Waterschap blijft samenwerken met Hoekschewaards Landschap

Water Natuurlijk en fractie Natuur hebben afgelopen week gepleit voor voortzetting van de samenwerking van het waterschap met Hoekschewaards Landschap (HWL). Deze waardevolle samenwerking bij het beheer van het groen dreigde te stoppen. Gisteren kwam het verlossende woord van het college. De samenwerking wordt voortgezet en dat is goed nieuws voor biodiversiteit.

Goed werk

Het waterschap is dik tevreden over het werk van HWL meldt heemraad Johan van Driel aan de verenigde vergadering. De contracten worden verlengd. HWL  beheert onder andere natuurgebieden langs kreken voor het waterschap. Naast een natuurfunctie zorgen deze gebieden ook voor de opvang van extreme buien. Dat is geen luxe in een tijd dat klimaatverandering steeds meer zichtbaar wordt. Door het beheer van HWL zijn deze gebieden uitgegroeid tot een eldorado voor wilde planten en dieren.

Boeren spelen een belangrijke rol bij het beheer door HWL. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt.  Zij leveren machines en menskracht voor het grovere werk. Boeren en natuurbeheerder vullen elkaar aan. Dat zorgt voor de belangrijke betrokkenheid. Overal liggen natuurgebieden zonder afscheiding tegen de akkers aan. Boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Hoogstam fruitbomen

Naast de kreken natuur beheert HWL ook landschapselementen zoals dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Mooi voorbeelden zijn de zogenaamde Appeldijk en Perendijk. Hier worden ruim honderd hoogstambomen onderhouden. Het gaat om oude, cultuurhistorisch belangrijke rassen. De inzet van vrijwilligers maakt dit betaalbaar.
De werkgroep Fruit en Sap van HWL betrekt ook publiek bij dit werk door pluk- en persactiviteiten. Met name voor jongeren is dit erg aantrekkelijk.  Dat zorgt voor de betrokkenheid bij natuur en landschap die een willekeurige aannemer niet kan bieden.

Verstandig besluit

Water Natuurlijk en de fractie Natuur vinden dat het college een verstandig besluit heeft genomen. Het is goed nieuws voor natuur en landschap. De samenwerking met gebiedspartners wordt versterkt en de belastingbetaler krijgt betere waar voor minder geld.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Mollen beter af

Water Natuurlijk begon in het voorjaar van 2019 met acties tegen onnodige bestrijding van mollen op dijken. Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse  ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de bodemstructuur en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

Dat neemt niet weg dat een mol door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg en het inbrengen van argumenten wist Water Natuurlijk het college te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan en is er een tussenrapportage gemaakt. Hieruit blijkt dat de vangstcijfers over het eerste kwartaal, het afgelopen vier jaar fors is gedaald vergeleken met de eerdere kwartalen.

Tijdvak Aantal  mollen
1e kw. 2017 2.521
1e kw. 2018 2.252
1e kw. 2019 1.463
1e kw. 2020   924

De rapportage vermeldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen.

Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Democratie werkt

Water Natuurlijk trok zich het lot aan van een prachtige bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge. De populieren stonden op de nominatie om gekapt te worden. Tal van acties volgden. Recente publicatie van het waterschap  meldt: 1.139 bomen vleermuisvriendelijk gesnoeid en 200 nestkasten opgehangen. Democratie werkt. Zover is duidelijk.

vleermuizenkast
Voorgenomen kap

Een bericht in het Eilanden Nieuws net voor de zomer van vorig jaar was een alarmbel. Een schitterende rij populieren aan de dijk langs het Volkerak zou worden gekapt. De 60 jaar oude bomen zouden aan het eind van hun leven zijn. Ook was de veiligheid in het geding. Er waren direct al sterke twijfels over de argumentatie. 100 jaar voor een populier is niet bijzonder. Veiligheid voor het fietsverkeer kon geen factor zijn. De bomen staan onder aan de dijk en het fietspad ligt er bovenop. De heersende windrichting is van het fietspad af. Veel onduidelijkheid. Water Natuurlijk begon dan ook met schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Natuur en landschap

Water Natuurlijk kan rekenen op een achterban met heel veel kennis en ervaring op het gebied van natuur en landschap. Velen zijn al decennia actief zijn in natuurorganisaties in de hele Hollandse Delta en zijn bereid hun kennis ter beschikking te stellen. Zo kunnen we met een gedegen argumentatie komen. In dit geval over de bomen, de vogels en vleermuizen die van de bomen gebruik maken. Zo bleek de bomenrij extreem belangrijk voor meerdere soorten vleermuizen. Dieren die er gebruik van maken als trekroute, foerageergebied, om te paren en te overwinteren. Diersoorten die bescherming nodig hebben en ook bij wet hebben gekregen. Dit soort argumenten kon Water Natuurlijk inbrengen bij de acties voor het behoud van de 1.139 populieren.

