Hoeksche Waard zoemt, wegen voor natuur

Op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard kwamen vertegenwoordigers van tal van organisaties en bewoners bij elkaar om na te denken over herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk Hollandse Delta deed mee. Er kwam een plan uit om natuurgebieden en dorpen met elkaar te verbinden. Ecologische verbindingszones of gewoonweg  wegen voor de natuur. Dat vraagt wel aanpassing van het beheer en extra aanplant van bomen. Een aanvraag bij het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds leverde een toekenning op. Realisatie komt hiermee in zicht.

Samenwerking

Biodiversiteit is van iedereen en voor iedereen. Dat het niet goed gaat met biodiversiteit is voor de meeste mensen wel duidelijk. Herstel is nodig en dat kan alleen als alle betrokkenen samenwerken. Dat is de insteek van het nationale Deltaplan voor biodiversiteitsherstel en ook uitgangspunt voor ‘Hoeksche Waard Zoemt'(HW-zoemt). Tal van organisaties op het gebied van natuur en landschap, agrarisch natuurbeheer, landbouw, imkerij en ecologisch leven en tuinieren werken in HW-zoemt samen met burgers en overheden. Plannen maken en tot uitvoering brengen doen we samen en we leren ook van elkaar.

Wegen voor natuur

Planten en dieren hebben net als mensen wegen nodig. Routes waarlangs ze kunnen trekken, voedsel vinden, nestelen, overwinteren etc. Hiervoor moeten die wegen voor de natuur dus de faciliteiten bieden. De routes zijn nodig om het natuurlijk gedrag van diverse dieren mogelijk te maken, maar ook om uitwisseling tussen gebieden mogelijk te maken. Als diersoorten geïsoleerd raken, leidt dat tot erfelijke verarming.
Door klimaatverandering is de noodzaak voor verbindingen nog groter geworden. Voor diverse planten en diersoorten wordt de grond te heet onder de voeten. Ze schuiven op van het zuiden naar noorden. Als die reis grote belemmeringen oplevert wordt overleven steeds moeilijker. Het bestaande netwerk van wegen, watergangen en spoorlijnen kan ook prima voor natuur worden gebruikt. Door de groenstroken hierlangs slimmer te beheren kan dit voor tal van planten en dieren uitkomst bieden.
Het doel van HW-Zoemt is het realiseren van een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied. Het beheer van dit netwerk is door de verschillende grondgebruikers op elkaar afgestemd en zodanig gefaseerd dat insecten het gehele vliegseizoen voedsel kunnen vinden.

vormgeving & illustratie: Arne van der Ree

Eerste stappen

De eerste stappen naar concrete invulling zijn gezet. Voor het oosten van de Hoeksche Waard zijn drie routes uitgewerkt. Ze moeten de verbinding gaan vormen tussen de Oeverlanden bij het Hollands Diep in het zuiden en in het noorden de natuurgebieden van Staatsbosbeheer langs de Oude Maas. Natuurlijke landschapselementen onderweg maken deel uit van de routes. Het gaat dan om de krekennatuur van argusvlinders, bosgebieden en biologische boerderijen.
Er is in kaart gebracht waar een verandering van het beheer van bermen en taluds nodig is. Dit dient mede op biodiversiteit te worden gericht. Bij een maaibeheer moet het maaisel worden afgevoerd. Dit leidt tot minder meststoffen in de bodem en meer variatie aan plantensoorten.  Dat is ook goed voor het insectenleven. Ook is fasering in het beheer nodig zodat het voedselaanbod voor insecten het hele seizoen is gewaarborgd.
In een brief aan de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta heeft HW-zoemt gevraagd om in overleg dit beheer aan te passen en mede te richten op herstel van biodiversiteit.  We hopen en verwachten dat hier een positief antwoord op komt. Ook is gevraagd om medewerking bij de aanplant van extra knotbomen.  Ze kunnen een meerwaarde aan de verbindingszones geven. Zo maken bijvoorbeeld vleermuizen vaak gebruik van boomrijen als vliegroute.

Toekenning innovatiefonds

De toekenning uit het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds is een opsteker. Een erkenning voor ons project waar we trots op zijn. Het geeft ook een financiële injectie aan het project van 25.000 euro. Realisatie komt hiermee in zicht. We beginnen in het oosten van de Hoeksche Waard buiten de bebouwde kommen. Aan opschaling naar de rest van de streek en de bebouwde omgeving wordt al gewerkt. Samen werken we aan een mooiere Hoeksche Waard waar ook komende generaties nog kunnen genieten van de natuur.

Joost Kievit MSc

 

 

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk!

