Wisseling van de wacht

26 november 2020
Op 25 november 2020 is Sjraar Roelofs uit Maasbree namens Water Natuurlijk Limburg geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Sjraar heeft een ruime ervaring als waterschapsbestuurder. Hij was van 2009 tot 2016 bestuurslid van het Waterschap Peel en Maas en van 2016 tot 2019 van het Waterschap Limburg. Sjraar volgt Gerard … Lees "Wisseling van de wacht" verder

Op 25 november 2020 is Sjraar Roelofs uit Maasbree namens Water Natuurlijk Limburg geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap.

Sjraar heeft een ruime ervaring als waterschapsbestuurder. Hij was van 2009 tot 2016 bestuurslid van het Waterschap Peel en Maas en van 2016 tot 2019 van het Waterschap Limburg.
Sjraar volgt Gerard IJff op die benoemd is tot wethouder van de gemeente Meerssen.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

In memoriam Joke Kersten

11 augustus 2020
Na lang te hebben gestreden is op 6 augustus Joke Kersten overleden. Tijdens de vorige bestuursperiode was Joke namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.   Joke genoot grote bekendheid, ook buiten de eigen regio: van 1990 tot 1994 was zij Tweede Kamerlid namens de PvdA, daarna werd ze (waarnemend) burgemeester … Lees "In memoriam Joke Kersten" verder

Na lang te hebben gestreden is op 6 augustus Joke Kersten overleden. Tijdens de vorige bestuursperiode was Joke namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

 

Joke genoot grote bekendheid, ook buiten de eigen regio: van 1990 tot 1994 was zij Tweede Kamerlid namens de PvdA, daarna werd ze (waarnemend) burgemeester in diverse gemeentes. In september 2004 werd zij waarnemend burgemeester van Uden, gevolgd door een kroonbenoeming op 1 mei 2005. Joke was een van de zeven ‘Burgemeesters voor Vrede’ die overleg plegen over de wijze waarop zij concrete bijdragen kunnen leveren aan een kernwapenvrije wereld. Onder de gemeente Uden valt vliegbasis Volkel, waar mogelijk Amerikaanse nucleaire bommen liggen.

Per 1 april 2009 ging zij met pensioen, maar ze bleef bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Van maart 2015 t/m december 2016 vertegenwoordigde zij Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei. Die functie behield zij in het fusiewaterschap Limburg tot juni 2019.

Duurzaamheid stond bij Joke hoog in het vaandel: zo was zij lange tijd voorzitter van het Samenwerkingsverband Nationale Parken, voorzitter van de programma’s Natuur en Milieu Educatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO), en voorzitter van DuurzaamDoor.

Water Natuurlijk wenst de familie en vrienden van Joke Kersten sterkte bij hun verlies.

In overleg met de nabestaanden, het Waterschap en andere belanghebbenden, zal Water Natuurlijk Limburg Joke herdenken met het planten van een boom op een door haar geliefde plek aan het water.

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Mestlozing in zijbeek van de Geul

13 januari 2020
Naar aanleiding van een op 6 januari 2020 geconstateerde mestlozing op een zijbeek van de Geul aan de Belgische zijde (Thunisbach, gemeente Plombieres) heeft de fractie van Water Natuurlijk de volgende vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. 1. Is deze lozing bekend bij het Waterschap Limburg? 2. Welke maatregelen zijn getroffen om … Lees "Mestlozing in zijbeek van de Geul" verder

Naar aanleiding van een op 6 januari 2020 geconstateerde mestlozing op een zijbeek van de Geul aan de Belgische zijde (Thunisbach, gemeente Plombieres) heeft de fractie van Water Natuurlijk de volgende vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.
1. Is deze lozing bekend bij het Waterschap Limburg?
2. Welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat de mest zich naar Nederland verplaatst?
3. Hebt u reeds contact gehad met de Belgische collega’s? Zo ja wat was de uitkomst van dat overleg? Zo nee, waarom niet?
4. Het seizoen breekt weer aan waarin alle tanks zo aan het einde van de winter vol zitten met mest. De kans is aanwezig dat zich de komende weken meer van dit soort situaties voordoen. Welke acties heeft u ondernemen in Nederland dan wel in samenspraak met de Belgische collega’s om deze situatie te voorkomen?
5. Nu het zich laat aanzien dat dergelijke lozingen helaas vaker voorkomen is de vraag gerechtvaardigd welke stappen gezet worden in meer structurele zin om dergelijk situaties te voorkomen.
6. Bent u bereid om het AB pro-actief te informeren over de aard en omvang van de lozing en de stappen die het waterschap gezet heeft naar aanleiding van deze lozing?

