Maai-advies afgewezen

10 september 2019

Water Natuurlijk had het college van dijkgraaf en heemraden geadviseerd om het zogenaamde veiligheidsmaaien te beperken. Begin mei worden alle bermen  van het waterschap gemaaid. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en voor het grootste deel overbodig uit een oogpunt van verkeersveiligheid, vindt Water Natuurlijk. Gevraagd werd het vrijgekomen budget te besteden aan herstel van biodiversiteit in de bermen.

Het college heeft besloten om het staande beleid vooralsnog voort te zetten. Het advies wordt dus niet overgenomen. Ze oordeelt dat er nauwelijks nadeel voor biodiversiteit is en dat de maaibeurt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. Het college herkent zich ook niet in het beeld dat het vaak ruimhartig wordt uitgevoerd waarbij zelfs bloemdijken van Hoekschewaards Landschap worden geklepeld.

De fractie van Water Natuurlijk vindt dat er veel is af te dingen op de argumentatie van het waterschap en bezint zich op vervolg stappen.

Joost Kievit MSc

Bron

– vragen 2019-08 Veiligheidsmaaien Water Natuurlijk

dood in de bern.
dood in de bern.

Vraagtekens bij bomenkap

26 augustus 2019

Stormschade Oude Tonge
Stormschade Oude Tonge Foto: Kees van ’t Zelfde

Schade door noodweer, waarbij bomen door storm en blikseminslag  beschadigd raakten was voor het waterschap Hollandse Delta aanleiding om rigoureus te kappen. De hele rij populieren aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge werd weggezaagd. Gezonde en onbeschadigd bomen gingen om. De aanwezigheid van beschermde vleermuizen werd kennelijk niet als belemmering gezien. Water Natuurlijk Hollandse Delta zet hier grote vraagtekens bij en vraagt het college van dijkgraaf en heemraden om opheldering.

Noodzaak kappen?

In een nieuwsbericht van 23 juli meldt het waterschap dat door een storm 80 bomen beschadigd zijn. Gesteld wordt:

“Er zijn ook loshangende takken die een gevaar voor het verkeer vormen,” zegt een medewerker van het waterschap. Een aantal bomen is ook getroffen door de bliksem en vervolgens in de lengte gescheurd. “We doen ons best om zo veel mogelijk bomen te behouden.”

Ook hebben wij gehoord over 19 zwaar beschadigd bomen. Niettemin werd de gehele rij van circa 120 bomen en dus ook veel onbeschadigde bomen gekapt. Dan rijst de vraag waarom niet is volstaan met het opruimen van de stormschade en het verwijderen van de gevaarlijke loshangende takken. Zoals te doen gebruikelijk.

Als argument wordt de veiligheid opgevoerd. Dit terwijl gesteld kan worden dat bomen die na zo’n natuurgeweld overeind zijn gebleven de ultieme praktijktoets op het gebied van veiligheid hebben doorstaan. Met schriftelijke vragen wil Water Natuurlijk Hollandse Delta duidelijkheid krijgen over de omvang en de argumentatie voor deze rigoureuze kap en de noodzakelijke herplant.

Beschermde dieren

De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van planten en dieren in ons land. Volgens de in de wet opgenomen zorgplicht had het waterschap zich voor de kap van de bomen op de hoogte moeten stellen van de lokale natuurwaarden. Zo is bekend dat de bomenrij gebruikt werd door vleermuizen als rust en verblijfplaats en als foerageerroute.

Volgens de Vereniging Natuur en Landschaps-bescherming Goeree-Overflakkee gaat het om de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Ook waren er waarschijnlijk vogelnesten aanwezig die het hele jaar wettelijke bescherming genieten, bijvoorbeeld het nest van een buizerd.

ruige en gewone dwergvleermuis.
ruige en gewone dwergvleermuis. Foto: Herman de Jongh

In zo’n geval vraagt het kappen van bomen de nodige zorgvuldigheid. Er is dan een ontheffing of vergunning nodig of er dient te worden gewerkt volgens een vastgestelde gedragscode. In ieder geval moest er door een deskundige op het gebied van vleermuizen bekeken worden hoe eventuele kap kon plaatsvinden zonder schade aan de populatie beschermde dieren aan te brengen. Een boom met een jaarrond beschermd nest moet overeind blijven en mogelijk ook omringende bomen.

