Actueel

Water Natuurlijk verheugd met advies over geborgde zetels

23 juni 2020
Geborgd Gewogen Op 5 juni 2020 verscheen het advies over de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. De commissie Boelhouwer adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde zetels af te schaffen. In tien pagina’s maakt de commissie helder dat de vraagstukken over waterbeleid, de wijze waarop waterschappen belangen afwegen en de relatie … Lees "Water Natuurlijk verheugd met advies over geborgde zetels" verder

Geborgd Gewogen

Op 5 juni 2020 verscheen het advies over de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. De commissie Boelhouwer adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde zetels af te schaffen. In tien pagina’s maakt de commissie helder dat de vraagstukken over waterbeleid, de wijze waarop waterschappen belangen afwegen en de relatie ‘belang – zeggenschap’ geen baat meer heeft bij het systeem van geborgde zetels. Water Natuurlijk is blij met dit advies.

Vraagstelling en werkwijze

De commissie Boelhouwer heeft van de minister twee vragen voorgelegd gekregen. De eerste vraag betrof de vraag of er gezien de ontwikkelingen, bijvoorbeeld op klimaatgebied, anders gekeken moet worden naar de manier waarop belangen in een waterschapsbestuur zijn geborgd. Uitgaande van het principe van ‘belang – betaling – zeggenschap’ vraagt de minister de commissie eventuele wijzigingen in de samenstelling van het waterschapsbestuur te toetsen op dit principe en op de functionele democratie.
De commissie heeft uitgebreid gesproken met belangenorganisaties van de geborgde zetels en met de koepelorganisaties. Ook heeft de commissie eerdere adviezen uit 2009 en 2015 bij hun oordeel betrokken.

Borging van specifieke belangen in het waterschapbestuur

Veranderingen van klimaat vragen om een robuuste inrichting van de leefomgeving, waarbij het watersysteem als ordenend principe geldt. Dit ordenend principe zal naar overtuiging van de commissie alleen nog maar aan belang toenemen en meer doordringen in het ruimtelijk domein van andere overheden. Schaalvergroting en professionalisering van de waterschappen zijn hierin mee veranderd. Dit geheel leidt tot een verschuiving van specifieke individuele belangen naar algemeen belang. Het takenpakket van de waterschappen blijft onveranderd: veilig, voldoende en schoon.
De commissie constateert dat met de veranderingen in de totstandkoming van de waterschapsbesturen de politieke steun en haalbaarheid aan belang toenemen en de technisch inhoudelijke argumenten minder dominant worden. De provincie zeggen in dit kader geen signalen te hebben voor een destabiliserend politiek landschap binnen de waterschapbesturen.

Oververtegenwoordiging geborgd belang ongebouwd

Een korte inventarisatie maakt de commissie duidelijk dat een groot deel van de gekozen bestuurders ook het belang van de geborgde bestuurders behartigt. Zo blijkt dat voor de categorie Ongebouwd de geborgde zetels 12% van de waterschapsbestuurders uitmaken. Met de gekozen leden uit de landbouwsector wordt het specifieke belang van de landbouwsector behartigd door 22% van de bestuurders. Voor de andere categorieën geborgde zetels is een dergelijk oververtegenwoordiging minder makkelijk aantoonbaar.

De trits ‘Belang – Betaling – Zeggenschap’ heeft zijn betekenis verloren.

Het leidend principe dat er van uit gaat dat wie een groter belang heeft een groter deel van de kosten betaalt en wie een groter belang heeft ook meer zeggenschap krijgt, vormt onderdeel van een van de twee kernvragen aan de commissie. Het advies concludeert dat alleen de relatie ‘belang – zeggenschap’ nog enigszins in tact is, waarmee het van oudsher leidende principe niet meer van betekenis is.

