Bomen op de dijk?

3 juli 2020

De afgelopen decennia zijn duizenden bomen gekapt langs de randen van de eilanden in het gebied van het waterschap Hollandse Delta. Over het algemeen zijn er geen bomen voor teruggeplant. De veiligheid van de dijken was een belangrijk argument. Binnenkort valt een besluit over de herplant van bomen langs een dijk bij Oude-Tonge. En weer speelt de veiligheid van de dijk een rol. Voor Water Natuurlijk staat die veiligheid voorop, maar nuancering is belangrijk en bomen zijn  meestal geen probleem voor de veiligheid.

Dijkveiligheid

Bomen kunnen omwaaien. Als zij omwaaien kunnen ze een grote kluit grond uit de dijk trekken. De dijk raakt dan beschadigd en moet worden hersteld met een erosiebestendige grasmat.

Een zomerstorm vorige jaar bij de Zuiderlandsezeedijk, Oude-Tonge zorgde voor nogal wat beschadigingen. Bomen braken af, tordeerden, werden gespleten of anderszins zwaar beschadigd, maar ze zijn niet omgewaaid (ontworteld). De schade aan de grasmat op de dijk ontstond pas toen, na de kap, het wortelgestel van de gekapte bomen werd weggefreesd.

Er is wel een goede methode om het risico voor de veiligheid te onderzoeken. Voor bestaande boomrijen is dat ook nodig. Voor nieuwe aanplant kun men kiezen voor knotbomen en daarmee risico’s uitsluiten.

Knotbomen

Knotbomen blijven door het gevoerde beheer laag en waaien nooit om. Vaak worden wilgen gebruikt maar ook andere boomsoorten zijn geschikt om te worden geknot. Dit soort bomen kunnen een belangrijk rol spelen bij het herstel van biodiversiteit.

En, er zijn geen problemen voor de veiligheid. In het hoogheemraadschap Rijnland is het al toegestaan om bomen langs waterkeringen te planten. Hierbij is een maximum hoogte van 5 meter toegestaan. Als de boom hoger  wordt dan wordt hij door te snoeien of knotten kleiner gemaakt.

Bijkomend voordeel is dat een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van het klimaatprobleem. De bomen nemen CO2 op en het hout dat iedere 3 of 4 jaar wordt geoogst kan nuttig worden gebruikt voor allerlei doeleinden.

Schaduwwerking

Akkerbouwers hebben nogal eens de terechte klacht dat er door schaduwwerking productieverlies optreedt en dat afgewaaide takken overlast geven op de akkers. Bij knotbomen is daar niet of nauwelijks last van. Bij hoog opgroeiende bomen kan dat goed worden geregeld.

Dat kan door bijvoorbeeld een natuurstrook aan te leggen op het gedeelte waar de schaduw valt en hier een redelijke vergoeding voor te geven. Hiermee helpen we insecten en akkervogels zoals de patrijs en heeft de boer geen financiële nadelen.

schaduwwerking
Meer bomen

Water Natuurlijk zet zich in voor herplant aan de Zuiderlandsezeedijk en pleit zowel bij het waterschap als bij de gemeenten in de Hollandse delta voor de aanplant van meer (knot)bomen. Langs dijken is daar voldoende ruimte voor.

Joost Kievit MSc

Informatie:

 

Binnenmaas schoner door omleiding vuil water

29 juni 2020

 

Afgelopen week stelde de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om de Binnenmaas schoner te maken. Feitelijk gaat het om het realiseren van een omleidingsroute voor het vuile water uit de Sint Anthoniepolder. De fracties Water Natuurlijk en Natuur waren kritisch over het voorstel en wilden het probleem liever bij de bron aanpakken ofwel de waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder verbeteren.

Kader Richtlijn Water

De Binnenmaas valt onder de Kader Richtlijn Water. Dat betekent dat de waterkwaliteit moet voldoen aan  Europese normen. Het water van de Binnenmaas voldoet niet aan de minimale eisen. Met name het teveel aan voedingsstoffen voor planten zorgt dat ervoor dat sommige plantensoorten explosief groeien en dit problemen veroorzaken. Blauwalg is daar een voorbeeld van.

Het overtollige water dat uit de omringende polders via de Binnenmaas wordt afgevoerd naar de Oude Maas is een belangrijke bron voor de vervuiling met voedingsstoffen,  zoals bijvoorbeeld stikstof. De Sint Anthoniepolder is een polder die water afvoert naar de Binnenmaas.