De fractie verwacht dat het Dagelijks Bestuur de vragen snel zal beantwoorden.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Bestuurlijke kaders voor de contractering van het onderhoud

8 augustus 2019

Nadat in de vorige bestuursperiode de nota peilbeheer en het strategisch onderhoudsplan voor de beken en rivieren was vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) als richtinggevend document, werd nu aan ons gevraagd in te stemmen met de bestuurlijke kaders voor de contracteren van het onderhoud.
In april 2019 kwam het AB met inzet van onder andere de fractie Water Natuurlijk tot de conclusie dat het voorstel nog onvoldragen was en niet voldeed aan de bestuurlijke kaders die het huidige AB wenste te stellen. Ook was onduidelijk welke aspecten in de meer inhoudelijke documenten moesten landen en welke in het kaderstellende document. Door de inzet van een werkgroep uit het AB is in juli een nieuw voorstel in het AB geweest en daar aangenomen zodat nu de aanbesteding verder vorm gegeven kan worden.
De belangrijkste wijzigingen zijn het aantal percelen (het AB opteert voor 2 tot 3), de looptijd van het contract (het AB opteert voor een contractduur van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer een jaar) en de wijze waarop het waterschap het toezicht uitoefent op de aannemer. Wij hebben gepleit voor drie percelen (twee rond de Maas en daarnaast een apart perceel voor het Heuvelland. Daarnaast hebben wij ook nadrukkelijk gepleit voor scherpe criteria m.b.t. duurzaamheid bij het onderhoud, inzet van social return, de mogelijkheid van schapenbegrazing, en optimalisatie van het verschralingsbeheer. Niet de kosten zijn voor ons leidend doch de kwaliteit van het onderhoud en de mate waarin dit bijdraagt aan het realiseren van een optimale waterkwaliteit conform de Kader Richtlijn Water.

Alles bij elkaar bleek duidelijk dat het huidige AB op assertieve wijze haar kaderstellende taak denkt uit te voeren en zeker niet klakkeloos de voorstellen van het Dagelijks Bestuur overneemt.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Kadernota 2020 opmaat voor financiële ruimte Waterschap


In juli heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het Waterschap de financiële kaders voor de begroting 2020 en verder besproken en aangegeven in welke richting het AB denkt dat het moderne waterbeheer ook financieel vertaald moet worden. Bij de formatie van de coalitie is het onderwerp financiën tegen onze zin niet echt uitgediept en doorverwezen naar de discussie in het AB over de financiële kaders 2020 en verder.
Op zich maakt de fractie Water Natuurlijk zich zorgen over het financiële kader zoals dat er nu anno 2019 ligt. Voor de bestaande beleidskaders zijn onvoldoende middelen aanwezig vanuit de belastingopbrengsten. Daarbovenop denkt de fractie dat nieuwe beleidskaders aanvullende financiële middelen noodzakelijk maken. We denken bij dit laatste aan bijvoorbeeld de eigen bijdrage van het Waterschap bij de hoogwaterbeschermingsmaatregelen, de aanpassing aan de klimaatverandering die zich in snel tempo lijkt te voltrekken, en de omvorming van de landbouw naar een meer circulaire, duurzame vorm van landschapsbeheer. Dit alles mag nadrukkelijk niet ten koste gaan van de inzet in beekherstel, beekdalbrede hermeandering en realisatie Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen.
Dit alles betekent dat in de ogen van onze fractie een gedegen analyse en kaderstelling m.b.t. financieel beleid belangrijk is. Modern financieel beleid is dan meer dan uitgaven en inkomsten, maar raakt ook de waardering van het vastgoed, de ontwikkeling van het schuldenquotum (uitstaande schuld gedeeld door belastingopbrengst), de solvabiliteit en andere financiële parameters. Ook denken we dat nu de tijd er is om echt lange termijn kaders (meer dan vier jaar) te ontwikkelen. Om dit vorm te geven heeft het AB een werkgroep ingesteld die samen met de afdeling financiën en het Dagelijks bestuur (DB) kaders t.b.v. de begroting 2020 en verder moet opstellen. Op basis van deze voorstellen zal ook duidelijk worden in welke mate belastingverhoging onafwendbaar is. We behoren nu tot een van de waterschappen met de laagste waterschapslasten en dat zal alleen meer verder uit elkaar groeien aangezien veel waterschappen met de materie worstelen.

