Energielabel A+++ voor het Waterschapshuis

22 november 2021

 

In de afgelopen twee jaar hebben wij diverse aanpassingen gedaan om de CO2 uitstoot te beperken. Het gebouw, dat rond de eeuwwisseling gebouwd is volgens de toen geldende duurzaamheidsnormen, kreeg het energielabel A. Maar in de afgelopen twintig jaar is er een hoop veranderd: ontwikkelingen rondom duurzame energie en energiebesparing bood kansen om onze energieprestaties te verbeteren en tevens te zorgen voor een goede klimaatbeheersing in onze kantoorruimtes.

We zijn begonnen met het voorportaal van het gebouw. Hier is een mooie ontvangstruimte gecreëerd, waardoor de kou die meekwam met het entree gescheiden werd van het kantoor gedeelte. Tegelijkertijd is de ventilatie efficiënter gemaakt en is het gebouw beter geïsoleerd. De installatie van de warmtepomp voor het gebouw maakte het mooi af.

In de tuin rondom het gebouw hebben we maatregelen getroffen die bijdragen aan de biodiversiteit met een grote verscheidenheid aan bloeiende planten, meer ruimte voor opname van regenwater in de bodem, insectenhotels en een smartflower, die ongeveer 2500 kWh per jaar opwekt met  de geïntegreerde zonnepanelen en meedraait met de zon. Het blijft een wonderlijk gezicht!

We besparen hierdoor ongeveer 45.000 m3 aardgas per jaar. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot met ongeveer 85.000 kilogram per jaar hebben verlaagd.

Dit hele pakket heeft eraan bijgedragen dat ons waterschapshuis nu de energie label A+++ heeft gekregen.

 

 

Water Natuurlijk tevreden met voortgang duurzaamheid en innovatie bij waterschap Hunze en Aa’s

7 november 2021

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 is op verzoek van Water Natuurlijk jaarlijks € 1.000.000,- opgenomen voor duurzaamheid en  innovatie. Totaal gaat het voor de bestuursperiode van vier  jaar om € 4.000.000,-.  In de voorjaarsrapportage 2021 is de onderstaande voortgang gemeld. De fractie van Water Natuurlijk heeft hierover in de vergadering van juni zijn waardering geuit.

Energiebesparing gemaal Fiemel

Bij gemaal Fiemel is het waterschap bezig met een proefproject om te onderzoeken hoe we op een duurzame  wijze het water kunnen laten wegmalen. Gemaal Fiemel is een zeegemaal en dat betekent dat  de hoogwaterzijde van het gemaal beïnvloed wordt door eb en vloed. Bij lagere  opvoerhoogtes is het gemaal zuiniger. Op dit moment wordt een regeling voor gemaal Fiemel  gebouwd waarbij we voorspellen hoeveel uur het gemaal de volgende dag moet draaien. Deze uren worden verdeeld over de uren dat de opvoerhoogte het laagst is. De verwachte  energiebesparing is maximaal 7% en hiermee zou de investering zich ruimschoots binnen de  levensduur terugverdienen.

Gemaal Fiemel

Subsidie groene daken, regentonnen en afkoppelen

Het waterschap gaat bijdragen aan subsidieregelingen die de gemeente Assen recent heeft vastgesteld  voor groene daken, regentonnen en afkoppelen. Het dagelijks bestuur heeft besloten  positief te reageren op een verzoek van de gemeente Assen daartoe. In het verzoek zien we  goede mogelijkheden om de waterbewustwording onder inwoners van de gemeente Assen te  vergroten en watervriendelijk gedrag te stimuleren. Ook dragen we op deze  manier bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, wateroverlast, droogte  en hittestress in de stedelijke omgeving van Assen.

