Waterkwaliteit onvoldoende

12 juli 2019

Het waterschap Hollandse Delta presteert slecht als het gaat om de waterkwaliteit. Het water voldoet niet aan de chemische en ecologische normen. De kwaliteit gaat zelfs achteruit. Geplande maatregelen worden niet uitgevoerd. Water Natuurlijk dringt aan op extra inzet.

Watersystemen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de meeste wateren binnen de waterkerende dijken. Het gaat om een grote variatie aan wateren zoals sloten, vaarten, kreken, kanalen, oude rivierarmen, meren etc. In totaal ruim 7.000 km aan watergangen waarvoor kwaliteitseisen gelden.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over alle wateren. De kwaliteit mag nergens achteruitgaan schrijft de richtlijn voor. De maatregelen voor verbetering zijn gericht op de grote wateren, KRW-waterlichamen. In de Hollandse Delta liggen 41 van deze waterlichamen. Er zijn normen voor de chemische kwaliteit van het water. Dan gaat het om de concentratie van  bijv. stikstof of fosfaat. Ook de ecologische gezondheid is een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten en waterdieren.

Waterwerken 2017-2018

Recent heeft het waterschap de rapportage Waterwerken over o.a. de waterkwaliteit uitgebracht. Het resultaat is bedroevend. Geen enkel KRW-waterlichaam voldoet nog aan de normen. In 17 wateren is de kwaliteit zelfs achteruit gegaan. Van de overige voldoet meer dan de helft niet eens aan de vereiste basiskwaliteit. In 2015 dienden de grotere wateren aan die doelen te voldoen. Dat is bij lange na niet gerealiseerd. Er is uitstel tot 2021 en in het uiterste geval tot 2027. Met deze voortgang gaan we ook dat niet halen.

KRW-maatregelen

Om aan de Europese normen te gaan voldoen heeft het waterschap in het verleden maatregelen bedacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen voor vissen, aanpassing van het peilbeheer, verbinding van polders etc. De voortgang van de uitvoering van deze maatregelen stagneert al jaren. Een realisatiegraad van minder dan 50% van de geplande projecten was normaal.  Een dieptepunt was 2018. Toen zouden 32 KRW-maatregelen worden uitgevoerd. Uit de recente rapportage bleek dat er slechts één was gerealiseerd. Voor Water Natuurlijk is dat absoluut niet acceptabel.

Gele Plomp
Gele Plomp
Prioriteit

De meeste partijen in het waterschapsbestuur besteden niet veel aandacht aan het volledig falen van Hollandse Delta bij de zorg voor schoon water. Zij vinden het vooral belangrijk dat er geen financiële tekorten zijn. Voor Water Natuurlijk ligt dat anders. Schoon water is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezond watersysteem, een gevarieerde waternatuur en een goede visstand.

Onze fractievoorzitter Anne Mollema heeft daarom in de laatste Verenigde Vergadering met klem aangedrongen op een hogere prioriteit. De opgelopen achterstand moeten in beeld worden gebracht en er moet een inhaalslag komen. De verantwoordelijk heemraad beloofde met voorstellen te komen.

Joost Kievit MSc

Motoren op smalle dijkweggetjes, geen goede combinatie

7 juli 2019

Op een slecht moment had het dagelijks bestuur van Hollandse Delta besloten dat het verbod voor motoren op de smalle dijkweg in de buurtschap Biert (eiland Putten, gemeente Nissewaarde) niet langer zou hoeven te gelden. Niet alleen het buurtschap liep daartegen te hoop, ook in de gemeenteraad van Nissewaarde en via lokale publiciteit heeft onze vorige fractievoorzitter Ellen Slagter er alles aan gedaan dit besluit ongedaan te maken. In de Verenigde Vergadering van HD zelf hebben we ook stevig druk gezet. Wij prijzen ons gelukkig dat de nieuwe heemraad Van Nes, verantwoordelijk voor het wegenbeheer, de moed heeft dit onzalige besluit weer terug te draaien. Daardoor blijft het buurtschap leefbaar en de dijkweg goed bruikbaar voor fietsers en wandelaars.