Acties Water Natuurlijk

Water Natuurlijk ging er mee aan de slag. Zowel binnen als buiten het bestuur van het waterschap. Door schriftelijke vragen, inbreng in vergaderingen en moties bleef het onderwerp meer dan een jaar op de agenda. Met tal van publicaties via sociale en andere media vroegen we de aandacht van het publiek. Bijna 3000 mensen tekenden een petitie voor het behoud van de bomenrij.  Voor de verantwoordelijk heemraad betekende dit een steuntje in de rug. Een georganiseerde enquête gaf een helder beeld van wat men belangrijk vindt aan bomen. Landschapsbeeld, klimaat en biodiversiteit scoren dan hoog.

Grote betrokkenheid

Mensen vinden bomen belangrijk. Via sociale media bereikte Water Natuurlijk ruim 70.000 mensen met berichten over de 1139 populieren. Het leverde heel veel reacties op. Steunbetuigingen maar ook pessimisme. Reacties in de trant van het heeft toch geen zin. Het is allemaal al beklonken.  Zij krijgen ongelijk. De combinatie van goede argumenten en betrokkenheid van het publiek bleek wel degelijk voor verandering te zorgen. De afgelopen tijd zijn de 1.139 populieren gesnoeid en klaar voor de toekomst. 200 nestkasten moeten de kwetsbare vleermuizen een steuntje in de rug geven. Kortom: democratie werkt en Water Natuurlijk blijft daar aan bijdragen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Bankjes, cadeau aan bewoners

Water Natuurlijk kreeg afgelopen zomer de vraag of er bankjes geplaatst konden worden op de fietsroute over de dijk langs het Volkerak. Het waterschap reageerde dat dit moest wachten tot het nieuwe groenbeleid was vastgesteld. Dat bracht Water Natuurlijk tot de actie om zelf maar bankjes te plaatsen. De bankjes zijn nu cadeau gedaan aan het waterschap.

Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Door Water Natuurlijk geschonken bank aan het waterschap Hollandse Delta.
Behoefte aan een rustpunt

Enkele bewoners van Goeree-Overflakkee benaderden Water Natuurlijk met vraag om bankjes. De route langs het Volkerak was lang en werd met name door oudere fietsers gebruikt. Er was behoefte aan een plek om even te zitten, een boterham te eten en te genieten van het uitzicht. Een alleszins redelijke vraag vond Water Natuurlijk en we brachten het verzoek over aan het waterschap Hollandse Delta. De verontwaardiging was groot toen als antwoord kwam dat dit moest wachten op het nieuwe beleid. Het dat kon nog wel een of twee seizoenen duren voordat het nieuwe groenbeleid van kracht zou worden. Water Natuurlijk besloot om dan zelf maar actie te ondernemen.

Burgerlijk ongehoorzaam

Van een boom die weg moest op een landgoed, waar we planken van lieten zagen, een zakje bouten van de bouwmarkt tot de inzet van enkele vrijwilligers en de bankjes waren een feit.
Voor enkele tientjes zijn ze geplaatst en afgelopen zomer konden fietsers er gebruik van maken. Ze staan zelfs in de routeplanner van de Fietsersbond. Echter, ze zijn geplaatst zonder vergunning. Dat leidde recent tot de onvermijdelijke vraag van het waterschap of Water Natuurlijk hier alsnog een vergunning voor aan wilde vragen om zo de situatie legaliseren!

Gastvrij waterschap

Water Natuurlijk wil uiteraard geen vergunning voor bankjes. We willen een gastvrij waterschap dat zorgt voor de nodige voorzieningen langs de fietsroutes die ze beheren. Uiteraard is dat geen kerntaak voor het waterschap maar het is een kleine moeite en het doet veel mensen een plezier. Gewoon doen dus. Neem een voorbeeld aan de beheerders van natuurterreinen. Hun kerntaak is de natuur beschermen maar ook zij zorgen voor bankjes langs fiets- en wandelroutes.

