Blijf in beweging, zo blijf je alert! Portret van een Vooruitdenker

18 februari 2021
Interview met Inge Eshuis door Joke Leenders Inge is vanaf april 2019 onze dagelijks bestuurder namens Water Natuurlijk. Hoe is het haar vergaan? Hoe gaat het nu met je? Ik fiets elke dag een uur of twee, dat houdt me in beweging en alert, anders zit je zo maar zes uur op een dag achter … Lees "Blijf in beweging, zo blijf je alert! Portret van een Vooruitdenker" verder

Interview met Inge Eshuis door Joke Leenders

Inge is vanaf april 2019 onze dagelijks bestuurder namens Water Natuurlijk. Hoe is het haar vergaan?

Hoe gaat het nu met je? Ik fiets elke dag een uur of twee, dat houdt me in beweging en alert, anders zit je zo maar zes uur op een dag achter het scherm te vergaderen. Dus ja, het gaat goed met me. De Corona-maatregelen maken het wel wat lastiger om mensen spontaan te spreken te krijgen. Ik moet alles inplannen.

Wat waren voor Water Natuurlijk mooie projecten? Ik zie dat zaken die we als Water Natuurlijk hebben afgesproken in het coalitieakkoord nu zichtbaar worden. We laten het waterschap meer zien, letterlijk met nieuwe bebording met informatie.  Prachtige projecten als Tusschenwater bij De Groeve hebben we samen met natuurorganisaties gerealiseerd. Daar wordt waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling (en drinkwaterwinning). Ander voorbeeld: bij het Drents Diep moest een kade verlegd worden. De oude kade hebben we laten liggen, daar kan de natuur nu haar gang gaan. Wat biodiversiteit betreft: we hebben 400 km akkerranden aangelegd als waterschap.

En hoe staat het met duurzaamheid en innovatie? Bij het coalitieakkoord is er vier miljoen euro gereserveerd voor innovatie en duurzaamheid. Ook daar zie ik resultaat. Zo zijn op de RWZI Scheemda alle lampen vervangen door ledverlichting. Dat geeft een kostenbesparing die veel hoger is dan gedacht. We financieren een pilot om slib in te dikken zonder chemicaliën te gebruiken, dat is ook een vernieuwing. En we werken er hard aan om energieneutraal te worden als waterschap. Hoewel dat laatste nog wel wat stappen vraagt.

Bij de verzwaring van de zeedijk innoveren we door te ‘bouwen met de natuur’. Daar hebben we een kleirijperij aangelegd waarmee we klei versneld geschikt maken voor de versterking van de dijk. Dat wordt dan een mooie Brede Groene Dijk in plaats van de traditionele betonnen constructie. De uitvoering van deze pilot, als de klei rijp is, moet in 2022 starten.

Welke uitdagingen liggen voor je? De problemen van verdroging van de natuur aan de ene kant en de zwaardere buien aan de andere kant. In het Oldambt moeten we iedere keer bij droogte met zoet water doorspoelen om verzilting van de landbouwgrond te voorkomen. Dat water moet uit het IJsselmeer komen. Van de tien liter die we aanvoeren komt één liter in de grond terecht en stroomt negen liter de Eems in. Bij schaarste aan zoet water is dat op den duur geen houdbaar systeem. Als er te weinig zoet water is kan de doorspoeling niet doorgaan. Daarover ga ik in gesprek met LTO maar ook met de boeren uit het gebied. Dat is zo afgesproken tijden een gebiedsbijeenkomst. Dat kunnen best pittige gesprekken zijn, maar er is ook begrip dat er een grens is aan wat kan. Er heeft nu een succesvolle proef gelopen om te stoppen met doorspoelen.

In het nieuwe waterbeheerprogramma voor 2022-2027, Waterdrager, stellen we de dilemma’s over watergebruik en verdroging van de natuur echt aan de orde. We hebben een richting aangegeven hoe om te gaan met de beperkingen die er zij. We gaan vaker in de richting ‘functie volgt peil’, bijvoorbeeld bij veengronden. Dit is een proces dat samenwerking vraagt met verschillende partijen.

