Gistappermolen

29 april 2019
Gerard IJff heeft het waterschap onderstaande vragen gesteld over de Gistappermolen Mij bereiken geruchten dat de nieuwe eigenaar van de Gistappermolen aan de Rodebeek in Etsberg (Vlodrop) voornemens is om de bestaande watermolen om te bouwen naar een molen voor elektriciteitsopwekking. Het schijnt dat betrokkene een inpandige turbine wil koppelen aan het molenrad. Nu heb … Continue reading "Gistappermolen"

Gerard IJff heeft het waterschap onderstaande vragen gesteld over de Gistappermolen

Mij bereiken geruchten dat de nieuwe eigenaar van de Gistappermolen aan de Rodebeek in Etsberg (Vlodrop) voornemens is om de bestaande watermolen om te bouwen naar een molen voor elektriciteitsopwekking. Het schijnt dat betrokkene een inpandige turbine wil koppelen aan het molenrad. Nu heb ik altijd begrepen dat elektriciteitsopwekking, zeker bij bestaande watermolens – een laag rendement heeft en veel schade aanrichten aan de aanwezige vissen en daarmee nadelig werken op het verbeteren van de biodiversiteit.
Naar aanleiding van dit gerucht heb ik de volgende vragen.
1. Kunt u het gerucht bevestigen? Is voor een dergelijke aanpassing een vergunning van het waterschap vereist of niet? Is een dergelijke vergunning al aangevraagd?
2. Als dit zo is mag dit m.i. niet ten koste gaan van de waterverdeling tussen molentak en omleidingsbeek. Kunt u aangeven in hoeverre dit het geval is bij de genoemde aanpassing?
3. Momenteel is de molentak van de Gitstapper molen vrijwel continu gestuwd. Men beweert dat drie maal per week gemalen moet worden voor de Maharishi. Dit heeft wel tot gevolg dat er al meerdere malen een doorbraak is ontstaan tussen de molentak, molenvijver en vispassage. Is dit bij het waterschap bekend? Kunt u hiertegen optreden?
4. Stroomproductie met een inpandige turbine hoeft de visstand niet te schaden als de waterverdeling tussen molen en vispassage niet verandert. Ik begreep echter dat de ingang naar de vispassage bij het verdeelpunt soms geblokkeerd wordt met een dikke kei. Klopt dit en kunt u hier tegen optreden?
5. Klopt het dat het koppelen van een dynamo aan een bestaande molenas niet vergunning plichtig is als dit geen wijziging van het waterstaatswerk met zich meebrengt?
6. Een dergelijke koppeling met een dynamo brengt niet het recht met zich mee om een ruimer gebruik te maken van het stuw- en molenrecht ( bijv. 24 uur per dag 7 dagen in de week) dan voor de koppeling van de dynamo of turbine het geval was. Kan het waterschap dit tegen gaan omdat er sprake is van een wijziging van het peilregime?
7. Heeft een dergelijke aanpassing ook invloed op het beheer van de beek dan wel de visstand in Duitsland? Zo ja, hebben de Duitse collega’s dan ook invloed op de besluitvorming?
Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
28 april 2019

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water Natuurlijk Limburg ondertekent het bestuursprogramma

20 april 2019

Verbinden, vernieuwen, versterken
In een openbare, plenaire bijeenkomst van het Algemeen bestuur op 19 april is het bestuursprogramma 2019-2023 voor Waterschap Limburg door bijna alle partijen getekend.

Peter Frey, Water natuurlijk Limburg: “Complimenten aan de informateur voor het open, prettige proces, er ligt een realistisch programma dat hoort bij onze tijd. We vragen Limburgse oplossingen voor de problemen in onze provincie. Zorgen voor duurzaamheid, natuur en biodiversiteit is voor ons belangrijk, maar ook innovatie en het zoeken naar nieuwe oplossingen . We zien dit terug in het programma. We ondertekenen het programma graag en kijken met optimisme naar de volgende fase.

De opdracht aan de informateur Marc Breugelmans was om in de informatieronde na te gaan hoe een breed draagvlak voor de komende coalitieperiode gerealiseerd kan worden. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de samenstelling van het dagelijks bestuur. Marc Breugelmans en Peter Pustjens van Waterbelang Limburg zijn aangewezen als formateurs.

