Water Natuurlijk steunt zonnecarport bij waterschapshuis

18 september 2022

Het waterschap is van plan een zonnecarport te realiseren op het parkeerterrein voor het hoofdkantoor. Daarvoor is een bedrag beschikbaar van € 555.000,-. Een zonnecarport bestaat uit een constructie waarop zonnepanelen liggen. Onder de zonnepanelen kunnen auto’s parkeren. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van het waterschap en heeft de steun van Water Natuurlijk.

De gemeente Veendam (eigenaar van het parkeerterrein) gaat de huidige verharding van het parkeerterrein vervangen door klinkerbestrating. Het gelijktijdig uitvoeren van deze werkzaamheden met de plaatsing van de zonnepanelen is een uitgangspunt.

Het parkeerterrein wordt voorzien van zes carports, met zonnepanelen, die minimaal 200.000 kWh per jaar opwekken. Hiermee kan een deel (25-30%) van het elektriciteitsverbruik in Veendam verduurzaamd worden met lokale opwekking. Het ontwerp heeft een ‘open karakter’ waardoor de sociale veiligheid zo groot mogelijk is en het geheel goed ingepast kan worden in de omgeving.

 

In 2022 zijn de mogelijkheden voor subsidies gering. Zonnepanelen op carports zijn geen innovatie meer en door de gestegen energieprijzen wordt opwekking van energie voor eigen gebruik zeer aantrekkelijk.  Opwekking van duurzame energie draagt bij aan de doelstelling van 40% eigen energieopwekking. De eigen energieproductie van de zonnecarports wordt gebruikt voor het laboratorium en het hoofdkantoor.

In augustus 2022 is een aannemerscombinatie gecontracteerd voor de bouwfase. Zij maken samen met het waterschap een ontwerp voor de zonnecarports. In het najaar van 2022 wordt een vergunning voor de bouw van de zonnecarports bij de gemeente Veendam aangevraagd. De realisatie is gepland in de eerste helft van 2023.

Peilbesluit Oosterland: wat is er nu eigenlijk besloten? 

29 juni 2022

Soms zijn peilbesluiten een soort wonderen van vernuft en bron van verwarring.  Zo ook het peilbesluit Oosterland, een mooi gebied onder Haren. 

Al vanaf 2016 wordt gediscussieerd over een peilbesluit voor dit gebied. Polder Oosterland is een veengebied met voornamelijk natuurbestemming en enkele delen landbouw. Natuur en landbouw zijn niet goed verenigbaar in één peilbesluit; wat voor de natuur te droog is, is voor de landbouw te nat. 

Figuur 1: In het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn meerder percelen aangegeven als “Agrarisch met Waarden” of “Agrarisch 1” (lichtgroene percelen). De percelen met de bestemming “Natuur” zijn aangegeven in de kleur donkergroen. De peilgebiedsgrens van GPG-A-19360 is aangegeven met de rode lijn. Links: “Buitengebied Tynaarlo” en rechts: “Buitengebied Haren”.  Bron: Toelichting Peilbesluit Oosterland. 

Ideaal zou zijn om het hele gebied voor natuur te bestemmen, maar dat kan alleen via een intensief gebiedsproces waarbij de provincie een belangrijke sturende rol heeft. Al in 2018 lag er een peilbesluit op tafel dat zowel voor natuur als landbouw niet paste. Water Natuurlijk heeft toen onder het motto: beter geen besluit dan een slecht besluit dit aangehouden. Dit heeft geleid tot meer actie van de provincies om een gebiedsproces in gang te zetten om te komen tot een goede inrichting van het gebied. De rechter gebood echter dat het waterschap toch een peilbesluit moest nemen, dit om boeren rechtszekerheid te geven. 

Zo kwam het dat op 25 mei 2022 toch een peilbesluit is genomen voor het hele gebied. Daarbij is de bodemdaling door de gaswinning van 10 cm. gecompenseerd in het peilbesluit. Bij veenbodemdaling wordt het ‘stand-still’ principe gehanteerd wat betekent dat veen niet verder verdrogen mag door verlaging van het waterpeil. Daarom wordt alleen de bodemdaling die veroorzaakt is door gaswinning gecompenseerd. Tien centimeter lager peil? Dat is toch slecht voor de natuur en niet genoeg voor de landbouw? Enige verwarring was er in onze hoofden. Toch zit er een slimmigheid in het voorstel. Want in de afgelopen jaren zijn de bodem en de gebouwen met meetapparatuur ook 10 cm. gedaald. Door de meetapparatuur te herijken op NAP en deze 10 cm nu in een officieel besluit te verwerken verandert er feitelijk niets aan de huidige situatie in het veld. Het is een administratieve verwerking van de bestaande situatie. 