Fractievoorzitter Anne Mollema vraagt dus geen vergunning, maar gaf de bankjes cadeau aan het waterschap voor de bewoners. We hopen dat mensen hier nog lang van kunnen genieten en dat het normaal wordt dat het waterschap ook hiervoor zorgt.

“Het waterschap heeft het cadeau, als onderdeel van deze ludieke actie voor het bespreken van het groenbeleidsplan, eenmalig aanvaard. Maar geeft wel aan dat dit niet de gebruikelijk is.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Waterschap gaat voor biodiversiteit

In de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta werd gisteravond een motie aangenomen van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk over aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daags na de start van de landelijke campagne ´Maak grijs groener´. Veel mensen maken zich zorgen over het verlies aan biodiversiteit en het waterschap kan het verschil maken bij herstel in het buitengebied.

orchidee
orchidee
Verlies biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit is een wereldprobleem, en in ons land speelt het nog sterker dan elders. In Nederland is nog slechts ongeveer 20% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De afgelopen decennia is meer dan 70% van het insectenleven verdwenen uit onze natuurgebieden. In de polders is het nog erger dan verwacht. Het leidt nu ook al tot economische schade en dat zal in de nabije toekomst sterk toenemen. Veel mensen zien in dat we dit tij moeten keren.

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de geënquêteerden vindt dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het op de vijfde plek van grote (verkiezings-)onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, wat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet, voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen, die gaan over het welzijn van onze aarde, erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt“.

Waterschap heeft sleutelpositie

Het waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar en beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er bij de moderne landbouw met de grootschalige monoculturen in onze polders nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.

De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Meestal is wel een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschapselementen en, het kan voor de samenleving op de meest goedkope manier. Immers er hoeft geen grond te worden verworven, geen vergoeding te worden betaald voor productieverlies, zoals dat bij akkerranden op landbouwgrond wel moet.

Water Natuurlijk heeft zich samen met andere fracties de afgelopen jaren ingezet om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het herstel van biodiversiteit op te pakken. Nu wordt een belangrijke stap gezet.

Grote meerderheid voor motie

Gisteravond kwam in het bestuur van het waterschap een motie van de fracties PvdA, Natuur en Water Natuurlijk aan de orde. Deze werd met 24 stemmen vóór en 3 tegen aangenomen. Ook alle heemraden stemden voor de motie. De VVD en een bestuurder van ongebouwd (vertegenwoordiger van de landbouw) stemden tegen. Het waterschapsbestuur stelt hiermee dat het waterschap als partner moet gaan deelnemen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het deltaplan is een nationaal initiatief van universiteiten, natuur- en landbouworganisaties en bedrijven om de afbraak van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Uit tal van acties die hieruit voortkomen blijkt dat het kan.

Maak grijs groener

Het besluit van het waterschapsbestuur kwam daags na de start van de landelijke campagne ‘Maak grijs groener’.  Deze publiekscampagne van het deltaplan brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren. Ons waterschap gaat nu meedoen bij het vormen van een front tegen de aftakeling van de aarde en werken aan herstel van biodiversiteit.

Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

20201016 iGO. Water Natuurlijk gaat voor biodiversiteit regio Goeree-Overflakkee.

 

 

Groenvisie: stap vooruit voor het waterschap

De Groenvisie van het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta is klaar. Water Natuurlijk zich heeft de afgelopen tijd sterk gemaakt voor herstel van biodiversiteit. Aanhoudend is dit op de agenda gezet. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar in die nieuwe Groenvisie. Herstel van biodiversiteit staat er prominent in.

Groene waarden

In de visie is gekozen voor vijf groene waarden:

  • Landschappelijke kwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Recreatief groen
  • Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

In deze visie beschrijft het waterschap dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden, biodiversiteit, klimaatadaptatie en betrouwbaarheid worden versterkt en dat voor recreatief groen geen actie wordt ondernomen.

Herstel van biodiversiteit

In de visie worden acties genoemd die positief moeten uitpakken voor biodiversiteit. Dit wordt in kaart gebracht. Het onderhoud van dijken, bermen, watergangen en waterbergingsgebieden wordt gericht op versterking van de biodiversiteit. Bij nieuwe inrichtingsprojecten krijgt biodiversiteit nadrukkelijk een plek.