Algemeen belang ziet ook toe op specifieke belangen

De commissie heeft uitgebreid gekeken naar hoe specifieke belangen en algemeen belang worden behartigd. De conclusie is: “De feitelijke situatie is dan ook, dat de gekozen vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen zich gedragen als algemene belangenbehartigers binnen het waterschapsbestuur, waarbij altijd alle specifieke belangen in hun inbreng worden meegenomen.”
Daarmee is de noodzaak om de specifieke belangen een aparte positie in het waterschapsbestuur te geven minder belangrijk geworden.
Vanuit de nieuwe vraagstukken die op alle overheden en dus ook op de waterschappen afkomt, zoals klimaatverandering, is er noodzaak om meer in dialoog met elkaar te treden. Het gegeven dat politieke partijen onderdeel zijn gaan uitmaken van de waterschapsbesturen heeft deze dialoog met andere overheden vergemakkelijkt. De onderlinge bestuurlijke is versterkt, waardoor de positie van de waterschappen aantoonbaar beter is geworden.

Commissie geeft een helder advies

De Commissie Boelhouder trekt een negental conclusies die zich het eenvoudigst laten samenvatten dat door de verschuiving van het ‘enge’ intern gerichte waterbeleid naar het meer generieke grensoverschrijdende waterbeleid, het verschil tussen de geborgde en andere bestuursleden vervaagt. De gekozen vertegenwoordigers blijken prima in staat om in bestuurlijke discussie alle specifieke belangen in hun oordeel mee te wegen.
Dit leidt tot een helder advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

Water Natuurlijk is blij met dit advies

De opvattingen van Water Natuurlijk over de geborgde zetels zijn altijd helder geweest: schaf het systeem af. Doe dit zo snel als mogelijk, zodat bij de volgende waterschapsverkiezingen er een eenduidig en helder systeem is van vertegenwoordiging. En deze boodschap heeft Water Natuurlijk in een brief aan de adviescommissie ook overgebracht. De argumenten die de commissie gebruikt om het advies te onderbouwen zijn stevig en duiden op een goed inzicht in de veranderingen die het besturen van een waterschap in de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. Daarbij heeft de commissie duidelijk gemaakt zich ook bewust te zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen en het toenemend belang van het ordenend principe van het watersysteem. En daar past een democratische legitimatie bij, waarbij alle belangen, ook die van specifieke groepen, meegewogen worden. De commissie Boelhouwer maakt duidelijk dat uit hun onderzoek naar voren komt dat door verkiezingen gekozen bestuurders deze belangenafweging uitstekend maken.

Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel

15 december 2019

Met gemengde gevoelens heeft Water Natuurlijk kennis genomen van het besluit van de Unie van Waterschappen om met een uitgekleed eisenpakket te gaan werken aan een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Water Natuurlijk, de grootste partij in de waterschappen, zal in het verdere proces constructief maar kritisch blijven meedenken.
(meer…)

Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

4 november 2019

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

(meer…)

Water Natuurlijk opnieuw de grootste!

22 maart 2019

Afgelopen woensdag waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale
Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit
tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur,
leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden. Water Natuurlijk was al de
grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden!

In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het
nieuwe algemeen bestuur. De kiezer heeft daarmee gekozen voor waterschappen waarbij niet langer alleen de traditionele belangen domineren, maar waar ook duurzaamheid, leefbaarheid en gezond water voor iedereen centraal komen te staan. Een geweldig resultaat!

Dank aan alle kiezers voor hun steun! Dank ook aan de vele organisaties voor hun steun. Dank aan D66 en GroenLinks voor hun steun.

In heel Nederland zal Water Natuurlijk zich nu inzetten om dit mooie
verkiezingsresultaat te verzilveren. Bij het vormen van nieuwe dagelijkse
besturen van de waterschappen kijken we daarbij naar mogelijke partners die natuur, landschap en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook de waterschappen hebben daarin immers een grote opgave. Er valt geen tijd te verliezen.