Omleidingsroute

Het water uit de Sint Anthoniepolder is dus te vuil voor de Binnenmaas. Het besluit leidt ertoe dat de afwatering van de polder in de toekomst gaat lopen via het Oude Land van Strijen richting het Hollands Diep. Het komt erop neer dat de vervuiling via een andere route naar zee wordt vervoerd.

Dat roept uiteraard vragen op. Waarom pakken we bron niet aan en gaan we niet werken aan de waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder? Dat is toch de taak van het waterschap? Volgens heemraad Van Driel is dat onbegonnen werk. Hij lijkt dus het hoofd in de schoot te leggen en uit te stralen dat het waterschap niet in staat is om voor een redelijke waterkwaliteit in die polder te zorgen.

Wat zijn de gevolgen van al die voedingsstoffen in het Oudeland van Strijen en de Strijense haven? Er zouden nauwelijks negatieve effecten zijn, aldus de heemraad. Het is vreemd dat het stoppen van de toevoer naar de Binnenmaas daar grote positieve effecten heeft en de afvoer naar elders geen negatieve effecten.

Waterkwaliteit overal belangrijk

Natuurlijk moet er aan de slechte waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder worden gewerkt vinden de fracties Natuur en Water Natuurlijk. Ook al gelden in die polder geen Europese normen. Er is ook een forse wateropgave. Er moet meer open water komen om extreme buien te kunnen opvangen. Beide problemen kunnen in combinatie met elkaar worden aangepakt, maar het begint met een heldere analyse van waar de verontreiniging vandaan komt.

Joost Kievit MSc

 

 

Herplant Zuiderlandsezeedijk?

27 juni 2020

Vorige zomer raakte aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge een aantal bomen zwaar beschadigd bij een storm. Het waterschap kapte daarop de hele rij van 120 overwegend gezonde populieren. In februari diende Water Natuurlijk een motie in voor herplant van die gekapte bomen. Deze motie werd door de Verenigde Vergadering afgewezen. Nieuwe feiten waren de aanleiding om deze week met een nieuwe motie te komen.

Zomerstorm

Een hevige storm trok vorige zomer een spoor van vernieling langs Oude-Tonge. Enkele tientallen bomen aan de Zuiderlandsezeedijk raakten hierdoor beschadigd. Het waterschap Hollandse Delta berichtte aanvankelijk dat zoveel mogelijk bomen zouden worden gespaard. Kort daarna werd besloten om de hele rij te kappen. Wel zou er herplant plaats vinden aldus een mededeling van de dorpsraad Oude-Tonge. Dat gebeurde echter niet. In februari van dit jaar diende Water Natuurlijk een motie in, in de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta. De meerderheid was tegen en de motie werd verworpen.

Nieuwe feiten

Belangrijke reden voor een aantal partijen om tegen de motie te stemmen was een mededeling van heemraad Van Nes. Herplant zou in strijd zijn met een in 2014 vastgesteld uitsterfbeleid voor bomen langs de waterkering.

Dit beleid betrof de ‘Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014’. Hierin is echter een uitzondering opgenomen voor bomenrijen met een zekere landschappelijk, natuur- en cultuurwaarde.  Er was al eerder gebruik gemaakt van deze uitzondering voor een bomenrij van dezelfde soort, leeftijd en meer oostelijk gelegen langs het Volkerak. Het vastgesteld beleid biedt dus de ruimte om nieuwe bomen te planten.

Verder heeft het college van dijkgraaf en heemraden recent een ‘handelingskader groen’ vastgesteld. Dit vooruitlopend op het nieuwe groen beleid. In het kader is opgenomen dat er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt teruggeplant.

Nieuwe motie

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om nieuwe bomen te planten, vanwege het belangen voor het landschap, de biodiversiteit en de opname van CO2, net zo als het herstellen van de vliegroute voor vleermuizen is ter plekke. Op 24 juni diende onze fractievoorzitter de nieuwe motie in.

