Bomen over meer bomen

Het gezamenlijke symposium over bomen van de Natuurvereniging IJsselmonde en Water Natuurlijk Hollandse Delta was een doorslaand succes. Een volle zaal met enthousiaste mensen. Veel wetenswaardigheden over bomen en het belang van bomen voor biodiversiteit en klimaat. En een mijlpaal in het bestaan van de natuurvereniging wordt gemarkeerd met een boom.

Meer bomen

Er was grote eensgezindheid over het streven naar meer bomen op het symposium. Hierbij zoveel mogelijk streven naar inheemse boomsoorten. Het dierenleven is daar het best op aangepast, maar in het stedelijk gebied kun je duidelijk andere eisen stellen. Het is daar al enkele graden warmer dan op het platteland en dan passen Zuid Europese boomsoorten wellicht beter. Meer bomen in steden en dorpen zijn nodig om de weersextremen te temperen.

Voor herstel van biodiversiteit is meer bomen planten ook van belang. Kieskeurig zijn met de soorten is de boodschap. Er zijn boomsoorten die bijna steriel zijn, maar bijvoorbeeld wilgen en eiken kunnen een relatie hebben met meer dan 400 insectensoorten die van het blad of het hout van de boom leven. Deze insecten zijn ook weer voedsel voor vogels en zoogdieren. Zo kan een boom een ecosysteem op zichzelf zijn.

De Gorzen bij Ridderkerk
Wilgen in de Gorzen bij Ridderkerk

Voor het beperken van het klimaatprobleem zijn ook meer bomen nodig. Ze nemen CO2 op en leggen dit voor langere tijd vast. Zeker als het hout dat ze produceren een duurzame toepassing krijgt. Ook de rol van bomen in de waterkringloop en andere natuurlijk processen moet niet worden onderschat.

Bossenstrategie

Als uitwerking van het klimaatakkoord hebben het Rijk en de provincies een zogenoemde Bossenstrategie ontwikkeld. Er moet 10% meer bos komen in ons land, en daarnaast meer bomen buiten de  bossen. Het streven is 50.000 hectare ofwel 150.000 kilometer houtwallen, hagen, struiken en andere landschapselementen met losse bomen extra.

Zowel in stedelijk als in landelijk gebied dient aan deze opgave gewerkt te gaan worden. Waterschappen en gemeenten hebben dan een rol. Natuurorganisaties kunnen helpen bij het zoeken van ruimte voor deze aanplant en met de actie meerbomen.nu (link opent in een nieuw tabblad) van Urgenda (link opent in een nieuw tabblad), kunnen de kosten worden beperkt.

Urgenda streeft naar één miljoen bomen extra per jaar. Met vrijwilligers worden zaailingen van bomen en struiken verzameld en tijdelijk ingekuild in een zogenoemde bomenhub. Op uitdeeldagen worden de bomen gratis ter beschikking gesteld aan mensen en organisaties die bomen willen planten. Onder de symposium bezoekers was veel belangstelling voor de werkwijze van Urgenda. Navolging ligt wellicht in het verschiet.

Joost Kievit vertelt over het belang van bomen voor de biodiversiteit.

Jubileum boom

De Natuurvereniging IJsselmonde (link opent in een nieuw tabblad) vierde met het symposium ook haar 50 jarig bestaan.
Een mooie mijlpaal die gemarkeerd moet worden. Reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta om als verjaardagscadeau een jubileumboom aan te bieden. Het Zuid-Hollands Landschap heeft ons geholpen aan een passende historische plek. Komende winter gaan we planten. Het wordt een Paardenkastanje en hij komt bij de entree van het Kasteel van Rhoon. Er stond een kastanje maar die is van ouderdom bezweken. De oude boom krijgt nu dus een opvolger en die kan daar meerdere periodes van 50 jaar vol maken.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

 

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk

Water Natuurlijk voerde een lange strijd voor nieuwe bomen langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge. Stormschade in de zomer van 2019 was voor het waterschap aanleiding om de gehele rij van 120 populieren te kappen. Aanhoudende schriftelijke vragen, moties in de Verenigde Vergadering en het mobiliseren van de publieke opinie met als uiteindelijk resultaat: er staan nieuwe bomen.