Groen dak

Verwijderen van roostergoed

In de loop van 2020 is gestart met de huur van een proefinstallatie voor de verwijdering van  roostergoed. Roostergoed wordt gevorm door grove delen in het afvalwater die op een rooster achterblijven. De installatie is een groot succes. Hij vangt een veelvoud aan vuil op ten opzichte van de oude installatie. Op proeftuin Scheve Klap wil het waterschap de komende tijd de bedrijfsvoering verder optimaliseren en ervaring op doen. Ook zal de  besparing op onderhoud en storingen in beeld worden gebracht. Op termijn zal deze installatie  naar Bellingwolde verplaatst worden. Afhankelijk van de uitkomst van een dan te maken berekening van de besparingen en de meerkosten van de investering, zal  eenzelfde soort installatie op de overige zuiveringen geplaatst worden wanneer deze volgens  het vervangingsschema aan de beurt zijn.

Roostergoed

Optimalisatie luchtblazers

Om afvalwater te kunnen reinigen is zuurstof nodig. Dit vindt op onze zuiveringen plaats door  het inbrengen van zuurstof in de actiefslibtanks met behulp van luchtblazers. Uit onderzoek blijkt dat, als gevolg van technologische ontwikkelingen en wijzigingen in  vuilvracht, veel luchtblazers niet in hun optimale werkgebied draaien. Het gevolg is een te hoog  elektriciteitsverbruik. Tevens is het mogelijk om regelkleppen toe te passen in situaties van  meerdere actiefslib tanks op één rioolwaterzuivering (rwzi), waarmee lucht efficiënter verdeeld kan worden.  Met de juiste luchtblazers, werkend in het optimale werkgebied en toepassing van regelkleppen  kan theoretisch 20% per jaar op de beluchtingsenergie van alle zuiveringen worden bespaard.  Dit komt overeen met 4% van de energie van het waterschap.

Duurzame diesel

Binnenkort loopt het huidige dieselcontract af en gaat het waterschap een nieuw contract aanbesteden.  Momenteel is er het duurzamere HVO-diesel op de markt waarmee we onze CO2-uitstoot met  28% (1.485 ton) kunnen verminderen. HVO is een diesel die gemaakt wordt uit   plantaardige afvaloliën uit de voedingsindustrie. HVO bestaat uit hergebruikte stoffen en niet  uit fossiele brandstoffen waardoor er geen sprake meer is van CO2-uitstoot. HVO kan zonder aanpassingen in elke dieselmotor gebruikt worden en indien nodig kan  probleemloos weer overgestapt worden op conventionele diesel. HVO-diesel is echter circa € 0,20 per liter duurder, hetgeen een jaarlijks extra kostenpost van  € 92.000,- betekent. Tot 2023  wil het waterschap deze kosten betalen uit het duurzaamheidsbudget.

Kleinere initiatieven

Verder lopen er momenteel nog een aantal kleinere initiatieven. Te denken valt aan Ledverlichting op rwzi’s en het vervangen van Cv-ketels  door duurzamere alternatieven op onze rwzi’s.

Vergaderingen fractie of algemeen bestuur bijwonen? 

12 april 2021
De fractievergaderingen vinden plaats op vrijdag 7 mei en vrijdag 4 juni, van 16.00 u tot 18.00 u. Wil je een fractievergadering bijwonen? Dan graag contact opnemen met onze secretaris Menno Visser: m.visser@hunzeenaas.nl Hoewel de vergaderingen van het AB voorlopig digitaal zijn kun je ze wel bijwonen; via deze link: https://www.hunzeenaas.nl/agenda/ kom je op de agenda van … Lees "Vergaderingen fractie of algemeen bestuur bijwonen? " verder

De fractievergaderingen vinden plaats op vrijdag 7 mei en vrijdag 4 juni, van 16.00 u tot 18.00 u.

Wil je een fractievergadering bijwonen? Dan graag contact opnemen met onze secretaris Menno Visser: m.visser@hunzeenaas.nl

Hoewel de vergaderingen van het AB voorlopig digitaal zijn kun je ze wel bijwonen; via deze link: https://www.hunzeenaas.nl/agenda/ kom je op de agenda van Hunze en Aas.

