Kandidaten Water Natuurlijk Limburg 2019

Peter Frey
Lijsttrekker - Venlo

Water intrigeert me al sinds mijn omgeving uit vruchtwater bestond. Water is dé bron van leven, we bestaan voor 55-60% uit water, water is worldwide een thema. Zelf hebben we inmiddels te maken met klimaatproblematiek, hittestress, hoog en/of laag water, verdroging en vernatting. Water is beweging en beweging is wat mij boeit, in letterlijke en figuurlijke zin.
Te lang is er ééndimensionaal naar water gekeken. Water als transportweg, als recreatiemiddel, als afvoerkanaal, als gevaar, als bevloeiingsmiddel, als vestigingsfactor. Ik denk dat een aantal van deze functies zeer goed te combineren is. Met het programma Maascorridor heb ik daar als wethouder in Venlo vorm aan mogen geven. Op dit moment vormt de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een lichtend voorbeeld.
Als bestuurder van Waterschap Limburg ga ik me inzetten om door middel van schoon, veilig, gezond en betaalbaar water onze omgeving nóg mooier te maken!
Peter Freij, Venlo. Bestuurder. Actief (geweest) in vakbond, cultuur, milieu, politiek, sport, overheid, natuur, onderwijs. En water.

Gerard IJff
nr 2 - Roermond

Wat moet je doen om te kunnen genieten van ons oppervlaktewater. Die vraag heeft de Roermondse kandidaat Gerard IJff voor Water Natuurlijk Limburg zichzelf gesteld.
Schoon en toegankelijk water vindt hij belangrijk! Water is immers de bron van het leven. Het is fantastisch om te zien hoe bijvoorbeeld sportvissers of wandelaars genieten aan de waterkant. Sportvissers zijn bovendien de ogen en oren aan de waterkant. Hun suggesties en ideeën over hoe het water nog beter beheerd kan worden, zijn van onschatbare waarde. Graag ga ik met sportvissers in gesprek om van ze te leren. De opgedane kennis wil ik gebruiken in het bestuur van Waterschap Limburg. Maatregelen ter verbetering van o.a. de waterkwaliteit, visstand en toegankelijkheid van oevers en stekken moeten concreet gerealiseerd worden. Die toegankelijkheid geldt uiteraard ook voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Ook hen mogen we niet vergeten!

Vanuit zijn achtergrond als hoofd van een analytisch-chemisch waterlaboratorium weet hij als geen ander wat het effect kan zijn van stoffen in het oppervlaktewater die er niet in thuishoren. Er valt nog veel te doen voordat alle medicijnresten, hormonen en bestrijdingsmiddelen uit het water verwijderd zijn. Die inzet van Gerard sluit naadloos aan bij het streven van Water Natuurlijk Limburg om te kiezen voor preventie en extra zuivering van het afvalwater.

Gerard IJff woont in Roermond en was in die plaats als wethouder 16 jaar lang verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer, ruimte voor de Rivieren de Maas, de Roer en de Swalm en het voorkomen van schade door extreme regenbuien.

Weike Medendorp
nr 3 - Maastricht

“Werken voor duurzaamheid en de publieke zaak, het mooiste werk dat er is” aldus Weike Medendorp. Haar hele werkzame en bestuurlijke leven staat al altijd al ten dienste van duurzaamheid. “Heel langzaam lijkt iedereen ervan overtuigd geraakt te zijn dat we zuinig moeten zijn op natuur, op onze aarde. Er lijkt een kentering. Maar als de kranten vol staan over 75% insectensterfte, over de bedreigde uitsterving van de bijen, gevolgen van klimaatverandering, plastic soep, de droogte deze zomer en er geen duizenden alarmbellen afgaan en direct actie volgt dan denk ik: dat moet nog veel sneller, veel beter.” Ze vindt dat we altijd moeten kijken naar wat nodig is, en wat we als samenleving kunnen dragen: de sterkste schouders de zwaarste lasten. Weike werkt op het moment als regisseur energietransitie voor de gemeente Maastricht en werkte eerder o.a. bij CNME, bij Milieufederatie Limburg en heeft ook haar sporen in het bestuur verdient: ze was o.m. fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, raadslid en bestuurslid bij verschillende organisaties.