Bronnen
  • AD Voorne-Putten, 28 juni 2019 Motoren mogen toch niet meer in weekend door Biert

Eindelijk dijken toegankelijk voor wandelaars?

6 juli 2019

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft dezer dagen besloten het gesprek te openen met de Stichting Te Voet (en daarmee met Wandelnet.NL) om te bekijken waar wandelen op de dijken en kades van het waterschap mogelijk is. De fractie van Water Natuurlijk had daarop aangedrongen, het dagelijks bestuur heeft nu positief gereageerd. We houden de vinger aan de pols of het ook echt gaat lukken! Het waterschap beheert immers vele voor ‘groen’ wandelen heel geschikte (slaper)dijken en kades tussen polders, zodat iedereen van het landschap kan genieten.

Bomen moeten blijven

29 juni 2019

Bomen zijn van groot belang voor mens, natuur, klimaat en landschap vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta. Een overheid als het waterschap moet zwaarwegende en onweerweerlegbare argumenten om tot kap over te gaan. Met een artikel van begin mei in het Eilandennieuws werd het voornemen van het waterschap Hollandse Delta om 1139 populieren te kappen langs het Volkerak bij Ooltgensplaat opnieuw aan de orde gesteld. Water Natuurlijk vindt dat de bomen moeten blijven staan en stelde hierover schriftelijke vragen aan het College van dijkgraaf en heemraden.

Vitaliteit bomen

De bomen zijn 60 jaar, oud en versleten en in een slechte staat zijn, volgens het waterschap. Terwijl het juist gaat om populieren van een soort die juist goed bestand zijn tegen zeewind en niet snel afbreken. Dit is ook de reden dat ze veel zijn geplant in de kustgebieden.

Populieren staan niet bekend om hun lange levensduur, maar met 60 jaar zijn ze nog in de kracht van hun leven. Bekend is dat een leeftijd van 100 jaar niet bijzonder is. Enkele door Water Natuurlijk geraadpleegde deskundigen onderschrijven dit. In Nederland komen exemplaren voor van 120 tot 150 jaar. Elders in Europa staan exemplaren van 200 tot 300 jaar.

Water Natuur Hollandse Delta heeft de bomen samen met mensen van de vereniging Natuur en Landschap bescherming Goeree-Overflakkee bekeken. De bomen zien er  vitaal uit en vertonen nauwelijks sporen van afgebroken takken. De laatste storm heeft ook nauwelijks schade opgeleverd. Het leeftijdsargument voor de kap lijkt daarmee niet op feiten te zijn gebaseerd. Water Natuurlijk heeft gevraagd aan het waterschap om dit argument te onderbouwen.

Gevaar letselschade

Gelet op de standplaats van de bomen is er nauwelijks risico op schade of letsel. Zij staan aan de binnenkant, onderaan het talud van de waterkerende dijk. Ze staan niet langs een weg. Boven op de dijk loopt een toeristisch fietspad. De heersende windrichting is van het fietspad af. Het risico dat een eventueel afbrekende tak op dat fietspad terecht komt is te verwaarlozen.

Uiteraard kan een boom omwaaien en breken er bij zware storm wel eens takken af. Deze komen dan terecht op het grasland onder de bomen of op de aanliggende akkers. Dit leidt tot enige overlast voor de grondgebruikers en mogelijk lichte schade aan het gewas. Afspraken met hen over het opruimen van het hout kan de acceptatie verhogen.

Het argument ‘gevaar voor ongevallen door afvallende takken’ lijkt niet relevant en doet de geloofwaardigheid van het waterschap geen goed. Ook op dit punt vraag Water Natuurlijk opheldering.

Dijkveiligheid

De veiligheid van onze dijken is van het allergrootste belang. Soms moeten bomen voor dit belang wijken. Hier is dat niet het geval. Het waterschap meldt expliciet dat dijkveiligheid niet de reden voor de kap.

