Regiobesturen

Water Natuurlijk is opgedeeld in 14 regio’s. Elke regio omvat een tot vijf waterschappen. Iedere regio heeft een bestuur bestaande uit tenminste 5 personen. Regiobestuurders worden gekozen voor een periode van drie jaar.

De regiobesturen zijn belangrijk voor de afstemming met en tussen de fracties. Zij spelen ook een evaluerende en zo nodig bemiddelende rol. Daarnaast draagt de regio zorg voor het onderhouden van contacten met de achterban en ondersteunende organisaties. Zij zijn daarbij de schakel tussen de gekozen Water Natuurlijk bestuurders en het landelijk bestuur. Ook organiseren regio’s bijeenkomsten voor de fracties, de leden en de samenwerkende organisaties over thema’s die op dat moment spelen of over strategische vraagstukken.

In de periode voor de verkiezingen benoemd het regiobestuur de kandidatencommissies van de onder hen vallende waterschappen. Daarnaast stellen zij tijdens een algemene ledenvergadering de kandidatenlijsten en  verkiezingsprogramma’s  vast. In verkiezingstijd zijn de regio’s verantwoordelijk voor het regionale campagneplan.

De voorzitter van de regio neemt plaats in het landelijk bestuur + (LB+)

De volgende regio’s zijn ingesteld:

Regio Brabant

De regio Brabant omvat drie waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas.

Onze waterdoelen:
1. We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!
2. We willen u laten genieten van kronkelende beken met een gezonde visstand en natuurvriendelijke oevers voor planten en dieren. Water is cool!
3. We sturen aan op efficiënt en effectief waterbeheer. Investeren bewust in de toekomst en doen dat tegen de laagst mogelijke kosten. Natuurlijk waterbeheer is op den duur het goedkoopste, omdat de natuur het werk doet en er minder dure voorzieningen nodig zijn zoals stuwen en dijken. Duurzaam waterbeheer loont!
4. We staan voor een betrokken bestuur en heldere communicatie. Betrekken, luisteren en praten brengt het werk van het waterschap dichter bij de bewoners. Wij benutten de kennis van mensen uit de omgeving. Water Natuurlijk is transparant!
5. We willen een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden en voorkomen dat laaggelegen woongebieden overstromen. Vertragen, vasthouden, bergen en dan pas afvoeren!

Vijf kernpunten van WN Brabant:
1. Schoon en gezond water: waterkwaliteit, sluiten waterketens, saneren riool overstorten, extra zuiveringsstappen, nutriënten gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe stoffen etc.
2. Groen-Blauw Natuurlijk: het herstellen en verbinden van water en natuur via de aanleg van groen-blauwe structuren, ecologische verbindingszones, natuurvriendelijke oevers en vispassages. Daarnaast ook het herstel van natte natuurparels, de sponswerking van het landschap  en verdrogingsbestrijding.
3. Genieten en (plezier) beleven: iedereen moet van water, natuur, landschap en cultuurhistorie kunnen genieten, zowel via recreatie als educatie zoals recreatief medegebruik, sportvisserij, zuiderwaterlinie, watermolens, etc.
4. Waterbewuste en klimaatbestendige samenleving: iedereen gaat actief aan de slag gaat met klimaatverandering (mitigatie en adaptatie), o.a. via een klimaatbestendige omgeving (waterveiligheid, waterconservering, ruimte voor water, beekdalontwikkeling, ruimtelijke inrichting, bodemverbetering etc.)
5. Gezamenlijk investeren: De visie van het regiobestuur omvat het polderen en samenwerken met alle organisaties binnen de eigen koepel en met partners die actief zijn in het landelijke en stedelijk gebied van Brabant (o.a. ZLTO, gemeenten, etc.). Hierbij streven we actief naar haalbare en betaalbare oplossingen die genoemende issues adequaat aanpakken. 