Sjraar Roelofs
nr 4 - Maasbree

Van 2009 – 2016 dagelijks bestuurslid van het waterschap Peel en Maasvallei. Bestuurlijke ervaring als Raadslid in Maasbree en bestuurslid in het Zuiveringsschap en Waterschap.
-Sterk gemaakt voor de natuurlijke beken en bijgedragen aan diverse Integrale Gebiedsuitwerkingen zoals de Maasgaard, de Maasduinen, Mariapeel en Peelvenen.
-Echt trots op de uitwerking voor het Sarsven en de Banen in Nederweert.
-Betrokken bij tal van herinrichtingsprojecten. Van de Tielebeek in Molenhoek, de Swalm in Swalmen tot Oude Graaf in Weerterbos en nagenoeg alles wat daar tussen ligt, waaronder de Everlosebeek
-veel herinrichtingsplannen zijn daadwerkelijk tot uitvoering gekomen.

Zijn Motto: „Noord en Midden Limburg is de mooiste regio van Nederland en we maken dat nog mooier!

Rose-Marie Kaanen
nr 5 - Arcen
Het verbeteren van het leefmilieu … omdat het kan, staat bij Rose-Marie Kaanen centraal. Ze was betrokken bij de start- en scale-up van DSM-Niaga. Bij dit nieuwe productieproces voor tapijt, worden de grondstoffen 100% hergebruikt. Er is geen afval en er wordt minder energie en water gebruikt. Na deze succeservaring wil Rose-marie een verdere brug slaan tussen creatieve mensen en innovatie. Samen meedenken over de grote vraagstukken van nu. Rose-Marie heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met de borging van erfgoed binnen de Omgevingswet. Ze weet waar het goed gaat en waar niet. Rose-marie wil haar creatieve kennis, kunde en netwerk inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ze wil op een vernieuwende manier bijdragen aan de huidige waterproblematiek, zowel voor de landelijke- als stedelijke gebieden. Rose-Marie Kaanen is kunstenaar/designer en studeerde aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Ze woont en werkt in Arcen.
Steef Stevens
nr 6 - Herten

Zonder water bestaat er geen leven. Dat geldt voor de mens en voor de natuur. Water is een eerste levensbehoefte maar het kan eveneens een bedreiging worden. Tijdens zijn studie in Delft heeft Steef Stevens, die nu in Herten woont, heel veel over water geleerd. Hoe het stroomt, wat de kracht van water is, hoe erosie ontstaat en hoe je stroming en golven kunt beheersen. In zijn werk als ingenieur is hij betrokken geweest bij projecten waarin water een belangrijke rol speelde, in Limburg o.a. voor Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Ook bij andere waterschappen en hoogheemraadschappen in Nederland heeft Steef gezien welke impact een teveel én een tekort aan water kan hebben.
Hij is zich ervan bewust dat de klimaatverandering een enorme invloed heeft op de verdeling van water zowel in de tijd als in geografische zin. Er zullen langere periodes van droogte komen en periodes waarin een teveel aan water moeilijk te verwerken is. Dit blijft niet beperkt tot Nederland maar zal over de hele wereld gevolgen hebben. In Limburg zullen ingrepen nodig zijn om enerzijds zeker te zijn van voldoende (drink)water voor de mens en voor de natuur en anderzijds voldoende bescherming te hebben tegen een teveel aan water.
Dit besef heeft Steef Stevens doen besluiten om zich aan te sluiten bij Water Natuurlijk Limburg en zich kandidaat te stellen voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg. Ook al is het maar op bescheiden schaal, verwacht hij, met zijn kennis over water, een steentje bij te kunnen dragen aan plannen die het gebied van Waterschap Limburg meer klimaatbestendig kunnen maken zodat de mens én de natuur daar een positief effect van ondervinden.

Jacqueline Aelen
nr 7 - Posterholt

“Water is letterlijk en figuurlijk ‘onze bron van leven’. Zonder leven geen natuur en zonder natuur geen leven.”

In de 9 jaar dat Jacqueline Aelen algemeen bestuurslid is in het Waterschap is er veel veranderd. Positief maar ook negatief.
Positief -Het tijdperk dat het waterschap in dienst was van de agrariër en de beken voor ze in een rechte lijn langs de akkers liepen is gelukkig voorbij. Het is bij iedere inwoner nu wel duidelijk dat we niet goed met onze natuur zijn omgegaan en dat het tijd is om de schade die is ontstaan te herstellen. Het klimaat met de extreme droge en natte periodes vragen om een andere aanpak. Dat wil ze samen met alle betrokkenen de komende periode verder aanpakken.

Negatief –Het waterschap kun je globaal in 3 groepen indelen: agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Als je kijkt naar de huidige verdeling van deze 3 groepen dan zijn 19 van de 30 zetels in het bestuur bezet door Waterbelang… lees CDA… lees agrariërs. Dat is onevenredig veel.
Van deze 30 zetels zijn er maar 7 bezet door een vrouw en ligt de leeftijd van de bestuurders ver boven het gemiddelde. Dat is zeker geen afspiegeling van onze Limburgse bevolking.