 

Natuur in het landschap van Westerwolde

Op 3 april verscheen bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek ‘Natuur in het landschap van Westerwolde’. Het is een fraai vormgegeven boek met mooie foto’s en toegankelijk geschreven teksten. Waternatuur Uit het boek blijkt het directe belang van water voor de natuur. In acht van de twintig hoofdstukken zijn soorten genoemd die hun hele … Lees "Natuur in het landschap van Westerwolde" verder

Op 3 april verscheen bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek ‘Natuur in het landschap van Westerwolde’. Het is een fraai vormgegeven boek met mooie foto’s en toegankelijk geschreven teksten.

Waternatuur

Uit het boek blijkt het directe belang van water voor de natuur. In acht van de twintig hoofdstukken zijn soorten genoemd die hun hele leven in het water doorbrengen, of die daar alleen als larve leven om vervolgens als volwassen dier boven water of land verder te gaan. Ook planten en dieren die onder water leven zijn in het boek heel fraai in woord en beeld gebracht. Verscheidene deskundigen uit Groningen en uit ‘de water(schaps)wereld’ hebben hun kennis ingebracht.

Door hermeandering van rivieren en beken, vooral van de Ruiten Aa en een deel van de Westerwoldsche Aa, en de aanleg van vistrappen is voor vis veel ten goede gekeerd. Sommige kenmerkende vissoorten zijn teruggekomen. In enkele vennen rond Sellingen duiden bepaalde kiezelalgsoorten op een goede waterkwaliteit; dat het aantal sieralgen de afgelopen jaren is toegenomen geeft aan dat de natuurwaarden groter zijn geworden.

Het boek behandelt ook zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en landplanten.

Rivieren en beken

Het boek geeft de veelzijdigheid van de flora en fauna weer die zich heeft kunnen ontwikkelen dankzij het gevarieerde landschap: de beekdalen van de Ruiten Aa, de Mussel Aa en de Westerwoldsche Aa, de bossen en heidevelden, en ook het boerenlandschap met zijn talrijke houtwallen, singels, akkerflora en bosjes. De natuur staat onder druk; opnieuw gegraven bochtige beken en rivieren en de uitbreiding van natuurgebieden hebben tot herstel geleid, maar er moet nog veel gebeuren. Dat is beschreven in het laatste hoofdstuk, de ‘Natuurbalans’.

Het boek

Het boek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Gebroeders Hesse Fonds. Redactie: Aart Jan Langbroek, Bauke Roelevink, Annelies Brekveld, Saskia Uittien. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 16,50.

Meer informatie: https://www.vangorcum.nl/zoeken/100-403_Natuur-in-het-landschap-van-Westerwolde

 

Ontwerp Waterbeheerplan 2022 – 2027; kansen voor de toekomst

28 februari 2021
  Het Ontwerp Waterbeheerplan van Hunze & Aa’s is in concept klaar en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 februari. Vanaf eind maart ligt het plan ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Het is een mooi programma, waarbij we veel kansen zien als Water Natuurlijk voor natuurlijk waterbeheer. Grote lijnen Waterbeheerprogramma Joke Leenders … Lees "Ontwerp Waterbeheerplan 2022 – 2027; kansen voor de toekomst" verder

 

Het Ontwerp Waterbeheerplan van Hunze & Aa’s is in concept klaar en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 februari. Vanaf eind maart ligt het plan ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Het is een mooi programma, waarbij we veel kansen zien als Water Natuurlijk voor natuurlijk waterbeheer.

Grote lijnen Waterbeheerprogramma

Joke Leenders geeft het Dagelijks Bestuur nog een aantal zaken mee namens de fractie:  

” Voorzitter, als fractie hebben wij al een reactie gegeven op het voorontwerp Waterbeheerprogramma. Wij willen nu op grote lijnen nog een aantal punten benoemen.

Wij zijn positief over het plan en de ontwikkelingsgang. Vele aandachtsgebieden die wij als partij belangrijk vinden staan erin: klimaatverandering, duurzame watersystemen, energietransitie, biodiversiteit, KRW, kleine overige wateren en recreatief medegebruik. Een aantal aangekondigde ambities en maatregelen zijn naar onze smaak nog aan de voorzichtige kant. Daar staat tegenover dat het waterschap de genoemde ambities ook waar moet kunnen maken. Dat men dan voorzichtig is, is ook weer te verklaren.