Verder belangrijk nieuws is dat afgelopen maandag Water Natuurlijk Limburg en de geborgde zetels natuurterreinbeheerders aan de Dijkgraaf hebben laten weten dat ze gezamenlijk als één fractie gaan opereren. De gekozen leden Peter Frij, Gerard IJff en Weike Medendorp vormen samen met de vertegenwoordigers van de geborgde zetels van de natuurterreinen Arnold Jansen en Ria Dielissen samen één team voor de komende coalitieperiode.

Zodra het bestuursprogramma online staat plaatsen wij hier een link.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Verontreiniging van de Geul

17 april 2019
Vragen van Gerard IJff aan het Waterschap over verontreiniging van de Geul Op 23 augustus vond er een ongecontroleerde lozing van mest plaats op de Geul. Het gevolg was een zuurstofloze periode in het water, slib afzetting op het grindprofiel en een verslechterende macrofauna samenstelling. In maart 2019 heeft er vervolg onderzoek plaats gevonden door … Continue reading "Verontreiniging van de Geul"

Vragen van Gerard IJff aan het Waterschap over verontreiniging van de Geul

Op 23 augustus vond er een ongecontroleerde lozing van mest plaats op de Geul. Het gevolg was een zuurstofloze periode in het water, slib afzetting op het grindprofiel en een verslechterende macrofauna samenstelling. In maart 2019 heeft er vervolg onderzoek plaats gevonden door ecologen van het Waterschap. Het rapport oogt m.i. solide en de conclusies zijn helder maar redelijk verontrustend aangezien de hydrobiologische situatie nog slechter is dan direct na de lozing. Naar aanleiding van dit vervolg onderzoek heb ik de volgende vragen.

  1. Klopt het dat herstel van de fauna bij een dergelijke grote calamiteit 1 tot 3 jaar kan duren?
  2. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat naast de lozing in augustus vorig jaar ook het winterseizoen invloed kan hebben op de waarnemingen uit maart 2019. Kunt u aangeven hoe die oorzaken zich tot elkaar verhouden op basis van andere onderzoeken? Hoe wordt het vervolgonderzoek opgepakt om te bepalen of er echt iets structureels aan de hand is of dat het achterblijven van de macrofauna meer een seizoensgebonden oorzaak kent.
  3. Hengelsporters hebben al vaker gemeld dat zij een achteruitgang zien van het insectenleven in en om het water. Kan het zijn dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van de Geul en haar zijbeken bijdraagt aan de verslechtering van de diverse soorten. Wat is het actieplan van het waterschap om te bepalen wat deze achteruitgang, die al veel langer bij verscheidene beken wordt geconstateerd, veroorzaakt?
  4. Het lijkt terecht dat er vooralsnog een (gedeeltelijk) uitzetverbod geldt op dit traject. Kunt u aangeven wie bevoegd is om een dergelijk uitzetverbod in te stellen en op basis van welke regelgeving? Wie is verantwoordelijk voor eventuele financiële schade als gevolg van het uitzetverbod? Mag er eigenlijk gevist worden in dit gedeelte van de Geul?
  5. Het uitzetten van vis zonder dat de voeding voor de vissen voor handen is in het water lijkt weinig zinvol. Bent u dit met ons eens.
  6. Op het moment dat bij een volgende opname blijkt dat de meting van maart eerder een seizoensgebonden oorzaak kent, mag dan weer worden uitgezet door de lokale verenigingen?
  7. Hebt u over de ontstane situatie ambtelijk of bestuurlijk overleg met de hengelsportvereniging St. Petrus uit Epen, HSV de Forel in Mechelen en met de visstand beheer commissie Geul? Zo ja, in welke sfeer verlopen die gesprekken en zijn partijen het eens over de te volgen route?
  8. Kunt u aangeven hoe nu concreet de vervolgprocedure er uit ziet en welke tijdlijn daar precies bij hoort? Is dit ook gecommuniceerd met de hengelsportverenigingen en de vbc?
  9. Volgens gangbaar Nederlands recht draait de vervuiler of zijn verzekeraar op voor de ontstane schade? Heeft het waterschap een claim ingediend bij de veroorzaker c.q. heeft het waterschap een dergelijke claim van de hengelsportvereniging mede ondersteund? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?
  10. Ik begreep dat vanavond weer een vervuiling in de Geul heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk betreft het een riooloverstort hetgeen merkwaardig overkomt gezien de afwezigheid van neerslag van enige betekenis in de afgelopen weken. Kunt u aangeven of deze informatie klopt, wat het Waterschap gedaan heeft om verdere vervuiling te beperken en wat dit betekent voor de hierboven genoemde problematiek?