Schoon, veilig, gezond, betaalbaar water en versterking van de natuur.
Daar moet ons belastinggeld aan worden besteed en niet aan franje zoals een nieuw waterschapswapen, financieel sponsoren of aan het regelmatige lunchen en dineren door het bestuur van ons belastinggeld.

Waterbeheer is meer dan alleen landbouw en droge voeten houden. Het gaat erom dat de natuur in het waterschap meepraat.
Dit vraagt om een bewuste keuze in het geven van je stem op 20 maart.

Jacqueline woont in Posterholt, is werkzaam als kaakchirurgassistent in het LZR en is daarnaast fractievoorzitter in de gemeente Roerdalen.
De combinatie waterschap en gemeenteraad en het netwerk dat ze in de loop der jaren heeft opgebouwd geeft haar de mogelijkheid om als volksvertegenwoordiger de doelen van Water Natuurlijk te bereiken.

Jack Vinken
nr 8 - Wijlre
Als inwoner van het Heuvelland ervaar je dagelijks het belang van de zaken waarvoor de waterschapspartij Water Natuurlijk zich sterk maakt: Naast schoon en veilig water, zorgen voor behoud van voor natuur, milieu en landschap” aldus Jack Vinken uit Wijlre, Gemeente Gulpen-Wittem. Na een actieve inzet van ruim 30 jaar voor beter wonen in de volkshuisvesting in Limburg, tot voor kort als directeur HEEMwonen in Parkstad, wil hij zich nu ook inzetten voor het behoud van water en natuurwaarden door zich kandidaat te stellen voor het waterschapsbestuur voor de partij Water Natuurlijk.
Samad Belmahi
nr 9 - Roermond

Afgelopen zomer was het extreem warm. De Maas, de Roer, de Rijn en ander rivieren werden als het ware leeg getrokken. Natuur en landbouw had het zwaar te verduren. Op sommige wateren stond het water zo laag dat binnenvaart schepen niet tot nauwelijks konden varen. Dan wordt opeens goed zichtbaar hoe belangrijk water is. Samad Belmahi, waterbouwkundige, werkt al ruim 25 jaar wereldwijd op projecten waar water de rode draad vormt. Nederlanders zijn specialist in het vinden van oplossing op het gebied water en water bescherming zegt hij altijd en het geeft hem een kik als hij weer een project naar voldoening van ieder heeft afgerond. Nu werkt hij dichter bij huis en is hij dagelijks betrokken bij projecten die tot doel hebben om de waterkwaliteit in binnenwateren te verbeteren en de natuur eromheen de ruimte te geven. Graag zet hij zich in om zijn kennis en kunde te delen en in te zetten om samen te werken aan de best mogelijke oplossingen.