Bij een felle storm vorige zomer raakten een aantal bomen aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge beschadigd. Hierna kapte het waterschap Hollandse Delta de hele rij van 120 populieren. Een motie van  Water Natuurlijk over herplant kreeg afgelopen woensdag een meerderheid in de Verenigde Vergadering van het waterschap. Hiermee is de opdracht voor het planten van nieuwe bomen verstrekt.

Leefgebied vleermuizen

Met het kappen van de bomenrij verdween een belangrijk leefgebied van diverse soorten vleermuizen. Het belang van deze rij populieren voor vleermuizen was goed bekend vanwege een uitgevoerd flora- en faunaonderzoek. Dit was nodig in verband met de plannen om windmolens te plaatsen.

De rij populieren ligt op de vliegroute,  is foerageergebied, rust- en paarplaats voor diverse vleermuissoorten. Het gaat dan om de gewone en de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Water Natuurlijk wilde dat de gekapte bomen worden teruggeplant en dat het leefgebied voor deze beschermde dieren zoveel mogelijk wordt hersteld.

Motie Water Natuurlijk

Op 15 juli 2020 was voor de derde maal een motie van Water Natuurlijk aan de orde voor herplant van de 120 gekapte bomen. Dit omdat er nieuwe inzichten waren over het effect op dijkveiligheid, m.n. knotbomen leveren nl. nauwelijks risico op. Ook voor het bezwaar van de kosten had fractievoorzitter Anne Mollema een oplossing. Water Natuurlijk bood aan om het beheer door vrijwilligers te laten uitvoeren onder deskundige begeleiding.

Verder gaf de fractievoorzitter aan dat de bomenkap aanleiding gaf tot veel afkeurende reacties op Goeree-Overflakkee en dat dit het imago en het vertrouwen in het waterschap heeft geschaad. En ook gaf Mollema aan dat het van belang is dat de vliegroute voor vleermuizen naar de waterzuivering wordt hersteld.

De motie verzoekt het college om in overleg met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en de bewoners nieuwe bomen te planten langs de Zuiderlandsezeedijk. Dit opdat de aangetaste vliegroute voor vleermuizen weer wordt hersteld.

De motie werd met 19 stemmen vóór en 11 tegen aangenomen.
Daarmee geeft het hoogste bestuurlijk orgaan van het waterschap opdracht voor de nieuwe aanplant. Het is ook een belangrijk signaal van de Verenigde Vergadering dat nu moet leiden tot een duurzamer beheer van het bomenbestand.

Hoe, wat, waar?

In het debat over de nieuwe aanplant werden veel wensen naar voren gebracht. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hagen met struweel al dan niet in combinatie met bomen. Suggestie was om de nieuw aangelegde Helledijk erbij te betrekken en ook daar bomen te planten. De relatie met de nieuwe windmolens kwam eveneens weer aan de orde.

De motie laat ruimte op het punt van de uitvoering. Hierover komt er overleg met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. Ook bewoners/ boeren worden betrokken. Heemraad Petra van Nes en onze fractievoorzitter stemmen de verdere uitvoering met elkaar af. Water Natuurlijk is blij met het resultaat. Het heeft veel energie gekost maar een jaar na de kap is het besluit genomen.

Er komen nieuwe bomen.

Goede argumenten in combinatie met een grote betrokkenheid van burgers hebben de doorslag gegeven is de overtuiging van Water Natuurlijk.

Joost Kievit MSc

motie herplant Zuiderlandsezeedijk 3-1

ruige en gewone dwergvleermuis

VRIEND WORDEN?

Bomen gered

Water Natuurlijk Hollandse Delta pleitte het afgelopen jaar op tal van manieren voor behoud van de bomenrij langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee. Met succes, een combinatie van goede argumenten en grote publieke aandacht,  deed z’n werk in het waterschapsbestuur. Heemraad Petra van Nes toont haar groene hart en besluit tot duurzame instandhouding van de rij van 1139 populieren.

Geredde populieren Volkerak
Geredde populieren Volkerak
Argumentatie

De bomenrij staat langs de waterkerende dijk aan het Volkerak. De veiligheid van de dijk heeft ook voor Water Natuurlijk uiteraard de hoogste prioriteit. Door het stellen van vragen en uit eigen onderzoek bleek dat de veiligheid niet in het geding was. Ook de verkeersveiligheid was niet of nauwelijks een factor.

Het belang van natuur en landschap is daarentegen zeer groot. Het betreft een beeld bepalende bomenrij met grote cultuur historische waarde. Ook voor natuur zijn de bomen extreem waardevol. Het waterschap Hollandse Delta schrijft hierover in het hun besluit:

Vanwege de geconstateerde rijke aanwezigheid van vogels en vleermuizen was nader onderzoek noodzakelijk. Daarvan zijn in februari 2020 de resultaten met de ambtelijke organisatie gedeeld.