Verre van ideaal, maar hopelijk voldoende om het uit te zingen tot er een besluit is genomen over de herinrichting van dit gebied met een eenduidige functie zodat er een nieuw passend peilbesluit kan worden genomen. Hopelijk is dat dan natuur. 

Het hele besluit en de bijbehorende toelichting is te vinden op de website van Hunze en Aas via deze link. Meer informatie vind je bij de website over dit gebied via deze link 

Joke Leenders

 

Water Natuurlijk zoekt kandidaten

16 mei 2022
Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan zoeken wij jou! Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Wat voor jou? Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. … Lees "Water Natuurlijk zoekt kandidaten" verder

Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan zoeken wij jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Wat voor jou?

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.

Water Natuurlijk zit met vijf leden in het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest en ook met vijf leden in het Waterschap Hunze en Aa’s. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk is daarom op zoek naar kandidaten

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Voor vragen kun je terecht bij Regiobestuurslid Tineke van der Schoor, tel 06-10235466, of via email op waternatuurlijk.noordoost@gmail.com

 

 

Het aanmeldformulier is staat hier: 5a – Aanmeldingsformulier kandidaten WN-Wsv 2023 (def-a)

De aanmeldingstermijn loopt van 15 mei 2022 tot en met 15 juli 2022.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je hier aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Water Natuurlijk Noordoost

Week van het Drijfvuil 16 t/m 21 mei 2022: 19 mei Plastic Café

15 mei 2022
Zie voor meer informatie: https://www.pettyfoundation.nl/week-van-het-drijfvuil/

Zie voor meer informatie: https://www.pettyfoundation.nl/week-van-het-drijfvuil/

Water Natuurlijk zoekt kandidaten verkiezingen ’23

8 mei 2022

Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan zoeken wij jou! 

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste lokale partij! Wij zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Wat voor jou?

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen. Zij ondersteunen ons, maar wij vertegenwoordigen deze partijen niet. Wij staan voor onze onafhankelijke positie. 

Onze fracties zijn lokaal en regionaal georganiseerd. Binnen elk waterschap hanteren wij onze lokale standpunten. We werken regionaal samen om zoveel mogelijk te bereiken. 

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water. 

Waterschap Noorderzijlvest
In het algemeen bestuur van Noorderzijlvest zijn wij met 5 personen vertegenwoordigd: Elze Reitsema, Titus Franzen, Paul Tameling, Doede de Vries en Arie van Wijk. De fractie wordt ondersteund door Lieselot Smilde. Daarnaast zijn wij in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door Jeroen Niezen. 

Waterschap Hunze en Aa’s
In het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s zijn wij met 5 personen vertegenwoordigd: Inge Eshuis, Joke Leenders, Marieke Creemer, Menno Visser en Lidy Kuiper. Inge Eshuis vertegenwoordigt de fractie in het Dagelijks Bestuur.

Nader kennis maken?
Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we onze vertegenwoordiging in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk is daarom op zoek naar kandidaten. Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Voor vragen kun je terecht bij  bij onze fractievoorzitters Elze Reitsema (e.reitsema@noorderzijlvest.nl) en Joke Leenders (j.leenders@hunzeenaas.nl).   Van het regiobestuur van kunt je contact opnemen met  Tineke van der Schoor, tel 06-10235466, of via email op waternatuurlijk.noordoost@gmail.com

Ook kun je het contactformulier op onze website gebruiken.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je via de landelijke website www.waternatuurlijk.nl aan bij de grootste waterschappartij van Nederland! 

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Water Natuurlijk Noord Oost

Water Natuurlijk stelt vragen over toepassing van CO2 bindende mineralen

20 februari 2022
Er zijn mineralen die CO2 kunnen binden zoals Olivijn en Basalt.  Water Natuurlijk vroeg zich af of dit soort mineralen ook bij het waterschap toegepast kunnen worden en stelde schriftelijke vragen. Uit de antwoorden bleek van deze mineralen nog niet worden toegepast bij het waterschap Hunze en Aa’s en ook niet bij andere waterschappen.  Wel … Lees "Water Natuurlijk stelt vragen over toepassing van CO2 bindende mineralen" verder

Er zijn mineralen die CO2 kunnen binden zoals Olivijn en Basalt.  Water Natuurlijk vroeg zich af of dit soort mineralen ook bij het waterschap toegepast kunnen worden en stelde schriftelijke vragen.