Wij zijn ook positief over hoe er in de watervisie wordt gesproken over de rol die het waterschap kan spelen bij het verbinden van natuurgebieden, recreatie, landschappelijke ontwikkeling, het verfraaien van woongebieden en energieprojecten.

Inzet fractie

We hebben een ruime taak:

  1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
  2. bescherming en verbetering van dechemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
  3.  vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Grenzen en waar we over gaan

Wij vinden het verstandig dat wordt benoemd dat aan de uitvoering van onze opgaven grenzen zijn, bijvoorbeeld t.a.v. de beschikbaarheid van zoet water voor landbouw en natuur. Beide lijden onder verdroging. Wat voor de één een oplossing is, bijvoorbeeld een hoger winterpeil, geeft voor de ander mogelijk weer een wateroverlast probleem. Is er een oplossing die goed voor beiden is? Wat is ons gemeenschappelijk belang? Wijzen op gedragsverandering, andere bedrijfsvoering, een slimme ruimtelijke inrichting is erg goed. Maar of we er daarmee komen? De samenwerking met provincie en gemeente voor oplossingen wat betreft wijziging van de functie van landgebruik of aankoop van gronden voor gewijzigde functies levert tot nu toe mondjesmaat resultaat. Zie de taaie materie van de veenoxidatie.

In de komende jaren zullen we door klimaatverandering en teloorgang van natuur en biodiversiteit steeds meer tegen die grenzen aanlopen en niet iedereen meer kunnen bedienen. Dat maakt dat onzes inziens ook het waterschap steeds meer prioriteiten zal moeten stellen en voorwaarden zal moeten stellen aan het gebruik van water en gronden. Die prioriteiten zullen gebaseerd moeten zijn op gedegen kennis. Positief zijn we daarom over onderzoek naar de onttrekkingen aan het grondwater zoals voorgesteld. We zouden over dit soort strategische onderwerpen graag een fundamentele gedachtewisseling willen hebben, los van de directe voorstellen. Over het waterbeheer van de toekomst. En het strategische pad daarnaartoe. Wat is een waterschap van de toekomst? Een Klimaatschap?

Graag hoor ik van de dijkgraaf hoe hij hier tegenaan kijkt.

Kansen

Het programma biedt prachtige kansen om ons als Hunze en Aa’s op de kaart te zetten als eigentijds, maatschappelijk bewust, kostenbewust en innovatief en duurzaam waterschap, iets om trots op te zijn. Dit beheerprogramma is geen gesloten boek: het is een actie-agenda die werkenderwijs ook tot nieuwe inzichten en kansen kan en zal leiden. Vast op de koers, flexibel in de uitvoering; hoe wendbaarder we zijn, hoe meer toekomstbestendig we zullen zijn.

Als fractie wensen wij het dagelijks bestuur veel inspiratie en energie toe om dit mogelijk te maken.“

27 februari 2021

Bestuursinformatie

18 februari 2021
Water Natuurlijk Noordoost (HUAS & Noorderzijlvest) heeft als bestuur in september vergaderd, maar een ALV is nu nog lastig te organiseren. Er wordt nog beraad over een online variant. Rianne ten Veen (WN HUAS steunfractielid) is aangesteld als kandidaat bestuurslid voor Water Natuurlijk landelijk, tot de ALV in mei 2021. What do you want to … Lees "Bestuursinformatie" verder

Water Natuurlijk Noordoost (HUAS & Noorderzijlvest) heeft als bestuur in september vergaderd, maar een ALV is nu nog lastig te organiseren. Er wordt nog beraad over een online variant.

Rianne ten Veen (WN HUAS steunfractielid) is aangesteld als kandidaat bestuurslid voor Water Natuurlijk landelijk, tot de ALV in mei 2021.

What do you want to do ?