Hieruit is gebleken dat de bomenrij een heel belangrijke functie vervult voor trekvogels en nog meer voor diverse soorten vleermuizen waaronder de Ruige dwergvleermuis. Zij nestelen, paren en foerageren hier veelvuldig waarbij alle bomen een bepaalde functie vervullen. Voor vleermuizen is dit een uniek stukje natuur door de combinatie van voedselrijk zoet water (Natura 2000 gebied) met windluwe plekken achter de bomenrij waar grote aantallen insecten voorkomen. Soortgelijke plekken met dergelijke aantallen vleermuizen zijn elders in ons land niet bekend.  

Publieke betrokkenheid

Naast goede argumenten was de grote publieke betrokkenheid erg belangrijk. Duizenden mensen toonden die betrokkenheid via de door Water Natuurlijk gebruikte media. Een gestarte petitie voor het behoud van de 1139 bomen was een succes.

De respons van de bewoners van Goeree-Overflakkee en liefhebbers van bomen en biodiversiteit was overweldigend. In stilte hadden we gehoopt op 1139 ondertekenaars van de petitie. Om zo symbolisch iedere boom een stem te geven. Het werden er 2879, een geweldige stimulans in onze strijd voor het behoud van de bomenrij langs het Volkerak en voor een goed bomenbeleid.

De petitie werd op 27 november 2019 door onze regiovertegenwoordiger Rinus Kik aangeboden aan heemraad Van Nes. Zij noemde het een belangrijk signaal en een steun in de rug bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Ook kondigde zij een moratorium aan op de kap, in afwachting van een besluit over de bomenrij.

Besluit

Dat besluit ligt er nu. Er wordt niet gekapt, maar gestart met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In overleg met organisaties, zoals de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee wordt een plan gemaakt voor geleidelijke verjonging van de bomenrij, waarbij behoud van natuur en landschap uitgangspunt is.

Heemraad Wegen & groen Petra van Nes – de Man: “Ik wil zorgvuldig omgaan met het beheer van alle bomen in ons gebied. Uit het onderzoek blijkt nu dat de populieren langs het Volkerak veel waarde hebben voor met name trekvogels en vleermuizen. Bovendien heeft de beeldbepalende bomenrij een grote landschappelijke waarde.”

Water Natuurlijk is blij met dit besluit en blijft meedenken over de toekomst van deze prachtige rij populieren. Zij ziet het besluit ook als een belangrijke stap naar een ‘groener’ waterschap.

collegebesluit 1139 bomen

Informatie

Anne Mollema, fractievoorzitter tel. 06 11017484

Joost Kievit, voorzitter tel. 078-6731522

VRIEND WORDEN?

 

Vismigratie krijgt prioriteit

 

Aanhoudende mondelinge en schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta hebben vismigratie op de agenda gezet. Heemraad Johan van Driel zei steeds dat waterkwaliteit en dus ook vismigratie prioriteit zou krijgen. Nu voegt hij de daad bij het woord. Het gemaal Stellendam wordt vispasseerbaar gemaakt. Voorstel gemaal Stellendam

Knelpunten
punten met slechte passeerplaatsen voor vissen.

Het watersysteem  van het waterschap Hollandse Delta kent vele barrières voor vissen en andere waterdieren. Stuwen tussen de verschillende peilgebieden houden de vissen tegen en bij de gemalen lopen ze het risico om vermalen te worden. Ons waterschap kent ongeveer 2.000 vismigratieknelpunten kent. Dat is een grote belemmering om ecologisch gezond water te realiseren. Een goede visstand is daarvoor een belangrijke graadmeter. Migratie is cruciaal. Sommige soorten zijn er voor hun voortplanting van afhankelijk en kunnen zonder migratie niet voortbestaan. Voor andere soorten is genetische isolatie ook negatief voor de ontwikkeling.

Gemaal Stellendam

Het gemaal Stellendam moet worden gerenoveerd. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft hiervoor een voorstel voorgelegd aan de commissie Water. Deze heeft positief geadviseerd. Bij de renovatie is er niet alleen aandacht voor droge voeten in het gebied. Het gemaal wordt ook vispasseerbaar gemaakt en er worden visvriendelijke pompen geplaatst. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit, het verbetert de leefomgeving in het achterliggende gebied. Daarnaast is er bij de renovatie veel aandacht voor duurzaamheid.

