1 maart: Complimentendag!

1 maart 2019

Vandaag 1 maart is het Complimentendag. Weike Medendorp (Maastricht, lijst 11 nr. 3) reikt namens Water Natuurlijk Limburg een compliment uit en zegt: “Ik kan niemand bedenken die het compliment meer verdient dan de Limburgse plastic soep bestrijder Sylvia Spierts-Brouwer!

Ze doet grootse dingen!”

Sylvia is op verzoek van verschillende personen in 2012 betrokken geraakt bij de plastic soep problematiek van de Maas oevers. Dit leidde tot de eerste pilot Schone Maas met 5 gemeenten en terreinbeheerders in 2013 waarbij verenigingen op dezelfde manier hoogwatervuil gingen opruimen en de data gezamenlijk werden getoond aan het publiek en instanties.
De pilot werd daarop voortgezet totdat in 2016 alle Limburgse Maasgemeenten in de samenwerking mee deden en gecoördineerd met verenigingen de oevers opruimden op meer dan 100 trajecten. Inmiddels werd de manier van werken ook in andere provincies gekopieerd.

Omdat opruimen dweilen met de kraan open is, bedacht Sylvia een onderzoeksmethodiek om inzichtelijk te krijgen wélk en waar afval er op de oevers aanspoelt. Met het trainen van zogenaamde oeverafvalonderzoekers in 2015 en 2016 kon Sylvia landelijk aantonen dat er nood was aan gezamenlijke en diverse bronaanpak. De methode werd met partners van het IVN, Stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation verbeterd en uitgebreid en vormt inmiddels samen met het opruimen de basis voor het oplossen van de groei van plastic soep met vele partners. Recentelijk trekt Sylvia dit succes door over de grenzen heen in de Euregio Maas Rijn als projectleider LIVES (Litter Free Divers and Streams).

Ook Chris Reutelingsperger wordt in het zonnetje gezet.
Het begon rond 2009 …. gewoon een paar mensen die elkaar kenden, aan een keukentafel in Arcen. Samen wilden ze de wereld verbeteren. Tien jaar later deelt Rose-Marie Kaanen (Arcen, lijst 11 nr. 5) namens Water Natuurlijk Limburg hiervoor een compliment uit aan Chris Reutelingsperger.

YouTube: Rose-Marie Kaanen deelt namens Water Natuurlijk Limburg een compliment uit aan Chris Reutelingsperger

De wereld verlossen van afval en slimmer om gaan met grondstoffen, energie en water, dat moest toch haalbaar zijn. Grondstoffen hergebruiken, again and again …. ‘Niaga’ in spiegelschrift. Cradle-to-Cradle, het motto van Venlo en de Floriade, het waren inspiratiebronnen.
Inmiddels, bijna 10 jaar later neemt Mohawk Industries, de wereldwijde marktleider in vloerbedekking deze, door inmiddels ‘DSM-Niaga’, ontwikkelde tapijttechnologie in productie.
Chris Reutelingsperger: „Bestaand tapijt bestaat uit minstens vier lagen, gemaakt met vier verschillende grondstoffen. Het tapijt van Niaga bestaat uit één materiaal, polyester, en kan na gebruik zonder veel moeite worden omgezet in granulaatkorrels, die op hun beurt weer kunnen dienen voor het maken van nieuw tapijt.
Bij de productie wordt 90 procent minder energie gebruikt dan bij traditionele methodes, en geen water. De productnaam Niaga is de omkering van het Engelse ‘again’ en dit is meteen de meest onderscheidende producteigenschap: tapijt van het bedrijf is 100 procent opnieuw te gebruiken.

Beiden onze welverdiende grote complimenten!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Grensoverschrijdend visverkeer

27 februari 2019

Joke Kersten opent de vispassage in de Worm bij de Baalsbruggermolen

26 februari opende Joke Kersten, Water Natuurlijk, dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg de vispassage bij de Baalsbruggermuhle [Kerkrade] in de Worm.
Het opheffen van barrières voor vissen is een van de speerpunten van Water Natuurlijk Limburg.

