Actueel

PERSBERICHT

2 juni 2022
Geborgde zetels bijna afgeschaft! Water Natuurlijk is content met het bereikte compromis. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Beperking van het aantal geborgde zetels naar 4 (was 7); de gelijke verdeling tussen onbebouwd en natuur en stopzetting van verplichte zitting in het dagelijks bestuur biedt voldoende kansen … Lees "PERSBERICHT" verder

Geborgde zetels bijna afgeschaft! Water Natuurlijk is content met het bereikte compromis. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Beperking van het aantal geborgde zetels naar 4 (was 7); de gelijke verdeling tussen onbebouwd en natuur en stopzetting van verplichte zitting in het dagelijks bestuur biedt voldoende kansen voor de ambities die Water Natuurlijk heeft. Een meerderheid in de Tweede Kamer kiest voor een sterkere democratische legitimatie en koestert in evenwicht de belangen naar de toekomst.

Dinsdag 31 mei is er gestemd in de Tweede Kamer om de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen af te schaffen. Het initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks is met een amendement van de CU aangenomen. Water Natuurlijk is als grootste waterschapspartij van Nederland groot voorstander van het totaal afschaffen van geborgde zetels. Politiek bleek dat nu een te grote stap. Met het compromis dat is bereikt is Water Natuurlijk redelijk tevreden.
De geborgde zetels geven een ouderwetse situatie weer die weinig met democratie en veel met belangen te maken heeft. Door nu te kiezen voor de gelijke verdeling van de maximaal 4 geborgde zetels tussen agrarische en natuurbelangen wordt het natuurbelang via die weg extra versterkt. Water Natuurlijk is daar blij mee. Dat maakt het compromis verdedigbaar. Overigens blijft Water Natuurlijk van mening dat de eens per 4 jaar gekozen vertegenwoordigers prima in staat zijn om naast het algemeen belang ook oog te houden voor specifieke deelbelangen. Daarom pleit Water Natuurlijk ook voor het behouden van het totale aantal zetels in elk waterschap en daarmee voor vergroting van het aantal zetels dat door openbare verkiezingen wordt ingevuld.
Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, roept Water Natuurlijk de Eerste Kamer op om ook akkoord te gaan en de wijzigingen voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 daadwerkelijk mogelijk te maken. De provincies zijn nu in afstemming met de waterschappen aan zet om zeer voortvarend de regelgeving aan te passen zodat verkiezingen op de nieuwe wijze invulling gaan krijgen.

Noot voor de redactie: woordvoerder Peter Snoeren, voorzitter Water Natuurlijk, voorzitter@waternatuurlijk.nl; 06-55964524

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

11 april 2022

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste partij in de waterschapsbesturen. En dat is niet voor niets. Wij staan voor meer natuur en recreatie in het waterschap. Zowel in de stad als op het platteland. Zodat iedereen kan genieten van een groene en gezonde leefomgeving. En we willen nu actie ondernemen als het gaat om klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie. Zodat we de rekening van klimaatverandering niet bij onze toekomstige kleinkinderen leggen.

Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor alle waterschapsbesturen van Nederland. Iedereen is welkom en voor een nog betere vertegenwoordiging roepen we vooral jongeren, vrouwen en minderheden op om zich kandidaat te stellen.

Voor meer informatie over de verkiezingen en het waterschap waar jij woont, kan je mailen naar Laura Punt: secretaris@waternatuurlijk.nl.

 

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

4 januari 2022

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Wij van Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, heeft het akkoord van de regeringspartijen met een ruime voldoende beoordeeld op watervriendelijkheid. Alleen die ruime voldoende blijkt wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beiden een dikke 9 scoorden, had er volgens ons meer ingezeten.