Zomerstorm

Een felle storm in de zomer van 2019 beschadigde een aantal bomen langs de buitendijk bij Oude Tonge. Enkele bomen waren finaal afgeknapt andere verloren zware takken. Een globale inventarisatie van Water Natuurlijk kwam uit op minder dan 20 bomen met forse schade. In een eerste reactie in de media meldde het waterschap Hollandse Delta dat zoveel mogelijk bomen behouden zouden blijven.

Groot was de verontwaardiging bij Water Natuurlijk en veel bewoners toen binnen enkele weken de gehele rij van 120 populieren gekapt was. De bomen waren vitaal en gezond. Dat was ook duidelijk te zien aan de doorgezaagde stammen. De kap vernietigde een belangrijk leefgebied van een vijftal vleermuis soorten en vogels waarmee ook de Wet Natuurbescherming was overtreden. Zaken die voor de overheid geen prioriteit bleken te hebben.

Boomstronken langs de Zuiderlandse Zeedijk

Op de agenda

Water Natuurlijk zorgde er voor dat de kwestie op de agenda kwam en bleef van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta. Aanhoudende schriftelijke vragen leidden tot de conclusie van het College van Dijkgraaf en Heemraden: herplant is geen wettelijke verplichting en dus een bestuurlijke keuze.

Die keuze bleef uit tot Water Natuurlijk in februari 2020 een motie voor nieuwe aanplant indiende. Er leek een meerderheid te zijn voor deze motie in het algemeen bestuur tot het college de motie ontraadde omdat er een uitsterfbeleid voor bomen langs dijken zou zijn. De meerderheid stemde tegen omdat ze vastgesteld beleid niet wilden negeren.

Onderzoek leerde dat dat uitsterfbeleid heel betrekkelijk was en eigenlijk niet bestond. Een nieuwe motie in juli 2020 werd wel aangenomen. Duidelijk is dat de publieke opinie geholpen heeft om een meerderheid te krijgen voor de nieuwe aanplant. Alle acties van Water Natuurlijk zijn via diverse media openbaar gemaakt en de grote betrokkenheid van mensen bij bomen heeft zeker partijen over de streep getrokken.

Taboe doorbroken

Een aangenomen motie betekent een opdracht tot uitvoering, maar er kwam weer een kink in de kabel. Er moest een vergunning worden aangevraagd voor de aanplant. De veiligheid van de dijk was een factor waarop getoetst moest worden. Weliswaar was er geen formeel uitsterfbeleid maar dat werd in de praktijk wel gehanteerd. In de loop der jaren zijn veel bomen verdwenen langs dijken en herplant is uitgebleven.

Gelukkig viel de toets positief uit. De veiligheid van dijk blijft gehandhaafd met de aanplant. De vergunning kwam er. Het bestuur van het waterschap is de afgelopen jaren meer belang aan groen en bomen gaan hechten en dat heeft zeker geholpen. De nieuwe bomen staan er. Water Natuurlijk is blij met deze uitkomst. Het is een duidelijke kentering in beleid en uitvoering van het waterschap Hollandse Delta. Maar we zijn er nog niet. We moeten ook aan de slag om meer bomen te planten. Het kan ook langs dijken is nu gebleken en het is nodig voor herstel van biodiversiteit en voor het klimaat.

Joost Kievit

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

 

Waterschap heeft nieuw groenbeleid

Het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta stemde unaniem in met het nieuwe Groenbeleidsplan. Biodiversiteit krijgt hierdoor prioriteit. Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren veel aandacht aan dit onderwerp besteed en is superblij met de uitkomst. Nu de praktijk.

