Programma Hollandse Delta

Programma Hollandse Delta in het kort:

Droge voeten
Veilige duinen, dijken en kades. Klimaatbestendige waterkeringen. Meer rekening houden met overstromingsrisico’s, wateroverlast en watertekorten. Water moet steeds als uitgangspunt meegenomen worden bij ruimtelijke ordening. Dit voorkomt, dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is om ‘droge voeten en schoon water’ te houden. Ook oplossingen in de stad zoals o.a. waterpleinen, meer groen, voorlichting en regentonnen horen daarbij. In landelijke gebieden inzet van natuur- en recreatiegebieden voor waterberging. En waar nodig inzet van agrarisch gebied om overstromingen elders te voorkomen, mits daarvoor een adequate vergoeding beschikbaar is. Bij veiligheid hoort ook een goed noodscenario en rampenplan.

water_natuurlijk_aa_en_maas_ijsvogel_10858401_1512286199044175_6108347256966567741_nGezonder water
Water Natuurlijk wil ecologisch gezond water en een goede waterkwaliteit voor mens, dier en plant, nu en in de toekomst. En een verbod van schadelijke gewasbe-schermingsmiddelen voor een natuurlijk functionerend watersysteem. Daar hoort bij dat overbemesting wordt teruggedrongen. Wij willen ook aandacht voor duurzame landbouw, en dat waterverontreiniging bij de bron wordt aangepakt. Handhaving is daarbij nodig, maar ook educatie en voorlichting. Veilig, gezond en geschikt zwemwater is nodig voor een goede leefomgeving. Voorbeelden zijn de Bernisse voor Voorne-Putten of het Waaltje bij Heerjansdam. Niet alleen onze leefomgeving, maar ook die van watergebonden dieren moet worden verbeterd. Daarvoor zijn o.a. visvriendelijke pompen nodig en vispassages bij stuwen, gemalen en sluizen.

(Be)leef het water
Iedereen kan van water en natuur genieten. Water Natuurlijk ontsluit waternatuur door aanleg van voorzieningen voor water- en oeverrecreanten en openstelling van paden langs de watergangen. Natuurvriendelijke oevers vervangen harde beschoeiingen. Wij ondersteunen initiatieven om waterafhankelijke natuurgebieden beter met elkaar te verbinden, zoals de Blauwe Verbinding in Rotterdam en Barendrecht. We willen voldoende (en schoon) water voor o.a. flora en fauna, een natuurlijk peilbeheer en afstemming van het maairegime. Water Natuurlijk maakt sportvisserij aantrekkelijk door aanpak van de kwaliteit van het water, bereikbaarheid van de oevers en (het stimuleren van) de aanleg van steigers. Bij een goede waterbeleving hoort ook het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en beplanting. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld dijkhuizen, poldergemalen, sluizen, watermolens en historische ontginningspatronen.

Otter Blauwe Laarzen transparantInnovatief waterbeheer
Water Natuurlijk laat Waterschap Hollandse Delta zowel technisch als bestuurlijk voorop lopen bij optimalisatie en innovatie op het gebied van waterveiligheid, waterbeheer, zuivering van afvalwater en bestuurskracht. Tegengaan van lozing van medicijnresten en hormonen in het water vormt daar onderdeel van. We streven daarbij naar inzet op voorlichting en op innovatieve zuiveringsmethoden aan de bron, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Water Natuurlijk wil dat Waterschap Hollandse Delta duurzaam en energieneutraalwerkt. Keuze voor landbouw mét de natuur. Dat houdt ook in: bevorderen dat landbouw zelf op zoek gaat naar minder vervuilende gewassen. En naar bedrijfsvoering die minder afhankelijk is van kunstmatig lage waterpeilen en watertoevoer van elders. Vermindering toevoer van zoetwater kan bijvoorbeeld worden bereikt door het stimuleren van innovatieve maatregelen en het in rekening brengen van de kosten bij de baathebbers.

Verbindend water
Water Natuurlijk wil in gesprek zijn met o.a. achterbannen en inwoners om te komen tot breed gedragen integrale oplossingen. Ook wil Water Natuurlijk duurzaam samenwerken met andere overheden. Wij denken dat afvalwaterzuivering dan niet alleen beter wordt, maar ook goedkoper. Water Natuurlijk verbindt het stedelijk en landelijk gebied en stimuleert het uitdragen van Nederlandse kennis en ervaring naar andere organisaties en landen. Water Natuurlijk stimuleert ook mensen en instellingen om een bijdrage te leveren aan gezondere, mooiere en veiliger watersystemen. O.a. door activiteiten voor de aanleg van groene daken, het gebruik van speciale filters en het afkoppelen van regenwater.

Waar(de) voor je geld
Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap, met slimme, evenwichtige en rechtvaardige inzet van middelen voor mens, natuur en economie. Water Natuurlijk streeft naar een evenwichtiger verhouding in de kostentoedeling tussen stedelingen en de landbouw. Water Natuurlijk wil daarvoor een evenwichtig beleid in de hoogte van de aanslagen. Water Natuurlijk geeft de wegentaak terug aan de verantwoordelijke overheden en ondersteunt het principe van kwijtschelding voor mensen die de belastingen niet kunnen opbrengen.