Eerste stap

Water Natuurlijk is tevreden met deze eerste stap zoals heemraad Van Driel het noemt. We moeten verder werken aan de kwaliteit van ons watersysteem. De heemraad heeft dat voornemen. Water Natuurlijk zal hem daarin steunen en kritisch volgen. Het gemaal De Eendracht in de Hoeksche Waard is de volgende die moet worden gerenoveerd. Ook hier dient vismigratie te worden meegenomen. Ook moet er worden gekeken naar aanpassing van de bediening van de gemalen. Daar is winst te boeken.

paling vermalen

Zo wordt door het langzaam opstarten van een gemaal en voor het opstarten eerst water in te laten minder vis verwond en gedood. Water Natuurlijk pleit voor invoering van dit soort maatregelen op korte termijn.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Watersysteem wordt klimaatbestendig

Net na de eeuwwisseling werden de waterschappen in ons land geconfronteerd met klimaat verandering. Een toename van de neerslag hoeveelheden werd zichtbaar en de buien werden extremer. Om de zorg voor droge voeten toch overeind te houden kwamen er afspraken, vastgelegd in een Nationaal Bestuursakkoord Water. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen sloten dit akkoord om de watersystemen klimaatbestendig te maken. Waterschappen moesten hun systemen doorrekenen op basis van het zogenaamde ‘middenscenario’ van het KNMI. De opgave die hieruit voortkwam zou in 2015 gerealiseerd zijn.

Achterstanden Hollandse Delta

De opgave kwam er op neer dat in de laag gelegen gebieden overal extra waterberging moest worden gegraven. Het waterschap koos ervoor om deze afspraken niet na te komen. Ze baseerde de doorrekening van het watersysteem op het ‘huidig klimaat’ in plaats van het ‘middenscenario’. Dit hield in dat werd gerekend met de gemiddelde neerslaggegevens van  1975 tot 2005 en niet met de verwachte toename van de neerslaghoeveelheden. Dat leverde dus geen klimaatbestendig watersysteem op en achterstanden ten opzichte van de andere waterschappen.

Nieuwe scenario’s

In 2014 kwam het KNMI met de nieuwe klimaatscenario’s . Hieruit bleek dat neerslaghoeveelheden en extremiteit van de buien nog verder zouden toenemen. Het waterschap voerde een nieuwe doorrekening van het watersysteem uit. De opgelopen achterstanden kwamen hierbij tot uiting. Eind 2019 moest over de nieuwe wateropgave worden besloten. Opnieuw wilde het college van dijkgraaf en heemraden voor het landelijk gebied uitgaan van de neerslaggegevens uit het verleden. Water Natuurlijk was het hier niet mee eens en pleitte voor een toekomstbestendig watersysteem. Wij vinden dat ook de mensen in het landelijk gebied recht hebben op droge voeten en dat schade aan gewassen door wateroverlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Amendement

Samen met de ChristenUnie diende Water Natuurlijk een amendement in met als strekking dat zowel in het stedelijk als landelijk gebied gewerkt gaat worden aan een toekomstbestendig watersysteem. De verenigde vergadering nam dit amendement over.  Er moet daarom veel meer open water komen om het neerslagoverschot op te vangen. Het gaat om meer dan 300 hectare. Hiermee kan ook de waterkwaliteit verbeteren. Watergangen kunnen ruimer en dieper worden gemaakt met meer mogelijkheden voor vissen en ander waterleven. Natuurvriendelijke oevers vergroten ook het waterbergend vermogen van het systeem. Door dit combineren met natuur en recreatie betekent het een sterke opwaardering voor onze polders.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Mol niet langer vogelvrij

Water Natuurlijk Hollandse Delta kreeg in het vroege voorjaar een vraag over de mollenbestrijding op de waterkerende dijken. Het waterschap had juist een persbericht uitgestuurd dat in de maand april op alle dijken op het Eiland van Dordrecht, IJsselmonde, Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee mollen zouden worden bestreden. Hondenbezitters werden gewaarschuwd voor de klemmen die worden gebruikt.
Waar is dit voor nodig was de vraag. Reden voor Water Natuurlijk om zich te verdiepen in het leven van de mol en de veiligheid van dijken.