Door andere fracties wordt wel gesteld dat niet de inhoud doch het financiële kader leidend moet zijn. Wij zijn het daar hartgrondig mee oneens. Verder zijn er ook andere fracties die stellen dat de ambities van het waterschap te hoog zijn. Wij hebben daar tegenover gesteld dat het niet de ambities zijn die te hoog zijn maar dat de extra taken geen gelijke trend hebben gekend met de toename van de financiële ruimte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoogwaterbeschermingsmaatregelen, de aanpak van lange droogteperiodes, en extreem hoge temperaturen waar we mee geconfronteerd worden.

De ambities zouden wat ons betreft best wel wat hoger mogen zijn als het bijvoorbeeld gaat om het eindelijk realiseren van noodzakelijke KRW maatregelen, al moeten wij ook erkennen dat de huidige aanpak van “one fits all” niet uitnodigt voor maatwerk en kosten effectiviteit. Het heeft uiteindelijk toch geen zin als niet alle verontreinigingen binnen het KRW-kader komen. Wij hebben gepleit voor een prioritering m.b.t. KRW maatregelen waarbij de schadelijkheid van de chemische stof en de mate van overschrijding bepalend zijn voor de noodzaak om te investeren in een aanpak. Daarmee is ook goed uit te leggen welke maatregelen noodzakelijk zijn richting 2027.

Tot slot hebben we gepleit voor meer ruimte voor innovatie. Niet voor niets zit dit in de portefeuille van alle DB-leden. In de kadernota is daar echter maar bar weinig van terug te vinden. Wij willen in het najaar van alle portefeuillehouders horen hoe zij invulling denken te geven aan dit onderdeel van hun portefeuille.

Tot zo ver de eerste discussie m.b.t. de financiële kaders voor het waterschap. Nu gaat de werkgroep aan het werk en in november wordt de discussie voortgezet.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Vaststelling technische kwaliteitseisen dijkversterkingsprojecten


In de juli vergadering van het Algemeen Bestuur [AB] van het Waterschap was een voorstel aan de orde om de technische beleidsuitgangspunten vast te stellen m.b.t. dijkversterkingsprojecten. Op zich is dit een technisch stuk dat moet garanderen dat realisatie van dijkversterking op een toekomstbestendige wijze wordt uitgevoerd.
Nu gaat de realisatie van hoogwaterbescherming in de ogen van de fractie Water Natuurlijk over meer dan alleen technische randvoorwaarden. Ook inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap, draagvlak onder de bevolking en financiële kaders zijn belangrijke wegingspunten. Om die reden heeft onze fractie ervoor gepleit om het uiteindelijke ontwerp door een democratisch gekozen orgaan te laten vaststellen, omdat subjectieve elementen bepalen of de gekozen maatregelen ook de gewenste maatregelen zijn. We denken dan aan ofwel het AB van het waterschap, ofwel Provinciale Staten. Helaas was een meerderheid van het AB het niet met ons eens en vond dat het Dagelijks Bestuur [DB] dergelijke plannen (die men zelf actief mede vorm heeft gegeven) wel kan vaststellen. Men vond dat het een teken van vertrouwen is om het DB tot vaststelling te laten komen op basis van de vooraf gekozen uitgangspunten. Onze fractie vindt dit een klassiek voorbeeld van een slager die zijn eigen vlees keurt.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Gistappermolen

29 april 2019
Gerard IJff heeft het waterschap onderstaande vragen gesteld over de Gistappermolen Mij bereiken geruchten dat de nieuwe eigenaar van de Gistappermolen aan de Rodebeek in Etsberg (Vlodrop) voornemens is om de bestaande watermolen om te bouwen naar een molen voor elektriciteitsopwekking. Het schijnt dat betrokkene een inpandige turbine wil koppelen aan het molenrad. Nu heb … Lees "Gistappermolen" verder