Graag verneem ik de antwoorden op de gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
15 april 2019

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterdiertjestelling

13 april 2019

Vorig jaar is tijdens de ‘week van ons water’ de Nationale Waterdiertjes-telling gelanceerd. Vanaf dat moment kon iedereen die dat wilde de waterkwaliteit in kaart brengen door waterdiertjes te vangen en deze in te voeren op Webapp waterdiertjes.nl. Dat is niet alleen leuk en leerzaam voor jong en oud maar bovendien heel nuttig. Je meet zelf hoe schoon het water is en behalve jijzelf, krijgen ook waterschappers en wetenschappers een beter beeld van de waterkwaliteit in allerlei watertjes van Nederland.
Wil jij meehelpen in Limburg? Kijk dan voor meer informatie en instructies op de website van www.waterdiertjes.nl
Laten we gezamenlijk ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van ons Limburgs watersysteem verbetert!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Peter Frey’s watervlog #09

23 maart 2019

[De YouTubefilmpjes kunt u aanklikken om ze te bekijken]

24 maart

De waterschapsverkiezingen 2019 zitten erop en lijsttrekker Peter Frey kijkt in de Graasj in Roermond samen met het campagneteam, de kandidaten en leden van het bestuur naar de behaalde resultaten.

14 maart

YouTube: Peter Frey ontmoet Urgenda directeur Marjan Minnesma
Marjan Minnesma: “Mijn advies is kies Water Natuurlijk.”

In deze watervlog ontmoet Peter Frey Urgenda directeur Marjan Minnesma. Zij is vooral bekend door haar proces tegen de Nederlandse staat waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda en verplichtte de overheid om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Marjan Minnesma is ook ambassadeur van Water Natuurlijk.

7 maart

YouTube: Peter Frey in Meerssen in gesprek met Wim Derks, Milieudefensie en IVN Meerssen

 

De afgelopen jaren hadden de inwoners van Meerssen veel wateroverlast na hevige regenbuien.

Lijsttrekker Peter Frey vroeg aan Wim Derks van Milieudefensie en IVN in de gemeente Meerssen wat het Waterschap tot nu toe heeft gedaan.

 

28 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met doktor W.A. ter Kopf over het belang van zuiver water in deze periode van het jaar!

Een heel bijzondere gast in Peter Frey’s zesde watervlog: de eminente Duitse professor doktor W.A. ter Kopf, hoogleraar Kölnisch Institut für Fysische Wasserkunde. Hij legt uit wat het belang van water is in deze periode van het jaar. En hij geeft een stemadvies.

 

21 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Keesjan van den Herik over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

In dit vijfde watervlog praat Peter Frey met Keesjan van den Herik . Hij is sinds de start in 2006 actief als omgevingsmanager bij de grootschalige gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Van 2000-2010 werkte hij als projectleider voor het programma Maascorridor. Hij weet alles van succes- en faalfactoren van werken aan en met de rivier.

 

Peter Frey’s watervlog #04

14 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Jan Classens, melkveehouder in Ysselsteyn

Voor zijn vierde watervlog gaat Peter Frey naar Jan Classens in Ysselsteyn. Classens is veehouder en was daarnaast vijftien jaar lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Peel en Maasvallei. Hoe denkt hij over de relatie tussen landbouw, natuurbeheerders en waterschap?

Peter Frey’s watervlog #03

7 februari

YouTube: in het C2C stadskantoor van Venlo spreekt Peter Frey met projectleider Michel Weijers

In zijn derde vlog ontmoet Peter Frey in het C2C stadskantoor van Venlo, Michel Weijers. Weijers was als projectleider vanaf de start t/m de oplevering betrokken bij dit indrukwekkend duurzame gebouw.
Frey was als bestuurlijk opdrachtgever (wethouder) verantwoordelijk voor het project. Michel Weijers licht toe op welke wijze duurzaam waterbeheer in het Venlose stadskantoor plaatsvindt.