Kiezen voor Water – Symposium Water Natuurlijk

12 maart 2019

Het landelijk symposium van Water Natuurlijk op zaterdag 9 maart in de Kompaszaal in Amsterdam maakte duidelijk dat er echt iets te kiezen valt bij de komende waterschapsverkiezingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op wat er te kiezen valt op 20 maart:

  • Kiezen voor remmen bodemdaling: Laura Bromet & Tjeerd de Groot. Zie hier.
  • Kiezen voor een circulaire economie: Jacqueline Cramer. Zie hier.
  • Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem: Agnes van Zoelen. Zie hier.
  • Kiezen voor aanpak microplastics: Heather Leslie. Zie hier.
  • Kiezen voor klimaatslimme stad: Cees-Anton vd Dool. Zie hier.

Journalist Chris Aalberts riep vervolgens Water Natuurlijk, als grootste partij in de waterschappen op om een visie te ontwikkelen op de toekomst van de waterschapsverkiezingen: maak duidelijk wat er te kiezen valt, waarom het belangrijk is dat er een waterschapsbestuur is en leg verantwoording af over de gemaakte keuzes en de geboekte resultaten. Zie voor een verkort versie zijn column hier.

Water Natuurlijk steunt petitie ‘Protect Water’

10 maart 2019

375.386 mensen tekenden de ‘Protect Water’ petitie van Wereld Natuur Fonds – WWF! Het behouden van wetgeving voor blijvende bescherming van onze wateren is belangrijk. Het is van levensbelang voor mens, plant en dier dat de wateren in Nederland schoon en gezond zijn. Als enige waterschapspartij steunden wij deze petitie, want Water Natuurlijk zet zich in voor Ă©cht schoon water!

https://www.wnf.nl/protectwater.htm

 

Haal plastic uit de gracht met de Plastic Soup Surfer

23 februari 2019
Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, zal de komende weken, samen met Water Natuurlijk, acties uitvoeren in de volgende steden: Leeuwarden 2 maart Leiden 9 maart Amersfoort 16 maart Utrecht 17 maart Wil je kijken? Mooi! De acties zijn vrij toegankelijk en starten rond de middag. Meedoen? Nog mooier! Je kunt je aanmelden bij: Leeuwarden … Lees "Haal plastic uit de gracht met de Plastic Soup Surfer" verder
Plastic Soup Surfer

Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, zal de komende weken, samen met Water Natuurlijk, acties uitvoeren in de volgende steden:

  • Leeuwarden 2 maart
  • Leiden 9 maart
  • Amersfoort 16 maart
  • Utrecht 17 maart

Wil je kijken? Mooi! De acties zijn vrij toegankelijk en starten rond de middag.

Meedoen? Nog mooier! Je kunt je aanmelden bij:

Leeuwarden     Leiden        Amersfoort    Utrecht

Lancering Water Natuurlijk Game!

15 februari 2019

Vanaf 15 februari is de Water Natuurlijk Game gratis beschikbaar via de App Store en Google’s Play Store.

De Water Natuurlijk Game is bedoeld voor jonge spelers en laat ze ervaren wat er allemaal komt kijken bij het beheren van water. Goed beheer is essentieel voor mens en dier. Door een vis te helpen om van de zee naar de paaiplaats te komen, leer je spelenderwijs wat er allemaal bij water komt kijken: water levert voedsel, er zijn gevaarlijke roofvissen, gif, lastige hindernissen, visvriendelijke vistrappen en nog veel meer. Overwin de hindernissen en vind je weg naar de paaiplaats!

Dit spel is ontwikkeld in samenwerking met de waterschapspartij Water Natuurlijk en studenten van de opleiding Game Development van het ROC van Twente. Het spel blijft in ontwikkeling. Er worden regelmatig levels en spelelementen toegevoegd.

Download voor Android

Download voor iOS

Water Natuurlijk Game

⚠ Waarschuwing: het spelen van deze game kan verslavend zijn!Kan jij de andere vissen ontwijken, genoeg voedsel verzamelen Ă©n alle vistrappen bereiken?Download voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Loadstar.WaterNatuurlijkGameDownload voor iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/water-natuurlijk-game/id1451292643?mt=8