Gerard IJff heeft het waterschap onderstaande vragen gesteld over de Gistappermolen

Mij bereiken geruchten dat de nieuwe eigenaar van de Gistappermolen aan de Rodebeek in Etsberg (Vlodrop) voornemens is om de bestaande watermolen om te bouwen naar een molen voor elektriciteitsopwekking. Het schijnt dat betrokkene een inpandige turbine wil koppelen aan het molenrad. Nu heb ik altijd begrepen dat elektriciteitsopwekking, zeker bij bestaande watermolens – een laag rendement heeft en veel schade aanrichten aan de aanwezige vissen en daarmee nadelig werken op het verbeteren van de biodiversiteit.
Naar aanleiding van dit gerucht heb ik de volgende vragen.
1. Kunt u het gerucht bevestigen? Is voor een dergelijke aanpassing een vergunning van het waterschap vereist of niet? Is een dergelijke vergunning al aangevraagd?
2. Als dit zo is mag dit m.i. niet ten koste gaan van de waterverdeling tussen molentak en omleidingsbeek. Kunt u aangeven in hoeverre dit het geval is bij de genoemde aanpassing?
3. Momenteel is de molentak van de Gitstapper molen vrijwel continu gestuwd. Men beweert dat drie maal per week gemalen moet worden voor de Maharishi. Dit heeft wel tot gevolg dat er al meerdere malen een doorbraak is ontstaan tussen de molentak, molenvijver en vispassage. Is dit bij het waterschap bekend? Kunt u hiertegen optreden?
4. Stroomproductie met een inpandige turbine hoeft de visstand niet te schaden als de waterverdeling tussen molen en vispassage niet verandert. Ik begreep echter dat de ingang naar de vispassage bij het verdeelpunt soms geblokkeerd wordt met een dikke kei. Klopt dit en kunt u hier tegen optreden?
5. Klopt het dat het koppelen van een dynamo aan een bestaande molenas niet vergunning plichtig is als dit geen wijziging van het waterstaatswerk met zich meebrengt?
6. Een dergelijke koppeling met een dynamo brengt niet het recht met zich mee om een ruimer gebruik te maken van het stuw- en molenrecht ( bijv. 24 uur per dag 7 dagen in de week) dan voor de koppeling van de dynamo of turbine het geval was. Kan het waterschap dit tegen gaan omdat er sprake is van een wijziging van het peilregime?
7. Heeft een dergelijke aanpassing ook invloed op het beheer van de beek dan wel de visstand in Duitsland? Zo ja, hebben de Duitse collega’s dan ook invloed op de besluitvorming?
Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
28 april 2019

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water Natuurlijk Limburg ondertekent het bestuursprogramma

20 april 2019

Verbinden, vernieuwen, versterken
In een openbare, plenaire bijeenkomst van het Algemeen bestuur op 19 april is het bestuursprogramma 2019-2023 voor Waterschap Limburg door bijna alle partijen getekend.

Peter Frey, Water natuurlijk Limburg: “Complimenten aan de informateur voor het open, prettige proces, er ligt een realistisch programma dat hoort bij onze tijd. We vragen Limburgse oplossingen voor de problemen in onze provincie. Zorgen voor duurzaamheid, natuur en biodiversiteit is voor ons belangrijk, maar ook innovatie en het zoeken naar nieuwe oplossingen . We zien dit terug in het programma. We ondertekenen het programma graag en kijken met optimisme naar de volgende fase. “

De opdracht aan de informateur Marc Breugelmans was om in de informatieronde na te gaan hoe een breed draagvlak voor de komende coalitieperiode gerealiseerd kan worden. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de samenstelling van het dagelijks bestuur. Marc Breugelmans en Peter Pustjens van Waterbelang Limburg zijn aangewezen als formateurs.

Verder belangrijk nieuws is dat afgelopen maandag Water Natuurlijk Limburg en de geborgde zetels natuurterreinbeheerders aan de Dijkgraaf hebben laten weten dat ze gezamenlijk als één fractie gaan opereren. De gekozen leden Peter Frij, Gerard IJff en Weike Medendorp vormen samen met de vertegenwoordigers van de geborgde zetels van de natuurterreinen Arnold Jansen en Ria Dielissen samen één team voor de komende coalitieperiode.