Het beheer van eigen terreinen zoals bij zuiveringsinstallaties, gemalen wordt gericht op biodiversiteit en ook op verpachte percelen gaat ze daaraan werken. Chemische bestrijdingsmiddelen worden in de ban gedaan en ze wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Prachtige voornemens, nu de praktijk nog.

gele lis
Praktijk

De huidige praktijk staat nog in schril contrast met deze visie, waarover op 14 oktober wordt besloten in de Verenigde Vergadering. Water Natuurlijk Hollandse Delta vertrouwt er op dat de praktijk zal volgen, maar we blijven op het vinkentouw zitten.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Hoeksche Waard zoemt, wegen voor natuur

Op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard kwamen vertegenwoordigers van tal van organisaties en bewoners bij elkaar om na te denken over herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk Hollandse Delta deed mee. Er kwam een plan uit om natuurgebieden en dorpen met elkaar te verbinden. Ecologische verbindingszones of gewoonweg  wegen voor de natuur. Dat vraagt wel aanpassing van het beheer en extra aanplant van bomen. Een aanvraag bij het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds leverde een toekenning op. Realisatie komt hiermee in zicht.

Samenwerking

Biodiversiteit is van iedereen en voor iedereen. Dat het niet goed gaat met biodiversiteit is voor de meeste mensen wel duidelijk. Herstel is nodig en dat kan alleen als alle betrokkenen samenwerken. Dat is de insteek van het nationale Deltaplan voor biodiversiteitsherstel en ook uitgangspunt voor ‘Hoeksche Waard Zoemt'(HW-zoemt). Tal van organisaties op het gebied van natuur en landschap, agrarisch natuurbeheer, landbouw, imkerij en ecologisch leven en tuinieren werken in HW-zoemt samen met burgers en overheden. Plannen maken en tot uitvoering brengen doen we samen en we leren ook van elkaar.

Wegen voor natuur

Planten en dieren hebben net als mensen wegen nodig. Routes waarlangs ze kunnen trekken, voedsel vinden, nestelen, overwinteren etc. Hiervoor moeten die wegen voor de natuur dus de faciliteiten bieden. De routes zijn nodig om het natuurlijk gedrag van diverse dieren mogelijk te maken, maar ook om uitwisseling tussen gebieden mogelijk te maken. Als diersoorten geïsoleerd raken, leidt dat tot erfelijke verarming.
Door klimaatverandering is de noodzaak voor verbindingen nog groter geworden. Voor diverse planten en diersoorten wordt de grond te heet onder de voeten. Ze schuiven op van het zuiden naar noorden. Als die reis grote belemmeringen oplevert wordt overleven steeds moeilijker. Het bestaande netwerk van wegen, watergangen en spoorlijnen kan ook prima voor natuur worden gebruikt. Door de groenstroken hierlangs slimmer te beheren kan dit voor tal van planten en dieren uitkomst bieden.
Het doel van HW-Zoemt is het realiseren van een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied. Het beheer van dit netwerk is door de verschillende grondgebruikers op elkaar afgestemd en zodanig gefaseerd dat insecten het gehele vliegseizoen voedsel kunnen vinden.

vormgeving & illustratie: Arne van der Ree

Eerste stappen

De eerste stappen naar concrete invulling zijn gezet. Voor het oosten van de Hoeksche Waard zijn drie routes uitgewerkt. Ze moeten de verbinding gaan vormen tussen de Oeverlanden bij het Hollands Diep in het zuiden en in het noorden de natuurgebieden van Staatsbosbeheer langs de Oude Maas. Natuurlijke landschapselementen onderweg maken deel uit van de routes. Het gaat dan om de krekennatuur van argusvlinders, bosgebieden en biologische boerderijen.
Er is in kaart gebracht waar een verandering van het beheer van bermen en taluds nodig is. Dit dient mede op biodiversiteit te worden gericht. Bij een maaibeheer moet het maaisel worden afgevoerd. Dit leidt tot minder meststoffen in de bodem en meer variatie aan plantensoorten.  Dat is ook goed voor het insectenleven. Ook is fasering in het beheer nodig zodat het voedselaanbod voor insecten het hele seizoen is gewaarborgd.
In een brief aan de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta heeft HW-zoemt gevraagd om in overleg dit beheer aan te passen en mede te richten op herstel van biodiversiteit.  We hopen en verwachten dat hier een positief antwoord op komt. Ook is gevraagd om medewerking bij de aanplant van extra knotbomen.  Ze kunnen een meerwaarde aan de verbindingszones geven. Zo maken bijvoorbeeld vleermuizen vaak gebruik van boomrijen als vliegroute.