Hoe krijg je dingen voor elkaar? Ik ben de nieuwe DB-er in het dagelijks bestuur en ik heb de tijdsgeest mee. Ik neem de vrijheid om aan een aantal maatschappelijke zaken mee te doen. Ik heb overleg met natuurorganisaties over het project ‘Naar een rijk platteland’. Dat gaat over biodiversiteit. Steeds zoek ik de verbinding. Ik heb echt het idee dat ik een bijdrage kan leveren. Ik ben geen dwarsdenker maar een vooruitdenker. Ik merk dat dat werkt.

Wat zou je ons nog willen meegeven? Bij al onze ruimtelijke plannen en de Omgevingswet moet water een belangrijke plaats hebben. Want willen we op de toekomst zijn voorbereid, dan moeten we nu beginnen om dit gebied leefbaar te houden.

Even voorstellen: Lidy Kuiper, nieuw AB-lid

9 februari 2021
Op 9 december jl. ben ik voor Water Natuurlijk geïnstalleerd in het algemeen bestuur (AB) van waterschap Hunze en Aa’s. Eerder heb ik al een tijdje in de steunfractie meegedraaid. Daardoor voelt het voor mij niet onbekend. Ik woon in Drouwen, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn belangstelling voor de natuur is groot. Ik … Lees "Even voorstellen: Lidy Kuiper, nieuw AB-lid" verder

Op 9 december jl. ben ik voor Water Natuurlijk geïnstalleerd in het algemeen bestuur (AB) van waterschap Hunze en Aa’s. Eerder heb ik al een tijdje in de steunfractie meegedraaid. Daardoor voelt het voor mij niet onbekend. Ik woon in Drouwen, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Mijn belangstelling voor de natuur is groot. Ik ben al vanaf mijn jonge jaren actief voor IVN als natuurgids en momenteel als voorzitter voor IVN Borger-Odoorn. Verder verdien ik de kost met het werk van leerplichtambtenaar en het runnen van een kleinschalige B&B. Politiek-bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als raadslid voor GroenLinks in Borger-Odoorn (2008- 2014). Dat was een eenmansfractie en dat was behoorlijk aanpoten met alle thema’s die daar op de agenda staan. Het is prettig om nu met een grotere fractie mij wat meer te kunnen richten op interessante thema’s die de natuur nauw raken. Voor een waterschap is veiligheid natuurlijk het hoofddoel, maar ik wil mij graag inzetten om te laten zien dat we meer doen!

Van de ex-fractievoorzitter

Mathieu Paapst Na een ook voor de democratie uitdagend half jaar zitten we nu in een (gedeeltelijke) lockdown. Ook binnen het waterschap zijn wij als fractie overgestapt naar online vergaderen. De fysieke vergaderingen van het AB zijn sinds enige tijd weer opgestart, waarbij er spatschermen zitten tussen de AB-leden. Een vreemde gewaarwording, en wat mij … Lees "Van de ex-fractievoorzitter" verder

Mathieu Paapst

Na een ook voor de democratie uitdagend half jaar zitten we nu in een (gedeeltelijke) lockdown. Ook binnen het waterschap zijn wij als fractie overgestapt naar online vergaderen. De fysieke vergaderingen van het AB zijn sinds enige tijd weer opgestart, waarbij er spatschermen zitten tussen de AB-leden. Een vreemde gewaarwording, en wat mij betreft ook niet echt bevorderlijk voor het onderlinge overleg gedurende een vergadering. Desondanks is het mogelijk gebleken om door te gaan met het uitvoeren van ons coalitieakkoord. Terugkijkend ben ik trots op wat de nieuwe fractie en ons DB-lid, Inge Eshuis, al in de afgelopen periode voor elkaar hebben weten te krijgen.