Stroomgebied Maas – Roer – Worm

Dankzij deze vistrap hebben vissen die stroomopwaarts zwemmen geen last meer van de molenstuw en wordt een hoogteverschil van 2 m overbrugd.
De vissen kunnen nu weer vanuit de Maas, via de Roer en de Worm het Aachener Wald bereiken.

 

Zie ook: Grensoverschrijdend visverkeer weer mogelijk in het Wormdal

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Water Natuurlijk Limburg ruimt op – en blijft dat de komende jaren doen!

24 februari 2019

 

Zaterdag 23 februari hebben Water Natuurlijk Limburg kandidaten Weike Medendorp (lijst 11 nr 3, Maastricht) Rose Marie Kaanen (lijst 11 nr 5 Arcen) en Samad Belmahi ( lijst 11 nr 9, Roermond) zwerfafval opgeruimd in Maastricht, in de hoek Maas – Jeker – Stadsvijver: klimmen, en zorgen dat je niet in het water valt.

 

Tien minuten opruimen bij de vijver en bingo: al drie zakken. Veel flesjes vooral…zo jammer die rommel – maar dit kan gelukkig niet meer in het water vallen.

 

Er moet natuurlijk iets gebeuren aan de bron: statiegeld, en misschien ook vette boetes voor iedereen die iets zomaar uit de handen laat vallen.
Als team hebben we afgesproken: Water Natuurlijk ruimt op – en blijft dat de komende jaren doen. We blijven meerwerken aan de acties ‘Schone Maas’.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Als een vis in het water

20 februari 2019

Het leefgebied voor alle levende organismen dient in het oppervlaktewater in Limburg verder verbeterd te worden, van snel stromende beken tot diepe Maasplassen. Zo is aanpassing van bestaande stuwen, waterkrachtcentrales en watermolens noodzakelijk, zodat deze geen barrières vormen voor o.a. de vissen. Goede voorbeelden zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Beekmondingen Maas, zoals al zichtbaar is bij de Everlosebeek. Realisatie van vispassages in de bebouwde omgeving krijgt extra aandacht, zodat vismigratie ook daar de kans krijgt.

Vispassage Vogelmolen Haelen

 

 

 

 

 

Realisatie van natuurvriendelijke oevers krijgt prioritaire aandacht voor de Limburgse beken.

Nieuwe waterkracht centrales worden niet aangelegd in de Limburgse beken, tenzij dit zodanig gerealiseerd kan worden dat het geen schade berokkent aan de vissen. Goed en tijdig onderhoud aan de bestaande vispassages draagt eveneens bij aan doelmatige vismigratie. Watermolens die tot ons cultureel erfgoed behoren behouden die status en worden niet omgebouwd met turbines.

Uffelse Molen
Sarsven

Venherstel is een van de meest succesvolle natuurherstelmaatregelen. Bijzondere planten en dieren krijgen dan de kans om terug te keren. Dit venherstel wordt onverminderd voortgezet samen met natuurorganisaties en particulieren. Een goed voorbeeld is het Sarsven en de Banen in Nederweert.

Het – deels – opvullen van vennen, meren en plassen met vervuilde grond of baggerspecie, laat staan met ander milieuvreemd materiaal, past niet bij een natuurvriendelijk waterbeheer en dient verboden te worden.

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar dient te zijn voor de recreant die daar vervolgens op een respectvolle wijze mee om dient te gaan.

uitzetten van Schubkarpers in Midden-Limburg

Wandelaars en sportvissers zijn de ogen langs onze oevers waardoor oneigenlijke zaken snel kunnen worden gesignaleerd. Om dat mogelijk te maken zet Water Natuurlijk Limburg in op goede bereikbaarheid van het viswater met goede visstand en voldoende visstekken, ook voor mindervaliden. Het hele stroomgebied van de Roer is daar een aansprekend voorbeeld van.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Schoon en veilig water voor mens en dier

15 februari 2019

Water Natuurlijk Limburg kiest voor bescherming van ons oppervlakte- en grondwater en wil vervuiling voorkomen. We willen schoon, ecologisch gezond en veilig water voor mens en dier.