Op de doelen voor het thema klimaat scoort het coalitieakkoord erg hoog. Water Natuurlijk is ook tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Verder scoort het coalitieakkoord goed op klimaatadaptatie zowel in de stad als in het ommeland, is er aandacht voor circulariteit en het principe dat de vervuiler betaalt.
Als het gaat over natuurnetwerk is Water Natuurlijk nog niet overtuigd van de ambities van de coalitie. Dit, ondanks de aandacht die er is voor biodiversiteit. Over de afstemming van de nitraatrichtlijn op de kaderrichtlijn water blijft het coalitieakkoord vaag. Hier is ruimte voor verbetering. Ronduit slecht zijn de plannen van de coalitie als het gaat om schoon water en de aanpak van droogte.
Ook vindt Water Natuurlijk het een gemiste kans dat het akkoord niets vermeldt over de afschaffing van geborgde zetels. Een zeer actueel thema, dat met de waterschapsverkiezingen in 2023 in het vooruitzicht, nu geregeld had kunnen worden. En datzelfde geldt voor de financiering van lokale politieke partijen. Die blijven met dit akkoord achtergesteld bij politieke partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer. De plannen in het coalitieakkoord krijgen een ruime voldoende. Nu de uitvoering nog.

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

23 december 2021

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Deze vraag vormt de kern van de toets van Water Natuurlijk. Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, heeft het akkoord van de regeringspartijen met een ruime voldoende beoordeeld op watervriendelijkheid. Alleen die ruime voldoende blijkt wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beiden een dikke 9 scoorden had er volgens Water Natuurlijk meer ingezeten.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft Water Natuurlijk dertien verkiezingsprogramma’s getoetst op een twaalftal onderwerpen, opgedeeld in vier blokken: water, natuur, klimaat en bestuur; het WaterRad. Op 17 maart 2021 waren het dan geen waterschapsverkiezingen, maar nationaal beleid en wetgeving heeft wel gevolgen voor water(schappen). Water Natuurlijk constateert dat het met de inhoudelijke onderwerpen wel goed lijkt te zitten. Vooral het thema klimaat scoort erg hoog. Water Natuurlijk is tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Verder scoort het coalitieakkoord goed op klimaatadaptatie zowel in de stad als in het ommeland, is er aandacht voor circulariteit en het principe dat de vervuiler betaalt.

Als het gaat over natuurnetwerk is Water Natuurlijk nog niet overtuigd van de ambities van de coalitie. Dit, ondanks de aandacht die er is voor biodiversiteit. Over de afstemming van de nitraatrichtlijn op de kaderrichtlijn water blijft het coalitieakkoord vaag. Hier is ruimte voor verbetering. Ronduit slecht zijn de plannen van de coalitie als het gaat om schoon water en de aanpak van droogte.

Water Natuurlijk vindt het een gemiste kans dat het akkoord niets vermeldt over de afschaffing van geborgde zetels. Een zeer actueel thema, dat met de waterschapsverkiezingen in 2023 in het vooruitzicht, nu geregeld had kunnen worden. En datzelfde geldt voor de financiering van lokale politieke partijen. Die blijven met dit akkoord achtergesteld bij politieke partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer.

De plannen in het coalitieakkoord krijgen een ruime voldoende. Nu de uitvoering nog.

regeerakkoord op waterrad visual - 2 regeerakkoord op waterrad visual - 1

Water Natuurlijk kiest voor robuuster IJsselmeer

20 september 2021
We hebben zojuist onze zienswijze op het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) ingediend. Water Natuurlijk is als groen/ blauwe waterschapspartij vertegenwoordigd in de algemene besturen van alle 21 waterschappen in Nederland. Een groot aantal (bestuurs)leden van Water Natuurlijk afkomstig uit vele waterschappen, heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze zienswijze. In het kort is onze boodschap: De … Lees "Water Natuurlijk kiest voor robuuster IJsselmeer" verder

We hebben zojuist onze zienswijze op het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) ingediend. Water Natuurlijk is als groen/ blauwe waterschapspartij vertegenwoordigd in de algemene besturen van alle 21 waterschappen in Nederland. Een groot aantal (bestuurs)leden van Water Natuurlijk afkomstig uit vele waterschappen, heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze zienswijze.