Heemraad Van Nes bepleitte uitstel. Er moest meer duidelijkheid komen over de dijk- en en verkeersveiligheid. De meeste partijen vonden de motie sympathiek, maar hadden geen bezwaar tegen een kort uitstel. De fractie Gebouwd (vertegenwoordiging van het bedrijfsleven) gaf aan de motie vermoedelijk niet te kunnen ondersteunen en de fractie Ongebouwd, (vertegenwoordiging van de landbouw) vond dat er al genoeg bomen waren geplant. Gesteld werd: “vleermuizen zijn enge dieren, die enge ziekten overbrengen”. Ook uit die hoek verwacht ik geen steun voor de motie.  Op 15 juli aanstaande moet het besluit vallen over de herplant aan de Zuiderlandsezeedijk.

Joost Kievit MSc

Cees Mesker met pensioen

22 juni 2020

De afgelopen 15 jaar heeft Cees Mesker gewerkt als beheerder van de natuurterreinen van Hoekschewaards Landschap. Hij gaat nu met pensioen, maar hij blijft actief. Onder andere als bestuurslid van Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Natuurmens in hart en nieren

Cees is vanaf zijn jongste jeugd actief in de natuurbescherming. Eerst in zijn geboortestreek de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en vanaf 1977 in de Hoeksche Waard. Met anderen bouwde hij Hoekschewaards Landschap uit tot de organisatie die het nu is, een sterke vereniging met veel expertise. Met het opleiden van honderden nieuwe mensen in de loop der jaren stond hij aan de wieg van veel werkgroepen op het gebied van monitoring en educatie.

Natuurbeheerder

Ongeveer 15 jaar geleden werd de afdeling  ‘natuurbeheer’ van Hoekschewaards Landschap geprofessionaliseerd. Cees werd de eerste betaalde beheerder. Voor die tijd was dat vrijwilligerswerk. Onder zijn leiding groeide het beheerde areaal van 30 naar ruim 200 hectare. Ook de kwaliteit van de terreinen groeide. Met name de terreinen langs kreken zijn ‘pareltjes’ geworden. Toen Cees begon waren wilde orchideeĂ«n zeldzaam in de Hoeksche Waard. In de krekennatuur groeien er nu vele duizenden van 7 verschillende soorten.

Bloemrijke graslanden stonden centraal in het werk van Cees. Op dat vlak heeft hij een enorme kennis en ervaring opgebouwd. De godfather van Nederlandse natuurbescherming Jac. P Thijsse noemde deze graslanden “de schatkamers van de Nederlandse flora”. Het boek ‘De Bonte Wei’ van Thijsse was dan ook meer dan op zijn plaats op zijn intiem afscheid van het betaalde werk.

Regio vertegenwoordiger

Cees heeft zijn opvolger Chiel Visser het afgelopen jaar ingewerkt. Chiel kan dus een vliegende start maken. Cees blijft actief als adviseur en vrijwilliger van Hoekschewaards Landschap en ook als bestuurslid van Water Natuurlijk Hollandse Delta. In het bestuur vertegenwoordigt hij de regio Hoeksche Waard. Wij hopen nog lang van zijn kennis en ervaring gebruik te kunnen maken en wensen hem, zijn vrouw Annemarie, de kinderen en kleinkinderen veel geluk toe bij het begin van deze nieuwe periode in zijn leven.

Joost Kievit MSc

Zie ook:  Hoekschewaards Landschap

orchidee
orchidee

Tuinen juist nu waterproof

19 juni 2020
Fractievoorzitter Anne Mollema heeft een aantal jaar geleden zijn tuin opnieuw ingericht. Tijdens de recente wolkbreuk bij hem in de wijk bleek dat die inrichting aan de verwachtingen voldeed. Voor hem een extra argument om ervoor te zorgen dat anderen een voorbeeld aan zijn tuin gaan nemen. Beelden vertellen hierbij het verhaal.  

Fractievoorzitter Anne Mollema heeft een aantal jaar geleden zijn tuin opnieuw ingericht. Tijdens de recente wolkbreuk bij hem in de wijk bleek dat die inrichting aan de verwachtingen voldeed. Voor hem een extra argument om ervoor te zorgen dat anderen een voorbeeld aan zijn tuin gaan nemen. Beelden vertellen hierbij het verhaal.

 

Slootonderhoud: bron van vervuiling

16 juni 2020

De waterkwaliteit in het waterschap Hollandse Delta is slecht. Bijna nergens wordt voldaan aan de minimale eisen. Hoofdoorzaak is de grote hoeveelheid nutriënten, zoals stikstof in het water. Het op orde krijgen van de biologische kwaliteit is daardoor niet mogelijk. Een goed onderhoud van de watergangen kan helpen bij de oplossing van dit probleem.