Belang biodiversiteit

Met de vaststelling van het nieuwe plan neemt het waterschap ook verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit. Dit is een belangrijke stap omdat het waterschap de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden is. Nu krijgt biodiversiteit bij de uitvoering van de kerntaken op het gebied van veiligheid en waterbeheersing een stevige positie.
Het waterschap werkt inmiddels al aan de praktische toepassing, onder andere bij de uitwerking in groenbeheersplannen voor de 60.000 bomen en de bermen. Heemraad Henk van der Drift zegt dat het advies van Water Natuurlijk over het bermbeheer wordt gebruikt bij deze uitvoeringsplannen. We zien in de praktijk al veranderingen in het bermbeheer. Toch zal het oude beleid zich ook nog enige tijd laten gelden. Praktische aanpassing aan het nieuwe beleid vraagt tijd. Het vergt soms een omslag in denken en verandering van contracten. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols.

Bankjes

Water Natuurlijk pleitte in het verleden al voor eenvoudige recreatieve voorzieningen, zoals bankjes langs een fietsroute. Het waterschap wees deze pleidooien af omdat eerst het zogeheten Groenbeleidsplan vastgesteld moest worden. Voor Water Natuurlijk was dit aanleiding om vorige zomer zelf maar bankjes neer te zetten langs een fietsroute op Goeree-Overflakkee. We vonden dit een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid die moest kunnen.

In het nieuwe Groenbeleidsplan (link opent op een nieuw tabblad)  kwamen de bankjes niet terug. Een motie van oud heemraad Petra van Nes bracht hier verandering in. Haar motie kreeg een meerderheid, zodat het waterschap ook hiermee aan de slag gaat. In de vergadering van 8 september 2021 is ook indringend gepleit om het hout van bomen die toch gekapt moeten worden, duurzaam te gebruiken. De CO2 die in deze bomen is opgenomen, wordt op die manier langer vastgehouden. Een bankje is dan een mooie toepassing.

Water Natuurlijk gebruikte voor de ‘illegale’ banken de stammen van bomen die op een landgoed werden gekapt. Het waterschap kan eigen hout gebruiken. Een bordje erop dat we zo werken aan een duurzame samenleving. Een bank kost maar enkele tientjes per stuk en ze passen altijd goed in het landschap. Als je een mooie vormgeving wil, schakel je een kettingzaag-kunstenaar in.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Bomenrijen bij Mookhoek

 

Herplant Zuiderlandsezeedijk in zicht

Water Natuurlijk heeft zich met succes ingespannen voor de herplant van bomen aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge.

Zomerstorm

In de zomer van 2019 raasde een korte, hevige storm langs Oude-Tonge. De bomenrij langs de buitendijk liep daardoor schade op.

De aanvankelijke boodschap dat zoveel mogelijk bomen gespaard zouden worden, klopte niet. Tot ontsteltenis van velen waren enkele weken later alle 120 populieren gekapt.

Onnodig volgens Water Natuurlijk. De bomen waren gezond en het opruimen van de stormschade was voldoende geweest. De veiligheid was niet in het geding. De kap betekende landschappelijk een aderlating en ook voor de biodiversiteit vormde het een groot nadeel. Het leefgebied van tal van vogels en vleermuizen was vernietigd.
Met het oog op de toekomst en herstel van de aangebrachte schade zette Water Natuurlijk zich in voor nieuwe aanplant.

Nieuwe bomen

Het planten van nieuwe bomen langs de dijk was in eerste instantie niet aan de orde. Het waterschap had al gezorgd voor bomen op het bedrijventerrein van Oude-Tonge, en dat was volgens een meerderheid in het bestuur wel voldoende.
Met herhaalde schriftelijke vragen en het aankondigen van moties in de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta hield Water Natuurlijk het onderwerp op de agenda. De vragen en antwoorden gaven ook meer duidelijkheid over de argumentatie van voor- en tegenstanders van herplant. Ook de publieke opinie speelde een belangrijke rol.

Op 15 juli 2020 bracht Water Natuurlijk de kwestie opnieuw aan de orde in het algemeen bestuur van het waterschap. De inschatting was dat een motie het zou kunnen halen en deze werd in stemming gebracht. Een meerderheid stemde voor maar daarmee staan er nog geen nieuwe bomen.