In het kort is onze boodschap:

  1. De situatie van het IJsselmeergebied is urgent en heeft een nieuwe systeemaanpak van het waterbeheer nodig in dit NWP, met 2100 als horizon.
  2. Stuur op een natuurlijk(er) IJsselmeergebied met extra maatregelen voor ecologisch herstel.
  3. Reduceer de zoetwaterafhankelijkheid van het IJsselmeergebied in de omringende waterschappen en zet in op het terugdringen van het watergebruik, het vasthouden en bergen van water en het verbeteren van de waterkwaliteit.
  4. Het IJsselmeergebied is geen locatie voor nieuwe wind- en zonne-energie of voor andere functies (als zandwinning, buitendijkse bebouwing).
  5. Een stevige regierol van de Rijksoverheid is noodzakelijk. Het Rijk levert de kaders voor de waterschappen.

Voorzitter Peter Snoeren onderstreept: “Water Natuurlijk kiest als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem. Ons vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor het gebruik bepaald.

Water Natuurlijk kiest als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem. Ons vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor andere functies zoals recreatie, visserij en scheepvaart bepaald, Aangehecht onze volle zienswijze

Niet morrelen aan democratisch besluit

11 april 2021

Het door de gezamenlijke waterschappen democratisch genomen besluit om akkoord te gaan met het voorstel voor een nieuw waterschapsbelastingsysteem, lijkt onder druk te staan nog voordat het goed is wel bij de Tweede Kamer terecht is gekomen. Water Natuurlijk rekent erop dat de Unie van Waterschappen (UvW) volmondig achter het genomen besluit blijft staan.

Aanleiding is de zgn. kan-bepaling over tariefdifferentiatie gebouwd. Dat is waterschapsjargon voor de mogelijkheid dat waterschappen zelf bepalen óf, en zo ja in welke mate er bij het bepalen van de te betalen heffing een onderscheid moet worden gemaakt tussen particuliere woningen en zakelijk onroerend goed.

Huizen te zwaar belast

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken. In het huidige systeem wordt voor de watersysteemheffing geen verschil gemaakt tussen huizen, bedrijven, scholen of kantoren: voor alle soorten geldt hetzelfde percentage van de WOZ-waarde. Maar terwijl de WOZ-waarde van huizen inmiddels de pan uit stijgen, stijgt die voor bedrijfsgebouwen nauwelijks. Het gevolg is dat de waterschapsheffing op onroerend goed steeds meer op het bordje van huiseigenaren en woningbouwcorporaties komt. En door de complexe manier van berekenen gaan de bedrijven zelfs minder betalen, terwijl een evenwichtige tariefsontwikkeling juist een van de doelstellingen was voor de huidige herzieningsoperatie. Daarvoor is deze kan-bepaling bij uitstek een passend instrument.

Lobby

Ook de Vereniging Eigen Huis vindt het huidige systeem met hetzelfde WOZ-tarief voor huizen en bedrijven ‘oneerlijk’. Ondernemersorganisatie VNO-NCW vreest echter dat hun achterban onevenredig zal worden benadeeld. In het voortraject waren in verschillende waterschappen moties of amendementen ingediend door de fractie bedrijven (een van de drie categorieën zgn. geborgde zetels, waarvan de leden worden benoemd door VNO-NCW) om deze tariefdifferentiatie uit het voorstel te halen. Toen bleek dat daar geen draagvlak voor was, probeerde VNO-NCW hun invloed rechtstreeks bij de minister aan te wenden. Die heeft vervolgens de UvW gevraagd om met VNO-NCW in gesprek te gaan.