Tegelijkertijd wordt gesteld dat vanwege die veiligheid geen bomen mogen worden teruggeplant aan deze dijk. Bij het omwaaien van een boom kan door het wortelgestel een gat in de dijk worden getrokken. Dit lijkt tegenstrijdig, waardoor niet helemaal duidelijk is of de veiligheid van de dijk een argument is.

Weliswaar geldt een uitsterfbeleid voor bomen langs waterkeringen. In dit geval kan een uitzonderingsbepaling van toepassing zijn vanwege de grote landschappelijke en natuurlijke waarde van de bomenrij. Ook hierover wordt opheldering gevraagd.

Belangen

Bomen zijn van groot belang voor mens, natuur, klimaat en landschap. Steeds meer mensen zijn daarvan overtuigd. De weerstand tegen grootschalige kap van bomen groeit snel. Een overheid die een dergelijke kap overweegt, moet zwaarwegende en onweerlegbare argumenten hebben om dat te doen. De andere belangen moeten ook worden meegewogen.

Hieronder zijn enkele van deze belangen geschetst.

Landschap

Beeldbepalend is de betreffende rij populieren van ongeveer 4 kilometer. Het vormt een coulissenlandschap van formaat met aan de ene kant het water van het Volkerak en aan de andere kant het cultuurlandschap van de akkers van Goeree-Overflakkee. Een scheidslijn tussen twee totaal verschillende landschappen.

Vanaf grote afstanden en vanuit alle richtingen bepaalt deze rij populieren het beeld. Mensen waarderen dit, vinden dit ook vanzelfsprekend. Plotselinge kaalslag zal tot veel frustratie leiden. Het belang van dit landschapsbeeld is de afgelopen jaren juist toegenomen vanwege de vele windmolens die in de omgeving zijn geplaatst. Bij het wegvallen van de bomenrij neemt de dominantie van die molens in het landschap toe.  Het toeristische fietspad op de dijk verhoogt de belevingswaarde van de bomenrij.

Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit behoort nu met klimaatverandering tot de grootste problemen. Het is ieders verantwoordelijkheid om te werken aan herstel. Dat geldt zeker voor een overheid als het waterschap. Bij de afweging of tot kap moet worden overgegaan is aandacht voor biodiversiteit noodzakelijk.

In de eerste plaats gaat het om bomen als voedselbron voor dieren. De ene boom is de andere niet. Sommige boomsoorten voorzien extreem veel diersoorten van voedsel, andere zijn bijna steriel. Onderzoek in Groot-Brittannië  naar het voorkomen van herbivore (planteneters) insecten en mijten op bomen geeft hierin inzicht. De wilg scoort met 450 soorten het hoogst terwijl bijvoorbeeld de acacia  met 2 soorten zo goed als steriel is. Op populieren zijn 189 soorten insecten en mijten waargenomen. Deze boomsoort is dus erg waardevol voor de biodiversiteit. Planteneters zijn weer voedsel voor andere insecten, vogels en zoogdieren. Zo vormen de populieren de basis voor een belangrijk ecologisch systeem wat bij kap in zijn geheel wordt vernietigd.

‘Hoe ouder hoe beter’, geldt voor bomen als het om biodiversiteit gaat. De aanvankelijk gladde stam van populieren gaat diepe groeven vertonen. Dat levert tal van mogelijkheden op voor allerlei dieren als schuilgelegenheid. Er ontstaan holtes waarvan diverse vogels hun nest maken. De bomenrij wordt ook gebruikt door vleermuizen als onderkomen en als oriëntatiepunt tijdens het vliegen.

Klimaat

Bomen hebben in hun leven heel veel CO2 opgenomen en vastgelegd in de stam en de takken. Bij kap komt dit vrij. Dit levert daarmee een bijdrage aan de klimaatverandering. Natuurlijk kan het hout gebruikt worden om energie op te wekken. Er kan echter zeker niet worden gesproken van een duurzame toepassing, omdat de bomen immers verloren gaan.

Wandelen over de dijken

19 juni 2019

Veel buitengebied en dijken is van grote waarde voor de recreatie. Een van de meest gewaardeerde wijzen is het wandelen over de onverharde dijken.