Uitvoering motie

Een aangenomen motie betekent een opdracht aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Uitvoering is dan nog van verschillende factoren afhankelijk. Zo was in dit geval een vergunning nodig met een beoordeling van de gevolgen van de aanplant voor de veiligheid van de dijk.
Dit pakte gelukkig goed uit. De veiligheid van de dijk blijft gewoon gegarandeerd. De vergunning is recent verleend en komend najaar worden er nieuwe bomen geplant. Een ecologisch deskundige moet nog adviseren over de boomsoort(en), maar het gaat dan toch echt gebeuren.

Water Natuurlijk blij met dit resultaat en ziet het ook als een teken dat er meer aandacht voor natuur en landschap komt bij ons waterschap . Dat zijn positieve ontwikkelingen die we blijven stimuleren.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Gekapte populieren opgestapeld

Amber winnares filmwedstrijd

Water Natuurlijk organiseerde dit voorjaar een filmwedstrijd voor de jeugd. Betrokkenheid bij water en waterkwaliteit was het doel. Dat doel is niet bereikt maar er is wel een winnares. Amber, zij heeft een duidelijke boodschap over zwerfvuil in het water. Dat moeten we voorkomen.

Waterbetrokkenheid

Uit onderzoeken komt steevast naar voren dat betrokkenheid bij water in ons land beperkt is. Bescherming tegen overstromingen en overal schoon water, waar je niet ziek van wordt, vinden de meesten doodnormaal. Dat is het niet. Het vraagt grote inspanningen van het waterschap om daar voor te zorgen. De inwoners betalen daarvoor.

Draagvlak en betrokkenheid zijn dan ook belangrijk. Daar moet aan worden gewerkt. Een taak voor de waterschappen. Voor Water Natuurlijk Hollandse Delta reden om een filmwedstrijd over water te organiseren.  Met een kort filmpje over water was een mooie prijs te winnen. Een supboard om te kunnen genieten van het vele water in de Hollandse Delta.

Het geringe aantal inzendingen maakte duidelijk dat werken aan betrokkenheid geen overbodige luxe is. Het waterschap werkt voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar inwoners. Het belang van dit werk moet grotere bekendheid krijgen vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta en zij werkt daar ook actief aan.  De wedstrijd was een voorbeeld.

Amber winnares

De winnares kon afgelopen week haar prijs in ontvangst nemen.  In het bijzijn van de jury kon ze haar supboard uitpakken. Tewaterlating en proefvaart verliepen probleemloos. Amber kan de komende tijd genieten van het water. Ook dat is belangrijk en moet volgens Water Natuurlijk prioriteit krijgen.

In haar filmpje legt onze winnares een duidelijke boodschap. Ze brengt de grote hoeveelheden zwerfvuil in het water in beeld. Zelfs vogels gebruiken afval om een nest te bouwen. Via de gemalen vindt het afval zijn weg naar de rivieren en de zee en uiteindelijk komt het ook in het voedsel voor dieren en mensen terecht. Voorkom zwerfvuil is haar dringende oproep. Een oproep die Water Natuurlijk van harte ondersteund.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Kleurkeur in de Hollandse Delta

Water Natuurlijk zet zich in voor een ‘groener’ waterschap en er worden resultaten geboekt. Herstel van biodiversiteit raakt steeds meer onderdeel van het beleid van het waterschap Hollandse Delta. In de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk is deze week weer een belangrijke stap gezet.  Waterschappers volgden samen met medewerkers van andere organisaties de cursus Kleurkeur, georganiseerd door HW zoemt. Heemraad Hans Kalle gaf het startsein voor de cursus.

Samenwerking

Herstel van biodiversiteit is nodig en het kan alleen als partijen met elkaar samenwerken. Landelijk gebeurt dat binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de Hoeksche Waard werken we samen in HW Hidervzoemt. Het waterschap en ook Water Natuurlijk maken deel uit van dit collectief van organisaties op het gebied van natuur, landbouw, imkerij, ecologisch leven en tuinieren, overheden en burgers.

