komen.”

Hoeksche Waard Zoemt werkt aan een netwerk van wegen voor de natuur. Bermen, dijktaluds en oevers die zo beheerd gaan worden dat het er voor onder andere insecten goed toeven is. De aanplant van bomen en struiken kan op sommige plekken hierbij een meerwaarde hebben.

Aanplant van bomen en struiken

De aanplant van bomen en struiken is een eerste stap naar het netwerk van wegen voor de natuur. ‘’We planten op grond van de gemeente Hoeksche Waard, waarmee een prima samenwerking is opgebouwd. Een samenwerking die cruciaal is voor herstel van biodiversiteit. We hopen en verwachten dat op korte termijn eenzelfde samenwerking met het waterschap Hollandse Delta tot stand komt. Voor biodiversiteit in de polders is het waterschap de belangrijkste organisatie.’’

Er is gekozen voor verschillende soorten bomen en struiken. Het gaat om 50 bomen van soorten als wilg, populier, zwarte els, es en zomereik. Verder zijn er 1000 struiken van een tiental verschillende soorten geplant. Variatie in soorten geeft ook variatie in het insecten leven. Sommige soorten insecten kunnen alleen leven op bepaalde soorten bomen of struiken. Met de keuze voor variatie legt Hoeksche Waard Zoemt de basis voor gezonde leefomstandigheden voor veel dieren.

‘’Bomen en struiken helpen bij herstel van biodiversiteit, maar ook bij het tegengaan van klimaat verandering. Ze nemen CO2 op en leggen dit vast in het hout dat ze vormen. Twee vliegen in een klap zou je kunnen zeggen. Klimaat verandering maakt wegen voor natuur ook extra belangrijk omdat hierdoor planten en dieren naar het noorden verschuiven op zoek naar geschikte leefomstandigheden.’’

Met vrijwilligers aan de slag

‘’De aanplant is uitgevoerd door 18 vrijwilligers en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard en Hoekschewaards Landschap”, vertelt Joost. ”Door de werkkrachten te verdelen over 8 plantlocaties konden de coronaregels in acht worden genomen. Diezelfde regels maakten het onmogelijk om publieke en bestuurlijk betrokkenheid bij de plantactie te organiseren. Wethouder Van Waveren had graag meegeholpen maar dat kon helaas niet. We hopen op betere tijden om dat nog een keer in te halen.’’

Een eerste praktische stap naar meer biodiversiteit is nu gezet. Mensen die willen meedenken en meedoen zijn van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar naar Joost Kievit Samen maken we de Hoeksche Waard mooier en beter voor mens en natuur!

VRIEND WORDEN!

Waterschap blijft samenwerken met Hoekschewaards Landschap

14 januari 2021

Water Natuurlijk en fractie Natuur hebben afgelopen week gepleit voor voortzetting van de samenwerking van het waterschap met Hoekschewaards Landschap (HWL). Deze waardevolle samenwerking bij het beheer van het groen dreigde te stoppen. Gisteren kwam het verlossende woord van het college. De samenwerking wordt voortgezet en dat is goed nieuws voor biodiversiteit.

Goed werk

Het waterschap is dik tevreden over het werk van HWL meldt heemraad Johan van Driel aan de verenigde vergadering. De contracten worden verlengd. HWL  beheert onder andere natuurgebieden langs kreken voor het waterschap. Naast een natuurfunctie zorgen deze gebieden ook voor de opvang van extreme buien. Dat is geen luxe in een tijd dat klimaatverandering steeds meer zichtbaar wordt. Door het beheer van HWL zijn deze gebieden uitgegroeid tot een eldorado voor wilde planten en dieren.

Boeren spelen een belangrijke rol bij het beheer door HWL. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt.  Zij leveren machines en menskracht voor het grovere werk. Boeren en natuurbeheerder vullen elkaar aan. Dat zorgt voor de belangrijke betrokkenheid. Overal liggen natuurgebieden zonder afscheiding tegen de akkers aan. Boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Hoogstam fruitbomen

Naast de kreken natuur beheert HWL ook landschapselementen zoals dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Mooi voorbeelden zijn de zogenaamde Appeldijk en Perendijk. Hier worden ruim honderd hoogstambomen onderhouden. Het gaat om oude, cultuurhistorisch belangrijke rassen. De inzet van vrijwilligers maakt dit betaalbaar.
De werkgroep Fruit en Sap van HWL betrekt ook publiek bij dit werk door pluk- en persactiviteiten. Met name voor jongeren is dit erg aantrekkelijk.  Dat zorgt voor de betrokkenheid bij natuur en landschap die een willekeurige aannemer niet kan bieden.