Dat wandelen over die dijken is helaas niet overal toegestaan. Daarom is het nodig dat het waterschap de door haar verpachte dijken open laat stellen voor wandelaars.

Water Natuurlijk ondersteunt realisering van deze duurzame nieuwe recreatiemogelijkheden immers van harte. Zij wil dat dit beleid wordt opgenomen in het raadsbrede programma dat nu wordt opgesteld over het multifunctioneel gebruik van dijken.

In nieuwe contracten voor de verpachting van de dijken moet dit worden opgenomen. Ook bestaande contracten zouden moeten worden aangepast.

Dordrecht

Alleen al op het eiland gaat het om paden langs het Zuid-Maartensgat, de Elzen,  de Tongplaat, de Nieuwe Merwede en de kade langs het Wantij tussen de Kop van ’t Land en de spoorbrug naar de Merwelanden.

Het kan ook leiden tot het aantrekkelijker maken van het Floris V- pad dat over het eiland gaat.

Informatie

Wandelnet

te Voet

 

 

Mollen in de media

15 juni 2019

Aan het advies van Water Natuurlijk om te stoppen met het bestrijden van mollen in de dijken werd door diverse kranten aandacht besteed. Zo kreeg het in het Eilanden Nieuws een hele pagina toebedeeld. Aandacht is er, nu nog resultaat.

Argumenten

De argumenten van Water Natuurlijk lijken onweerlegbaar. Het graafwerk van de mollen maakt de dijken niet onveilig. Dit wordt onderbouwd door een onderzoek van Deltares.  Deze instelling doet veel onderzoek naar waterveiligheid. Voor richtlijnen over waterveiligheid van het Rijk maakt de minister gebruik van hun onderzoeken. Duidelijk is dat mollenbestrijding niet bijdraagt aan de veiligheid.

Het is nutteloos omdat, bij de aanvang van het voor dijken kwetsbare seizoen, er weer net zoveel mollen zijn als vóór de vangactie. Nieuwe aanwas van mollen zorgt in de zomer namelijk voor het opvullen van de vrij gekomen territoria.

Weggegooid geld

Bestrijding van mollen veroorzaakt onnodig dierenleed, is slecht voor biodiversiteit en het is ook weggegooid geld. Er kan dus een dubbelslag worden gemaakt voor biodiversiteit. Stoppen is positief en het vrijkomende geld kan worden gebruikt voor meer biodiversiteit op dijken.

Verenigde Vergadering

In de laatste Algemene Vergadering heeft Water Natuurlijk het schriftelijk advies om te stoppen verdedigd, maar het College van Dijkgraaf en Heemraden en de overige leden van de vergadering waren nog niet overtuigd. Mollenbestrijding moet echter stoppen en herstel van biodiversiteit moet prioriteit krijgen. Goede argumenten en aandacht voor het probleem helpen hierbij. We gaan nu verder totdat iedereen is overtuigd.

Joost Kievit MSc

Veiligheidsmaaien vernietigt biodiversiteit

2 juni 2019

Met een persbericht van 2 mei kondigde het waterschap Hollandse Delta het ‘veiligheidsmaaien’ aan. Ruim 3.000 kilometer wegberm is vervolgens gemaaid. Dit is slecht voor biodiversiteit en Water Natuurlijk vindt dat het anders moet en jkan.

Veiligheid

Het verkeer moet een veilig gebruik van de wegen kunnen maken. Dat is belangrijk en daar is geen discussie over. Het is onnodig om daarvoor alle bermen van de polderwegen over de hele lengte zo vroeg te maaien. Voor de verkeersveiligheid volstaat het om zichthoeken te maaien als het uitzicht belemmerd wordt en verkeerstekens vrij te maaien als deze dreigen onder te groeien. Meer maaien betekent onnodig geld uitgeven en het is slecht voor de natuur.