Bodemleven

Het bodemleven onttrekt zich meestal aan ons gezichtsveld. Dat doet niets af aan het belang van een gezonde bodem. Tal van organismen vervullen daar een functie in het omzetten en kringloop houden van allerlei stoffen. De mol is daar als predator een onderdeel van. Het is een zoogdier en een echte rover. Hij is erg vraatzuchtig en eet uitsluitend dierlijk voedsel. Meestal zoekt hij ondergronds naar voedsel. Veelal insecten en wormen. Hij kan bovengronds ook muizen, kikkers en slakken vangen. Hij eet  veel insecten en larven van insecten die de grasmat kunnen aantasten. Dan zou je het dier dus nuttig kunnen noemen voor de instandhouding van een erosie bestendige grasmat. Buiten de voortplantingstijd duldt het dier geen soortgenoten in de buurt. Er kunnen dan gevechten plaats vinden op leven en dood. Bestrijding in het voorjaar is dan ook weinig zinvol. Immers voordat het voor dijken kwetsbare seizoen begint zijn de opengevallen territoria weer opgevuld door nieuwe mollen.

Veilige dijken

Het belang van veilige dijken  is uiteraard doorslaggevend. Daar is geen discussie over en als mollen door hun graverij deze veiligheid aantasten dan moet bestrijding plaats vinden. Voor het waterschap is de veiligheid het argument om de mollen te bestrijden.  Hier was toch enige nuancering nodig. Uit waterstaatkundig onderzoek kwam naar voren dat de algemeen voorkomende ondiepe graafgangen van mollen, woelratten en muizen geen grote invloed hebben op die veiligheid. De richtlijnen van het ministerie dat over de veiligheid van dijken gaat sluiten hierop aan. Geconcludeerd wordt dat bij een kleilaag van meer dan 40 centimeter of flauwe taluds (flauwer dan 1V:4H) graverij van mollen niet snel tot problemen zal leiden. Bestrijding zou dan dus alleen nodig zijn bij minder goed aangelegde dijken.

Vragen, advies, overleg

Water Natuurlijk is begonnen met de mollenbestrijding op de agenda te zetten door het stellen van schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. De antwoorden lieten sterk te wensen over. Er werd niet in gegaan op onze argumentatie op het punt van nut en noodzaak. Vervolgens is hier in de commissie Waterkeringen nader op ingegaan. Er ontstond de  indruk dat de argumentatie van het waterschap niet sterk was en dat bestrijding vooral plaats vond ‘omdat we het altijd zo gedaan hebben’.

Dieren doden zonder noodzaak vindt Water Natuurlijk niet acceptabel. Daar komt bij dat de bestrijding 275,- euro per kilometer dijk kost. Reden om het waterschap Hollandse Delta te vragen om te stoppen met de huidige praktijk en alleen te bestrijden bij aangetoonde noodzaak. Dit in overleg met de Zoogdierenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap en de landelijke Zoogdiervereniging. Het vrijgekomen geld zou dan kunnen worden besteed aan verbetering van de biodiversiteit op dijken.

Naar aanleiding hiervan is enkele malen overleg gevoerd met de heemraad en de betrokken ambtenaren. Argumenten werden gewisseld en toegelicht. De heemraad stelde de kwestie aan de orde bij de Unie van Waterschappen. Uiteindelijk leidde dit tot een besluit van het college.

Structurele bestrijding van de baan

Met een besluit van 19 november 2019 van het college werd de huidige praktijk van het bestrijden van mollen gestopt. Met ingang van volgend jaar worden er alleen nog mollen gevangen als de noodzaak is aangetoond. Hiervoor is het schadebeeld van de grasmat doorslaggevend. Bij beperkte schade vindt geen bestrijding plaats. Dijken met een te dunne kleilaag vormen hierop een uitzondering. Als er zand in de molshopen zit is dat een teken dat de dieren doordringen in het zandlichaam van de dijk en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Water Natuurlijk is blij dat de argumenten de doorslag hebben gegeven en dankt de kiezer dit heeft aangedragen.

Joost Kievit MSc

Verslag bijlage Collegebesluit 19 nov 2019 Mollenbestrijding 2020

Strijd om 1139 bomen

voorlopig geredde populieren
voorlopig geredde populieren Volkerak

Met het aanbieden van een petitie en de toezegging van een moratorium op de kap eindigde op 27 november voorlopig de strijd voor het behoud van 1139 bomen langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee. Het begon met een artikel in het ‘Eilandennieuws’ in mei van dit jaar. Een woordvoerder van het waterschap kwam aan het woord over de voorgenomen kap. De argumentatie riep de nodige vragen op. Ook was er sprake van tegenstrijdigheden. Voldoende reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta om hierin te duiken.

Argumentatie

De bomen staan langs een waterkerende dijk. De veiligheid van de dijk gaat boven alles. Dat is zeker op Goeree-Overflakkee een open deur. Ook voor mij persoonlijk is daar geen discussie over. Als jongetje van vijf heb ik de watersnood bewust meegemaakt. Het waterschap betoogt dat er geen risico is voor de veiligheid van de dijk. Daar hoeven de bomen niet voor weg. Als men dan tegelijkertijd zegt dat er vanwege het beleid voor die veiligheid geen bomen kunnen worden terug geplant. Dan lijkt dat tegenstrijdig.