Democratisch besluit

Als ‘in gesprek gaan’ niet méér betekent dan dat de UvW nog eens uitlegt aan VNO-NCW hoe het hele proces is verlopen, heeft Water Natuurlijk daar geen moeite mee. Maar elk ander signaal vinden we ongewenst. Daarom is Water Natuurlijk mede-initiatiefnemer van een brief aan de UvW om te benadrukken dat de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie voor Water Natuurlijk essentieel is geweest om te kunnen instemmen met het voorstel. Morrelen aan een democratisch genomen besluit vindt Water Natuurlijk ondenkbaar, en we rekenen er dus op dat de UvW volmondig achter dit besluit blijft staan en dit ook blijft uitdragen.

Hoe toekomstbestendig is het waterbeleid in de verkiezingsprogramma’s?

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn het geen waterschapsverkiezingen, maar nationaal beleid en wetgeving heeft wel gevolgen voor water(schappen). Vinden politieke partijen dat water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland? Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte? Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water in de partijprogramma’s? Moet de vervuiler van water betalen? Om een antwoord op die vragen te krijgen heeft Water Natuurlijk de verkiezingsprogramma’s van 13 politieke partijen langs een meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid in Nederland: het WaterRad.

Peter Snoeren, voorzitter Water Natuurlijk, zegt hierover: “Voldoende water, schoon water, waterveiligheid: alle drie noodzakelijk voor de toekomst van Nederland. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.”

De scores – tussen 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad visie terugziet bij de verschillende partijen. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

In Memoriam: Rick ten Have

26 februari 2021
Rick ten Have (1949 – 2021) Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur. Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen. Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. … Lees "In Memoriam: Rick ten Have" verder

Rick ten Have (1949 – 2021)

Rick ten Have was een Amsterdams D66 ‘er van het eerste uur.

Hij was niet een typisch politicus, maar wel een opvallende persoonlijkheid met eigen zelfstandige opvattingen.

Wie herinnert zich niet zijn herkenbare manier van spreken, zijn aparte kleding met strik en natuurlijk het houten koffertje met de pijpen. Rick en dit koffertje waren onafscheidelijk.

Tientallen jaren zat Rick voor D66 in de Amsterdamse politiek; raadslid, wethouder en deelraadslid. Vanaf 2009 tot 2015 was hij algemeen bestuurslid van het waterschap Amstel Gooi & Vecht.

Voor het waterschap en voor Rick was 2009 een bijzonder moment. Het waterschap werd ‘echt’ politiek. Het lijstenstelsel werd ingevoerd en er moest dus op een partij worden gestemd.  D66 kwam niet zelf uit bij deze verkiezingen. Mede op aangeven van Jan Terlouw steunde D66 evenals Groen Links de lijst Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk werd bij deze eerste verkiezingen de grootste partij bij AGV en ging deelnemen in de coalitie met VVD, CDA en de geborgde zetels van gebouwd en ongebouwd. Rick zat ineens in een heel diverse fractie met mensen uit Groen Links, sportvissers en natuurbeschermers.  

Pragmatisch, positief opbouwend en met veel politieke ervaring hielp hij het waterschap, de coalitie en de fractie. Zijn dossierkennis was groot, evenals zijn politiek gevoel en met een zekere lichtheid en humor loodste hij de fractie én de coalitie deze nieuwe fase in. 

Water Natuurlijk verliest met Rick een zeer prettig en kundig bestuurder van het eerste uur.

Bereikbaarheid vanaf maandag 4 januari

1 januari 2021
Vanaf maandag 4 januari 2021 is Water Natuurlijk tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op tel:033-4532581 Iemand van het Ondersteuningsburo Amersfoort neemt dan de telefoon op en zal proberen van dienst te zijn.

Vanaf maandag 4 januari 2021 is Water Natuurlijk tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op tel:033-4532581

Iemand van het Ondersteuningsburo Amersfoort neemt dan de telefoon op en zal proberen van dienst te zijn.

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

(meer…)