Onderhoud

Sloten, kreken en boezems zijn onmisbaar om ons gebied leefbaar te houden. We leven onder zeespiegelniveau en dat betekent dat het gebied kunstmatig droog gehouden wordt. Het waterschap zorgt daar voor en de watergangen spelen een cruciale rol bij een aan- en afvoer van water. Watergangen hebben van nature de neiging om dicht te groeien. Om de doorstroming te garanderen is dus onderhoud nodig.

Dit onderhoud verstoort het planten- en dierenleven in het water. Het slib op de bodem wervelt op en de nutriënten die in het slib waren opgeslagen komen weer in het water. Verder is het gebruikelijk dat het waterschap het slootvuil in het talud laat storten. Dat komt na verloop van tijd vanzelf weer in de watergang terecht.

Keur

De keur is de verordening van het waterschap. Er staan wettelijke regels in waaraan burgers zich moeten houden. Die regels gaan ook over het onderhoud van watergangen. Zo moet het slootvuil uit de watergang worden verwijderd. Oevers maken deel uit van de watergang. Het deponeren van slootvuil op het oevertalud is dus in strijd met de keur.

De keur geldt niet voor het waterschap zelf, maar verwacht mag worden dat zij haar eigen regels in het belang van de waterkwaliteit wel respecteert.

Nieuwe contracten

Er wordt gewerkt aan nieuwe onderhoudscontracten.
Het is belangrijk bij het onderhoud rekening te houden met de waterkwaliteit.

  • Geen onderhoud uitvoeren waar weinig plantengroei is.
  • De bodem zo weinig mogelijk beroeren.
  • Slootvuil niet in het talud storten maar afvoeren.
  • Er zijn tal van verbeteringen mogelijk.

Het is de vraag of dit soort verbeteringen een plek krijgen in de overeenkomsten die hiervoor worden afgesloten. Reden voor fractie Natuur om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Joost Kievit MSc

Publiciteit

Vismigratie blijvend op agenda

11 juni 2020

In de vorige bestuursperiode van het waterschap Hollandse Delta had vismigratie geen enkele prioriteit. Dit terwijl het watersysteem enkele duizenden knelpunten kent en migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterdieren cruciaal zijn. Daarbij is het gewoon onderdeel van de zorg voor waterkwaliteit. Aanhoudende vragen van Water Natuurlijk en de fractie Natuur brachten hierin verandering. Nu staat het onderwerp blijvend op de agenda.

Driedoornige stekelbaars, foto R.Grimm
Belang voor vissen

Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen o.a. paai-,  opgroei-, foerageer en overwinteringsgebieden. Deze vistrek heeft te maken met de verschillende fasen in de levenscyclus van een soort. Voor sommige soorten zoals de paling is dit een absolute voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. Voor andere vissen is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal om ook op langere termijn te kunnen overleven dus.

Aanpassing gemalen

Gemalen dienen de waterbeheersing in onze polders. Ze zijn nodig om droge voeten te houden. Ze vormen vaak de verbinding tussen het polderwater en de rivieren. Het zijn ook obstakels voor trekkende vissen die niet zelden de dood vinden in de pompen van een gemaal. Met technische maatregelen kan dit worden voorkomen en dat gebeurt nu. Bij de vervanging van het vijzelgemaal Pietermankerk in Zwijndrecht worden visvriendelijke pompen geĂŻnstalleerd. Ook het nieuw te bouwen gemaal Oudenhoorn wordt voor vis passeerbaar.

Vismigratieplan

In de Kaderbrief wordt in hoofdlijnen geschetst wat voor het waterschap de speerpunten zijn voor 2021. Hierin is te lezen dat er een vismigratieplan wordt opgesteld en dat de maatregelen hieruit worden opgenomen in het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van een visbeleid. Waterkwaliteit heeft voor Water Natuurlijk een hoge prioriteit en vismigratie is daarvan een wezenlijk onderdeel. We houden de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

Bescherm boomrijen beter

2 juni 2020

Water Natuurlijk Hollandse Delta pleit voor een betere bescherming van boomrijen en extra aanplant van bomen als klimaatmaatregel. In een brief wordt aan de 13 gemeenten in het waterschap gevraagd zich hiervoor in te zetten. Eerder al werd het waterschap Hollandse Delta geadviseerd dit te doen. Uit de acties van Water Natuurlijk voor een beter boombeheer kwam de noodzaak hiertoe naar voren.

