Verstoring broedvogels gestopt

Verstoring broedvogels gestopt

De grootschalige snoei van bomen bij Sommelsdijk is gestopt. Het is broedtijd en vogels hebben rust nodig om voor nageslacht te zorgen. Na schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk ziet het waterschap Hollandse Delta dat ook in. Het werk is vorige week stilgelegd tot na de broedtijd.

Foto buizerd: Gert Huijzers
Foto buizerd: Gert Huijzers
Werken in broedtijd

Het snoeien van bomen aan de buitendijk bij Sommelsdijk ging in de broedtijd gewoon door.  In een hoogwerker zaagde een man met een kettingzaag zware takken af. Die kwamen onder de boom in de slootkant en de sloot terecht. Met een kraan zette men de takken op een hoop voor de snippermachine.  Het gevolg was verstoring van nesten in de bomen en nesten, op de grond, waar de takken vielen waren zeker kansloos.

Werken in de broedtijd – na 15 maart – kan wel, maar dan moeten er geen broedende vogels in het terrein zijn. Dat moet voorafgaand aan de werkzaamheden zijn onderzocht. Dat is niet gebeurd. De man in de hoogwerker keek of er nesten waren. Volstrekt ontoereikend. Daarbij kwam dat de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee het bewijs leverde dat er wel degelijk broedende vogels waren. Overtreding van de Wet Natuurbescherming was onze conclusie.

Dringend beroep

Het antwoord op de schriftelijke vragen maakten duidelijk dat de gedragscode voor dit soort werkzaamheden niet voldoende is nageleefd. Een dringend beroep op het dagelijks bestuur om het werk uit te stellen tot na de broedtijd had effect. Afgelopen vrijdag besloot het college om het werk onmiddellijk stil te leggen.

Na de broedtijd gaat het werk verder. Nu kunnen de vogels – waaronder de buizerd – hun gebied in alle rust gebruiken voor de zorg voor nageslacht. We zijn blij met deze uitkomst. Ook is duidelijk geworden dat het waterschap volgend jaar niet meer in de broedtijd gaat snoeien.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Eindelijk aanplant wilgen

Eind 2017 kapte waterschap Hollandse Delta 1.000 wilgen in het Bernissegebied: het recreatiegebied dat middenin de gemeente Nissewaard ligt. Opschot, volgens de heemraad.

Foto’s gaven een ander beeld

volwassen wilgen ingesmeerd met roundup om te voorkomen dat de wilgen weer zouden uitgroeien.

De fracties Water Natuurlijk (Ellen Slachter) en Ongebouwd (Johan van Driel) dienden samen met een motie in die het college opriep ruimhartig geld te reserveren voor de opbouw van het gebied. Belangrijke elementen: terugkeer van bomen, bewonersparticipatie en de opdracht om het gebied nog mooier te maken. De motie werd aangenomen.

Er was niet direct een verandering zichtbaar in het gebied, maar medewerkers van het Waterschap zijn aan de slag gegaan. Er zijn ecologen en landschapsarchitecten ingeschakeld. Bewoners mochten meedenken met de ontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel stelden subsidie beschikbaar voor een plan om het gebied meer waarde te geven.

Vorig jaar werden de eerste veranderingen zichtbaar, toen er vooroevers werden aangelegd. Deze week werd de eerste knotwilg geplant en is er gestart met het aanleggen van visoevers. Inmiddels is ook Staatsbosbeheer aan de slag. Veel zieke essen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Het Bernissegebied wordt biodiverser, ecologischer en mooier.

In zo’n mooi gebied dreigen nieuwe gevaren: bouw van vakantiehuizen, woningbouw in de randen van het gebied, gemotoriseerde vaart op de Bernisse. Water Natuurlijk zal zich blijven inzetten voor behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.

VRIEND WORDEN!