Verstandig besluit

Water Natuurlijk en de fractie Natuur vinden dat het college een verstandig besluit heeft genomen. Het is goed nieuws voor natuur en landschap. De samenwerking met gebiedspartners wordt versterkt en de belastingbetaler krijgt betere waar voor minder geld.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Mollen beter af

11 januari 2021

Water Natuurlijk begon in het voorjaar van 2019 met acties tegen onnodige bestrijding van mollen op dijken. Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse  ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de bodemstructuur en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

Dat neemt niet weg dat een mol door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg en het inbrengen van argumenten wist Water Natuurlijk het college te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan en is er een tussenrapportage gemaakt. Hieruit blijkt dat de vangstcijfers over het eerste kwartaal, het afgelopen vier jaar fors is gedaald vergeleken met de eerdere kwartalen.

Tijdvak Aantal  mollen
1e kw. 2017 2.521
1e kw. 2018 2.252
1e kw. 2019 1.463
1e kw. 2020   924

De rapportage vermeldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen.

Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Vraagtekens bij bomenkap Heenvliet

7 januari 2021

Het waterschap Hollandse Delta kondigde de kap van 87 bomen aan langs de Drieëndijk bij Heenvliet. Dit zou nodig zijn voor de veiligheid.  Afbrekende takken kunnen een risico vormen, maar de storm Bella die recent over het gebied raasde was voor deze bomen geen probleem. De fracties Natuur en Water Natuurlijk zetten vraagtekens en pleiten voor een gefaseerde verjonging van de bomenrij.

Bomenrij Drieëndijk
Bomenrij Drieëndijk
Bomenrijen belangrijk

Bomenrijen zijn bepalende elementen in het landschap. Ze brengen accenten aan in verder open polders. Velen waarderen dat wat blijkt uit een vorig jaar gehouden enquête van ons. Bomenrijen zijn ook van belang voor dieren. Vleermuizen maken er meestal gebruik van als vliegroute en om voedsel te zoeken.

Dit was aanleiding om in februari vorig jaar het waterschap te adviseren om bomenrijen duurzaam in stand te houden en per rij een plan te maken voor geleidelijke vervanging. Ook aan de gemeente Nissewaard werd een dergelijk advies uitgebracht. Bij gefaseerde verjonging over meerdere jaren blijft de rij in stand en behoudt deze zijn functie.

Uiteraard zijn ook individuele bomen van belang. Oudere bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit en er zit veel CO2 in opgeslagen. Ook voor het klimaat is het dus van belang om oudere bomen zoveel mogelijk te laten staan en ze goed te onderhouden. Dat neemt niet weg dat iedere boom een keer aan zijn eind komt.

Aankondiging kap

In de aankondiging van de kap meldt het waterschap dat het om 87 Canadese populieren gaat aan de Drieëndijk bij Heenvliet, tussen de Boomweg en de Konijnendijk. De bomen zouden ongeveer 60 jaar oud zijn en vanwege ouderdom zouden er dikwijls zware takken uitbreken. Het gevaar voor de weggebruikers wordt als reden vermeld.

Uiteraard is de veiligheid belangrijk, maar bomen geven altijd wel enig risico. Zeker bij storm. Door voorstanders van kappen wordt dit argument soms wat makkelijk gebruikt. Het is moeilijk te controleren of dit argument reëel is, maar in dit geval was er een praktijktoets.

Op 27 december raasde de storm Bella over de regio. Bij onveilige bomen zouden er na zo’n geweld veel zware takken afgebroken moeten zijn. Dat bleek niet het geval. Toen aan het eind van de middag de wind was gaan liggen was er maar één klein takje afgebroken en er was geen schade. Het veiligheidsargument is dus zeer twijfelachtig.

Kap voorkomen

Populieren van 100 jaar zijn geen uitzondering en we moeten oudere bomen koesteren. De gemeente Nissewaard heeft al besloten om de omgevingsvergunning voor de kap te verlenen, maar daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. Ze willen de massale kap  voorkomen. De bomen zijn vitaal genoeg om rustig de tijd te nemen voor een geleidelijk verjonging van de bomenrij. Dat is beter voor het klimaat, de biodiversiteit en het landschapsbeeld. Onnodig kappen is ook financieel nadelig.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Blijf samenwerken met Hoekschewaards Landschap!