Geplaatst door Water Natuurlijk op Vrijdag 15 februari 2019

Water Natuurlijk viert haar tienjarig bestaan

13 november 2018
Op 2 November was het zover: Water Natuurlijk vierde haar tienjarig bestaan in de Kompaszaal in Amsterdam. Het was een heugelijke middag waarbij werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van Water Natuurlijk. Daarnaast werd er natuurlijk ook feest gevierd! Onder leiding van de nieuwe landelijke voorzitter Bart-Jan Krouwel werden de festiviteiten geopend. Marjan … Lees "Water Natuurlijk viert haar tienjarig bestaan" verder

Op 2 November was het zover: Water Natuurlijk vierde haar tienjarig bestaan in de Kompaszaal in Amsterdam. Het was een heugelijke middag waarbij werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van Water Natuurlijk. Daarnaast werd er natuurlijk ook feest gevierd!

Onder leiding van de nieuwe landelijke voorzitter Bart-Jan Krouwel werden de festiviteiten geopend. Marjan Minnesma trapte af met een pleidooi waarin zorgelijke ontwikkelingen werden aangekaart, zoals de biodiversiteit, hoosbuien, droogtes, verzuring en zeespiegelstijging. Ze waarschuwde hierbij voor een gebrek aan urgentie. Marjan benadrukte dat de techniek om verandering te bewerkstelligen aanwezig is, maar dat de houding veranderd moet worden! Waterschappen kunnen volgens haar ook veel meer gebruik maken van duurzame energie: ‘’Er zijn heel veel plekken op het wateroppervlak waar je drijvende panelen kan plaatsen die meedraaien met de zon. Ook alle pompen die jullie gebruiken moeten duurzaam worden’’. Na Marjan Minnesma betrad Jan Terlouw het podium. Hij haalde een wat optimistischere toon aan en richtte zich meer op het politieke aspect van deze problemen. Jan gelooft dat mensen klimaatverandering willen adresseren, maar vreest een gebrek aan bewustzijn: “de mensen weten het niet”. Hij benadrukte dat de politiek hier het voortouw in moet nemen. Daarbij moeten we ook de ‘ongeborenen’ meenemen als partij. Jan Terlouw vertelt hoe belangrijk de waterschappen zijn en hoe blij hij was dat Water Natuurlijk 10 jaar geleden werd opgericht: ‘’Want het gaat niet alleen om landbouw of droge voeten houden. Het gaat erom dat de natuur in het waterschap meepraat’’.

Het tweede deel van de middag richtte zich op de toekomst, waarbij een filmpje werd getoond van voorgaande Water Natuurlijk voorzitters die een boodschap meegaven aan de partij voor de komende waterschapsverkiezingen. De boodschap was overweldigend positief met het vertrouwen dat Water Natuurlijk de grootste partij in de waterschappen zal blijven! Hierna werden de zogenaamde ‘Founding Parents’ in het zonnetje gezet. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en de Provinciale Natuurfederaties ontvingen allen een IJsvogel-speld als dank voor de jaren van steun. Helaas was Natuurmonumenten niet vertegenwoordigd, maar ook zij zijn onze gewaardeerde ‘Founding Parent’. Hierna kwam Tjeerd de Groot aan het woord, kamerlid namens D66. Hij houdt zich bezig met water- en klimaatadaptatie en steunt zonder twijfel Water Natuurlijk. Vervolgens werden Ă©Ă©n voor Ă©Ă©n de nieuwe landelijke ambassadeurs van Water Natuurlijk naar voren geroepen: Merijn Tinga (de Plastic Soup surfer), Maurice Beijk (deskundige duurzaam bouwen en rentmeester 2050) en Erick Wuestmann (specialist circulaire economie). Natuurlijk blijven Jan Terlouw en Marjan Minnesma ook onze landelijke ambassadeurs

Nadat er aandacht was besteed aan het verleden en de toekomst van Water Natuurlijk, werd er  stilgestaan bij het heden tijdens een avondborrel en buffet, waarbij alle aanwezigen trots konden zijn op wat is bereikt in de afgelopen tien jaar. De muziek en het gelach klonken tot in de late uurtjes in de Kompaszaal, waarna alle aanwezigen met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.

Uitnodiging viering 10 jaar Water Natuurlijk

12 oktober 2018