In de afgelopen maanden hebben we onder andere input geleverd voor een eerste voorontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Vele aandachtsgebieden die wij als partij belangrijk vinden staan erin, zoals klimaatverandering, duurzame watersystemen, energietransitie, biodiversiteit, waterkwaliteit (KRW) en recreatief medegebruik. Een aantal ambities en maatregelen die aangekondigd worden, zijn naar onze smaak nog aan de voorzichtige kant. Daar staat tegenover dat het waterschap de genoemde ambities ook waar moet kunnen maken. Dat men dan voorzichtig is, is ook weer te verklaren. Wel zien we een uitdaging waarvoor samenwerking met andere partijen niet alleen wenselijk is, maar in veel gevallen zelfs essentieel. Als voorbeeld kan daarbij gedacht worden aan de trage grondverwerving in bepaalde gebieden die essentieel zijn voor het behalen van de KRW-doelen van het waterschap. Wij vinden als fractie dat het waterschap zowel zelf het initiatief tot samenwerking moet kunnen nemen, alsook moet kunnen aansluiten bij initiatieven van andere partijen. Een partnerschap bij omgevingsinitiatieven van inwoners, belangenorganisaties of medeoverheden uit ons beheergebied dient daarom niet op voorhand categoraal uitgesloten te worden.

Hoe het waterbeheerprogramma er straks definitief uit zal komen te zien, dat moet ik net als u vanaf de zijlijn gaan bekijken. Ik heb namelijk tijdens de AB-vergadering van 11 november afscheid genomen als fractievoorzitter en lid van het AB. De reden is het feit dat ik voor D66 lijstopvolger ben bij de gemeente Midden-Groningen. Mijn partij heeft mij gevraagd om in december een vrijkomende plaats in de gemeenteraad te gaan innemen. Midden-Groningen heeft helaas te maken met veel (financiële) problemen, het raadslidmaatschap zal daarom veel tijd van mij gaan vergen. Ik zie voor mijzelf geen goede mogelijkheid om beide functies te gaan combineren, bovendien staat D66 ook geen gelijktijdig lidmaatschap meer toe van gemeenteraad en waterschap.

Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op deze en de vorige periode.

Onderhoud aan de watergangen en waterkeringen

13 maart 2020
In de wereld van onderhoud is veel veranderd. Vroeger was het vooral een zaak van kaal halen zodat het water onbelemmerd door kon stromen. Nu worden ecologische ontwikkeling en natuur steeds belangrijker. AB-lid Joke Leenders bericht. Vanuit mijn keukenraam zie ik het nu 100-jarige Ruiten-Aa kanaal liggen met in de winter nog prachtige rietkragen. Aan … Lees "Onderhoud aan de watergangen en waterkeringen" verder
Foto van het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen
Het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen

In de wereld van onderhoud is veel veranderd. Vroeger was het vooral een zaak van kaal halen zodat het water onbelemmerd door kon stromen. Nu worden ecologische ontwikkeling en natuur steeds belangrijker. AB-lid Joke Leenders bericht.

Vanuit mijn keukenraam zie ik het nu 100-jarige Ruiten-Aa kanaal liggen met in de winter nog prachtige rietkragen. Aan mijn kant staan ze er nog, aan de overkant zijn ze gemaaid. Dat om en om maaien is beleid van het waterschap. Mijn buurjongen probeerde van de zomer nog in zijn ijver om ook mijn kant kort te maaien. Maar gelukkig heb ik dat voorkomen met een vriendelijk verzoek om dat met rust te laten. Voor de vogels is het riet een goede schuilplaats. In juni 2019 is het Definitief Onderhoudsbeheerplan Watergangen en waterkeringen behandeld in de commissie VVSW en vastgesteld in het AB. Het moet nu voldoen aan de nieuwe Wet natuurbescherming en de Gedragscode voor waterschappen. Dat betekent: onderhoud is nodig, maar er is een zorgplicht voor beschermde dieren en planten. Dat doet het waterschap door een ‘habitat’ benadering; de leefomgeving van dieren en planten wordt beschermd. Dus taluds worden ‘om en om’ gemaaid en de begroeiing in talud en bodem blijft zo mogelijk staan. Natuurlijk zijn er nog verbeteringen mogelijk: Laten we het maaisel liggen zoals nu het geval is of benutten we dat voor bijvoorbeeld bodemverbetering of biogas? Kunnen we de onderhoudspaden zo beheren dat deze meer natuurwaarde krijgen? En doen we genoeg met de geluiden ‘uit het veld’? Het plan is definitief maar dat relativeer ik graag. U vindt het plan op de site hunzeenaas.nl. Of via deze link.