Toekenning innovatiefonds

De toekenning uit het ‘Samen voor biodiversiteit’ innovatiefonds is een opsteker. Een erkenning voor ons project waar we trots op zijn. Het geeft ook een financiële injectie aan het project van 25.000 euro. Realisatie komt hiermee in zicht. We beginnen in het oosten van de Hoeksche Waard buiten de bebouwde kommen. Aan opschaling naar de rest van de streek en de bebouwde omgeving wordt al gewerkt. Samen werken we aan een mooiere Hoeksche Waard waar ook komende generaties nog kunnen genieten van de natuur.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

 

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk!

Bij een felle storm vorige zomer raakten een aantal bomen aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge beschadigd. Hierna kapte het waterschap Hollandse Delta de hele rij van 120 populieren. Een motie van  Water Natuurlijk over herplant kreeg afgelopen woensdag een meerderheid in de Verenigde Vergadering van het waterschap. Hiermee is de opdracht voor het planten van nieuwe bomen verstrekt.

Leefgebied vleermuizen

Met het kappen van de bomenrij verdween een belangrijk leefgebied van diverse soorten vleermuizen. Het belang van deze rij populieren voor vleermuizen was goed bekend vanwege een uitgevoerd flora- en faunaonderzoek. Dit was nodig in verband met de plannen om windmolens te plaatsen.

De rij populieren ligt op de vliegroute,  is foerageergebied, rust- en paarplaats voor diverse vleermuissoorten. Het gaat dan om de gewone en de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Water Natuurlijk wilde dat de gekapte bomen worden teruggeplant en dat het leefgebied voor deze beschermde dieren zoveel mogelijk wordt hersteld.

Motie Water Natuurlijk

Op 15 juli 2020 was voor de derde maal een motie van Water Natuurlijk aan de orde voor herplant van de 120 gekapte bomen. Dit omdat er nieuwe inzichten waren over het effect op dijkveiligheid, m.n. knotbomen leveren nl. nauwelijks risico op. Ook voor het bezwaar van de kosten had fractievoorzitter Anne Mollema een oplossing. Water Natuurlijk bood aan om het beheer door vrijwilligers te laten uitvoeren onder deskundige begeleiding.

Verder gaf de fractievoorzitter aan dat de bomenkap aanleiding gaf tot veel afkeurende reacties op Goeree-Overflakkee en dat dit het imago en het vertrouwen in het waterschap heeft geschaad. En ook gaf Mollema aan dat het van belang is dat de vliegroute voor vleermuizen naar de waterzuivering wordt hersteld.

De motie verzoekt het college om in overleg met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en de bewoners nieuwe bomen te planten langs de Zuiderlandsezeedijk. Dit opdat de aangetaste vliegroute voor vleermuizen weer wordt hersteld.

De motie werd met 19 stemmen vóór en 11 tegen aangenomen.
Daarmee geeft het hoogste bestuurlijk orgaan van het waterschap opdracht voor de nieuwe aanplant. Het is ook een belangrijk signaal van de Verenigde Vergadering dat nu moet leiden tot een duurzamer beheer van het bomenbestand.

Hoe, wat, waar?

In het debat over de nieuwe aanplant werden veel wensen naar voren gebracht. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hagen met struweel al dan niet in combinatie met bomen. Suggestie was om de nieuw aangelegde Helledijk erbij te betrekken en ook daar bomen te planten. De relatie met de nieuwe windmolens kwam eveneens weer aan de orde.

De motie laat ruimte op het punt van de uitvoering. Hierover komt er overleg met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. Ook bewoners/ boeren worden betrokken. Heemraad Petra van Nes en onze fractievoorzitter stemmen de verdere uitvoering met elkaar af. Water Natuurlijk is blij met het resultaat. Het heeft veel energie gekost maar een jaar na de kap is het besluit genomen.