Uit de antwoorden bleek van deze mineralen nog niet worden toegepast bij het waterschap Hunze en Aa’s en ook niet bij andere waterschappen.  Wel loopt er bij Rijkswaterstaat een veldproef met Olivijn via onderzoeksinstituut Deltares. Er wordt een proefterrein ingericht om de CO2 afvang te kunnen meten. Omgevingsvariabelen zoals water en zuurgraad zijn belangrijke onderzoeksthema’s. De uitloging van nikkel is een mogelijk risico voor de toepassing van Olivijn in de nabijheid van water.

Bij Basalt wordt als voordeel genoemd dat dit voedingsstoffen bevat die plantengroei ten goede komt. Overmatige plantengroei is echter bij het waterschap niet wenselijk.

Het waterschap kan op dit moment de kansen en bedreigingen van CO2 bindende mineralen als toepassing niet overzien. Daarom worden de onderzoeken in het land gevolgd. Mocht dit kansrijk blijken dan kunnen het waterschap de toepassing alsnog overwegen.

Olivijn

Olivijn

Water Natuurlijk is trots op robuust waterbeheerprogramma 2022-2027


Niet te nat, niet te droog; Schoon en gezond; Goed voor nu, goed voor later; Wonen, werken én beleven: Dat zijn de vier thema’s van het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027 dat het bestuur van Hunze en Aas eind vorig jaar heeft vastgesteld. Zo’n waterbeheerprogramma is een wettelijk vereiste voor ieder waterschap. Water Natuurlijk is trots op dit programma. Het laat zien dat er hard gewerkt wordt aan ‘robuust’ waterbeheer dat behalve veilig ook ecologisch gezond is en klimaatbestendig. Een groot deel van de taken van het waterschap liggen inmiddels op het gebied van de Kaderrichtlijn Water en de aanpassing aan de klimaatveranderingen. Ook staan duurzaam energiebeleid en het vergroten van de biodiversiteit nu stevig op de agenda. Wel wordt ons geduld soms op de proef gesteld bij onderwerpen waar eerst nog onderzoek nodig is en veel overleg, voordat tot maatregelen overgegaan kan worden. Zoals bij de veenoxidatie en de verwijdering van medicijnresten. Neemt niet weg dat dit een mooi programma is, passend bij de uitdagingen van dit waterschap en de omgeving waarin het werkt. 

De publieksversie staat nu op de site van Hunze en Aas: https://www.hunzeenaas-waterbeheerprogramma.nl

 

Beekbodemverhoging Drentsche Aa voor natuur en schoon water

31 januari 2022

Op dit moment loopt er een vernieuwend project om in drie gedeelten van de Drentsche Aa de bodem van de beek te verhogen zodat het water minder snel wegstroomt en langer vastgehouden kan worden. De hogere waterstand versterkt de natuur langs de beek en draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

 

 

 

 

 

 

Anloërdiepje. Bron: ingasteren.nl

 

Omdat het hier om een nieuwe manier van werken gaat in een kwetsbaar Natura 2000 gebied is eerst de proef op de som genomen bij het Anloërdiepje in februari-maart 2021.

Werken in een kwetsbaar natuurgebied vraagt om doordachte methodes om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Zo moet de watertemperatuur goed zijn om zuurstofgebrek te voorkomen; vandaar dat het werk in de winterperiode uitgevoerd werd. Aanwezige, waardevolle grindbankjes zijn zorgvuldig uit de beek geschept, op een doek gelegd en na de bodemverhoging weer teruggelegd in de beek. De bodem is verhoogd met zand en takkenbossen. Door goede samenwerking met Staatsbosbeheer, de ecoloog en de uitvoerders is dit eerste proeftraject geslaagd. Na evaluatie is besloten om ook de andere twee gedeeltes aan te pakken, het Zeegserloopje en het Taarloschediep. Inmiddels is ook het Zeegserloopje uitgevoerd en is men nu aan de slag bij het Taarloschediep. Een prachtig project waar het waterschap en Water Natuurlijk trots op kan zijn. Voor meer informatie kijk op de website: https://www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging/

 

 

Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal

3 december 2021

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap een opgave om de waterkwaliteit binnen het beheergebied voor 2027 op orde te brengen. Het gaat om zowel de chemische als de ecologische kwaliteit van water. Het inrichten van natuurvriendelijke oevers is een belangrijke maatregel om de ecologische situatie van (oppervlakte)wateren te verbeteren.

Onlangs heeft het Algemeen Bestuur het projectplan Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal vastgesteld. De ecologische kwaliteit van het kanaal laat te wensen over. Het kanaal heeft een scheepvaartfunctie. Daarom is het tamelijk diep en bestaat een groot deel van de oevers uit verticale stalen en betonnen damwanden, wat geen ideale situatie is voor gewenste waterplanten. 