Het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen.

Door: Joke Leenders, voorzitter en lid commissie VVSW, Voldoende, Veilig en Schoon Water.

Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer

3 maart 2020
In het Zuidlaardermeergebied, Natura 2000-gebied, raken belangen van water, natuur, recreatie&toerisme en wonen elkaar. Voor het waterschap liggen er opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit en moeten maatregelen worden getroffen om de bodemdaling te compenseren. Het waterschap heeft het voortouw genomen om samen met andere betrokken partijen een integraal plan te maken en … Lees "Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer" verder

ZuidlaardermeerIn het Zuidlaardermeergebied, Natura 2000-gebied, raken belangen van water, natuur, recreatie&toerisme en wonen elkaar. Voor het waterschap liggen er opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit en moeten maatregelen worden getroffen om de bodemdaling te compenseren. Het waterschap heeft het voortouw genomen om samen met andere betrokken partijen een integraal plan te maken en op deze wijze meerwaarde voor het gebied te ontwikkelen. Toch zagen niet direct alle belanghebbenden deze meerwaarde.

In het plan zijn doelen en zes maatregelpakketten voor het gebied beschreven. Het plan biedt de basis voor de verdere uitwerking en uitvoering door de verschillende partijen. Het gaat voor het waterschap om:

  • Inrichting 60 ha. oevers van het Zuidlaardermeer tot ondiep moerasgebied. Hiermee worden de waterkwaliteit, waterbergend vermogen en de biodiversiteit verbeterd.
  • Inrichting 25 ha. natte natuur bij Wolfsbarge-zuid. Hier spelen dezelfde doelen en recreatieve ontsluiting. Het waterschap is hier afhankelijk van de provincie, die de grond moet verwerven Creëren van een luwe zone aan de oostkant van het meer om plantengroei te bevorderen en daarmee dus een betere waterkwaliteit.
  • Nulmeting oeverconstructies en steigers: dit is nodig om het effect te kunnen bepalen wanneer een lager boezempeil vanwege de bodemdaling wordt ingesteld.

Maatregelen waarvoor andere partijen primair aan de lat staan, zijn:

  • Verkenning versterken toeristisch-recreatieve voorzieningen.
  • Onderzoek afname van de vaardiepte en van bevaarbaar oppervlak. Dit is ook nodig vanwege de bodemdaling.

Het AB heeft het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer in oktober 2019 vastgesteld. Daar gingen echter flinke discussies aan vooraf. Die gingen onder andere over de integrale rol van het waterschap en de verantwoordelijkheid van andere partijen (mede-overheden).

Ook waren er zowel bij de behandeling in de commissie beleid en projecten als in het AB insprekers namens de bewoners uit Meerwijck en namens de recreatiebedrijven. Beide insprekers hielden een pleidooi voor hun belang, respectievelijk woon- en leefklimaat en het recreatief-toeristische belang. Beiden deelden het belang van beleving en toegankelijkheid van het gebied, alsmede een serieuze plek in het proces.