Pers

Waterschap Hollandse Delta wordt groener

Water Natuurlijk wil een groener waterschap. Keer op keer is daar de afgelopen jaren op aan gedrongen. Door impulsen te geven voor een beter beleid en door incidenten aan de kaak stellen. Veelvuldig ging het om zaken als onnodig kappen van bomen en een maaibeheer dat biodiversiteit vernietigt. Stap voor stap zien we verbeteringen in het beleid. In februari zette de Verenigde Vergadering opnieuw een stap.

Visie en verder

In oktober vorig jaar stelde de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, de groenvisie vast. De groene ambitie werd hiermee op hoofdlijnen duidelijk. Landschappelijke kwaliteit moest behouden blijven. De aanwezige waarden op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie moesten worden vergroot en dat gold ook voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het waterschap.

Dat laatste was reden om de visie voor te leggen aan de gebiedspartners en nadrukkelijk inbreng te vragen van gemeenten, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Veel lof leverde dat op voor de visie. Maar ook aandachtspunten en de roep om praktische en concrete toepassing.

In februari kwam het resultaat van de inbreng van de gebiedspartners aan de orde in het bestuur van het waterschap aan de orde. Zo ook een voorstel voor de uitwerking van het groenbeleidsplan. Er was wel tegenstand maar het bestuur gaf groen licht voor het vervolg. Dit voorjaar moet het groenbeleid worden afgerond.

Bomenrij Mookhoek
Bomenrij Mookhoek
Acties en maatregelen

Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking in acties en maatregelen. Soms houdt dat in dat er plannen gemaakt worden voor het beheer van de eigen terreinen o.a. bij zuiveringen, gemalen, bomen en landschapsplannen met als uitgangspunt vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie in samenwerking met de gebiedspartners.

Soms is het al concreter. Zo wordt het areaal wegbermen dat ecologisch  wordt beheerd vergroot naar 60%. Waterkeringen worden gefaseerd beheerd met het oog op het insectenleven. In watergangen wordt alleen het noodzakelijke doorstroomprofiel gemaaid. Initiatieven van derden op het gebied van biodiversiteit krijgen ondersteuning. Ook een gerichte monitoring van biodiversiteit komt op gang.

Water Natuurlijk is blij met deze tussenstap. Het betekent een grote omslag in denken en werken voor ons waterschap. Dat zal in de praktijk zeker nog de nodige problemen opleveren. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols en blijft verbeteringen stimuleren.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

Waterschap blijft samenwerken met Hoekschewaards Landschap

Water Natuurlijk en fractie Natuur hebben afgelopen week gepleit voor voortzetting van de samenwerking van het waterschap met Hoekschewaards Landschap (HWL). Deze waardevolle samenwerking bij het beheer van het groen dreigde te stoppen. Gisteren kwam het verlossende woord van het college. De samenwerking wordt voortgezet en dat is goed nieuws voor biodiversiteit.

Goed werk

Het waterschap is dik tevreden over het werk van HWL meldt heemraad Johan van Driel aan de verenigde vergadering. De contracten worden verlengd. HWL  beheert onder andere natuurgebieden langs kreken voor het waterschap. Naast een natuurfunctie zorgen deze gebieden ook voor de opvang van extreme buien. Dat is geen luxe in een tijd dat klimaatverandering steeds meer zichtbaar wordt. Door het beheer van HWL zijn deze gebieden uitgegroeid tot een eldorado voor wilde planten en dieren.

Boeren spelen een belangrijke rol bij het beheer door HWL. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt.  Zij leveren machines en menskracht voor het grovere werk. Boeren en natuurbeheerder vullen elkaar aan. Dat zorgt voor de belangrijke betrokkenheid. Overal liggen natuurgebieden zonder afscheiding tegen de akkers aan. Boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Hoogstam fruitbomen

Naast de kreken natuur beheert HWL ook landschapselementen zoals dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Mooi voorbeelden zijn de zogenaamde Appeldijk en Perendijk. Hier worden ruim honderd hoogstambomen onderhouden. Het gaat om oude, cultuurhistorisch belangrijke rassen. De inzet van vrijwilligers maakt dit betaalbaar.
De werkgroep Fruit en Sap van HWL betrekt ook publiek bij dit werk door pluk- en persactiviteiten. Met name voor jongeren is dit erg aantrekkelijk.  Dat zorgt voor de betrokkenheid bij natuur en landschap die een willekeurige aannemer niet kan bieden.