Subsidie voor Boerenexperimenten in de Veenkoloniën Westerwolde en Oldambt

Door fractie WaterNatuurlijk Subsidie boerenexperimenten natuur Agrarisch ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen per 1 februari 2021 subsidie aanvragen. Bij agrariërs levenvaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan krijgen. De agrariër experimenteert op het eigen bedrijf met … Lees "Subsidie voor Boerenexperimenten in de Veenkoloniën Westerwolde en Oldambt" verder

Door fractie WaterNatuurlijk

Subsidie boerenexperimenten natuur

Agrarisch ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen per 1 februari 2021 subsidie aanvragen. Bij agrariërs levenvaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan krijgen. De agrariër experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek of past natuurinclusieve maatregelen toe. De regeling Boerenexperimenten biedt die ruimte.

Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Voorwaarde is dat het gaat om ideeën of experimenten van twee of meer agrarisch ondernemers in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt al dan niet samen met als terreinbeheerders of ketenpartijen. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-. Daarvoor moeten de ideeën aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de drie gebieden. Omdat de gebieden verschillen in landbouwstructuur en omgevingsfactoren, landschap en biodiversiteit, is per gebied een streefbeeld en actieplan gemaakt.

Regeling

Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/ of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Dan zijn mogelijke thema’s strokenteelt in combinatie met innovatie/high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur. Natuurlijk zijn er ook andere opties om een experiment op te richten.

De is eind januari vastgesteld; vanaf 1 februari 2021 zijn ideeën welkom via de website van de Regio Deal.

Voorstellen aanpassing belastingstelsel waterschappen

Door Fractie WaterNatuurlijk Een voorstel van de Unie van Waterschappen tot aanpassing van het belastingstelsel is onlangs aan haar ledenvergadering (voorzitters van alle waterschappen) voorgelegd. De waterschappen hebben unaniem ingestemd. Het voorstel is naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd en zal wettelijk worden vastgelegd. De belangrijkste beslispunten ─ met betrekking tot de watersysteemheffing … Lees "Voorstellen aanpassing belastingstelsel waterschappen" verder

Door Fractie WaterNatuurlijk

Een voorstel van de Unie van Waterschappen tot aanpassing van het belastingstelsel is onlangs aan haar ledenvergadering (voorzitters van alle waterschappen) voorgelegd. De waterschappen hebben unaniem ingestemd. Het voorstel is naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd en zal wettelijk worden vastgelegd.

De belangrijkste beslispunten ─ met betrekking tot de watersysteemheffing ─ zijn:
  1. Het Verbeterd Combimodel – Variant H als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling te gaan hanteren.
  2. Creëren van de mogelijkheid voor waterschappen om binnen de watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen te hanteren, waarbij wordt aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die gemeenten hebben in de ozb.

Dat zijn precies de voorstellen waar Water Natuurlijk voor heeft gepleit.

AB-lid Menno Visser heeft zitting in de landelijke Werkgroep Belastingen van Water Natuurlijk en volgt dit dossier op de voet.

Nadere informatie:

Waterschappen unaniem voor aanpassing belastingstelsel

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/10/LV20-48aOplegVoorstellenAanpassingBelastingstelsel.pdf?x54081

Biodiversiteit: taak voor het waterschap?!

Door Marieke Creemer Coalitieakkoord biodiversiteit In het coalitieakkoord is aangegeven dat het waterschap inzet op de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen. Vanuit die visie voelt het waterschap zich verantwoordelijk voor biodiversiteit binnen de eigendommen en assets. Biodiversiteit gaat over soortenrijkdom en leefgebieden, over variatie in planten en dieren. Om de biodiversiteit te behouden en … Lees "Biodiversiteit: taak voor het waterschap?!" verder

Door Marieke Creemer

Coalitieakkoord biodiversiteit

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het waterschap inzet op de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen. Vanuit die visie voelt het waterschap zich verantwoordelijk voor biodiversiteit binnen de eigendommen en assets. Biodiversiteit gaat over soortenrijkdom en leefgebieden, over variatie in planten en dieren. Om de biodiversiteit te behouden en te stimuleren heeft het AB in de decembervergadering een beleidsvisie biodiversiteit vastgesteld. Portefeuillehouder is Inge Eshuis. De fractie is blij met het stuk, want biodiversiteit staat in heel Nederland onder druk. Het is een belangrijk onderwerp voor Water Natuurlijk.