Gelet op de snelheid waarmee de kap heeft plaatsgevonden, lijkt het niet waarschijnlijk dat de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. Duidelijk is dat het totale leefgebied van de genoemde beschermde dieren ter plekke is vernietigd. Hiermee is de Wet Natuurbescherming vermoedelijk overtreden.

Om haar controlerende taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitoefen, wil Water Natuurlijk Hollandse Delta helderheid over de wijze waarop het waterschap is omgegaan met de regels van de Wet Natuurbescherming. Bovenal wil Water Natuurlijk veranderingen stimuleren en een waterschap realiseren dat met respect voor natuur en landschap haar belangrijke taken uitvoert en ook werkt aan herstel van biodiversiteit.

Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484

Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0786731522

Bronnen

Vlindervriendelijke veiligheid

10 augustus 2019

Mede op aandringen van Water Natuurlijk werd na een dijkversterking bij ’s-Gravendeel een deel van het talud ingezaaid met wilde plantensoorten. Het leverde het waterschap Hollandse Delta zowaar een prijs op.

Dijkversterking

De Gorsdijk bij ’s-Gravendeel bleek niet meer te voldoen aan de normen voor de veiligheid. Daarom werd versterkingsproject in gang gezet. Een miljoeneninvestering waarna een deel van de dijk weer voor 50 jaar veilig wordt geacht. Het binnentalud is verstevigd en de dijk kreeg een nieuwe kleilaag.

Gebruikelijk wordt de dijk bij de afronding van een project ingezaaid met een grasmengsel. Nu werd een deel ingezaaid met zaad van wilde plantensoorten. Doordat verschillende soorten een verschillen wortelgestel hebben, ontstaat ondergronds een fijn vertakt en diepgaand stelsel van wortels dat maakt dat de vegetatiemat beter bestand is tegen golfslag.

Stroomdal flora

Het gebruikte mengsel bestond uit soorten die behoren tot de stroomdalflora. Dit zijn plantensoorten die van nature thuishoren in het stroomgebied van onze grote rivieren. Ook in de Hoeksche Waard worden deze soorten nog aangetroffen. Zoals de Margriet, Knoopkruid, Wilde marjolein en Wilde peen. Zo’n bloeiende dijk is een prachtig gezicht. Een echte aanwinst voor natuur en landschap.

Pro flora et securitate

Vorig jaar kreeg het waterschap Hollandse Delta van scheidend voorzitter van de Unie van Waterschappen Peter Glas de onderscheiding Pro flora et securitate uitgereikt. Deze prijs wil stimuleren dat natuur in de vorm van wilde planten worden gecombineerd met veiligheid. Ons waterschap heeft hierin een stap gezet en dat verdient een compliment. Gebleken is namelijk dat een grotere variatie aan plantensoorten op een dijk de erosiebestendigheid verbetert.

Vlinderparadijs

Eind mei bepaalden vooral de bloeiende Margrieten het beeld en nu zijn dat de Wilde peen met het Knoopkruid. Ook de insecten hebben de dijk gevonden. Het wemelt er van bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Vele honderden vlinders zoals Atalanta, Distelvlinder, Kleine vos, Icarus blauwtje, Luzernevlinder en Hooibeestje zijn gezien. Heel bijzonder is dat zich een grote populatie van de Koninginnenpage heeft gevestigd. Tientallen exemplaren van deze soorten zijn er gezien, net zo als de eieren en rupsen. Deze vlindersoort heeft de Wilde peen als voedselplant. Deze Koninginnenpage zet eieren af op de peen en vervolgens leven de rupsen van deze plant. Dit is zeldzaam in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn.

Hoe verder?

Duidelijk is dat op eenvoudige wijze door een waterschap gewerkt kan worden aan herstel van biodiversiteit. Dit kan al heel snel tot spectaculaire resultaten leiden. Het is nu zaak door een goed beheer de natuurwaarde en dus ook de veiligheid van die dijk in stand te houden en verder te ontwikkelen. Water Natuurlijk maakt zich hier sterk voor en wil nu dat het opnieuw inzaaien na werkzaamheden standaard met een mengsel van plantensoorten gebeurt die van nature thuishoren in de omgeving.

Joost Kievit Msc

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Bermen voor biodiversiteit

2 augustus 2019

Water Natuurlijk adviseert het waterschap Hollandse Delta om de bermen in te zetten voor herstel van biodiversiteit. Het zogenaamde veiligheidsmaaien kan worden afgeschaft. De verkeersveiligheid wordt er immers niet of nauwelijks mee gediend. Het vrijkomende budget kan worden besteed aan uitbreiding van het ecologisch bermbeheer. Dat is positief voor de variatie aan plantensoorten en het insectenleven.