Verstandig besluit

Water Natuurlijk en de fractie Natuur vinden dat het college een verstandig besluit heeft genomen. Het is goed nieuws voor natuur en landschap. De samenwerking met gebiedspartners wordt versterkt en de belastingbetaler krijgt betere waar voor minder geld.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

Mollen beter af

Water Natuurlijk begon in het voorjaar van 2019 met acties tegen onnodige bestrijding van mollen op dijken. Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse  ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de bodemstructuur en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

Dat neemt niet weg dat een mol door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg en het inbrengen van argumenten wist Water Natuurlijk het college te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan en is er een tussenrapportage gemaakt. Hieruit blijkt dat de vangstcijfers over het eerste kwartaal, het afgelopen vier jaar fors is gedaald vergeleken met de eerdere kwartalen.

Tijdvak Aantal  mollen
1e kw. 2017 2.521
1e kw. 2018 2.252
1e kw. 2019 1.463
1e kw. 2020   924

De rapportage vermeldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen.

Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

Democratie werkt

Water Natuurlijk trok zich het lot aan van een prachtige bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge. De populieren stonden op de nominatie om gekapt te worden. Tal van acties volgden. Recente publicatie van het waterschap  meldt: 1.139 bomen vleermuisvriendelijk gesnoeid en 200 nestkasten opgehangen. Democratie werkt. Zover is duidelijk.

vleermuizenkast
Voorgenomen kap

Een bericht in het Eilanden Nieuws net voor de zomer van vorig jaar was een alarmbel. Een schitterende rij populieren aan de dijk langs het Volkerak zou worden gekapt. De 60 jaar oude bomen zouden aan het eind van hun leven zijn. Ook was de veiligheid in het geding. Er waren direct al sterke twijfels over de argumentatie. 100 jaar voor een populier is niet bijzonder. Veiligheid voor het fietsverkeer kon geen factor zijn. De bomen staan onder aan de dijk en het fietspad ligt er bovenop. De heersende windrichting is van het fietspad af. Veel onduidelijkheid. Water Natuurlijk begon dan ook met schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Natuur en landschap

Water Natuurlijk kan rekenen op een achterban met heel veel kennis en ervaring op het gebied van natuur en landschap. Velen zijn al decennia actief zijn in natuurorganisaties in de hele Hollandse Delta en zijn bereid hun kennis ter beschikking te stellen. Zo kunnen we met een gedegen argumentatie komen. In dit geval over de bomen, de vogels en vleermuizen die van de bomen gebruik maken. Zo bleek de bomenrij extreem belangrijk voor meerdere soorten vleermuizen. Dieren die er gebruik van maken als trekroute, foerageergebied, om te paren en te overwinteren. Diersoorten die bescherming nodig hebben en ook bij wet hebben gekregen. Dit soort argumenten kon Water Natuurlijk inbrengen bij de acties voor het behoud van de 1.139 populieren.

Acties Water Natuurlijk

Water Natuurlijk ging er mee aan de slag. Zowel binnen als buiten het bestuur van het waterschap. Door schriftelijke vragen, inbreng in vergaderingen en moties bleef het onderwerp meer dan een jaar op de agenda. Met tal van publicaties via sociale en andere media vroegen we de aandacht van het publiek. Bijna 3000 mensen tekenden een petitie voor het behoud van de bomenrij.  Voor de verantwoordelijk heemraad betekende dit een steuntje in de rug. Een georganiseerde enquête gaf een helder beeld van wat men belangrijk vindt aan bomen. Landschapsbeeld, klimaat en biodiversiteit scoren dan hoog.