Biodiversiteit en waterschap

Sommigen zullen zich afvragen wat de relatie van dit thema met het waterschap is. Diverse leefgebieden van soorten vallen direct onder beheer van het waterschap: watergangen (waterplanten en vissen); oevers (rietvogels, bevers); dijken (bloemen); op terreinen als rioolwaterzuiveringenleven soorten (bijvoorbeeld vleermuizen in de gebouwen). Het waterschap kan daar in inrichting en beheer van terreinen op verschillende vorm aan geven. Soms is er een wettelijke verplichting: zorgplicht wet natuurbescherming, maatregelen treffen voor wettelijk beschermde soorten (gedragscode Wet natuurbescherming). Soms gaat het om herstel en versterking van natuurwaarden in bijvoorbeeld de Drentse beekdalen. Hier gaan (hydrologisch)herstel van natuurgebieden en verbeteren van de waterkwaliteit (KRW) dan wel water vasthouden hand in hand.

Maatregelen

Het AB besprak dit jaar onder andere het natuurontwikkelingsgebied Paardentangen in het Hunzedal en herstel Witterdiep. In beide gevallen gaat het om het realiseren van een natuurlijker watersysteem door het ontwikkelen van overstromingsvlaktes, meanders en ook om het bevorderen van vismigratie door voorzieningen als vistrappen. Op 9 december jl. behandelden we het voorstel over pilots beekverhoging in drie Drentse beken. Daarbij gaat het zowel over natuurherstel in Natura 2000-gebied en behalen doelen KRW. In al deze voorbeelden heeft het waterschap een trekkende rol en wordt direct aan verbeteren van de biodiversiteit gewerkt. Op het gebied van beheer wil ik noemen: ecologisch schonen van watergangen, natuurvriendelijker inrichten en maaien van oevers en het aanleggen en beheren van bloemrijke stroken op de grens tussen watergang en agrarisch gebied.

Oproep

Biodiversiteit is een blij onderwerp en veel Nederlanders hebben er een mening over. In de reeds aangehaalde decembervergadering van het AB was Lidy Kuiper woordvoerder voor dit onderwerp (haar eerste optreden!) en zij hield een warm pleidooi om mensen te stimuleren met biodiversiteit aan de slag te gaan. Zij nodigde de AB-leden ook uit om met ideeën te komen. Deze oproep wil ik ook aan u doen!

Biodiversiteit in breed verband

We kunnen niet meer om het onderwerp heen. Ook de Unie van Waterschappen heeft biodiversiteit op de agenda. De Unie is partner van het landelijk Deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Hierin werken overheden, terreineigenaren/(agrarische) grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen. De Unie heeft ook een paper geschreven hoe zij hierin haar rol en die van afzonderlijke waterschappen ziet. Zie onderstaande links. Rode draad is samenwerking. Die oproep doe ik ook aan ons eigen waterschap: werk vooral samen. Alle afzonderlijke doelen van organisaties samen, leiden tot versterken van de biodiversiteit.

 

Unie van Waterschappen partner Deltaplan biodiversiteitsherstel

Positionpaper Biodiversiteit

Windmolens in het Algemeen Bestuur (AB) van 9 december 2020

  Fractie WaterNatuurlijk Het kan u niet ontgaan zijn, het voornemen van het waterschap een intentieovereenkomst met RWE voor het plaatsen van windmolens op de zeedijk te sluiten, heeft brede media-aandacht gehad. Ook hebben natuurorganisaties en bewoners van zich laten horen. Voor de fractie van Water Natuurlijk was dit ook niet het makkelijkste onderwerp op … Lees "Windmolens in het Algemeen Bestuur (AB) van 9 december 2020" verder

 