2 januari 2021

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap Hollandse Delta moet blijven samenwerken met Hoekschewaards Landschap (HWL) bij het beheer van natuurterreinen en ander groen. Deze samenwerking is belangrijk voor biodiversiteit en heeft ook andere voordelen. De overeenkomsten hiervoor dreigen niet te worden verlengd laat HWL in een brief weten. De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen weten wat de opstelling van het college van dijkgraaf en heemraden is.

Krekennatuur

Verspreid over de Hoeksche Waard liggen langs kreken kleine natuurgebiedjes. Ze zijn aangelegd om de natuur een impuls te geven maar ook als berging voor extreme buien. Vanaf hun ontstaan zijn ze beheerd door HWL. Hun kennis en ervaring heeft ervoor gezorgd dat deze gebieden extreem belangrijk zijn geworden voor de biodiversiteit. Zo groeien er duizenden wilde orchideeën, is het een eldorado voor insecten en vogels.

Het beheer is heel veel meer dan alleen maaiwerk. Het is de totale zorg voor een gebied. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt met boeren. Zij leveren o.a. machines voor het grovere werk. Dat zorgt ook voor de belangrijke betrokkenheid. Overal sluit de natuur zonder afscheiding tegen de akkers aan. Die boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Dijken, knotwilgen en hoogstamfruitbomen

Naast de krekennatuur beheert HWL ook dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Belangrijke elementen voor natuur en landschap in de streek. De HWL-organisatie doet dat zo goed en zo goedkoop mogelijk. Samenwerking met boeren is al genoemd maar de wisselwerking tussen vrijwilligers en professionals speelt hierin ook een belangrijke rol.

Een aannemer kan immers maar een klein deel van de zorg voor de natuur overnemen. Het niet verlengen van de overeenkomsten betekent het einde van een unieke samenwerking van overheid, natuurorganisatie en agrarische bedrijven. De HWL-organisatie zou hiermee een zware klap worden toegediend. HWL heeft echter geen winstoogmerk. Wat overblijft wordt tenslotte weer geïnvesteerd in natuur en landschap.

Herstel van biodiversiteit

Het waterschapsbestuur heeft besloten tot aansluiting bij het deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Samenwerking staat daarin centraal. Het waterschap neemt ook deel aan HWZoemt. Dat is een collectief van gemeente, waterschap, tal van organisaties op het gebied van natuur, landbouw, imkerij en bewoners. Ze werken aan herstel van biodiversiteit in h

orchidee

et algemeen en insecten in het bijzonder.  Het gaat dan om beheer, opleiding, verwerking van maaisel etc.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering vinden dat het stoppen van de samenwerking met HWL niet past in deze ontwikkeling. Zij pleiten voor voortzetting en vragen naar de opstelling van het college.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Democratie werkt

23 december 2020

Water Natuurlijk trok zich het lot aan van een prachtige bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge. De populieren stonden op de nominatie om gekapt te worden. Tal van acties volgden. Recente publicatie van het waterschap  meldt: 1.139 bomen vleermuisvriendelijk gesnoeid en 200 nestkasten opgehangen. Democratie werkt. Zover is duidelijk.

vleermuizenkast
Voorgenomen kap

Een bericht in het Eilanden Nieuws net voor de zomer van vorig jaar was een alarmbel. Een schitterende rij populieren aan de dijk langs het Volkerak zou worden gekapt. De 60 jaar oude bomen zouden aan het eind van hun leven zijn. Ook was de veiligheid in het geding. Er waren direct al sterke twijfels over de argumentatie. 100 jaar voor een populier is niet bijzonder. Veiligheid voor het fietsverkeer kon geen factor zijn. De bomen staan onder aan de dijk en het fietspad ligt er bovenop. De heersende windrichting is van het fietspad af. Veel onduidelijkheid. Water Natuurlijk begon dan ook met schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Natuur en landschap

Water Natuurlijk kan rekenen op een achterban met heel veel kennis en ervaring op het gebied van natuur en landschap. Velen zijn al decennia actief zijn in natuurorganisaties in de hele Hollandse Delta en zijn bereid hun kennis ter beschikking te stellen. Zo kunnen we met een gedegen argumentatie komen. In dit geval over de bomen, de vogels en vleermuizen die van de bomen gebruik maken. Zo bleek de bomenrij extreem belangrijk voor meerdere soorten vleermuizen. Dieren die er gebruik van maken als trekroute, foerageergebied, om te paren en te overwinteren. Diersoorten die bescherming nodig hebben en ook bij wet hebben gekregen. Dit soort argumenten kon Water Natuurlijk inbrengen bij de acties voor het behoud van de 1.139 populieren.