Voor meer informatie, klik hier

Jac Hendriks
Voorzitter
De rijkdom van wilde planten en dieren in stromend water is voor mij de belangrijkste reden om me in te zetten voor water. Ik ben sinds 2009 bestuurslid van Waterschap De Dommel. Mijn focus ligt vooral op waterconservering, verdrogingsbestrijding, beekherstel en recreatief medegebruik. Na de verkiezingen in 2015 werd ik namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur. Ik ben binnen het DB portefeuillehouder voor waterkwaliteit en beekherstel (Kaderrichtlijn Water, KRW), water in stedelijk gebied, monitoring en ruimtelijke ordening en speciaal betrokken bij de gebieden Groene Woud, Kempen en Hart van Brabant. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik afgestudeerd in de aquatische ecologie en vegetatiekunde. Bij Staatsbosbeheer heb ik gewerkt als provinciaal relatiemanager Noord-Brabant en als programmaleider van natuurprojecten rondom ’s-Hertogenbosch (Groene Delta). Ik ben bestuurslid van de Ecologische kring Midden-Brabant, lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heb meegewerkt als auteur en redacteur aan een nieuw boek over de natuurgebieden in Noord-Brabant, doe boshistorisch onderzoek in Het Groene Woud, in het bijzonder in de Geelders (op de grens van Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel) en enthousiast (natuur-)fotograaf bij Fotokring Sint-Michielsgestel, waar ik ook de functie van voorzitter vervul.
Jan Baan
Vice Voorzitter
Als directeur Stichting het Noordbrabants Landschap ben ik vanaf het begin actief betrokken geweest bij de oprichting van Water Natuurlijk Brabant. Ook daarvoor was ik betrokken bij de samenwerking van natuurorganisaties in waterschapsbesturen (groene lijsten tijdens individuele stelsel). Water Natuurlijk is een belangrijke sturende factor voor water en natuur in het beleid van de Brabantse Waterschappen.
Ernest de Groot
Bestuurslid PR, Communicatie en Campagne
Ik ben bestuurlijk actief bij Water Natuurlijk Brabant, omdat ik vind dat burgers, planten en dieren ook een stem verdienen in het waterschapsbestuur, naast de agrariërs en de ondernemers. Ik probeer hierbij alle belangen, die onder de koepel van Water Natuurlijk vallen (bos, natuur, landgoed, landschap, cultuurhistorie, recreatie/recreatief medegebruik, sportvisserij, watersport, water, bodem en milieu), zo goed mogelijk te behartigen. Denk hierbij aan verdrogingsbestrijding, waterconservering, aanleg van EVZ, beekherstel, natuurvriendelijke oevers, recreatie, educatie, vismigratie, viststandbeheer, etc.
Bjorn Schutz
Bestuurslid Sportvisserij WN Brabant

Mijn naam is Björn Schutz en vanaf 1 maart 2017 ben ik directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ik ben 47 jaar, getrouwd en trotse vader van een dochter en een zoon. Als bestuurlid algemeen probeer ik binnen de kaders van integraal waterbeheer het belang van de sportvisserij actief in te brengen in het regiobestuur. Zo is een goed visstandbeheer en aandacht voor vismigratie van belang voor de sportvisserij.

Plonie van Campen
Bestuurslid Ledenwerving en Ledenzorg WN Brabant
Water Natuurlijk streeft naar een duurzaam watersysteem, zodat er voor ons en ook voor ons nageslacht voldoende en gezond water beschikbaar blijft. Dit is nodig, want water is van levensbelang. Daarom ben ik al vanaf de oprichting betrokken bij Water Natuurlijk, de eerste jaren in het bestuur van Waterschap De Dommel en nu wil ik me als lid van het regiobestuur Brabant inzetten voor ledenwerving.

Etienne Schoenmakers
Penningmeester WN Brabant

Ik zit namens de Vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG) in het regio-bestuur WN Brabant. De VBG is de belangenbehartiger voor particuliere grondeigenaren in onze provincie, en daarmee vertegenwoordiger van zo’n 60.000 hectare particuliere eigendom in Brabant. De landelijke Federatie behartigt de belangen op nationaal niveau, onder meer omtrent de pacht-wetgeving en de evaluatie van de Natuurschoonwet. Naast gemeenten en terreinbeherende organisaties zijn particuliere (landgoed)eigenaren een belangrijke partij m.b.t. het (water)beheer van bossen, natuurgebieden en landgoederen. Ik vervul binnen het regio-bestuur de rol van penningmeester.

Regio De Stichtse Rijnlanden

Regio Delfland

Regio Flevoland

Regio Fryslân

Regio Hollandse Delta

Regio Limburg

Regio Midden

Algemene informatie over de regio:
De regio Midden-Nederland beslaat het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Dat is een uitgestrekt gebied dat de provincie Gelderland, de oostelijke helft van de provincie Utrecht, de zuidoostelijke punt van Zuid-Holland en kleine stukjes van Noord-Brabant en Overijssel beslaat.

Water Natuurlijk wil niet alleen een kiesvereniging zijn, maar ook een brede beweging. We zijn verantwoordelijk voor Water Natuurlijk als kiesvereniging door elke vier jaar onafhankelijke kandidatencommissies aan te stellen. Op hun advies stellen we de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen op, die door de Regionale Ledenvergadering worden vastgesteld.

We bouwen Water Natuurlijk uit als beweging door ledenvergaderingen te organiseren, waarvan zeker een met excursie. We maken mensen enthousiast om lid te worden.

