Vriend van Water Natuurlijk Hollandse Delta

Vriend zijn!

Vrienden van Water Natuurlijk Hollandse Delta hebben een warm hart voor hun leefomgeving. Zij zetten zich in om de zorg voor de leefomgeving een plek te geven in het werk van het waterschap. Betrokkenheid van velen is hierbij van belang. Reden om te gaan werken aan een kring van vrienden en te zorgen voor ‘wortels in de haarvaten van de samenleving’.

Een vriend is betrokken bij het werk van WNHD en steunt dit ook. De leden van het netwerk zijn ook de oren en ogen van onze organisatie. Zij kunnen signalen geven over verbeteringen.

Vrienden worden betrokken bij de ontwikkeling van WNHD. Een vriend kan

  • deelnemen aan activiteiten, zoals excursies
  • fractievergaderingen bijwonen
  • regionale ledenvergaderingen bijwonen
  • adviseren over de bestuurssamenstelling
  • adviseren over de koers
  • adviseren over de kandidatenlijst bij verkiezingen
  • adviseren over het verkiezingsprogramma.

Steun

Steun aan WNHD kan vele vormen aannemen. Morele steun, helpen met de verspreiding van berichten, inbreng in een verkiezingsprogramma, kennis over een bepaald onderwerp inbrengen etc. Het zijn allemaal mogelijkheden. De ‘vriend’ bepaalt dit zelf.

Ook financiële steun is mogelijk. Er is niet veel geld nodig, want we steunen op vrijwilligers. Helemaal zonder kan ook niet. Eenmaal per jaar wordt vrienden gevraagd 10 euro te geven. Noodzakelijk is dat niet. Immers, iedere vorm van hulp is welkom. Omdat Water Natuurlijk een ANBI-status heeft is een gift aftrekbaar van de belasting. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 66 TRIO 0320 1556 92.

Hoe kan ik vriend worden?

Om Vriend te worden neem dan contact met ons op.

Zorgen over de waterkwaliteit?

Gele Plomp
Gele Plomp

Betere bescherming bomen?

Meer biodiversiteit?

Eerlijke verdeling lasten?

Betere vismigratie?

Een gezonde flora en fauna?

OTTER
otter

Water Natuurlijk zoekt nieuwe mensen

Voor de meeste mensen is het werk van een waterschap onbekend en toch vanzelfsprekend. Water Natuurlijk Hollandse Delta brengt daar verandering in en doet verslag van haar activiteiten en meningen. Ook buiten verkiezingstijd. We werken aan een groener, duurzamer en socialer waterschap en we zoeken daarvoor ook nieuwe mensen.

Onbekend maakt onbemind

De invloed van het waterschap op onze leefomgeving wordt onderschat. De zorg voor veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast en de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit zijn meestal wel bekend maar er is meer.

Het waterschap Hollandse Delta is ook de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden. Dijktaluds, wegbermen, oevers en tal van andere terreinen beheren ze. Zo ook tienduizenden bomen. Hierbij waren biodiversiteit, landschap en duurzaamheid nauwelijks een factor. Water Natuurlijk werkt aan verbeteringen. Resultaten hiervan worden zichtbaar maar er is nog een wereld te winnen.

Ook de organisatie van een waterschap en het bestuurlijk functioneren zijn voor de meeste mensen onbekend terrein. Water Natuurlijk realiseert zich dat het voor nieuwkomers niet simpel is om de wereld van een waterschap binnen te stappen. En daar willen we wat aan doen. Daarom werven we  mensen die we een traject van oriëntatie en ontwikkeling bieden.

Werving

Water Natuurlijk Hollandse Delta zoekt nieuwe mensen voor het waterschapsbestuur van de toekomst. Heb je de ambitie om aan de slag te gaan in het openbaar bestuur voor een groene en een sociale toekomst meld je dan aan.

Water Natuurlijk werkt in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta aan de wettelijk vastgelegde taken. Veilige dijken, voorkomen van wateroverlast en schoon water staan centraal. We doen dat in een nieuwe context waarbij aandacht voor herstel van biodiversiteit en een eerlijke verdeling van de lasten ook speerpunten zijn.

Sterk gericht op de inhoud van het werk maar ook op de wisselwerking met de achterban. Communicatie met bewoners, leden, vrienden en verwante organisaties staat hoog in het vaandel.

Voor velen is het waterschap en hoe dit bestuurd wordt onbekend. Water Natuurlijk Hollandse Delta biedt in overleg een traject van ontwikkeling wat mogelijk kan leiden tot een plek op de kandidatenlijst bij de volgende verkiezingen. Heb je belangstelling, meld je dan aan via de contactpagina.

VRIEND WORDEN!