Peter Frey’s watervlog #02
YouTube: Peter Frey op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop, bestuurslid van Sportvisserij Limburg

31 januari

In zijn tweede watervlog gaat lijsttrekker Peter Frey van Water Natuurlijk Limburg op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop. 
Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg combineert Thijs Belgers zijn hobby vissen met natuurbeheer. Zijn vereniging bewaakt de visstand op de Roer en hij helpt het Waterschap Limburg bij visstandonderzoek en onderhoudsprojecten.

Peter Frey’s watervlog #01
YouTube: Peter Frey in gesprek met Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap

24 januari

Lijsttrekker Peter Frey start met een wekelijkse vlog waarin hij op zoek gaat naar mensen voor wie waterkwaliteit en veiligheid belangrijk zijn.
In de eerste aflevering ontmoet hij Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap. Alblas maakt zich zorgen over de veiligheidsdiscussie in de Noordelijke Maasvallei.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Niet zeiken – reactie op Frans Pollux

15 maart 2019

NIET ZEIKEN

In zijn column van 8 maart maakt Frans Pollux zich onder de veelzeggende titel “ZEIKEN” zorgen over de legitimiteit van het Waterschapsbestuur. De “oplossing” die hij voor dit probleem heeft is even kortzichtig als ineffectief: “schrijf heel groot ‘ZEIK’ op het biljet”. Het enige effect daarvan is namelijk dat het stembiljet ongeldig wordt verklaard.

Schoon en voldoende water en bescherming tegen hoog water zijn voor Nederland zó belangrijk dat daarvoor een aparte overheid is ingesteld met een eigen bestuur en eigen geldstromen. Zo hoeft waterbeheer niet te concurreren met andere beleidsterreinen, zoals onderwijs of zorg. De waterschappen hebben kennis van de regio, zijn onafhankelijk en innovatief. Het Nederlandse waterbeheer is niet voor niks toonaangevend in de wereld.

Pollux lijkt (gelukkig) geen bezwaar tegen het werk of bestaan van het Waterschap te hebben maar vindt het vooral bezwaarlijk dat daar rechtstreekse verkiezingen voor georganiseerd worden. Zijn argument: ‘omdat niemand goed uitlegt waarom dat moet’. Er is echter een heel logische verklaring voor: er wordt (waterschaps)belasting geheven. Belastingmiddelen mogen alleen worden uitgegeven door een bestuur dat via verkiezingen gelegitimeerd is om beslissingen te nemen over de besteding daarvan. Val mij daar niet mee lastig en laat de verantwoordelijkheid om dat waterschapsbestuur te kiezen dan maar over aan de gemeenteraden, zegt Pollux. Dat is inderdaad een optie, maar daar is een wetswijziging voor nodig. En laat deze optie er nou net bij de laatste wetswijziging uitgehaald zijn. ‘ZEIK’ op je stembiljet zetten verandert daar niks aan.

Waarom dan vooral wél gaan stemmen op 20 maart? Omdat er iets te kiezen valt! Focus op de landbouw of meer aandacht voor natuur? Dijken of rivierverruiming? Stevige aanpak van vervuilers of laat maar waaien? Aandacht voor landschapskwaliteit of liever baggergaten? Wat te doen aan hittestress, hoe om te gaan met extreem veel neerslag?

Er doen inderdaad veel oud-politici/bestuurders aan deze verkiezingen mee. Gezien de onbekendheid van het Waterschapsbestuur doen ze dit niet voor eigen glorie en gezien de beperkte vergoeding ook niet voor hun portemonnee. Zijn ze allemaal inhoudelijke experts? Nee, maar dat hoeft ook niet. De experts zijn de duizenden professionals die in dienst zijn van de waterschappen. Van kandidaat-bestuurders mag wel verwacht worden dat ze een visie hebben op de materie, dat ze in staat zijn deze op aansprekende wijze uit te dragen, dat ze ambitieus en kritisch zijn én dat ze zich regelmatig naar de belastingbetaler verantwoorden. Of de kandidaten van de (zes) deelnemende partijen voor Waterschap Limburg aan deze kwalificaties voldoen? Dat mag de kiezer gelukkig zelf bepalen….. En zo hoort het ook.