Het interessante aan dit plan vind ik enerzijds de vele belangen die er spelen, waarvan sommige belichaamd door insprekers. Anderzijds vind ik de samenbindende rol van het waterschap in combinatie met het behalen van diverse waterdoelen ook een boeiende. Volgens Water Natuurlijk ligt er met dit plan in ieder geval een goede basis voor het verder uitwerken van diverse maatregelen die het gebied ten goede komen. Tevens zijn wij van mening dat de insprekende partijen met hun belangen goed ingebed moeten worden in het hele proces en hebben we de hoop uitgesproken dat andere partijen hier ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Marieke Creemer, AB-lid, commissie beleid, projecten en lab

Droogte

De jaren 2018 en 2019 kenden ongekend droge zomers. Ook het najaar en de winter van 2018 waren droog. Het waterschap loopt zo langzamerhand tegen grenzen van het huidige watersysteem aan. Verdeling van het schaarse zoetwater wordt een actueel vraagstuk. In het AB van 26 februari 2020 is de evaluatie van de droogte 2019 besproken. … Lees "Droogte" verder

Marieke CreemerDe jaren 2018 en 2019 kenden ongekend droge zomers. Ook het najaar en de winter van 2018 waren droog. Het waterschap loopt zo langzamerhand tegen grenzen van het huidige watersysteem aan. Verdeling van het schaarse zoetwater wordt een actueel vraagstuk.

In het AB van 26 februari 2020 is de evaluatie van de droogte 2019 besproken. Ruim hiervoor kopten de kranten al dat de droogte het waterschap bijna 8 ton gaat kosten. Het AB heeft dit krediet bij de bespreking van de droogte-evaluatie beschikbaar gesteld. Het gaat om maatregelen om de wateraanvoer nog te verbeteren. Het waterschap zit nog niet 100 % aan de maximale wateraanvoer, maar de grenzen van het systeem zijn wel in zicht. Waar die grenzen al bereikt zijn, bijvoorbeeld in het gebied van de Drentsche Aa, heeft het waterschap in de zomer van 2019 beperkingen gesteld aan de grondwateronttrekking door landbouwers. Ook dit heeft gezorgd voor koppen in de krant. Op een goed bezochte avond in Rolde november jl. heeft het waterschap op constructieve wijze met de landbouw gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van grondwateronttrekking in het gebied. De komende maanden wordt een aanpak Drentsche Aa met betrokkenen verder uitgewerkt.

Het Rijk heeft na de droogte van 2018 een (tijdelijke) beleidstafel droogte ingesteld. De eindrapportage hiervan verscheen eind december 2019. In het rapport wordt aanbevelingen gedaan om Nederland weerbaarder te maken tegen droogte en watertekorten. Hier is een nadrukkelijke rol voor de regio’s en de waterschappen. De volle brief is hier te lezen.

De landelijke verdringingsreeks, waterverdeling IJsselmeer, is geactualiseerd. Ons DB-lid van Water Natuurlijk, Inge Eshuis, zit aan tafel bij het IJsselmeeroverleg. Twee hieruit voortvloeiende onderzoeken zijn voor ons waterschap met name van belang: de robuustheid van het IJsselmeer en de actualisatie van de waterverdeling Noord-Nederland. Deze onderzoeken dragen bij aan een lange termijn-oplossing voor het aan te passen watersysteem. Dat geldt tevens voor de discussie over zoetwaterbeschikbaarheid en de verzilting in ons beheergebied, een spoor dat met name bewandeld gaat worden bij het opstellen van het waterbeheerprogramma.

Water Natuurlijk heeft in het AB ingestemd met het verlenen van het krediet, maar heeft tegelijkertijd aangegeven het belangrijk te vinden dat er een discussie gaat komen over de grenzen van het watersysteem. Hoe ver willen we gaan met onze dienstverlening en de huidige bediening van functies? Moeten we niet toe naar een robuuster watersysteem, waarin water langer wordt vastgehouden, natuurlijker winter- en zomerpeil wordt gehanteerd en functies meer op reële waterpeilen worden afgestemd?

Hierover zijn we nog lang niet uitgesproken. Een belangrijk voertuig om deze discussie aan op te hangen is het op te stellen waterbeheerprogramma 2022-2027. Dit thema wordt zeker vervolgd in de komende nieuwsbrieven.