Zodra het bestuursprogramma online staat plaatsen wij hier een link.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Verontreiniging van de Geul

17 april 2019
Vragen van Gerard IJff aan het Waterschap over verontreiniging van de Geul Op 23 augustus vond er een ongecontroleerde lozing van mest plaats op de Geul. Het gevolg was een zuurstofloze periode in het water, slib afzetting op het grindprofiel en een verslechterende macrofauna samenstelling. In maart 2019 heeft er vervolg onderzoek plaats gevonden door … Lees "Verontreiniging van de Geul" verder

Vragen van Gerard IJff aan het Waterschap over verontreiniging van de Geul

Op 23 augustus vond er een ongecontroleerde lozing van mest plaats op de Geul. Het gevolg was een zuurstofloze periode in het water, slib afzetting op het grindprofiel en een verslechterende macrofauna samenstelling. In maart 2019 heeft er vervolg onderzoek plaats gevonden door ecologen van het Waterschap. Het rapport oogt m.i. solide en de conclusies zijn helder maar redelijk verontrustend aangezien de hydrobiologische situatie nog slechter is dan direct na de lozing. Naar aanleiding van dit vervolg onderzoek heb ik de volgende vragen.

  1. Klopt het dat herstel van de fauna bij een dergelijke grote calamiteit 1 tot 3 jaar kan duren?
  2. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat naast de lozing in augustus vorig jaar ook het winterseizoen invloed kan hebben op de waarnemingen uit maart 2019. Kunt u aangeven hoe die oorzaken zich tot elkaar verhouden op basis van andere onderzoeken? Hoe wordt het vervolgonderzoek opgepakt om te bepalen of er echt iets structureels aan de hand is of dat het achterblijven van de macrofauna meer een seizoensgebonden oorzaak kent.
  3. Hengelsporters hebben al vaker gemeld dat zij een achteruitgang zien van het insectenleven in en om het water. Kan het zijn dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van de Geul en haar zijbeken bijdraagt aan de verslechtering van de diverse soorten. Wat is het actieplan van het waterschap om te bepalen wat deze achteruitgang, die al veel langer bij verscheidene beken wordt geconstateerd, veroorzaakt?
  4. Het lijkt terecht dat er vooralsnog een (gedeeltelijk) uitzetverbod geldt op dit traject. Kunt u aangeven wie bevoegd is om een dergelijk uitzetverbod in te stellen en op basis van welke regelgeving? Wie is verantwoordelijk voor eventuele financiële schade als gevolg van het uitzetverbod? Mag er eigenlijk gevist worden in dit gedeelte van de Geul?
  5. Het uitzetten van vis zonder dat de voeding voor de vissen voor handen is in het water lijkt weinig zinvol. Bent u dit met ons eens.
  6. Op het moment dat bij een volgende opname blijkt dat de meting van maart eerder een seizoensgebonden oorzaak kent, mag dan weer worden uitgezet door de lokale verenigingen?
  7. Hebt u over de ontstane situatie ambtelijk of bestuurlijk overleg met de hengelsportvereniging St. Petrus uit Epen, HSV de Forel in Mechelen en met de visstand beheer commissie Geul? Zo ja, in welke sfeer verlopen die gesprekken en zijn partijen het eens over de te volgen route?
  8. Kunt u aangeven hoe nu concreet de vervolgprocedure er uit ziet en welke tijdlijn daar precies bij hoort? Is dit ook gecommuniceerd met de hengelsportverenigingen en de vbc?
  9. Volgens gangbaar Nederlands recht draait de vervuiler of zijn verzekeraar op voor de ontstane schade? Heeft het waterschap een claim ingediend bij de veroorzaker c.q. heeft het waterschap een dergelijke claim van de hengelsportvereniging mede ondersteund? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?
  10. Ik begreep dat vanavond weer een vervuiling in de Geul heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk betreft het een riooloverstort hetgeen merkwaardig overkomt gezien de afwezigheid van neerslag van enige betekenis in de afgelopen weken. Kunt u aangeven of deze informatie klopt, wat het Waterschap gedaan heeft om verdere vervuiling te beperken en wat dit betekent voor de hierboven genoemde problematiek?