Fractie WaterNatuurlijk

Het kan u niet ontgaan zijn, het voornemen van het waterschap een intentieovereenkomst met RWE voor het plaatsen van windmolens op de zeedijk te sluiten, heeft brede media-aandacht gehad. Ook hebben natuurorganisaties en bewoners van zich laten horen. Voor de fractie van Water Natuurlijk was dit ook niet het makkelijkste onderwerp op de AB-vergadering. Enerzijds is er instemming met stappen zetten op weg naar energieneutraliteit. Anderzijds is er zorg over het aantasten van natuurwaarden en de leefbaarheid van de dorpen aan de zeedijk. Het is derhalve goed dat het AB het Dagelijks Bestuur (DB) heeft opgedragen een brief met deze unaniem gedeelde zorgen/aandachtspunten naar RWE te sturen met het dringende verzoek om een reactie en aanpak. Verder lezen? Meegestuurd in deze nieuwsbrief zijn: de inbreng van Joke Leenders in het AB en een krantenbericht uit het Dagblad van het Noorden waarin Inge Eshuis uitleg geeft.

Windmolens/ inbreng Joke Leenders tijdens AB-vergadering van 9 december 2020

Insprekers

Allereerst wil ook ik de insprekers bedanken voor hun betrokken reactie. Wij delen als fractie de zorg om natuur en landschap. Ook wij vinden dat dit traject dat nu ingezet wordt met dit voorstel een grondige en zorgvuldige afweging verdient. Deze afweging zal duidelijkheid moeten geven of en waar er nog plaats is voor windmolens op de zeedijk. Het waterschap zal pas een overeenkomst afsluiten met RWE op het moment dat aan alle voorwaarden wat betreft waterschapseisen en goede ruimtelijke ordening is voldaan. Dat is nog geen gelopen race.

Voorstel

Voorgesteld wordt om in lijn met het besluit om onze assets ter beschikking te stellen voor de opwekking van duurzame energie, nu een intentieovereenkomst af te sluiten met RWE voor de ontwikkeling van 3 tot 4 windmolens, te ontwikkelen door RWE Windpower, op de Eems-Dollard dijk.  Met uitzondering van de Brede Groene Dijk. RWE heeft kennelijk ons gevraagd om een heldere opstelling. Die verheldering krijgen ze nu v.w.b. de waterschapseisen.

Doel

Waar doen we het voor? Waarom dit voor ons toch wel confronterende voorstel?

Als waterschap hebben we ons tot doel gesteld om energieneutraal te worden. Dat hier een grote opgave ligt moge duidelijk zijn, het waterschap gebruikt enorm veel energie. Daarom hebben we ook in het coalitieakkoord en de energienota uit 2016 vastgelegd dat we onze eigen grond ter beschikking stellen voor energieopwekking en dat daarbij sprake kan zijn van windenergie. Mits inpasbaar en met maatschappelijk draagvlak en zonder zelf exploitant te worden. Dat laatste heeft ertoe geleid dat we nu een groot deel van de dijk inbrengen in dit proces, vanwege het transparantiebeginsel, met uitzondering van de Brede Groene Dijk. Dat betekent m.i. niet dat de hele dijk zomaar volgebouwd gaat worden met windmolens. In tegendeel; wij begrijpen heel goed dat inpassing in dit gebied geen eenvoudige zaak is en misschien wel onmogelijk.

Voorwaarde kaders provincie

Misschien wel de  meest belangrijke voorwaarde voor een uiteindelijke overeenkomst met RWE is dat deze voldoet aan alle waterschapseisen en aan de eisen die de provincie stelt. Binnen die kaders wordt er gewerkt. Daarmee is volgens ons een groot deel van de dijk uitgesloten, als we kijken naar de huidige zoekgebieden die er zijn. De uiteindelijke afweging zal dus gemaakt worden binnen de democratische kaders van de provincie en gemeente.

Zorgen natuur-bewoners

Vanuit onze energiedoelstellingen is dit een mooi voorstel, ook in lijn met het coalitieakkoord. Wij steunen die doelstellingen en zien windmolens als een mogelijkheid om op eigen gronden energieneutraal te worden. Wij hebben wel zorgen die we graag benoemen en die gaan over de borging van de natuurwaarden in dit belangrijke natuurgebied. En we willen aandacht vragen voor de belangen van de bewoners.