Grote betrokkenheid

Mensen vinden bomen belangrijk. Via sociale media bereikte Water Natuurlijk ruim 70.000 mensen met berichten over de 1139 populieren. Het leverde heel veel reacties op. Steunbetuigingen maar ook pessimisme. Reacties in de trant van het heeft toch geen zin. Het is allemaal al beklonken.  Zij krijgen ongelijk. De combinatie van goede argumenten en betrokkenheid van het publiek bleek wel degelijk voor verandering te zorgen. De afgelopen tijd zijn de 1.139 populieren gesnoeid en klaar voor de toekomst. 200 nestkasten moeten de kwetsbare vleermuizen een steuntje in de rug geven. Kortom: democratie werkt en Water Natuurlijk blijft daar aan bijdragen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Bankjes, cadeau aan bewoners

Water Natuurlijk kreeg afgelopen zomer de vraag of er bankjes geplaatst konden worden op de fietsroute over de dijk langs het Volkerak. Het waterschap reageerde dat dit moest wachten tot het nieuwe groenbeleid was vastgesteld. Dat bracht Water Natuurlijk tot de actie om zelf maar bankjes te plaatsen. De bankjes zijn nu cadeau gedaan aan het waterschap.

Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Behoefte aan een rustpunt

Enkele bewoners van Goeree-Overflakkee benaderden Water Natuurlijk met vraag om bankjes. De route langs het Volkerak was lang en werd met name door oudere fietsers gebruikt. Er was behoefte aan een plek om even te zitten, een boterham te eten en te genieten van het uitzicht. Een alleszins redelijke vraag vond Water Natuurlijk en we brachten het verzoek over aan het waterschap Hollandse Delta. De verontwaardiging was groot toen als antwoord kwam dat dit moest wachten op het nieuwe beleid. Het dat kon nog wel een of twee seizoenen duren voordat het nieuwe groenbeleid van kracht zou worden. Water Natuurlijk besloot om dan zelf maar actie te ondernemen.

Burgerlijk ongehoorzaam

Van een boom die weg moest op een landgoed, waar we planken van lieten zagen, een zakje bouten van de bouwmarkt tot de inzet van enkele vrijwilligers en de bankjes waren een feit.
Voor enkele tientjes zijn ze geplaatst en afgelopen zomer konden fietsers er gebruik van maken. Ze staan zelfs in de routeplanner van de Fietsersbond. Echter, ze zijn geplaatst zonder vergunning. Dat leidde recent tot de onvermijdelijke vraag van het waterschap of Water Natuurlijk hier alsnog een vergunning voor aan wilde vragen om zo de situatie legaliseren!

Gastvrij waterschap

Water Natuurlijk wil uiteraard geen vergunning voor bankjes. We willen een gastvrij waterschap dat zorgt voor de nodige voorzieningen langs de fietsroutes die ze beheren. Uiteraard is dat geen kerntaak voor het waterschap maar het is een kleine moeite en het doet veel mensen een plezier. Gewoon doen dus. Neem een voorbeeld aan de beheerders van natuurterreinen. Hun kerntaak is de natuur beschermen maar ook zij zorgen voor bankjes langs fiets- en wandelroutes.

Fractievoorzitter Anne Mollema vraagt dus geen vergunning, maar gaf de bankjes cadeau aan het waterschap voor de bewoners. We hopen dat mensen hier nog lang van kunnen genieten en dat het normaal wordt dat het waterschap ook hiervoor zorgt.

“Het waterschap heeft het cadeau, als onderdeel van deze ludieke actie voor het bespreken van het groenbeleidsplan, eenmalig aanvaard. Maar geeft wel aan dat dit niet de gebruikelijk is.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Waterschap gaat voor biodiversiteit

In de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta werd gisteravond een motie aangenomen van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk over aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daags na de start van de landelijke campagne ´Maak grijs groener´. Veel mensen maken zich zorgen over het verlies aan biodiversiteit en het waterschap kan het verschil maken bij herstel in het buitengebied.

orchidee
orchidee
Verlies biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit is een wereldprobleem, en in ons land speelt het nog sterker dan elders. In Nederland is nog slechts ongeveer 20% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De afgelopen decennia is meer dan 70% van het insectenleven verdwenen uit onze natuurgebieden. In de polders is het nog erger dan verwacht. Het leidt nu ook al tot economische schade en dat zal in de nabije toekomst sterk toenemen. Veel mensen zien in dat we dit tij moeten keren.