Er komen nieuwe bomen.

Goede argumenten in combinatie met een grote betrokkenheid van burgers hebben de doorslag gegeven is de overtuiging van Water Natuurlijk.

Joost Kievit MSc

motie herplant Zuiderlandsezeedijk 3-1

ruige en gewone dwergvleermuis

VRIEND WORDEN?

Bomen gered

Water Natuurlijk Hollandse Delta pleitte het afgelopen jaar op tal van manieren voor behoud van de bomenrij langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee. Met succes, een combinatie van goede argumenten en grote publieke aandacht,  deed z’n werk in het waterschapsbestuur. Heemraad Petra van Nes toont haar groene hart en besluit tot duurzame instandhouding van de rij van 1139 populieren.

Geredde populieren Volkerak
Geredde populieren Volkerak
Argumentatie

De bomenrij staat langs de waterkerende dijk aan het Volkerak. De veiligheid van de dijk heeft ook voor Water Natuurlijk uiteraard de hoogste prioriteit. Door het stellen van vragen en uit eigen onderzoek bleek dat de veiligheid niet in het geding was. Ook de verkeersveiligheid was niet of nauwelijks een factor.

Het belang van natuur en landschap is daarentegen zeer groot. Het betreft een beeld bepalende bomenrij met grote cultuur historische waarde. Ook voor natuur zijn de bomen extreem waardevol. Het waterschap Hollandse Delta schrijft hierover in het hun besluit:

Vanwege de geconstateerde rijke aanwezigheid van vogels en vleermuizen was nader onderzoek noodzakelijk. Daarvan zijn in februari 2020 de resultaten met de ambtelijke organisatie gedeeld.

Hieruit is gebleken dat de bomenrij een heel belangrijke functie vervult voor trekvogels en nog meer voor diverse soorten vleermuizen waaronder de Ruige dwergvleermuis. Zij nestelen, paren en foerageren hier veelvuldig waarbij alle bomen een bepaalde functie vervullen. Voor vleermuizen is dit een uniek stukje natuur door de combinatie van voedselrijk zoet water (Natura 2000 gebied) met windluwe plekken achter de bomenrij waar grote aantallen insecten voorkomen. Soortgelijke plekken met dergelijke aantallen vleermuizen zijn elders in ons land niet bekend.  

Publieke betrokkenheid

Naast goede argumenten was de grote publieke betrokkenheid erg belangrijk. Duizenden mensen toonden die betrokkenheid via de door Water Natuurlijk gebruikte media. Een gestarte petitie voor het behoud van de 1139 bomen was een succes.

De respons van de bewoners van Goeree-Overflakkee en liefhebbers van bomen en biodiversiteit was overweldigend. In stilte hadden we gehoopt op 1139 ondertekenaars van de petitie. Om zo symbolisch iedere boom een stem te geven. Het werden er 2879, een geweldige stimulans in onze strijd voor het behoud van de bomenrij langs het Volkerak en voor een goed bomenbeleid.

De petitie werd op 27 november 2019 door onze regiovertegenwoordiger Rinus Kik aangeboden aan heemraad Van Nes. Zij noemde het een belangrijk signaal en een steun in de rug bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Ook kondigde zij een moratorium aan op de kap, in afwachting van een besluit over de bomenrij.

Besluit

Dat besluit ligt er nu. Er wordt niet gekapt, maar gestart met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In overleg met organisaties, zoals de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee wordt een plan gemaakt voor geleidelijke verjonging van de bomenrij, waarbij behoud van natuur en landschap uitgangspunt is.

Heemraad Wegen & groen Petra van Nes – de Man: “Ik wil zorgvuldig omgaan met het beheer van alle bomen in ons gebied. Uit het onderzoek blijkt nu dat de populieren langs het Volkerak veel waarde hebben voor met name trekvogels en vleermuizen. Bovendien heeft de beeldbepalende bomenrij een grote landschappelijke waarde.”

Water Natuurlijk is blij met dit besluit en blijft meedenken over de toekomst van deze prachtige rij populieren. Zij ziet het besluit ook als een belangrijke stap naar een ‘groener’ waterschap.

collegebesluit 1139 bomen

Informatie

Anne Mollema, fractievoorzitter tel. 06 11017484

Joost Kievit, voorzitter tel. 078-6731522

VRIEND WORDEN?