Veiligheidsmaaien

Begin mei start het waterschap ieder jaar met maaien. Bij dit zogenaamde veiligheidsmaaien worden bij ruim 3.000 kilometer de bermen van polderwegen een strook gemaaid. Vroeger beperkte men dat tot plekken waar het uitzicht op kruisend verkeer werd belemmerd.

De onderbouwing voor verbetering van de verkeersveiligheid is er echter niet. Soms gaan wegen van het waterschap over in die van gemeenten, waar  niet zo vroeg wordt gemaaid. Dat levert geen problemen op. Begroeiing in de wegomgeving levert volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zelfs een vertragend effect op de snelheid op. En dat is  beter voor de verkeersveiligheid.

Dit veiligheidsmaaien wordt ook ruim opgevat. Soms wordt een heel dijktalud gemaaid. Zelfs de door een natuurorganisatie beheerde bloemdijken worden niet ontzien en met regelmaat kapot gemaaid.

Steegjesdijk
Steegjesdijk
Verlies aan biodiversiteit

Een vroege maaibeurt is nadelig voor biodiversiteit. Bloeiende planten sneuvelen waardoor een voedselbron voor insecten wegvalt. En, insecten, spinnen en andere dieren zetten vaak eieren af op planten. Met de maaibeurt wordt een generatie eieren, rupsen, poppen etc. vernietigd.

Veelal wordt gewerkt met een klepelmaaier waarbij alles wordt kapotgeslagen en vermalen. Dit blijft achter en composteert.  Hierdoor hopen mineralen, zoals stikstof zich op in de bodem. De leefomstandigheden voor graslandplanten  gaan dan verloren. Het aantal bloeiende planten vermindert stelselmatig en ruigte met brandnetel en kleefkruid krijgt de overhand.

Dit maaien gaat ten koste van de biodiversiteit. Verlies hiervan is een van de grootste problemen van deze tijd. Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 30 jaar bijna 80% van het insectenleven is verdwenen. Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat het waterschap zoveel als mogelijk aan herstel van biodiversiteit moeten werken en dat een goed bermbeheer hierbij helpt.

Zorgplicht

Water Natuurlijk wijst op de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming. Iedereen moet zich onthouden van handelingen die nadelig zijn voor planten en dieren en hun direct leefomgeving. Uiteraard tenzij een ander belang, zoals verkeersveiligheid, dit noodzakelijk maakt. In dat geval moet dat nadeel worden beperkt of gecompenseerd.

Advies

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil de vroege maaibeurt afschaffen en beperken tot situaties waar het uitzicht op kruisend verkeer wordt belemmerd. Het vrijgekomen budget kan worden besteed aan herstel van biodiversiteit en  uitbreiding van het areaal ecologisch beheerde bermen.

Informatie
  • Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, 0611017484
  • Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, 0786731522
  •  advies veiligheidsmaaien.
Pers

Waterkwaliteit onvoldoende

12 juli 2019

Het waterschap Hollandse Delta presteert slecht als het gaat om de waterkwaliteit. Het water voldoet niet aan de chemische en ecologische normen. De kwaliteit gaat zelfs achteruit. Geplande maatregelen worden niet uitgevoerd. Water Natuurlijk dringt aan op extra inzet.

Watersystemen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de meeste wateren binnen de waterkerende dijken. Het gaat om een grote variatie aan wateren zoals sloten, vaarten, kreken, kanalen, oude rivierarmen, meren etc. In totaal ruim 7.000 km aan watergangen waarvoor kwaliteitseisen gelden.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over alle wateren. De kwaliteit mag nergens achteruitgaan schrijft de richtlijn voor. De maatregelen voor verbetering zijn gericht op de grote wateren, KRW-waterlichamen. In de Hollandse Delta liggen 41 van deze waterlichamen. Er zijn normen voor de chemische kwaliteit van het water. Dan gaat het om de concentratie van  bijv. stikstof of fosfaat. Ook de ecologische gezondheid is een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten en waterdieren.

Waterwerken 2017-2018

Recent heeft het waterschap de rapportage Waterwerken over o.a. de waterkwaliteit uitgebracht. Het resultaat is bedroevend. Geen enkel KRW-waterlichaam voldoet nog aan de normen. In 17 wateren is de kwaliteit zelfs achteruit gegaan. Van de overige voldoet meer dan de helft niet eens aan de vereiste basiskwaliteit. In 2015 dienden de grotere wateren aan die doelen te voldoen. Dat is bij lange na niet gerealiseerd. Er is uitstel tot 2021 en in het uiterste geval tot 2027. Met deze voortgang gaan we ook dat niet halen.