Marieke Creemer

Waterschapshuis Veendam gasloos

Het kantoor van het waterschap in Veendam wordt volledig gasloos. Dit is een mooie stap op weg naar energieneutraal werken en het past goed in het duurzaamheidsbeleid van het waterschap. In oktober 2019 was het Algemeen Bestuur unaniem positief over het voorstel om de oude warmteketels die afgeschreven waren niet opnieuw door gasketels te vervangen. … Lees "Waterschapshuis Veendam gasloos" verder

Inge EshuisHet kantoor van het waterschap in Veendam wordt volledig gasloos. Dit is een mooie stap op weg naar energieneutraal werken en het past goed in het duurzaamheidsbeleid van het waterschap.

In oktober 2019 was het Algemeen Bestuur unaniem positief over het voorstel om de oude warmteketels die afgeschreven waren niet opnieuw door gasketels te vervangen. Uit een nader onderzoek door een extern bureau bleek dat het goed mogelijk is om het waterschapsgebouw met behulp van warmtepompen volledig gasloos te klimatiseren. Dit kan met een afschrijftermijn van 15 jaar. De meerkosten die deze investering vraagt, kon gedekt worden uit de door het vorige bestuur geaccordeerde restant uit de 4 miljoen euro voor duurzaamheid.

Om een goed binnenklimaat te realiseren zijn tevens maatregelen genomen bij de entree van het gebouw, zoals een sluisdeur tussen de straatkant en binnenkant. Dit is tevens gecombineerd met vernieuwing van de entree. Werk maken met werk is het motto van het waterschap. Dat is hier goed gelukt en de entree is een mooi visitekaartje geworden: welkom!

Inge Eshuis, lid Dagelijks Bestuur

Problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor

Het klonk zo mooi: een kostenbesparing op het innen van belastingen in het Noorden door samen te werken. Het liep anders. Het Noordelijk Belastingkantoor zit met een strop van 3 miljoen en de ICT-problemen lijken voorlopig nog niet opgelost. Het Waterschap Hunze en Aa’s is een van de deelnemers in het Noordelijk Belastingkantoor. Waar ging … Lees "Problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor" verder

Menno VisserHet klonk zo mooi: een kostenbesparing op het innen van belastingen in het Noorden door samen te werken. Het liep anders. Het Noordelijk Belastingkantoor zit met een strop van 3 miljoen en de ICT-problemen lijken voorlopig nog niet opgelost. Het Waterschap Hunze en Aa’s is een van de deelnemers in het Noordelijk Belastingkantoor. Waar ging het mis en komt het goed?

De gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, beginnen in januari 2018 via een gemeenschappelijke regeling met een nieuwe organisatie, het Noordelijk Belastingkantoor. Doel: het innen van belastingen goedkoper maken door samenwerking. Andere gemeenten moeten in de toekomst kunnen aanhaken zodat de kosten per deelnemer nog verder omlaag kunnen.

In januari 2018 gaat het kantoor van start. Vanaf het begin maakt het kantoor gebruik van ICT-voorzieningen bij de gemeente Groningen. Voor een nieuw systeem voor het heffen en innen van de belastingen wordt GouwIT, een bedrijf in Zaltbommel gespecialiseerd in belastingsystemen, ingeschakeld. Daar beginnen de problemen. Eind vorig jaar gaat de ingebruikname van het GouwIT-systeem moeizaam. Het systeem is niet op tijd klaar, functioneert slecht en voldoet niet aan de gestelde eisen.

Het gevolg: inwoners krijgen te maken met chaos. Bij het opleggen van de belastingaanslagen worden duizenden fouten gemaakt en er ontstaan grote achterstanden bij de afhandeling. De hoge werkdruk leidt tot veel langdurig zieken, ongeveer zes procent. Het Noordelijk Belastingkantoor moet extra personeel inhuren om achterstanden handmatig weg te werken. In januari verschijnt een rapport van kantoor Verdonk Klooster & Associaties (VKA) naar de risico’s van de ICT-problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Volgens het rapport werkt het systeem van GouwIT nog altijd niet naar behoren en is er geen zicht op wanneer het wel goed gaat werken.