Sommige bomen zijn vogelvrij

Rijen populieren en wilgen langs wegen en watergangen kunnen vaak zonder meer worden gekapt. Ze worden juridisch niet of nauwelijks beschermd. Dat is onterecht vindt Water Natuurlijk. De bomen zijn op zichzelf al waardevol, maar in een rij vormen ze een belangrijke ecologische verbinding voor insecten, vogels en vleermuizen. Bij kap van een rij wordt deze verbinding vernietigd. Het is dan ook van belang om de rij duurzaam in stand te houden en langjarige plannen te maken voor de vervanging van individuele bomen in de rij.

De afgelopen jaren zijn veel van dergelijke boomrijen verdwenen uit het gebied van de Hollandse Delta. Zo werd vorige zomer nog een rij van 120 populieren gekapt bij Oude-Tonge. Uit een door WN georganiseerde petitie en een enquĂŞte kwam naar voren dat velen zich betrokken voelen bij bomen en boomrijen voor natuur en landschap en zij dit zeer waardevol vinden. Gemeenten wordt dan ook gevraagd om een betere bescherming hiervan.

Extra aanplant bomen

Extra bomen planten helpt bij de aanpak van het klimaatprobleem. Bomen nemen CO2 op en leggen dit voor langere tijd vast in hun stam en takken. Water Natuurlijk pleit dan ook voor meer bomen.

Met name langs dijkwegen waar de afgelopen decennia heel veel boomrijen zijn verdwenen is ruimte voor extra aanplant. Als hier wordt gekozen voor knotbomen dan hoeft dat geen probleem te zijn voor de veiligheid van dijken en er ontstaat een stroom van duurzame biomassa, omdat het takhout van deze bomen iedere 3 tot 4 jaar kan worden geoogst.

Water Natuurlijk vraagt de gemeenten zich in samenwerking met het waterschap en de lokale natuur- en landschapsorganisaties in te zetten voor extra aanplant.

Joost Kievit MSc

Peilbesluit Kilhaven vastgesteld

10 mei 2020

Het peilbesluit Kilhaven voor de Kop van Goeree is afgelopen week vastgesteld. Een amendement voor uitstel van Water Natuurlijk Hollandse Delta werd verworpen. Toch is er resultaat te melden. Het waterschap Hollandse Delta gaat werken aan waterkwaliteit en verdrogingsproblemen in overleg met onder andere de Groene Raad.

Peilschaal
peilschaal
Problemen

De Kop van Goerree kent grote problemen. De waterkwaliteit is zeer slecht. Grote concentraties stikstof en fosfaat uit de landbouw zorgen ervoor dat bij lange na niet aan minimale eisen wordt voldaan. Het gebied heeft ook last van verdroging. Hier lijdt de natuur onder en de boeren hebben te weinig water om hun gewassen te kunnen beregenen. Verder zijn er problemen met zoute kwel. Met een peilbesluit kunnen dit soort problemen worden aangepakt. Dit kan door bijvoorbeeld een hoger peil vast te stellen. Dat gebeurde niet en Water Natuurlijk was het daar niet mee eens.

Gebiedspartijen

De stelling van de heemraad en diverse partijen in de Verenigde Vergadering was dat natuurorganisaties en landbouwers geen bezwaren hadden geuit en dus iedereen wel tevreden zou zijn. Na contact met deze organisaties bleek dat toch wat anders te liggen. De Groene Raad Goeree-Overflakkee (het samenwerkingsverband van Natuurmonument, Zuid-Hollands Landschap, stichting Duinbehoud en de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee) had concrete ideeën over hoe de problemen in het gebied kunnen worden aangepakt. Dit was ook in overleggen met het waterschap kenbaar gemaakt. Het peilbesluit is cruciaal om hieraan invulling te geven. Ook boeren in het gebied waren bezig met oplossingen voor het watertekort. De Groene Raad zond de brief aan de Verenigde Vergadering om dit opnieuw aan te kaarten.

Amendement

Water Natuurlijk diende een amendement in om de vaststelling van het peilbesluit uit te stellen en in  overleg te gaan met de gebiedspartijen om met oplossingen te komen op het punt van waterkwaliteit en verdroging. Dit amendement kreeg geen meerderheid. Het voorgestelde peilbesluit werd vastgesteld. Wel werd de nadrukkelijke toezegging gedaan door de heemraad om te gaan werken aan verbeteringen. Er komt overleg met betrokken partijen met als doel binnen een jaar een nieuw peilbesluit voor te leggen voor delen van het gebied. Dit om waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid te verbeteren. Water Natuurlijk zal er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.