KRW-maatregelen

Om aan de Europese normen te gaan voldoen heeft het waterschap in het verleden maatregelen bedacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen voor vissen, aanpassing van het peilbeheer, verbinding van polders etc. De voortgang van de uitvoering van deze maatregelen stagneert al jaren. Een realisatiegraad van minder dan 50% van de geplande projecten was normaal.  Een dieptepunt was 2018. Toen zouden 32 KRW-maatregelen worden uitgevoerd. Uit de recente rapportage bleek dat er slechts één was gerealiseerd. Voor Water Natuurlijk is dat absoluut niet acceptabel.

Gele Plomp
Gele Plomp
Prioriteit

De meeste partijen in het waterschapsbestuur besteden niet veel aandacht aan het volledig falen van Hollandse Delta bij de zorg voor schoon water. Zij vinden het vooral belangrijk dat er geen financiële tekorten zijn. Voor Water Natuurlijk ligt dat anders. Schoon water is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezond watersysteem, een gevarieerde waternatuur en een goede visstand.

Onze fractievoorzitter Anne Mollema heeft daarom in de laatste Verenigde Vergadering met klem aangedrongen op een hogere prioriteit. De opgelopen achterstand moeten in beeld worden gebracht en er moet een inhaalslag komen. De verantwoordelijk heemraad beloofde met voorstellen te komen.

Joost Kievit MSc

Motoren op smalle dijkweggetjes, geen goede combinatie

7 juli 2019

Op een slecht moment had het dagelijks bestuur van Hollandse Delta besloten dat het verbod voor motoren op de smalle dijkweg in de buurtschap Biert (eiland Putten, gemeente Nissewaarde) niet langer zou hoeven te gelden. Niet alleen het buurtschap liep daartegen te hoop, ook in de gemeenteraad van Nissewaarde en via lokale publiciteit heeft onze vorige fractievoorzitter Ellen Slagter er alles aan gedaan dit besluit ongedaan te maken. In de Verenigde Vergadering van HD zelf hebben we ook stevig druk gezet. Wij prijzen ons gelukkig dat de nieuwe heemraad Van Nes, verantwoordelijk voor het wegenbeheer, de moed heeft dit onzalige besluit weer terug te draaien. Daardoor blijft het buurtschap leefbaar en de dijkweg goed bruikbaar voor fietsers en wandelaars.

Bronnen

Eindelijk dijken toegankelijk voor wandelaars?

6 juli 2019

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft dezer dagen besloten het gesprek te openen met de Stichting Te Voet (en daarmee met Wandelnet.NL) om te bekijken waar wandelen op de dijken en kades van het waterschap mogelijk is. De fractie van Water Natuurlijk had daarop aangedrongen, het dagelijks bestuur heeft nu positief gereageerd. We houden de vinger aan de pols of het ook echt gaat lukken! Het waterschap beheert immers vele voor ‘groen’ wandelen heel geschikte (slaper)dijken en kades tussen polders, zodat iedereen van het landschap kan genieten.

Bomen moeten blijven

29 juni 2019

Bomen zijn van groot belang voor mens, natuur, klimaat en landschap vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta. Een overheid als het waterschap moet zwaarwegende en onweerweerlegbare argumenten om tot kap over te gaan. Met een artikel van begin mei in het Eilandennieuws werd het voornemen van het waterschap Hollandse Delta om 1139 populieren te kappen langs het Volkerak bij Ooltgensplaat opnieuw aan de orde gesteld. Water Natuurlijk vindt dat de bomen moeten blijven staan en stelde hierover schriftelijke vragen aan het College van dijkgraaf en heemraden.

Vitaliteit bomen

De bomen zijn 60 jaar, oud en versleten en in een slechte staat zijn, volgens het waterschap. Terwijl het juist gaat om populieren van een soort die juist goed bestand zijn tegen zeewind en niet snel afbreken. Dit is ook de reden dat ze veel zijn geplant in de kustgebieden.

Populieren staan niet bekend om hun lange levensduur, maar met 60 jaar zijn ze nog in de kracht van hun leven. Bekend is dat een leeftijd van 100 jaar niet bijzonder is. Enkele door Water Natuurlijk geraadpleegde deskundigen onderschrijven dit. In Nederland komen exemplaren voor van 120 tot 150 jaar. Elders in Europa staan exemplaren van 200 tot 300 jaar.