De bomen zouden oud en versleten zijn, aldus het waterschap. Hoezo, denk je dan. Als je die enorme lange rij populieren fier in de zeewind ziet staan, tal van stormen overleeft in de 60 jaar dat ze daar groeien dan twijfel je daar toch aan. Kerngezond zien ze er uit. Het is een speciaal geselecteerde variëteit van de populier die goed bestand is tegen de zeewind. Dat is geen overbodige luxe. Een zuidwester komt met volle kracht over het Volkerak op de bomenrij af. Als je dan ook nog leest dat 100 jaar voor een populier niet bijzonder is, dan rijst de vraag: wie bedenkt dat deze bomen versleten zijn.

Bomen kunnen soms ook een gevaar opleveren voor het verkeer. Er loopt een fietspad over de zeedijk ter plekke, maar de bomen staan onderaan de dijk. Stormachtige wind is als regel van het fietspad af. Afbrekende takken zouden dus tegen wind omhoog moeten waaien. Onzinnig dus om veiligheid als argument voor kap te gebruiken.

Overleg van Water Natuurlijk met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee leerde dat de bomenrij belangrijk is voor biodiversiteit. Tal van vogelsoorten maken er gebruik van en ook is het een leefgebied voor diverse soorten vleermuizen.  Ook de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de bomenrij is hoog.

Schriftelijke vragen

Ondoordacht en weinig relevant leek de argumentatie van het waterschap Hollandse Delta voor de kap. Tijd voor schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. De fractie van Water Natuurlijk stelde in juni van dit jaar de vragen om de argumenten voor de kap helder te krijgen en de zienswijze van het college hierop te vernemen.

Het stellen van vragen is in onze democratie een instrument om als volksvertegenwoordiger de controlerende taak uit te voeren. Een dagelijks bestuur is dan ook gehouden om deze vragen te beantwoorden. Groot was dan ook de verbazing dat het college dat niet deed. We kregen als reactie dat het om een complexe opgave ging en dat we hier te zijner tijd nader over zouden worden geïnformeerd. Geen enkele duidelijkheid over de beweegredenen van ons waterschap.

Zomerstorm

In juli werden we geconfronteerd met schade aan een bomenrij langs dezelfde dijk meer naar het westen toe. Een felle zomerstorm had enkele tientallen bomen zwaar beschadigd. Een gebruikelijke reactie is dan dat omgewaaide bomen en afgebroken takken worden opgeruimd en gevaarlijk afhangende takken worden afgezaagd. Nu niet, de hele rij van 120 bomen was binnen enkele dagen weggezaagd. Waarom?
De meeste stond nog fier overeind na de storm, daarmee aantonend tegen een stootje te kunnen.

Met de kap van deze bomen was tegelijkertijd een belangrijk leefgebied van diverse beschermde soorten vleermuizen vernietigd. Naar onze mening was hiermee ook de wet Natuurbescherming overtreden. Deze handelswijze beloofde ook niet veel goeds voor de 1139 bomen waarvoor we al eerder op de bres stonden.

Opnieuw werden schriftelijke vragen door de fractie van Water Natuurlijk aan het college gesteld. Dit gebeurde op 22 augustus. Na 2 maanden was er echter nog geen enkele reactie op deze vragen. Het gaat dan lijken op een schoffering van het bestuur en een belemmering van de uitvoering van de controlerende taak. Vandaar opnieuw met klem een oproep aan het college om de openstaande vragen te beantwoorden en aan te geven hoe de aangerichte schade zou worden gecompenseerd. Nu wel reactie, maar wederom teleurstellend. Weinig vertrouwenwekkend voor de toekomst van onze 1139 bomen .

Bomenmotie

In de septembervergadering van het waterschapsbestuur kondigde onze fractievoorzitter Anne Mollema een motie aan voor het behoud van de bomen en een algemeen beleid voor een duurzaam beheer van het bomenbestand van het waterschap. (Een motie kan een middel zijn om het college te dwingen iets te doen of te laten. De motie moet dan wel worden gesteund door een meerderheid in de verenigde vergadering.)

De reactie van de verantwoordelijk heemraad mevrouw Petra van Nes was hoopgevend. Zij zou de motie graag overnemen. Die was haar uit het hart gegrepen, maar voor onze 1139 populieren was nog een bredere afweging nodig en kon ze nu geen toezeggingen doen. Het was voor onze fractievoorzitter reden om de motie aan te houden en dus niet in stemming te brengen. Hiermee kreeg de heemraad de kans om het belang dat zij hecht aan bomen om te zetten in een goed beleid.