Jan Smolenaars
nr 10 - Reuver
Tijdens mijn werk binnen diverse gemeenten en de laatste 16 jaar als wethouder van de gemeente Beesel heb ik kunnen zien wat je samen kunt bereiken voor de natuur, het landschap, ons erfgoed en het milieu. Er waren vele hoogtepunten waar onder andere de titel “Groenste Dorp van Nederland”, de “BNGbank Erfgoedprijs” en het NL Greenlabel voor het project Oppe Brik. Dit was alleen mogelijk doordat de passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu en recreatie in en om het water werd gedeeld met de gemeenschap.
Jan-Willem Westra
nr 11 - Geleen
Paul Fekkes
nr 12 - Sittard
Wat kun je zèlf doen om je omgeving leefbaar te houden? Dat is de vraag die de Sittardse Water Natuurlijk Limburg kandidaat Paul Fekkes zichzelf vaak stelt. Om iets te doen aan onze met plastic vervuilde leefomgeving waarin insecten verdwijnen en de weersomstandigheden steeds extremer worden sloot hij zich aan bij deze waterschapspartij. Niet met de illusie dat Water Natuurlijk Limburg al die problemen kan verhelpen maar wel in de overtuiging dat je als partij duurzame oplossingen kunt aandragen met de natuur én schoon water als verbindend element. Vanuit zijn achtergrond als regionaal tv-journalist en videomaker is het vanzelfsprekend dat Paul daarbij vooral inzet op goede communicatie met en betrokkenheid van alle Limburgers. Dat sluit naadloos aan bij het streven van Water Natuurlijk Limburg vóór heldere plannen van het Waterschap en vroegtijdige inspraak van omwonenden bij maatregelen. Paul Fekkes woont in Sittard en is zelfstandig videomaker. In zijn vrije tijd trekt hij vaak de wandelschoenen aan om te genieten van het Limburgse land.
Ron De Cock
nr 13 - Haelen
Ron, woonachtig in Haelen, zet zich al decennialang in verschillende functies en op diverse plaatsen in voor het behoud van natuur, landschap en landschapselementen. In de gemeente Woerden was hij voorzitter van de gemeentelijke werkgroep Natuur en Milieu Educatie. In Leudal staat Ron bekend als tegenstander van uitbreiding van megastallen, o.a. vanwege de veroorzaakte geurhinder, mestproblemen en overlast door fijnstof. Hij heeft zich als raads- en commissielid verzet tegen de komst van een - aan het natuurgebied Leudal grenzende – helikopterhaven in Heythuysen. Ron heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van het Bezoekerscentrum Leudal als museum, toeristisch informatie- en duurzaamheidscentrum. Verder heeft hij kunnen voorkomen dat de natuur- en milieueducatie die door vrijwilligers van het Bezoekerscentrum Leudal wordt verzorgd, werd wegbezuinigd. Ron wil zich in het Waterschap namens Water Natuurlijk Limburg inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit, circulaire - dus duurzame - landbouw en de verdere ontwikkeling van ‘rustige’ recreatie op en aan het water. Ron is lid van verschillende ‘groene’ organisaties, waaronder Natuurmonumenten, IVN en Limburgs Landschap. Kortom: Een kandidaat met het groene hart op de juiste plaats.
Henk van Dijck
nr 14 - Kessel
Bea Tilanus
nr 15 - Mheer
Als molenaar op de watermolen bij kasteel Schaloen en natuurgids van IVN Valkenburg weet zij hoe mooi en krachtig water is. “Water is van ons allemaal en gaat ons allemaal aan, wie of wat je ook bent!” is Bea’s motto. Diversiteit in het Waterschap is heel belangrijk. Het is nu nog te zeer een mannenbolwerk. Daar wil zij verandering in brengen. Verdroging, wateroverlast iedereen heeft er mee te maken maar zorg dat het betaalbaar blijft. Waterbeheer is meer dan een technisch probleem. Binnen de strijd voor sociale gelijkheid heeft Bea haar sporen verdiend. Zoals gebruikelijk blijft zij nuchter en down to the earth: “Gewoon aanpakken en doen!”
Ad van Mierlo
nr 16 - Weert
Wilhelmina Hoedjes
nr 17 - Haler
Thijs Wetemans
nr 18 - Nieuwstadt

Als raadslid voor GroenLinks in Echt-Susteren en gastdocent zwerfafval en afvalscheiding is Thijs Wetemans al veel met milieu met duurzaamheid bezig. Thijs werkt op projectbasis voor NME-Atelier en de Plastic Soup Foundation. Maar ook gewoon dagelijks tijdens het rondje met het hondje door gewoon regelmatig wat zwerfafval op te rapen: ‘een schonere wereld ligt aan je voeten’.
Om meer inzicht te krijgen in het lokale waterbeheer werd hij lid van Water Natuurlijk. Zijn kandidatuur voor de waterschapsverkiezingen was een volgende logische stap. Zijn credo: iets doen is oneindig meer dan niets doen. Of dat nu lesgeven is, elke dag een paar stuks zwerfvuil opruimen of bestuurlijk actief zijn: Thijs werkt in kleine behapbare stappen aan een mooiere, gezondere en schonere Aarde. Zijn bedrijfsnaam is niet voor niets Astronaut Thijs. Zoals een astronaut goed zijn ruimteschip in een optimale technische conditie moet houden om weer thuis te komen, zo goed moeten wij voor onze planeet zorgen. We hebben geen reserve.
Thijs Wetemans woont in Nieuwstadt, is getrouwd met Mariëlle en heeft een dochter en een zoon. Zijn favoriete moment van de dag is ’s ochtends als hij rustig De Limburger kan lezen bij het ontbijt terwijl iedereen nog in bed ligt.

Theo Kersten
nr 19 - Gennep
Graag wandelt Theo Kersten in het Niersdal van Gennep. Zeker een keer in de maand loopt hij samen met echtgenote Caroline de Genneper Huus route. Heerlijk om zo een rustige, waterrijke omgeving dichtbij huis te hebben, vindt Theo. Onze prachtige aarde dien je goed en duurzaam aan de mensen na jou door te geven. Dat is Theo zijn motivatie om iets te willen betekenen voor Water Natuurlijk. Theo Kersten woont in Gennep en is kinderverpleegkundige van beroep. In zijn vrije tijd fietst hij graag in het Noord Limburgse land.
Ton Wismans
nr 20 - Sevenum
Ton Laeven
nr 21 - Brunssum
Carla Brugman-Rustenburg
nr 22 - Blitterswijck
Sander Gorissen
nr 23 - Kerkrade