Het gaat om praktische samenwerking  door onder andere het aanplanten van bomen en struiken en verbetering van het groenbeheer. Om de samenwerking en de deskundigheid te bevorderen organiseerde HW-zoemt een cursus Kleurkeur. Dit was mogelijk door een financiële bijdrage uit het innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Kleurkeur

Kleurkeur staat voor een goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Als bermen op de juiste manier worden beheerd kunnen ze een bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Hiervoor is door de Vlinderstichting een cursus Kleurkeur ontwikkeld. De kwaliteitseisen voor een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer komen hierin aan de orde.

De cursus is bestemd voor uitvoerenden en opdrachtgevers. De aanpak van ecologisch bermbeheer en waar op te letten bij de uitvoering komen aan de orde. Ook de bewezen maatregelen worden besproken. Bij het met goed gevolg afleggen van een examen krijgen de deelnemers een certificaat. Ecologisch bermbeheer wordt de nieuwe norm, is de verwachting. Kleurkeur gecertificeerde bedrijven kunnen zich hiermee profileren in de markt.

De in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp door HW zoemt georganiseerde cursus zat bomvol. Medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard, de gemeente Goeree-Overflakkee, Hoekschewaards Landschap, Staatsbosbeheer en het waterschap Hollandse Delta deden mee.  Veertien deelnemers van het waterschap maken duidelijk dat er nu serieus werk gemaakt wordt van biodiversiteit.

Groenbeleid waterschap

Het nieuwe groenbeleid van het waterschap krijgt geleidelijk aan gestalte. De visie ligt al vast en ook naar een groenbeleidsplan is een belangrijke stap gezet. In dit plan stelt het waterschap:

“Onze dijken, wegbermen, sloten, waterbergingsgebieden en bomenrijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit in ons gebied. Ze vormen de verbindingswegen tussen de verschillende natuurgebieden maar ook de verbinding tussen het groen in het stedelijk gebied en het platteland.  We kiezen ervoor om de biodiversiteit in ons gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.”

Ook in de dagelijkse praktijk wordt het nieuwe beleid zichtbaar. Voldoende reden voor heemraad Hans Kalle om het startsein te geven voor de cursus Kleurkeur. In zijn openingswoord meldde hij dat het waterschap werkt aan een omslag in het groenbeheer, waarbij herstel van biodiversiteit uitgangspunt wordt. Dat betekent minder en gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Het Kleurkeur certificaat wordt ook voor aannemers de norm. Dat gaat niet van vandaag op morgen.  Er wordt nadrukkelijk aan gewerkt en de cursus voor de toezichthouders van het waterschap is een belangrijke stap.

Water Natuurlijk is blij met deze ontwikkeling en zal deze waar mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Mollenbestrijding: beter en goedkoper

Water Natuurlijk maakte zich in 2019 sterk voor veranderingen bij het bestrijden van mollen in de dijken. Met succes, er werden alleen nog mollen gedood als de veiligheid in het geding was. De cijfers voor het eerste volledige jaar zijn nu beschikbaar. Resultaat: veilige dijken, minder dode mollen en lagere kosten.

Veilige dijken

Veiligheid staat voorop. Ook bij Water Natuurlijk. De zorg voor veilige dijken is cruciaal voor het gebied van de Hollandse Delta. De mol had van oudsher de naam dat hij een gevaar was voor de veiligheid van de dijken. Onderzoek leerde echter dat dit genuanceerd moest worden.

Veiligheidsrisico’s waren er alleen in zeer specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij heel steile dijken of bij een onvoldoende dikke kleilaag. De preventieve bestrijding die overal plaats vond was dus niet nodig voor de veiligheid. Reden voor Water Natuurlijk om dit aan te kaarten. Onnodig dieren doden is immers uit den boze.

Er kwam een andere aanpak. De preventieve bestrijding werd afgeschaft. Criteria als de aantasting van de grasmat, het aantal molshopen en de dikte van de kleilaag gingen bepalen of er mollen gedood zouden worden. Deze week kwam de rapportage uit van de resultaten over 2020. De cijfers over het eerste jaar met de nieuwe aanpak zijn er.