Petitie 1139 bomen

Het ziet er naar uit dat er bij de heemraad draagvlak is voor een beleid om ons bomenbestand duurzaam in stand te houden. Onze fractie heeft daar ook vertrouwen in, maar voor een dergelijk beleid is ook een meerderheid nodig in de verenigde vergadering.  Naast goede argumenten is de publieke opinie hierin erg belangrijk. Dit kan een doorslaggevende factor zijn. Reden om een petitie te starten voor het behoud van de 1139 bomen.

De respons van de bewoners van Goeree-Overflakkee en liefhebbers van bomen en biodiversiteit was overweldigend. In stilte hadden we gehoopt op 1139 ondertekenaars van de petitie. Om zo symbolisch iedere boom een stem te geven. Het werden er 2787, een geweldige stimulans in onze strijd voor het behoud van de bomenrij langs het Volkerak en voor een goed bomenbeleid.

De petitie werd op 27 november door onze regiovertegenwoordiger Rinus Kik aangeboden aan heemraad Van Nes. Zij noemde het een belangrijk signaal en een steun in de rug bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Ook kondigde zij een moratorium aan op de kap. Onze 1139 blijven voorlopig overeind. Een nieuw groenbeleid moet het kader worden. Besluitvorming hierover moet in de verenigde vergadering plaats vinden. De stem van de 2.786 ondertekenaars moet hierin doorklinken. Daar werkt Water Natuurlijk Hollandse Delta aan.

Wordt vervolgd.

Joost Kievit MSc

Bron Petitie Bomen

Overhandiging van de handtekeningen aan heemraad Petra van Nes door Rinus Klik.

Vragen Water Natuurlijk

Ruim 2 maanden geleden op 22 augustus heeft de fractie Water Natuurlijk U vragen gesteld over de bomenkap aan de Zuiderlandse Zeedijk (brief als bijlage bij dit overzicht gevoegd). We hebben nog steeds geen antwoorden mogen ontvangen. Dit belemmert ons in de uitvoering van onze controlerende taak. Inmiddels is het voor ons een vaststaand feit dat met de kap van de bomen langs de Zuiderlandse Zeedijk een belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuis soorten is vernietigd. Het voorkomen van vleermuizen ter plekke blijkt onder meer uit:

  • De natuurtoets voor de aldaar geplande windmolens.
  • De milieu effect rapportage voor deze windmolens.
  • Het bestemmingsplan Suyderland van de gemeente Goeree-Overflakkee
  • Het provinciaal blad van 5 april 2019 betreffende ontheffing Wet Natuurbescherming
  • Waarnemingen van een bewoner en een lid van de vereniging Natuur- en Landschap Goeree-Overflakkee.

Ons waterschap wist of had moeten weten dat het hier om het leefgebied van beschermde vleermuizen ging. In een besluit van 28 februari 2017 betreffende de bomenrij ten oosten van de gekapte rij wordt al gesproken over het voorkomen van vleermuizen. Dit gaat over bomen van dezelfde soort, dezelfde leeftijd en langs dezelfde dijk. Als het waterschap hier onverhoopt toch niet mee bekend was, dan was een telefoontje naar de vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee voldoende geweest. In onze niet beantwoorde vragen van 21 juni hadden wij al aangedrongen op hervatting van het overleg met NLGO. Dit heeft U kennelijk genegeerd.

Uit informatie afkomstig van de bomenwacht en de omgevingsdienst die wij via een bewoner hebben gekregen komen wij tot de conclusie dat het waterschap de Gedragscode Wet Natuurbescherming die het College op 19 maart 2019 heeft vastgesteld niet of in onvoldoende mate heeft gevolgd. Dat betekent in onze opvatting dat we de Wet Natuurbescherming hebben overtreden en dat is zeer kwalijk. Op Goeree-Overflakkee leeft breed de gedachte dat het waterschap de stormschade heeft gebruikt om een ongewenste bomenrij op te ruimen. Wij verzoeken U met klem op korte termijn de openstaande vragen te beantwoorden en de zienswijze van het College op deze kwestie te presenteren en aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden.