 

dood in de bern.
dood in de bern.
Slecht voor insecten

Het maaiwerk wordt gedaan met klepelmaaiers. Deze machines vermalen het plantenmateriaal en alle insecten, eieren, poppen, rupsen en andere diertjes die op de planten zitten worden mee vermalen. Het wordt dan zo goed als onmogelijk voor insecten om zich in de berm voort te planten. Dit terwijl we juist alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat nog meer insecten uitsterven. En, het maaiwerk blijft niet beperkt tot de aangekondigde 1,5 meter. Vaak worden veel bredere stroken en hele dijktaluds meegenomen.

Strafbaar?

Het is maar zeer de vraag of Flora en Faunawet niet wordt overtreden volgens de Gedragscode Flora- en Faunawet voor de waterschappen. Als volgens de regels van die code wordt gewerkt, dan voldoet het waterschap aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van die wet. Zonder die gedragscode moet ontheffing zijn verleend.

Over het maaien vermeldt de gedragscode:

in laatste instantie zullen maaiwerkzaamheden tussen 15 maart en 1 juni alleen plaatsvinden als dat, gezien de primaire waterschapstaken, niet anders kan en met de nodige voorzorg. Bijvoorbeeld, een vroege maaibeurt kan noodzakelijk zijn om de watergang bereikbaar te houden voor latere schoningswerk-zaamheden. De voorzorgsmaatregelen worden, met het oog op controle door handhavende instanties, goed gedocumenteerd.

Voor deze periode geldt dus een nee, tenzij. Het normale maaiwerk kan pas na 15 juli, aldus de code.

Herstel biodiversiteit

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat de bermen ook moeten worden ingezet om te werken aan herstel van biodiversiteit. Het veiligheidsmaaien kan zelfs met 95% worden verminderd. Het vrijkomende budget kan worden besteed aan uitbreiding van het ecologisch bermbeheer. Onze fractievoorzitter A.Mollema heeft hierover in de Verenigde Vergadering van 29 mei jl. vragen gesteld. De heemraad meldde dat hierover besloten zal worden bij de behandeling van het Groenbeleidsplan. Veranderingen kunnen echter dan nog wel 2 jaar duren. Water Natuurlijk wil dit versnellen.

Joost Kievit MSc.

dood in de bern.
dood in de bern.

Roundup in de ban

24 mei 2019

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil al jaren het gebruik van Roundup door het waterschap uitbannen. Het werd zelfs nog gebruikt om stobben van omgezaagde bomen in te smeren. Tot voor kort echter zonder het gewenste resultaat.

Slecht voor het milieu

Roundup met de werkzame stof glyfosaat is slecht voor het milieu. Het waterleven lijdt eronder. Het komt al voor in ons drinkwater en het is waarschijnlijk kankerverwekkend. Alle reden om te stoppen met het gebruik vindt Water Natuurlijk.

Motie niet nodig

In de commissie Water van 13 mei ’19 stelde de fractievoorzitter van Water Natuurlijk, Anne Mollema Roundup opnieuw aan de orde. Hij kondigde aan zo nodig een motie in te dienen in de komende Verenigde Vergadering. Dit bleek niet nodig want in een schriftelijke reactie gaf het College van Dijkgraaf en Heemraden aan geen Roundup meer te gebruiken. Een mooi resultaat en een hoopgevend signaal. Kennelijk neemt het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap ons en de kwaliteit van onze leefomgeving serieus.

Meer biodiversiteit en geen mollenbestrijding

20 mei 2019

Water Natuurlijk Hollandse Delta adviseert het College van Dijkgraaf en Heemraden te stoppen met de bestrijding van mollen op de waterkerende dijken. Onderzoek toont immers aan dat de bestrijding niet nodig is voor de veiligheid, dat het zinloos is. Water Natuurlijk vindt het niet verantwoord door te gaan met het onnodig doden van dieren. Het geld dat hieraan wordt uitgegeven kan beter worden besteed.