Acties Water Natuurlijk

Water Natuurlijk ging er mee aan de slag. Zowel binnen als buiten het bestuur van het waterschap. Door schriftelijke vragen, inbreng in vergaderingen en moties bleef het onderwerp meer dan een jaar op de agenda. Met tal van publicaties via sociale en andere media vroegen we de aandacht van het publiek. Bijna 3000 mensen tekenden een petitie voor het behoud van de bomenrij.  Voor de verantwoordelijk heemraad betekende dit een steuntje in de rug. Een georganiseerde enquête gaf een helder beeld van wat men belangrijk vindt aan bomen. Landschapsbeeld, klimaat en biodiversiteit scoren dan hoog.

Grote betrokkenheid

Mensen vinden bomen belangrijk. Via sociale media bereikte Water Natuurlijk ruim 70.000 mensen met berichten over de 1139 populieren. Het leverde heel veel reacties op. Steunbetuigingen maar ook pessimisme. Reacties in de trant van het heeft toch geen zin. Het is allemaal al beklonken.  Zij krijgen ongelijk. De combinatie van goede argumenten en betrokkenheid van het publiek bleek wel degelijk voor verandering te zorgen. De afgelopen tijd zijn de 1.139 populieren gesnoeid en klaar voor de toekomst. 200 nestkasten moeten de kwetsbare vleermuizen een steuntje in de rug geven. Kortom: democratie werkt en Water Natuurlijk blijft daar aan bijdragen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Bankjes, cadeau aan bewoners

16 december 2020

Water Natuurlijk kreeg afgelopen zomer de vraag of er bankjes geplaatst konden worden op de fietsroute over de dijk langs het Volkerak. Het waterschap reageerde dat dit moest wachten tot het nieuwe groenbeleid was vastgesteld. Dat bracht Water Natuurlijk tot de actie om zelf maar bankjes te plaatsen. De bankjes zijn nu cadeau gedaan aan het waterschap.

Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Behoefte aan een rustpunt

Enkele bewoners van Goeree-Overflakkee benaderden Water Natuurlijk met vraag om bankjes. De route langs het Volkerak was lang en werd met name door oudere fietsers gebruikt. Er was behoefte aan een plek om even te zitten, een boterham te eten en te genieten van het uitzicht. Een alleszins redelijke vraag vond Water Natuurlijk en we brachten het verzoek over aan het waterschap Hollandse Delta. De verontwaardiging was groot toen als antwoord kwam dat dit moest wachten op het nieuwe beleid. Het dat kon nog wel een of twee seizoenen duren voordat het nieuwe groenbeleid van kracht zou worden. Water Natuurlijk besloot om dan zelf maar actie te ondernemen.

Burgerlijk ongehoorzaam

Van een boom die weg moest op een landgoed, waar we planken van lieten zagen, een zakje bouten van de bouwmarkt tot de inzet van enkele vrijwilligers en de bankjes waren een feit.
Voor enkele tientjes zijn ze geplaatst en afgelopen zomer konden fietsers er gebruik van maken. Ze staan zelfs in de routeplanner van de Fietsersbond. Echter, ze zijn geplaatst zonder vergunning. Dat leidde recent tot de onvermijdelijke vraag van het waterschap of Water Natuurlijk hier alsnog een vergunning voor aan wilde vragen om zo de situatie legaliseren!

Gastvrij waterschap

Water Natuurlijk wil uiteraard geen vergunning voor bankjes. We willen een gastvrij waterschap dat zorgt voor de nodige voorzieningen langs de fietsroutes die ze beheren. Uiteraard is dat geen kerntaak voor het waterschap maar het is een kleine moeite en het doet veel mensen een plezier. Gewoon doen dus. Neem een voorbeeld aan de beheerders van natuurterreinen. Hun kerntaak is de natuur beschermen maar ook zij zorgen voor bankjes langs fiets- en wandelroutes.

Fractievoorzitter Anne Mollema vraagt dus geen vergunning, maar gaf de bankjes cadeau aan het waterschap voor de bewoners. We hopen dat mensen hier nog lang van kunnen genieten en dat het normaal wordt dat het waterschap ook hiervoor zorgt.

“Het waterschap heeft het cadeau, als onderdeel van deze ludieke actie voor het bespreken van het groenbeleidsplan, eenmalig aanvaard. Maar geeft wel aan dat dit niet de gebruikelijk is.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

12345678910