Reactie college

In uw brief van 30 oktober jl. stelt u dat met de kap van de bomen langs de Zuiderlandsezeedijk een belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuissoorten is vernietigd. Dit blijkt volgens u uit diverse rapporten en plannen. WSHD heeft ook onderzoek laten doen naar de flora en fauna aldaar door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen vleermuizen(sporen) zijn aangetroffen. Dit is ook als zodanig terug te lezen in het rapport. Hiermee hebben wij overeenkomstig wet- en regelgeving gehandeld. In uw brief van 22 augustus jl. stelt u dat het beeld is ontstaan dat het waterschap de stormschade heeft benut om aldaar ongewenste bomen te kappen. De reden tot kappen was: tijdens een windhoos zijn afgelopen zomer ruim driekwart van de inmiddels gekapte bomen op de Zuiderlandsezeedijk zwaar beschadigd geraakt. Deze beschadiging hield in dat takken zijn (af)gebroken, bomen waren getordeerd en afgebroken en er lengtescheuren in stammen zijn ontstaan. De nacht daaropvolgend zijn wij lang bezig geweest om de gevolgen van de windhoos op te ruimen.

Aangezien bij deze bomen, langs deze dijk, problemen kunnen ontstaan bij harde wind, hebben wij gekozen voor een structurele oplossing. In dat kader is er overleg geweest met de heemraad en is dit later ook gecommuniceerd met de Dorpsraad. Hierbij is gesproken over de schade die is ontstaan – waarbij ook foto’s zijn getoond van de schadegevolgen – en de reden waarom door ons is besloten om alle bomen te gaan kappen. Hierbij speelt tevens een rol dat als beschadigde bomen gekapt worden, de blijvende bomen vanwege de veranderde windbelasting extra kwetsbaar worden voor schade. Het waterschap heeft dus weloverwogen het besluit genomen om de bomen te kappen.U heeft ons gevraagd om aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden.

Er is voor ons geen wettelijke plicht tot herplant. Dit is in het overleg met OZHZ vastgesteld. Wegbeplanting van populieren is op grond van de Wet natuurbescherming artikel 4.1. uitgezonderd van de melding- en herplantplicht. Hiermee wordt het herplanten van deze bomen een bestuurlijke keuze. Op dit moment is er nog geen bestuurlijk kader (groenbeleidsplan) waardoor nu wordt gehandeld overeenkomstig de vooralsnog geldende instructies op dat vlak.

Motoren op smalle dijkweggetjes, geen goede combinatie

Op een slecht moment had het dagelijks bestuur van Hollandse Delta besloten dat het verbod voor motoren op de smalle dijkweg in de buurtschap Biert (eiland Putten, gemeente Nissewaarde) niet langer zou hoeven te gelden. Niet alleen het buurtschap liep daartegen te hoop, ook in de gemeenteraad van Nissewaarde en via lokale publiciteit heeft onze vorige fractievoorzitter Ellen Slagter er alles aan gedaan dit besluit ongedaan te maken. In de Verenigde Vergadering van HD zelf hebben we ook stevig druk gezet. Wij prijzen ons gelukkig dat de nieuwe heemraad Van Nes, verantwoordelijk voor het wegenbeheer, de moed heeft dit onzalige besluit weer terug te draaien. Daardoor blijft het buurtschap leefbaar en de dijkweg goed bruikbaar voor fietsers en wandelaars.

Bronnen

Eindelijk dijken toegankelijk voor wandelaars?

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft dezer dagen besloten het gesprek te openen met de Stichting Te Voet (en daarmee met Wandelnet.NL) om te bekijken waar wandelen op de dijken en kades van het waterschap mogelijk is. De fractie van Water Natuurlijk had daarop aangedrongen, het dagelijks bestuur heeft nu positief gereageerd. We houden de vinger aan de pols of het ook echt gaat lukken! Het waterschap beheert immers vele voor ‘groen’ wandelen heel geschikte (slaper)dijken en kades tussen polders, zodat iedereen van het landschap kan genieten.

Roundup in de ban

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil al jaren het gebruik van Roundup door het waterschap uitbannen. Het werd zelfs nog gebruikt om stobben van omgezaagde bomen in te smeren. Tot voor kort echter zonder het gewenste resultaat.

Slecht voor het milieu

Roundup met de werkzame stof glyfosaat is slecht voor het milieu. Het waterleven lijdt eronder. Het komt al voor in ons drinkwater en het is waarschijnlijk kankerverwekkend. Alle reden om te stoppen met het gebruik vindt Water Natuurlijk.

Motie niet nodig

In de commissie Water van 13 mei ’19 stelde de fractievoorzitter van Water Natuurlijk, Anne Mollema Roundup opnieuw aan de orde. Hij kondigde aan zo nodig een motie in te dienen in de komende Verenigde Vergadering. Dit bleek niet nodig want in een schriftelijke reactie gaf het College van Dijkgraaf en Heemraden aan geen Roundup meer te gebruiken. Een mooi resultaat en een hoopgevend signaal. Kennelijk neemt het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap ons en de kwaliteit van onze leefomgeving serieus.