Graag verneem ik de antwoorden op de gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
15 april 2019

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Peter Frey’s watervlog #09

23 maart 2019

[De YouTubefilmpjes kunt u aanklikken om ze te bekijken]

24 maart

De waterschapsverkiezingen 2019 zitten erop en lijsttrekker Peter Frey kijkt in de Graasj in Roermond samen met het campagneteam, de kandidaten en leden van het bestuur naar de behaalde resultaten.

14 maart

YouTube: Peter Frey ontmoet Urgenda directeur Marjan Minnesma
Marjan Minnesma: “Mijn advies is kies Water Natuurlijk.”

In deze watervlog ontmoet Peter Frey Urgenda directeur Marjan Minnesma. Zij is vooral bekend door haar proces tegen de Nederlandse staat waarin een actiever klimaat- en energiebeleid werd geëist. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda en verplichtte de overheid om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Marjan Minnesma is ook ambassadeur van Water Natuurlijk.

7 maart

YouTube: Peter Frey in Meerssen in gesprek met Wim Derks, Milieudefensie en IVN Meerssen

 

De afgelopen jaren hadden de inwoners van Meerssen veel wateroverlast na hevige regenbuien.

Lijsttrekker Peter Frey vroeg aan Wim Derks van Milieudefensie en IVN in de gemeente Meerssen wat het Waterschap tot nu toe heeft gedaan.

 

28 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met doktor W.A. ter Kopf over het belang van zuiver water in deze periode van het jaar!

Een heel bijzondere gast in Peter Frey’s zesde watervlog: de eminente Duitse professor doktor W.A. ter Kopf, hoogleraar Kölnisch Institut für Fysische Wasserkunde. Hij legt uit wat het belang van water is in deze periode van het jaar. En hij geeft een stemadvies.

 

21 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Keesjan van den Herik over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

In dit vijfde watervlog praat Peter Frey met Keesjan van den Herik . Hij is sinds de start in 2006 actief als omgevingsmanager bij de grootschalige gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Van 2000-2010 werkte hij als projectleider voor het programma Maascorridor. Hij weet alles van succes- en faalfactoren van werken aan en met de rivier.

 

Peter Frey’s watervlog #04

14 februari

YouTube: Peter Frey in gesprek met Jan Classens, melkveehouder in Ysselsteyn

Voor zijn vierde watervlog gaat Peter Frey naar Jan Classens in Ysselsteyn. Classens is veehouder en was daarnaast vijftien jaar lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Peel en Maasvallei. Hoe denkt hij over de relatie tussen landbouw, natuurbeheerders en waterschap?

Peter Frey’s watervlog #03

7 februari

YouTube: in het C2C stadskantoor van Venlo spreekt Peter Frey met projectleider Michel Weijers

In zijn derde vlog ontmoet Peter Frey in het C2C stadskantoor van Venlo, Michel Weijers. Weijers was als projectleider vanaf de start t/m de oplevering betrokken bij dit indrukwekkend duurzame gebouw.
Frey was als bestuurlijk opdrachtgever (wethouder) verantwoordelijk voor het project. Michel Weijers licht toe op welke wijze duurzaam waterbeheer in het Venlose stadskantoor plaatsvindt.

Peter Frey’s watervlog #02
YouTube: Peter Frey op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop, bestuurslid van Sportvisserij Limburg

31 januari

In zijn tweede watervlog gaat lijsttrekker Peter Frey van Water Natuurlijk Limburg op bezoek bij Thijs Belgers in Vlodrop. 
Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg combineert Thijs Belgers zijn hobby vissen met natuurbeheer. Zijn vereniging bewaakt de visstand op de Roer en hij helpt het Waterschap Limburg bij visstandonderzoek en onderhoudsprojecten.

Peter Frey’s watervlog #01
YouTube: Peter Frey in gesprek met Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap

24 januari

Lijsttrekker Peter Frey start met een wekelijkse vlog waarin hij op zoek gaat naar mensen voor wie waterkwaliteit en veiligheid belangrijk zijn.
In de eerste aflevering ontmoet hij Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap. Alblas maakt zich zorgen over de veiligheidsdiscussie in de Noordelijke Maasvallei.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
12345