Water Natuur Hollandse Delta heeft de bomen samen met mensen van de vereniging Natuur en Landschap bescherming Goeree-Overflakkee bekeken. De bomen zien er  vitaal uit en vertonen nauwelijks sporen van afgebroken takken. De laatste storm heeft ook nauwelijks schade opgeleverd. Het leeftijdsargument voor de kap lijkt daarmee niet op feiten te zijn gebaseerd. Water Natuurlijk heeft gevraagd aan het waterschap om dit argument te onderbouwen.

Gevaar letselschade

Gelet op de standplaats van de bomen is er nauwelijks risico op schade of letsel. Zij staan aan de binnenkant, onderaan het talud van de waterkerende dijk. Ze staan niet langs een weg. Boven op de dijk loopt een toeristisch fietspad. De heersende windrichting is van het fietspad af. Het risico dat een eventueel afbrekende tak op dat fietspad terecht komt is te verwaarlozen.

Uiteraard kan een boom omwaaien en breken er bij zware storm wel eens takken af. Deze komen dan terecht op het grasland onder de bomen of op de aanliggende akkers. Dit leidt tot enige overlast voor de grondgebruikers en mogelijk lichte schade aan het gewas. Afspraken met hen over het opruimen van het hout kan de acceptatie verhogen.

Het argument ‘gevaar voor ongevallen door afvallende takken’ lijkt niet relevant en doet de geloofwaardigheid van het waterschap geen goed. Ook op dit punt vraag Water Natuurlijk opheldering.

Dijkveiligheid

De veiligheid van onze dijken is van het allergrootste belang. Soms moeten bomen voor dit belang wijken. Hier is dat niet het geval. Het waterschap meldt expliciet dat dijkveiligheid niet de reden voor de kap.

Tegelijkertijd wordt gesteld dat vanwege die veiligheid geen bomen mogen worden teruggeplant aan deze dijk. Bij het omwaaien van een boom kan door het wortelgestel een gat in de dijk worden getrokken. Dit lijkt tegenstrijdig, waardoor niet helemaal duidelijk is of de veiligheid van de dijk een argument is.

Weliswaar geldt een uitsterfbeleid voor bomen langs waterkeringen. In dit geval kan een uitzonderingsbepaling van toepassing zijn vanwege de grote landschappelijke en natuurlijke waarde van de bomenrij. Ook hierover wordt opheldering gevraagd.

Belangen

Bomen zijn van groot belang voor mens, natuur, klimaat en landschap. Steeds meer mensen zijn daarvan overtuigd. De weerstand tegen grootschalige kap van bomen groeit snel. Een overheid die een dergelijke kap overweegt, moet zwaarwegende en onweerlegbare argumenten hebben om dat te doen. De andere belangen moeten ook worden meegewogen.

Hieronder zijn enkele van deze belangen geschetst.

Landschap

Beeldbepalend is de betreffende rij populieren van ongeveer 4 kilometer. Het vormt een coulissenlandschap van formaat met aan de ene kant het water van het Volkerak en aan de andere kant het cultuurlandschap van de akkers van Goeree-Overflakkee. Een scheidslijn tussen twee totaal verschillende landschappen.

Vanaf grote afstanden en vanuit alle richtingen bepaalt deze rij populieren het beeld. Mensen waarderen dit, vinden dit ook vanzelfsprekend. Plotselinge kaalslag zal tot veel frustratie leiden. Het belang van dit landschapsbeeld is de afgelopen jaren juist toegenomen vanwege de vele windmolens die in de omgeving zijn geplaatst. Bij het wegvallen van de bomenrij neemt de dominantie van die molens in het landschap toe.  Het toeristische fietspad op de dijk verhoogt de belevingswaarde van de bomenrij.

Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit behoort nu met klimaatverandering tot de grootste problemen. Het is ieders verantwoordelijkheid om te werken aan herstel. Dat geldt zeker voor een overheid als het waterschap. Bij de afweging of tot kap moet worden overgegaan is aandacht voor biodiversiteit noodzakelijk.