Mollenbestrijding

Het waterschap Hollandse Delta beheert zo’n 800 kilometer waterkerende dijken op het Eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, IJsselmonde en de Hoeksche Waard. In april is de jaarlijkse campagne tegen de mol weer uitgevoerd. Hierbij worden zij op alle dijken in het gebied met klemmen weggevangen. De klemmen worden in de mollengangen geplaatst. Op hun zoektocht naar voedsel worden de dieren gedood.
Voor het waterschap geldt als motivatie dat de populaties op dijken op een aanvaardbaar niveau moeten worden gehouden en dat het noodzakelijk is voor de veiligheid van de dijken.

Vraag van kiezer

Een vraag van een inwoner was voor Water Natuurlijk Hollandse Delta de aanleiding om zich te verdiepen in de mol en de bestrijding hiervan. Dit werd gedaan in nauwe samenwerking met de werkgroep Zoogdieren van Hoekschewaards Landschap en de landelijke Zoogdiervereniging. Belangrijkste vragen hierbij waren: ‘is bestrijding zinvol’, met andere woorden kun je hiermee het aantal mollen reguleren op het gewenste niveau en ‘is het noodzakelijk’, ofwel levert het gegraaf van de dieren inderdaad een risico op voor de veiligheid van de dijken.

Is bestrijding van mollen zinvol?

Voor het antwoord op deze vraag, moet worden gekeken naar het gedrag van de mol. Boven de grond heeft zij tal van natuurlijke vijanden. Bijvoorbeeld de buizerd, blauwe reiger, wezel, hermelijn en vos. Onder de grond heeft de mol geen natuurlijke vijanden dan alleen zijn soortgenoten. Buiten de voortplantingstijd verdragen ze elkaar niet. Als een mol een bezet territorium in wil, dan wordt hij verdreven en volgt er vaak een gevecht met de dood tot gevolg.  De hoeveelheid mollen in een bepaald gebied wordt dus door hen zelf gereguleerd op een peil dat past bij de draagkracht van het gebied. Onbezette territoria, door het wegvangen van mollen, kunnen onbelemmerd door andere mollen worden ingenomen.

De mollenbestrijding door het waterschap vindt plaats in april. Om te kijken of mollen doden zinvol is moeten we ons verdiepen in de voortplanting van deze diersoort. In de paartijd (februari – april) gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje. Ongeveer vanaf mei worden de 3 tot 6 jongen geboren, die het vrouwtje alleen grootbrengt. Na twee maanden zijn de jongen zelfstandig en gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Dat betekent dus dat de vrijgekomen territoria ongeveer tussen juli en augustus opnieuw worden bezet.

Ruim voor het wegvangen van mollen, in het voor waterkeringen kwetsbare seizoen vanaf oktober, worden de opengevallen territoria weer bezet. In de voorzomer zijn er enkele maanden minder mollen. In de winter is de populatie weer op het oude peil en in april van het jaar daarop kan de campagne tegen de mol weer opnieuw beginnen. Als de mollen op de dijk niet waren weggevangen hadden de bestaande mollen hun territorium op leven en dood verdedigd. Nieuwkomers hadden gewonnen of verloren en er zijn dan per saldo niet meer of minder mollen in de dijk aanwezig. De conclusie is dan ook dat de bestrijding van mollen zinloos was en is.

Is mollenbestrijding nodig voor de veiligheid?

Het waterschap moet zwaarwegende argumenten op het vlak van veiligheid hebben om stelselmatig dieren te doden. Mollen vervullen immers een nuttige functie in het ecosysteem van de bodem. Zij eten tal van diersoorten die weer planten eten. Hij zorgen hiermee voor een zeker evenwicht in het bodemsysteem en voorkomen dat dieren die de grasmat kunnen aantasten de overhand kunnen krijgen. De mol is gewoon onderdeel van een gezonde bodem.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft richtlijnen gemaakt voor het toetsen van de veiligheid van waterkeringen. In deze Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken is een passage opgenomen over het graafwerk van mollen. Er wordt gesteld dat uit golfgootproeven, golfoverslagproeven en veldwaarnemingen na hoogwater is gebleken dat de algemeen voorkomende ondiepe graafgangen van mollen niet of nauwelijks invloed hebben op de veiligheid van de dijken.