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de geënquêteerden vindt dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het op de vijfde plek van grote (verkiezings-)onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, wat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet, voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen, die gaan over het welzijn van onze aarde, erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt“.

Waterschap heeft sleutelpositie

Het waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar en beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er bij de moderne landbouw met de grootschalige monoculturen in onze polders nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.

De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Meestal is wel een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschapselementen en, het kan voor de samenleving op de meest goedkope manier. Immers er hoeft geen grond te worden verworven, geen vergoeding te worden betaald voor productieverlies, zoals dat bij akkerranden op landbouwgrond wel moet.

Water Natuurlijk heeft zich samen met andere fracties de afgelopen jaren ingezet om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het herstel van biodiversiteit op te pakken. Nu wordt een belangrijke stap gezet.

Grote meerderheid voor motie

Gisteravond kwam in het bestuur van het waterschap een motie van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk aan de orde. Deze werd met 24 stemmen vóór en 3 tegen aangenomen. Ook alle heemraden stemden voor de motie. De VVD en een bestuurder van ongebouwd (vertegenwoordiger van de landbouw) stemden tegen. Het waterschapsbestuur stelt hiermee dat het waterschap als partner moet gaan deelnemen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het deltaplan is een nationaal initiatief van universiteiten, natuur- en landbouworganisaties en bedrijven om de afbraak van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Uit tal van acties die hieruit voortkomen blijkt dat het kan.

Maak grijs groener

Het besluit van het waterschapsbestuur kwam daags na de start van de landelijke campagne ‘Maak grijs groener’.  Deze publiekscampagne van het deltaplan brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren. Ons waterschap gaat nu meedoen bij het vormen van een front tegen de aftakeling van de aarde en werken aan herstel van biodiversiteit.

Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

20201016 iGO. Water Natuurlijk gaat voor biodiversiteit regio Goeree-Overflakkee.

 

 

Groenvisie: stap vooruit voor het waterschap

De Groenvisie van het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta is klaar. Water Natuurlijk zich heeft de afgelopen tijd sterk gemaakt voor herstel van biodiversiteit. Aanhoudend is dit op de agenda gezet. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar in die nieuwe Groenvisie. Herstel van biodiversiteit staat er prominent in.

Groene waarden

In de visie is gekozen voor vijf groene waarden:

  • Landschappelijke kwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Recreatief groen
  • Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

In deze visie beschrijft het waterschap dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden, biodiversiteit, klimaatadaptatie en betrouwbaarheid worden versterkt en dat voor recreatief groen geen actie wordt ondernomen.

Herstel van biodiversiteit

In de visie worden acties genoemd die positief moeten uitpakken voor biodiversiteit. Dit wordt in kaart gebracht. Het onderhoud van dijken, bermen, watergangen en waterbergingsgebieden wordt gericht op versterking van de biodiversiteit. Bij nieuwe inrichtingsprojecten krijgt biodiversiteit nadrukkelijk een plek.

Het beheer van eigen terreinen zoals bij zuiveringsinstallaties, gemalen wordt gericht op biodiversiteit en ook op verpachte percelen gaat ze daaraan werken. Chemische bestrijdingsmiddelen worden in de ban gedaan en ze wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Prachtige voornemens, nu de praktijk nog.

gele lis
Praktijk

De huidige praktijk staat nog in schril contrast met deze visie, waarover op 14 oktober wordt besloten in de Verenigde Vergadering. Water Natuurlijk Hollandse Delta vertrouwt er op dat de praktijk zal volgen, maar we blijven op het vinkentouw zitten.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!