Minder dode mollen

De rapportage van het waterschap laat zien dat er fors minder mollen zijn gedood. In 2020 ruim meer dan een halvering ten opzichte van 2017 en 2018 en dat is goed nieuws. Onderstaande tabel  geeft de resultaten weer van de aanpassing van de mollenbestrijding.

Jaar Dode mollen Kosten
2017 3955 96.424,-
2018 3512 94.377,-
2019 2840 96.258,-
2020 1463 57.912,-

Dierenleed moet voorkomen worden vindt Water Natuurlijk. Daar komt bij dat de mol als roofdier een belangrijk onderdeel is van het bodem en ecosysteem. Hij eet dieren die ook nadelig voor de grasmat kunnen zijn en levert zo een bijdrage aan een gezond bodemleven. Zijn graverij heeft ook positieve effecten op de structuur van de bodem. Ook dat is goed voor een erosiebestendige grasmat en dus voor  een veilige dijk.

Lagere kosten

Water Natuurlijk zet zich in om bij de uitvoering van de waterschapstaken  meer rekening te houden met natuur en landschap. Dat is geen overbodige luxe want de biodiversiteit staat sterk onder druk. Het verwijt is nog al eens dat het allemaal te duur is en iedereen wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden.

De aanpassing van de mollenbestrijding levert een flinke besparing op blijkt uit de rapportage van het waterschap. Een besparing van 40%, van bijna honderdduizend euro in voorgaande jaren naar minder dan 58.000 in 2020. Ook dat is goed nieuws. Als het aan Water Natuurlijk ligt wordt de besparing ingezet voor meer biodiversiteit op dijken. Ook voor vlinders en bijen liggen daar grote kansen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Verstoring broedvogels gestopt

Verstoring broedvogels gestopt

De grootschalige snoei van bomen bij Sommelsdijk is gestopt. Het is broedtijd en vogels hebben rust nodig om voor nageslacht te zorgen. Na schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk ziet het waterschap Hollandse Delta dat ook in. Het werk is vorige week stilgelegd tot na de broedtijd.

Foto buizerd: Gert Huijzers
Foto buizerd: Gert Huijzers
Werken in broedtijd

Het snoeien van bomen aan de buitendijk bij Sommelsdijk ging in de broedtijd gewoon door.  In een hoogwerker zaagde een man met een kettingzaag zware takken af. Die kwamen onder de boom in de slootkant en de sloot terecht. Met een kraan zette men de takken op een hoop voor de snippermachine.  Het gevolg was verstoring van nesten in de bomen en nesten, op de grond, waar de takken vielen waren zeker kansloos.

Werken in de broedtijd – na 15 maart – kan wel, maar dan moeten er geen broedende vogels in het terrein zijn. Dat moet voorafgaand aan de werkzaamheden zijn onderzocht. Dat is niet gebeurd. De man in de hoogwerker keek of er nesten waren. Volstrekt ontoereikend. Daarbij kwam dat de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee het bewijs leverde dat er wel degelijk broedende vogels waren. Overtreding van de Wet Natuurbescherming was onze conclusie.

Dringend beroep

Het antwoord op de schriftelijke vragen maakten duidelijk dat de gedragscode voor dit soort werkzaamheden niet voldoende is nageleefd. Een dringend beroep op het dagelijks bestuur om het werk uit te stellen tot na de broedtijd had effect. Afgelopen vrijdag besloot het college om het werk onmiddellijk stil te leggen.

Na de broedtijd gaat het werk verder. Nu kunnen de vogels – waaronder de buizerd – hun gebied in alle rust gebruiken voor de zorg voor nageslacht. We zijn blij met deze uitkomst. Ook is duidelijk geworden dat het waterschap volgend jaar niet meer in de broedtijd gaat snoeien.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Eindelijk aanplant wilgen

Eind 2017 kapte waterschap Hollandse Delta 1.000 wilgen in het Bernissegebied: het recreatiegebied dat middenin de gemeente Nissewaard ligt. Opschot, volgens de heemraad.