Aangezien de handreiking geldt als richtlijn voor de waterschappen bij het toetsen van de waterkering kan worden geconcludeerd, dat mollenbestrijding in de meeste gevallen niet noodzakelijk is uit oogpunt van waterveiligheid. Uit een enquête van de Unie van Waterschappen bleek dat het waterschap Rivierenland deze handreiking volgt en zij geen mollen bestrijdt op waterkeringen, extreme situaties daargelaten.

Advies Water Natuurlijk

Water Natuurlijk Hollandse Delta adviseert het College van Dijkgraaf en Heemraden van Hollandse Delta te stoppen met het bestrijden van mollen op waterkeringen en het vrijgekomen budget (€ 275,- per km dijk) te besteden aan herstel van biodiversiteit op de dijken. Dit kan door het eigen beheer zoveel mogelijk te optimaliseren en door het aanpassen van de pachtcontracten door het stellen van voorwaarden die gericht zijn op het herstel van biodiversiteit.

Nadere informatie:
  • Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484
  • Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0786731522
Molshoop
Molshoop

Roundup: weg er mee

12 mei 2019

Roundup is een plantenverdelgingsmiddel dat overal op de wereld op zeer grote schaal wordt gebruikt. Het is in toenemende mate omstreden vanwege het negatieve effect op het milieu en de gezondheid van mensen. Het beleid van het waterschap Hollandse Delta vermeldt dat het nog steeds wordt gebruikt bij de bestrijding van wilgen opschot. Water Natuurlijk wil dat dit stopt.

Wat is Roundup?

Roundup is een merknaam. Het is een onkruidbestrijdingsmiddel dat in de jaren ’70 op de markt werd gebracht door Monsanto. De werkzame stof is glyfosaat en alle planten gaan ervan dood doordat de stofwisseling wordt geblokkeerd. Dit met uitzondering van door hen op de markt gebrachte genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen, zoals soja, mais en aardappelen. Deze aangepaste planten verdragen het middel wel, zodat het in deze gewassen onbeperkt kan worden toegepast. Het octrooi van Monsanto op glyfosaat is inmiddels verlopen en meerdere fabrikanten maken nu bestrijdingsmiddelen met deze werkzame stof. Het wordt nu ook veel gebruikt door particulieren en overheden.

Met Roundup behandelde Wilgen.
Met Roundup behandelde Wilgen.
Giftig voor waterleven

Het middel is giftig voor waterleven. Het is ook een probleem voor de kwaliteit van drinkwater. In oppervlaktewater, dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening, zit al jaren teveel glyfosaat. Drinkwaterbedrijven pleiten al heel lang voor een verbod. Het gebruik op verharde oppervlakken, parken en plantsoenen is inmiddels verboden. Toepassing voor de bestrijding van wilgen op oevers en in waterbergingsgebieden zoals het waterschap doet, is daarom zeer discutabel. Alle reden voor een waterkwaliteitsbeheerder zoals het waterschap om afstand te nemen van zo’n middel.

Kankerverwekkend

De Wereld Gezondheids Organisatie concludeert dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is. Gebruikers hebben in de Verenigde Staten meerdere rechtszaken aangespannen tegen Monsanto. Zij claimen kanker te hebben gekregen van het middel. Twee claims zijn door de rechtbank gehonoreerd en tientallen miljoenen dollars aan schadevergoeding zijn toegekend.

Schadelijk voor insecten

Verlies aan biodiversiteit in het algemeen en het dreigende uitsterven van tal van insectensoorten is een groot probleem. Er zijn meer oorzaken voor het verdwijnen van insecten. Vergiftiging is een belangrijke factor. Amerikaans onderzoek duidt er op dat glyfosaat slecht is voor insecten. Het tast de weerbaarheid tegen infecties bij o.a. bijen aan.

Water Natuur Hollandse Delta probeert binnen het algemeen bestuur van het waterschap te bereiken dat afstand wordt genomen van glyfosaat.

Joost Kievit MSc

1234