Momenteel zijn we in een rustiger vaarwater gekomen. Er is op bestuurlijk niveau structureel overleg met alle stakeholders, waaronder ook de noordelijke provincies. Hier zijn stevige afspraken gemaakt om de problemen te kunnen oplossen. Via deelname van onze vertegenwoordiger in het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor, DB-lid Fien Heeringa, aan deze overleggen houden we de vinger aan de pols.

Lees verder op:

https://www.dvhn.nl/groningen/Reconstructie-duizenden-fouten-met-aanslagen-dit-is-er-mis-bij-het-Noordelijk-Belastingkantoor-24793990.html

Menno Visser

Rekenkamercommissie bij het waterschap?

Transparantie en verantwoording en de rekenkamerfunctie” – een veel belovende titel van een stuk dat naar de auditcommissie van het algemeen bestuur is gezonden. Water Natuurlijk vond de notitie niet compleet en deze leek er op gericht te zijn om geen rekenkamercommissie in te stellen. AB-lid Menno Visser bericht. In de auditcommissie van september is … Lees "Rekenkamercommissie bij het waterschap?" verder

Menno VisserTransparantie en verantwoording en de rekenkamerfunctie” – een veel belovende titel van een stuk dat naar de auditcommissie van het algemeen bestuur is gezonden. Water Natuurlijk vond de notitie niet compleet en deze leek er op gericht te zijn om geen rekenkamercommissie in te stellen. AB-lid Menno Visser bericht.

In de auditcommissie van september is een notitie besproken over voor- en nadelen van een rekenkamercommissie voor het waterschap. In de samenvatting staat:

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 “Door water verbonden“ is aangegeven dat onderzocht wordt of we verder gaan met een vorm van rekenkamerfunctie, zoals thans vormgegeven door de Audit Commissie, dan wel een separate rekenkamer gaan instellen. Afhankelijk van het gewenste doel, nut en noodzaak kan het algemeen bestuur een andere invulling dan de huidige overwegen. In dit bestuursvoorstel is ten behoeve van de discussie in het algemeen bestuur, een aantal overwegingen opgenomen die een rol kunnen spelen bij het al dan niet wijzigen van de huidige invulling van de rekenkamerfunctie.

De complete notitie is te vinden op de website van het waterschap.

In het coalitieakkoord is op verzoek van Water Natuurlijk een passage opgenomen om te onderzoeken of we verder gaan met (een vorm van) rekenkamerfunctie of rekenkamer. Met deze notitie lijkt de rekenkamercommissie te worden afgeserveerd. Gezien ook de incompleetheid ervan is de notitie niet in het algemeen bestuur besproken. Afgesproken is dat alle fracties de tijd krijgen om informatie te verzamelen over dit thema. We verwachten dat de notitie in de komende maanden opnieuw aan de orde zal komen.

Menno Visser, lid commissie financiën en algemene zaken

Door water verbonden: coalitieakkoord 2019-2023 Waterschap Hunze en Aa’s

13 mei 2019
Het coalitieakkoord voor de jaren 2019-2023 is in mei 2019 vastgesteld. Aan de totstandkoming daarvan heeft Water Natuurlijk meegewerkt. Vanuit de fractie van Water Natuurlijk zit Inge Eshuis in het Dagelijks Bestuur. Naast Water Natuurlijk nemen ook Geborgd ongebouwd, de PvdA en de ChristenUnie daaraan deel. KLIK HIER VOOR HET AKKOORD:

Het coalitieakkoord voor de jaren 2019-2023 is in mei 2019 vastgesteld. Aan de totstandkoming daarvan heeft Water Natuurlijk meegewerkt. Vanuit de fractie van Water Natuurlijk zit Inge Eshuis in het Dagelijks Bestuur. Naast Water Natuurlijk nemen ook Geborgd ongebouwd, de PvdA en de ChristenUnie daaraan deel.
KLIK HIER VOOR HET AKKOORD:

1234