Foto’s gaven een ander beeld

volwassen wilgen ingesmeerd met roundup om te voorkomen dat de wilgen weer zouden uitgroeien.

De fracties Water Natuurlijk (Ellen Slachter) en Ongebouwd (Johan van Driel) dienden samen met een motie in die het college opriep ruimhartig geld te reserveren voor de opbouw van het gebied. Belangrijke elementen: terugkeer van bomen, bewonersparticipatie en de opdracht om het gebied nog mooier te maken. De motie werd aangenomen.

Er was niet direct een verandering zichtbaar in het gebied, maar medewerkers van het Waterschap zijn aan de slag gegaan. Er zijn ecologen en landschapsarchitecten ingeschakeld. Bewoners mochten meedenken met de ontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel stelden subsidie beschikbaar voor een plan om het gebied meer waarde te geven.

Vorig jaar werden de eerste veranderingen zichtbaar, toen er vooroevers werden aangelegd. Deze week werd de eerste knotwilg geplant en is er gestart met het aanleggen van visoevers. Inmiddels is ook Staatsbosbeheer aan de slag. Veel zieke essen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Het Bernissegebied wordt biodiverser, ecologischer en mooier.

In zo’n mooi gebied dreigen nieuwe gevaren: bouw van vakantiehuizen, woningbouw in de randen van het gebied, gemotoriseerde vaart op de Bernisse. Water Natuurlijk zal zich blijven inzetten voor behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.

VRIEND WORDEN!

Waterschap Hollandse Delta wordt groener

Water Natuurlijk wil een groener waterschap. Keer op keer is daar de afgelopen jaren op aan gedrongen. Door impulsen te geven voor een beter beleid en door incidenten aan de kaak stellen. Veelvuldig ging het om zaken als onnodig kappen van bomen en een maaibeheer dat biodiversiteit vernietigt. Stap voor stap zien we verbeteringen in het beleid. In februari zette de Verenigde Vergadering opnieuw een stap.

Visie en verder

In oktober vorig jaar stelde de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, de groenvisie vast. De groene ambitie werd hiermee op hoofdlijnen duidelijk. Landschappelijke kwaliteit moest behouden blijven. De aanwezige waarden op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie moesten worden vergroot en dat gold ook voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het waterschap.

Dat laatste was reden om de visie voor te leggen aan de gebiedspartners en nadrukkelijk inbreng te vragen van gemeenten, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Veel lof leverde dat op voor de visie. Maar ook aandachtspunten en de roep om praktische en concrete toepassing.

In februari kwam het resultaat van de inbreng van de gebiedspartners aan de orde in het bestuur van het waterschap aan de orde. Zo ook een voorstel voor de uitwerking van het groenbeleidsplan. Er was wel tegenstand maar het bestuur gaf groen licht voor het vervolg. Dit voorjaar moet het groenbeleid worden afgerond.

Bomenrij Mookhoek
Bomenrij Mookhoek
Acties en maatregelen

Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking in acties en maatregelen. Soms houdt dat in dat er plannen gemaakt worden voor het beheer van de eigen terreinen o.a. bij zuiveringen, gemalen, bomen en landschapsplannen met als uitgangspunt vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie in samenwerking met de gebiedspartners.

Soms is het al concreter. Zo wordt het areaal wegbermen dat ecologisch  wordt beheerd vergroot naar 60%. Waterkeringen worden gefaseerd beheerd met het oog op het insectenleven. In watergangen wordt alleen het noodzakelijke doorstroomprofiel gemaaid. Initiatieven van derden op het gebied van biodiversiteit krijgen ondersteuning. Ook een gerichte monitoring van biodiversiteit komt op gang.

Water Natuurlijk is blij met deze tussenstap. Het betekent een grote omslag in denken en werken voor ons waterschap. Dat zal in de praktijk zeker nog de nodige problemen opleveren. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols en blijft verbeteringen stimuleren.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!