Beste Frans, wees trots op het feit dat de democratie in Nederland goed is geregeld. Neem de moeite je te verdiepen in de keuzemogelijkheden. Maak vooral gebruik van je recht om te stemmen.
En anders: niet zeiken.

Peter Freij, Venlo – Lijsttrekker voor Water Natuurlijk Limburg

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

De relatie waterschap en watermolens


Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Limburg staan twee vrijwillige molenaars: Rose Marie Kaanen (# 5) en Bea Tilanus (#15).
In de Gildebrief, het blad van van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verscheen van hun hand een artikel over de relatie tussen watermolens en het waterschap.

Lees hier het artikel “Waterschap en watermolens”uit Gildebrief maart 2019
Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water natuurlijk ruimt op: Mheer en Altenbroek

11 maart 2019

bekijk de Youtube: opruimactie Mheer en Altenbroek

De kandidaten Bea Tilanus (Mheer, lijst 11 nr 15) en Ali Daliry (Heerlen, lijst 11 nr 26) gingen 9 maart samen met de Belgische vrienden van Natuurpunt aan de slag.

Bij Mheer en Altenbroek haalden ze een volle kar vol met rotzooi op.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Estafette door Limburg

9 maart 2019

Elke zaterdag organiseren kandidaten van Water Natuurlijk Limburg een buitenactiviteit. Dat kan zijn een wandeling langs een van de mooie Limburgse waterlopen, een actie om zwerfafval op te ruimen, een bezoek aan een watermolen, etc. etc.

 

Bekijk de Youtube: vele handen maken licht werk

Zaterdag 9 maart ruimden kandidaten Bea Tilanus (Mheer, lijst 11 nr 15) en Ali Daliry (Heerlen, lijst 11 nr 26) samen met de Belgische vrienden van Natuurpunt een karrenvracht rotzooi op bij Mheer (NL) en Altenbroek (B).

Bekijk de Youtube: opruimactie Arcen (2 maart)

Zaterdag 2 maart gingen Water Natuurlijk Limburg kandidaten Gerard IJff en Rose-Marie Kaanen aan de slag in Arcen, het gebied waar de Lingsforterbeek uitmondt in de Maas. Na hoogwater ligt hier heel veel plastic en andere rommel.

Wij zijn er. U ook?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 februari waren kandidaten van Water Natuurlijk Limburg in Maastricht !  We ruimden afval op aan de monding van de Jeker, de oever van de Maas en langs de stadsvijver.

 

 

Geleenbeek

 

 

Zaterdag 16 februari werd er gewandeld in de schitterende omgeving van de Geleenbeek.

 

 

 

 

Dit afval kan in elk geval niet meer in het water terecht komen!

Zaterdag 9 februari hebben we zwerfafval opgeruimd in de bermen langs de N293 en de Heinsbergerweg

 

Vistrap ECI centrale Roermond

 

 

 

 

en een werkbezoek gebracht aan vistrap bij de ECI centrale in Roermond.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Campagnestart: Excursie naar de Geleenbeek

2 maart 2019

Maandag 18 februari ging de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezing voor het bestuur van de 21 Nederlandse waterschappen wordt tegelijkertijd gehouden met de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De kandidaten van Water Natuurlijk Limburg kwamen dit weekend naar Geleen voor de aftrap.

 

Een impressie vindt u in onderstaande Youtube video:

YouTube: Campagnestart Water Natuurlijk Limburg

 

Zaterdag 16 februari was er een excursie van Water Natuurlijk Limburg naar de vrolijk meanderende Geleenbeek en prachtige omgeving.

 

 

 

 

 

Oudere mensen herinneren zich nog dat de beek vroeger zwart was van het kolengruis.
Tegenwoordig is de beek gelukkig weer schoon en mag op veel plaatsen weer vrijuit stromen;versnellingsplekken zijn aangebracht, waar vissen kunnen schuilen, en vijvers voor extra wateropvang. De natuur krijgt meer ruimte! Natuurlijk waren onze regionale kandidaten Jan-Willem Westra (Geleen, nr 11) en Paul Fekkes (Sittard, nr 12)voor de waterschapsverkiezingen ook erbij.:)

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234