Joost Kievit MSc

Jaarlijkse kaalslag in bermen van start

6 mei 2020

Klepelmaaier maait alles weg.

Het waterschap Hollandse Delta is begonnen met het zogenaamde veiligheidsmaaien van de bermen. Op 3.200 kilometer berm wordt een strook van 1,5 meter gemaaid. Water Natuurlijk vindt dat onnodig, slecht voor biodiversiteit en verspilling van belastinggeld. Een eerder advies van ons om het veiligheidsmaaien te beperken werd door het college in de wind geslagen.

Advies Water Natuurlijk

Vorig jaar adviseerde Water Natuurlijk om de vroege maaibeurt van alle bermen af te schaffen en dit te beperken tot waar het uitzicht op kruisend verkeer in het geding is. Het uitgespaarde geld zou dan besteed kunnen worden aan een meer op biodiversiteit gericht beheer van de bermen.

De reden voor dit advies was het nadeel voor biodiversiteit. Bloeiende planten sneuvelen waardoor een voedselbron voor bestuivende insecten wegvalt. Insecten, spinnen en andere dieren die zich voortplanten zetten vaak eieren af op planten. Met de maaibeurt wordt in de gemaaide strook een generatie eieren, rupsen, poppen etc. vernietigd. Veelal wordt gewerkt met een klepelmaaier waarbij alles kapotgeslagen en vermalen wordt, waarna het maaisel ter plekke achterblijft.

Het maaisel composteert waardoor mineralen zoals stikstof ophopen in de bodem. Hierdoor gaan de leefomstandigheden voor graslandplanten, die in de bermen thuishoren, verloren. Het aantal bloeiende planten vermindert stelselmatig en ruigte met brandnetel en kleefkruid krijgt de overhand. Dit ten koste van de biodiversiteit. Verlies hiervan is een van de grootste problemen van deze tijd. Als waterschap zouden we zoveel mogelijk aan herstel van biodiversiteit moeten werken.

Rammelende argumentatie

Volgens het persbericht van het waterschap is nu de veiligheid in het geding vanwege de belemmering van het uitzicht. Natuurlijk geldt dat voor plekken bij kruisingen en onoverzichtelijke bochten maar toch zeker niet midden op een polderweg. Hoe zouden planten in de berm langs een rechte polderweg het uitzicht op tegemoetkomend verkeer moeten belemmeren?  Het al dan niet belemmerde uitzicht op de bieten aan de overkant van de sloot heeft niets met verkeersveiligheid van doen. Het is dan ook onzin om hiervoor 3.200 kilometer aan bermen extra vroeg te maaien. Later in het seizoen komt de maaimachine nog een paar keer langs.

Vorig jaar was, bij het afwijzen van het advies van Water Natuurlijk, het belangrijkste argument dat de berm ruimte moest bieden aan voertuigen die om wat voor reden dan ook van de rijbaan af zouden raken. Het maairegime moest hierop worden afgestemd. Dat roept natuurlijk de vraag op of iemand serieus denkt dat dit door wat langer gras wordt belemmerd. Uiteraard is het logisch dat je obstakels zoals bermplanken zichtbaar houdt, maar het overgrote deel van de 3.200 km berm is vrij van obstakels.

Het nut van vroeg maaien wordt niet onderbouwd door enig verkeersveiligheidsonderzoek. Er zijn juist wel onderzoeken waaruit naar voren komt dat een hogere begroeiing een snelheid remmend effect heeft. Dus de verkeersveiligheid bevordert.

Maaien, minder en beter

Het veiligheidsmaaien pakt nogal eens erg ruim uit. Er wordt veel breder dan 1,5 meter gemaaid, hele dijktaluds worden meegenomen en soms moeten ook mooie bloemdijken het ontgelden. Onnodige en ongewenst vindt Water Natuurlijk en zij roept het waterschap op om het veiligheidsmaaien te beperken tot plekken waar de veiligheid echt in het geding is en het vrijgekomen budget te besteden aan een bermbeheer gericht op herstel van biodiversiteit. Dat is ook in ons gebied hard nodig.

Joost Kievit MSc

 

 

12345678