De waddendijk behoort bij het belangrijke natuurgebied van de Waddenzee, een wereld erfgoed, en de Eems-Dollard Delta waar duizenden vogels overvliegen. Het kan niet zo zijn dat we met dit voorstel carte blanche geven en op deze wijze ongewild de weg vrijmaken voor een inbreuk op de natuur. Volgens ons is dat ook niet zo.

De belangen van de bewoners moeten goed behartigd worden. Bijvoorbeeld door hen te laten delen in de opbrengsten, via een gebiedsfonds of gedeeltelijk mede-eigenaarschap. De inwoners van de dorpen zoals Termunten, Termunterzijl en Borgsweer zullen mee profijt moeten hebben. Het gaat om hun leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor dit traject zal liggen bij de provinciale overheid en gemeente, maar wij willen dit meegeven en de portefeuillehouder ook aansporen om dit in te brengen in de gesprekken die nog zullen volgen.

Vertrouwen algemene democratie

We vertrouwen erop dat de democratische instanties van provincie en gemeente hun werk zorgvuldig doen. Het laatste woord in deze kwestie is aan de algemene democratie.

Samenwerking

We begrepen van de insprekers dat de natuurorganisaties zich overvallen voelen door dit voorstel. We spreken de wens uit dat de goede samenwerking die er altijd is geweest met alle partijen weer gecontinueerd zal worden. Al veel goeds is samen tot stand gebracht. Daaraan is ons veel gelegen.

Voorzitter alles overwegende zullen wij akkoord gaan met dit voorstel. We hebben begrepen dat de portefeuillehouder de zorgen door ons genoemd deelt en zal meenemen in het vervolg van dit proces. Wij wensen haar daarmee alle succes.

RWE wilde al eerder windmolens op dijk

22/12/2020

Veendam – Hunze en Aa’s blijkt in 2017 ook al benaderd door energiereus RWE voor het plaatsen van windmolens op de Dollarddijk. Om hoeveel windmolens het destijds ging weet Inge Eshuis, dagelijks bestuurder bij het waterschap, niet. ,,Maar toen had de provincie geen ruimte meer.” Drie jaar later heeft RWE zich opnieuw gemeld met het verzoek om op grond van het waterschap windmolens te mogen plaatsen. Hunze en Aa’s wil meewerken door een intentieverklaring op te stellen, maar stelt daar, mede op aandrang van het algemeen bestuur, diverse natuur- en milieuorganisaties en dorpsbelangenverenigingen, een batterij aan voorwaarden aan vast. Een brief op poten is aan de directie van RWE Innogy Windpower gestuurd met het verzoek te reageren.

Het waterschap heeft geen deadline verbonden aan beantwoording van de brief. Eshuis gaat er echter vanuit dat de energiereus snel actie onderneemt. ,,Zij willen uiteindelijk windmolens plaatsen.”

Voor Eshuis is vooral van belang dat er draagvlak onder de bevolking is voor het plan. ,,Maar uiteraard ook dat rekening wordt gehouden met de belangen voor welzijn, leefbaarheid, natuur en landschap.”

Ze hecht eraan te stellen dat mogelijk 15 kilometer Dollarddijk in aanmerking komt. ,,En van dat aantal slechts een beperkte oppervlakte. Een kilometer wellicht, maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat moet je RWE vragen.” Ze gaat ervan uit dat een lang traject bewandeld moet worden voordat er eventueel groen licht komt van de provincie en gemeente ,,Dit gaat heel, heel lang duren. Dit lukt je niet in een jaar”, schat Eshuis.

RWE-woordvoerder Rik Hammer wil niet vooruitlopen op het proces. Hij laat weten dat de energiereus kennis heeft genomen van de brief en deze zorgvuldig gaat bestuderen. ,,Vervolgens zullen we de brief beantwoorden en daarbij rekening houden met de verschillende kanten van het plan. Het initiatief komt voort uit eerdere gesprekken die we met waterschap Hunze en Aa’s hebben gevoerd.” Volgens Hammer hebben ook andere waterschappen belangstelling getoond, om op deze manier een extra functie toe te voegen aan dijken in Nederland.

1234