We organiseren een paar keer per jaar een regio-overleg met onze fractievoorzitters en heemraden. Daarnaast onderhouden we goede contacten met onze achterban; de groene, recreatie- en cultuurhistorische organisaties in de regio, en met vertegenwoordigers van provinciale politieke partijen.

Rienk Kuiper
Voorzitter
Harry Crijns
Penningmeester
Joep Dirkx
Secretaris
Rita van Biesbergen
Bestuurslid
Frits van der Schans
Bestuurslid

Contact:
Email: waternatuurlijkmn@gmail.com
LinkedIn
Twitter
Facebook
Instagram

Regio Noord-Oost

Regio Noord-West

Regio Oost

Water Natuurlijk Regio Oost betreft de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Dit betreft vrijwel de gehele provincie Overijssel en een het zuidelijke deel van de provincie Drenthe.

De grootste waterschapspartij Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij. We hebben in veel waterschappen dan ook de toon gezet voor een groener waterschap, met meer aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet. En dat is zeker het geval geweest in de twee waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Dit succes willen we na de waterschapsverkiezingen van maart 2019 voortzetten.

Waar we voor staan Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we ons tijdig op voorbereiden. Tot slot anticiperen we op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf hun woonomgeving verbeteren of en beheren. Wij zoeken actief de samenwerking met deze inwoners en ook met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Het landelijk verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk is leidend voor de Regio’s en de fracties. De fracties werken op waterschapniveau het verkiezingsprogramma nader uit. Het Regiobestuur Oost vormt de verbindende schakel tussen de fracties en het landelijk bestuur en is ondersteunend aan de fracties zodat zij zich optimaal op de inhoud kunnen richten en resultaten kunnen boeken.

Activiteiten Regiobestuur Oost
Het Regiobestuur is de schakel tussen de fracties van Water Natuurlijk in de Regio Oost en het landelijk bestuur. Het Regiobestuur heeft circa twee keer per jaar overleg met de fracties over de thema’s die bij Water Natuurlijk spelen in de waterschappen. Het gaat hier zowel om strategische thema’s, afstemming als informatieuitwisseling (van elkaar leren).

Het Regiobestuur is verantwoordelijk voor de procedurele voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. We zijn transparant en zorgvuldig bij de uitvoering van onze werkzaamheden en benutten de kunde van allen betrokken bij Water Natuurlijk.

Het Regiobestuur organiseert jaarlijks ledenvergaderingen voor de leden van Water Natuurlijk Regio Oost. Naast formele besluiten die de vereniging aangaan doet ze dit door o.a. sprekers uit te nodigen die over een relevant “water” onderwerp de leden en belangstellenden bijpraten.

Het Regiobestuur stimuleert ledenwerving en ledenbinding en realiseert daarvoor met de fracties regelmatig activiteiten.

Bestuursleden in Regio Oost zijn:

Anja ter Harmsel
Voorzitter
Water is Leven! Meestal gaat het goed, maar droogte en overstromingen komen steeds vaker voor. Water Natuurlijk is vertegenwoordigd in onze waterschappen en wil hier iets aan doen. Als bestuur geven wij de fracties de nodige ondersteuning om goed te functioneren. Ik wil mij daar voor inzetten.
Ton de Bruijn
penningmeester/secretaris ad interim

We zijn ons tegenwoordig meer bewust van goed waterbeheer. Water Natuurlijk speelt daarin een belangrijke rol. Ik wil een bijdrage leveren om die rol te versterken, door waar mogelijk de fracties te ondersteunen en betrokkenheid van leden te vergroten.

Betty van Leeuwen
algemeen bestuurslid
Het bestaan en het werk van Water Natuurlijk vind ik heel belangrijk. Vanuit mijn voormalig werk, en als bestuurslid van een waterschap, weet ik wat er omgaat in de waterwereld. Om de fracties in de waterschappen te steunen in hun werk, en te zorgen dat steeds meer mensen het belang beseffen en dit laten doorklinken in hun keuze bij de waterschapsverkiezingen, wil ik daaraan een bijdrage leveren vanuit het bestuur van regio oost.

Regio Rijnland

Regio Schieland en de Krimpenerwaard

Regio West

Sinds 1 januari 2021 is Regio West opgesplitst in 5 nieuwe Regio’s:

  1. Regio De Stichtse Rijnlanden
  2. Regio Delfland
  3. Regio Hollandse Delta
  4. Regio Schieland en de Krimpenerwaarde
  5. Regio Rijnland

 

Marcel Vissers
Voorzitter

Marcel Vissers is sinds november 2015 voorzitter van regio West, een regio met maar liefst vijf waterschappen. Het is zijn ambitie om het fractiewerk in deze waterschappen vanuit het regiobestuur zo goed mogelijk te ondersteunen, en uiteindelijk voor elk waterschap een volwaardige afdeling op te bouwen. Marcel is aan het eind van de koude winter van 1963 geboren in Rotterdam en woont sinds 1981 in Delft. Hij is lid van GroenLinks en heeft bestuurlijke ervaring als wethouder van Noordwijkerhout en gedeputeerde van Zuid-Holland. Momenteel werkt hij voor de zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek als Procesmanager intergemeentelijk ruimtelijk beleid Greenport. Zijn motivatie om actief te zijn voor Water Natuurlijk is kort samen te vatten als: "water: veel te belangrijk om rechts te laten liggen".  