Sander Gorissen is politiek actief voor de PvdA Kerkrade en ruim vier jaar lid van Water Natuurlijk. Als nummer 23 van de lijst steunt Sander de doelen van Water Natuurlijk en haar kandidaten.
Limburg staat namelijk bol van de prachtige natuurgebieden, zowel op het platteland als in de steden. We kunnen allemaal genieten van deze gebieden, maar we vragen als maatschappij tegelijkertijd veel van ons groen en ons water. Sinds jaar en dag is water een van de nodige motoren om de economie te laten draaien en sporen hiervan zien we nog terug in de huidige samenleving.
De risico’s van vroeger zijn niet die van nu. Zonder controle en beleid putten we onze natuur en daarmee ons water uit. Van zwerfafval tot bodemverontreiniging, waterbeheer vraagt precisie en deskundigheid zonder dat het ene belang prevaleert boven het andere.
Het mag dan ook niet zo zijn dat recreatie, agrarische en economische belangen hoger in het vaandel staan dan het belang van een goed en natuurlijk waterbeheer. Prioriteit is het behouden en verbeteren van Limburgs water en waar mogelijk dit combineren met recreatie en gebruik voor economische doeleinden.
De belangen van onze toekomst staan op het spel. Sander roept iedereen op de stem zinvol te gebruiken en om samen onze wateren tegen uitputting en vervuiling, zodat ook onze toekomstige generaties kunnen genieten van Limburgse natuur boordevol water!

Stef Blom
nr 24 - Hoensbroek
Jelle Aarnoudse
nr 25 - Heerlen
“Ik kan me natuurlijk elke dag op Twitter en Facebook boos gaan zitten maken over wat er allemaal niet deugt in de wereld, maar beter kan ik nagaan wat ik er zelf aan kan doen. Niet vanuit de illusie dat de wereld daarvan alleen beter wordt, maar wel vanuit het besef dat als veel mensen hetzelfde doen, dat wel degelijk verschil maakt.” Daarom probeert Jelle Aarnoudse zijn ecologische footprint zo klein mogelijk te maken, is hij bezig een product op de markt te brengen dat de transportsector duurzamer maakt en steunt hij actief Water Natuurlijk. Jelle is eerder werkzaam geweest als volkshuisvester en nu als elektronicus. Hij woont in Heerlen en is naast zijn werk actief als bestuurder van een cultuurclub en bij het Heerlense filmhuis De Spiegel.
Ali Daliry
nr 26 - Heerlen

De wereld is niet alleen van ons. De wereld is ook van onze kinderen, kleinkinderen en … Ali Daliry is van mening dat wij verder moeten kijken en ook over de gevolgen van onze daden moeten nadenken. Wij moeten er namelijk voor zorgen dat we ook van de natuur kunnen genieten. Daarom is het van belang om goed om te gaan met de natuur. Elk persoon kan makkelijk een bijdrage hiervoor inleveren. Je moet weten hoe je om moet gaan met plastic. Hoe je om moet gaan met water en …
Op dit moment zijn er landen die indirect tegen elkaar vechten over water. Dit betekent dat water een belangrijk onderwerp in de hele wereld is.
Ali heeft veel ervaring in de interne communicatie voor grote en kleine organisaties. Hij werkte daarnaast jarenlang als projectorganisator in het Centrum voor Diversiteit en als coördinator van het Pemitochi festival. Bij Water Natuurlijk Limburg wil hij graag ervoor zorgen dat er betere en heldere plannen voor het Waterschap en natuur van Limburg komen.
Dit wil hij bereiken door de communicatie tussen de organisaties te verbeteren.
Ali Daliry woont sinds 1998 in Heerlen. Hij werkt als zelfstandige en heeft een webshop waar hij diverse artikelen online verkoopt. Daarnaast is hij actief bij verschillende lokale en landelijke organisaties. Tijdens zijn vrije tijd wandelt hij graag in de natuur en rijdt hij graag paard.
Hij is streng tegen het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen.

Joost Reinaerts
nr 27 - Heerlen
Marij Pollux-Linsen
nr 28 - Venlo
Hans Heijnen
nr 29 - Swalmen
Na het afronden van mijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen heb ik mij sterk gemaakt voor behoud van natuur en milieu in de provincie Limburg. Eerst in het tuinbouwonderwijs, daarna bij een adviesbureau en in het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei. De laatste 14 jaar werk ik als directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Als lijstduwer hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een succesvolle verkiezingscampagne van Water Natuurlijk.