In de eerste plaats gaat het om bomen als voedselbron voor dieren. De ene boom is de andere niet. Sommige boomsoorten voorzien extreem veel diersoorten van voedsel, andere zijn bijna steriel. Onderzoek in Groot-Brittannië  naar het voorkomen van herbivore (planteneters) insecten en mijten op bomen geeft hierin inzicht. De wilg scoort met 450 soorten het hoogst terwijl bijvoorbeeld de acacia  met 2 soorten zo goed als steriel is. Op populieren zijn 189 soorten insecten en mijten waargenomen. Deze boomsoort is dus erg waardevol voor de biodiversiteit. Planteneters zijn weer voedsel voor andere insecten, vogels en zoogdieren. Zo vormen de populieren de basis voor een belangrijk ecologisch systeem wat bij kap in zijn geheel wordt vernietigd.

‘Hoe ouder hoe beter’, geldt voor bomen als het om biodiversiteit gaat. De aanvankelijk gladde stam van populieren gaat diepe groeven vertonen. Dat levert tal van mogelijkheden op voor allerlei dieren als schuilgelegenheid. Er ontstaan holtes waarvan diverse vogels hun nest maken. De bomenrij wordt ook gebruikt door vleermuizen als onderkomen en als oriëntatiepunt tijdens het vliegen.

Klimaat

Bomen hebben in hun leven heel veel CO2 opgenomen en vastgelegd in de stam en de takken. Bij kap komt dit vrij. Dit levert daarmee een bijdrage aan de klimaatverandering. Natuurlijk kan het hout gebruikt worden om energie op te wekken. Er kan echter zeker niet worden gesproken van een duurzame toepassing, omdat de bomen immers verloren gaan.

Wandelen over de dijken

19 juni 2019

Veel buitengebied en dijken is van grote waarde voor de recreatie. Een van de meest gewaardeerde wijzen is het wandelen over de onverharde dijken.

Dat wandelen over die dijken is helaas niet overal toegestaan. Daarom is het nodig dat het waterschap de door haar verpachte dijken open laat stellen voor wandelaars.

Water Natuurlijk ondersteunt realisering van deze duurzame nieuwe recreatiemogelijkheden immers van harte. Zij wil dat dit beleid wordt opgenomen in het raadsbrede programma dat nu wordt opgesteld over het multifunctioneel gebruik van dijken.

In nieuwe contracten voor de verpachting van de dijken moet dit worden opgenomen. Ook bestaande contracten zouden moeten worden aangepast.

Dordrecht

Alleen al op het eiland gaat het om paden langs het Zuid-Maartensgat, de Elzen,  de Tongplaat, de Nieuwe Merwede en de kade langs het Wantij tussen de Kop van ’t Land en de spoorbrug naar de Merwelanden.

Het kan ook leiden tot het aantrekkelijker maken van het Floris V- pad dat over het eiland gaat.

Informatie

Wandelnet

te Voet

 

 

Mollen in de media

15 juni 2019

Aan het advies van Water Natuurlijk om te stoppen met het bestrijden van mollen in de dijken werd door diverse kranten aandacht besteed. Zo kreeg het in het Eilanden Nieuws een hele pagina toebedeeld. Aandacht is er, nu nog resultaat.

Argumenten

De argumenten van Water Natuurlijk lijken onweerlegbaar. Het graafwerk van de mollen maakt de dijken niet onveilig. Dit wordt onderbouwd door een onderzoek van Deltares.  Zij doen veel onderzoek naar waterveiligheid. Voor richtlijnen over waterveiligheid van het Rijk maakt de minister gebruik van hun onderzoeken. Duidelijk is dat mollenbestrijding niet bijdraagt aan de veiligheid.

Het is nutteloos omdat, bij de aanvang van het voor dijken kwetsbare seizoen, er weer net zoveel mollen zijn als vóór de vangactie. Nieuwe aanwas van mollen zorgt in de zomer namelijk voor het opvullen van de vrij gekomen territoria.

Weggegooid geld

Bestrijding van mollen veroorzaakt onnodig dierenleed, is slecht voor biodiversiteit en het is ook weggegooid geld. Er kan dus een dubbelslag worden gemaakt voor biodiversiteit. Stoppen is positief en het vrijkomende geld kan worden gebruikt voor meer biodiversiteit op dijken.

Verenigde Vergadering

In de laatste Algemene Vergadering heeft Water Natuurlijk het schriftelijk advies om te stoppen verdedigd, maar het College van Dijkgraaf en Heemraden en de overige leden van de vergadering waren nog niet overtuigd. Mollenbestrijding moet echter stoppen en herstel van biodiversiteit moet prioriteit krijgen. Goede argumenten en aandacht voor het probleem helpen hierbij. We gaan nu verder totdat iedereen is overtuigd.

Joost Kievit MSc

Pers
1234