Gertjan Kleinpaste
Penningmeester

Gertjan Kleinpaste is burgerraadslid voor Gewoon Dordt in zijn woonplaats Dordrecht en (interim) voorzitter van de Piratenpartij. In het regiobestuur West is hij penningmeester. Water is cruciaal in onze samenleving en voor ons land. Dan gaat het o.a. over veiligheid, milieu, recreatie en consumptie. Het eiland van Dordt is altijd omgeven door water. Logisch dat je je daar dan  als ‘eilandbewoner’ mee bezig houdt in een partij die er zo verantwoord mogelijk mee omgaat.

Reyer Lucas
Bestuurslid

Reyer Lucas is fractielid voor Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Daarnaast is hij lid van het WN-regiobestuur-West en juridisch adviseur voor een afvalwaterzuiveringsbedrijf. Voor mens, dier, natuur en maatschappij is water van levensbelang. Daarom is de aanwezigheid van veilig, schoon en gezond water een noodzaak. Al lijkt het heel normaal dat schoon water er gewoon is, we weten dat we ons er maximaal voor moeten inspannen dat water die letterlijk vitale functie kan blijven vervullen. Daardoor blijft water altijd boeien. Water Natuurlijk levert, onder andere via diverse bestuursleden bij de waterschappen, een flinke bijdrage aan deze mooie en spannende taak. Ik doe daar graag aan mee.

Tjark Reininga
Bestuurslid

Tjark Reininga (Apeldoorn, 1952) heeft zich na een studie Economie in Groningen ontwikkeld tot journalist en communicatieadviseur, en was voorlichter bij een zelfstandig bestuursorgaan. Sinds twee jaar is hij secretaris van Water Natuurlijk Regio West. Eerder heeft hij diverse bestuurlijke functies vervuld in GroenLinks en bijdragen geleverd aan diverse landelijke en lokale bladen. ´Water is de basis voor een groot deel van Nederland, dat letterlijk uit en op het water gewonnen is. Geen wonder dat het beheersen daarvan de basis werd voor de oudste bestuurslaag, de waterschappen, en `polderen` een Nederlands bestuursmodel. Laten we voorkomen dat watersystemen ons de baas worden en zorgen, dat we er van kunnen blijven genieten.´

Wanda Zevenboom
Bestuurslid

Dr. Wanda Zevenboom ijvert al meer dan veertig jaar in diverse functies voor een schone en gezonde zee en duurzaam gebruik. Na haar studie en promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam nam zij deel aan de Snellius – II expeditie in de Banda Zee (Indonesië). Zij heeft gewerkt aan grote nationale en internationale projecten zoals de Europese Kaderrichtlijn Water en de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Ze was lid en hoofd van de Nederlandse delegatie voor diverse commissies (o.a. verontreiniging en eutrofiëring) van de internationale Oslo-Parijse Conventie voor de bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan (OSPAR). Een groot aantal jaren, tot haar pensioen in juni 2014, werkte ze aan die projecten en programma’s als senior projectmanager Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Zee & Delta (voormalig Directie/Dienst Noordzee).

Nu, als regiobestuurslid van de waterschap partij Water Natuurlijk gaat zij de uitdaging aan bruggen te slaan tussen beleid, beheer, kennisinstituten, onderwijs instellingen en sectoren en personen die bij de zee en het zoete water zijn betrokken. Kennis en informatie ontsluiten en delen is voor haar het belangrijkste speerpunt.

Eric Kortlandt
Bestuurslid

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer voor mens en natuur. Naar mijn overtuiging kan Water Natuurlijk hierin veel meer bereiken door nauwer samen te

werken met verwante partijen (D66, GL) en maatschappelijke organisaties (zoals de Milieufederatie). Daaraan lever ik graag mijn bijdrage als regiobestuurslid. Want mijn ervaring is dat je in samenwerking met anderen leuke initiatieven van de grond kunt krijgen, zelfs als zelfstandige. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Biodiversiteit Rottemeren, WaterWijzer rond de Rotte en het Zomernatuurfestival Zevenhuizerplas. Onder mijn handelsnaam EKoLOGIKA zorg ik in samenwerking met diverse partners voor de ontwikkeling en realisatie van deze projecten.

Regio Zeeland