In totaal moet er 6 kilometer natuurvriendelijke oever worden aangelegd. De eerste 3 kilometer wordt nu aangelegd. Een deel ervan lift mee met andere projecten, zoals kadeverbetering of vervangen van een stuk damwand. Het andere deel wordt ontwikkeld in het kader van het genoemde projectplan. Hieraan ging een grondige analyse van de mogelijkheden vooraf.

Gezien de aard van het kanaal viel het niet mee om geschikte plekken te vinden voor de inrichting van de natuurvriendelijke oevers. Binnen het bestaande kanaalprofiel bleek dat hoe dan ook niet mogelijk. Varianten buiten het bestaande kanaalprofiel boden meer soelaas. De geselecteerde stukken betreffen locaties waar de benodigde ruimte aanwezig is om achter de bestaande damwanden voldoende grond weg te kunnen graven voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ter plekke worden openingen van 1 bij 1 meter in de damwand gemaakt ten behoeve van de uitwisseling van water, flora en fauna. Omdat het waterschap met deze oplossing een stukje het land opgaat, raakt dat aan diverse belangen van andere partijen en aanwonenden. Gedacht moet worden aan: recreatief gebruik van/langs de kade, belangen van de hengelsport, toegang voor aanwonenden, bomenkap…

De fractie van Water Natuurlijk is blij met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, omdat dat waterkwaliteit en ecologie ten goede komt. De natuurvriendelijke oevers fungeren ook als  belangrijke ecologische verbindingszones. Bij waterlichamen als de beken is dat van belang, maar bij een scheepvaartkanaal zeer zeker ook. We vinden de voorbereiding en het proces zorgvuldig. Wel heeft de fractie aandacht gevraagd voor de veelheid aan bomen (een honderdtal) die moeten wijken voor dit project. Ook al is de herplant goed geregeld, een volgende keer willen wij meer zicht op de afweging rond bomen.

De opgave voor de volgende 3 kilometer de komende jaren zal nog wel een uitdaging worden. We zien er naar uit.

Marieke Creemer


Bron foto: website waterschap Hunze en Aa’s

Coalitieakkoord op stoom

28 november 2021

Op 17 november zijn de najaarsrapportage 2021 en de begroting 2022 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De najaarsrapportage en de begroting laten zien dat veel van de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ inmiddels zijn gerealiseerd. Ik noem een paar voorbeelden:

We gebruiken de eigendommen van het waterschap steeds vaker voor de opwekking van duurzame energie, zoals zonnepanelen. De eigen uitstoot van CO2 is enorm verminderd. Bij de rioolwaterzuiveringen wordt gekeken hoe we medicijnresten kunnen verwijderen. Voor de veenoxidatiegebieden wordt een aanpak gemaakt in overleg met provincie, gemeenten en landeigenaren. We werken er hard aan om vissen te beschermen tegen schade bij gemalen. Ook worden er plaatsten aangewezen waar wild het water uit kan klimmen, zodat het niet verdrinkt. De onderwerpen biodiversiteit en duurzaamheid staan stevig op de agenda. Akkerranden, natuurlijke oevers en beekherstel zorgen voor schoner water en het vasthouden van water. De nieuwe dijk langs de Eems-Dollard wordt een bijzondere duurzame en groene dijk.

We zijn echter nog lang niet klaar. In de nieuwe begroting 2022 staan daarom meer maatregelen. Deze komen uit het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027 dat in december wordt vastgesteld.
In dit waterbeheerprogramma staan veel extra maatregelen op het gebied van het schoner maken van het water, een wettelijke taak (de Kaderrichtlijn Water). Ruim 29 miljoen euro is daarvoor begroot voor de komende jaren. Het is geen gemakkelijke taak, vooral omdat we als waterschap niet overal invloed op hebben, zoals de vervuiling door ‘gewasbeschermingsmiddelen’. Vaak is eerst onderzoek nodig voordat tot ingrepen kan worden overgegaan. Zoals bij het Anloërdiep dat minder diep gemaakt is, zodat het water langzamer wegstroomt. De proef daar blijkt goed uit te pakken, zodat we deze methode ook bij het Zeegserloopje en het Taarlooschediep kunnen toepassen.

De financiële situatie van het waterschap is daarbij gezond en de lastenstijging blijft beperkt. De zuiveringsheffing kan zelfs iets dalen. Al met al zijn we blij met de voortgang van het werk en kijken we uit naar een nieuw jaar vol uitdagingen voor water en natuur.

Het Anloërdiepje
Bron: https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/drentsche-aa/wandelroute-anlooer-diep

Joke Leenders

1234