Kuifeendje

Grondwater wordt steeds belangrijker, ook als strategische buffer. We willen een goed functionerende waterzuivering maar nog liever dat er geen vervuilende stoffen in ons water komen.
Riooloverstorten die optreden bij extreme neerslag kunnen desastreus zijn voor de fauna in ons oppervlaktewater en dienen gesaneerd te worden.

Sittard

Innovatie is een speerpunt bij het verwerken van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De modernste technieken, die micro-verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen, worden toegepast. Maar voorkomen is nog beter. Met industriële lozers willen we zoeken naar betere methoden om te voorkomen dat milieuvreemde stoffen worden geloosd. Innovatie in de landbouw met o.a. teeltvrije zones en terugdringen van overbemesting en stimulering van kringloop of biologische landbouw vallen hier ook onder. Alleen op die wijze kunnen we o.a. overlast van de blauwalgen (de groene soep) aanpakken.

Grof afval en plastic moet verwijderd worden bij molens en harkroosters in de beken.

waterranonkel

Maar ook wij burgers moeten ons bewust zijn van de schadelijke gevolgen van (zwerf)afval voor de kwaliteit van ons water.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Opruimactie Water Natuurlijk Limburg 9 februari Roermond/Roerdalen

11 februari 2019

Water Natuurlijk Limburg laat het niet bij mooie woorden, maar steekt zelf de handen uit de mouwen!

Zaterdagochtend 9 februari hebben onze kandidaten Gerard IJff, Jacqueline Aelen, Samad Belmahi, Steef Stevens en Bea Tilanus zwerfafval opgeruimd in de bermen langs de N293 en de Heinsbergerweg.

Zo jammer dat dat nodig is… maar dit afval kan in elk geval niet meer in het water waaien!

 

In de middag gaf Thijs Belgers een rondleiding bij de vistrap bij de ECi waterkrachtcentrale.

 

 

Deze centrale vormde aanvankelijk een onneembare barrière voor trekvissen zoals bijvoorbeeld de zalm.
In 2008 is de vistrap aangelegd met het doel om de vissen om de waterturbines heen te leiden anders worden ze gedood.

Door de vistrap is het hoogteverschil van 2.5 meter voor de vissen overbrugbaar geworden. Om te voorkomen dat vissen in de turbine vermalen worden, is een rooster aangebracht met openingen van 10 mm. Het is een ingenieus systeem dat gemaakt is op een kleine oppervlakte nabij en onder het historische gebouw van de elektriciteitscentrales. Hierbij is nauw samengewerkt tussen het Waterschap, de gemeente Roermond en sportvisserij Limburg.  Vanaf 2008 tot 2014 heeft de Visserij Beheer Commissie Roerdalen (VBC), samen met het waterschap, de monitoring van alle trekvissen uitgevoerd. Toen duidelijk was dat de vistrap goed werkt, heeft het waterschap het onderzoek en het beheer van de vistrap overgedragen aan de VBC. Sindsdien regelt Thijs met 14 vrijwilligers alle ins en outs van de vistrap en de monitoring van zalm en zeeforel.

Dat de vistrap goed werkt kun je zelf zien want de optrekkende vissen passeren een glasplaat zodat je ze in een kelder bij de vispassage voorbij ziet komen.
In 2011 is de eerste volwassen rivierprik bij de centrale gesignaleerd, een teken dat het gehele systeem optimaal werkt. Laat de vissen nu maar komen in de paaitijd vanaf maart.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterschapslasten

10 februari 2019

De waterschapslasten in Limburg behoren tot de laagste in Nederland. Water Natuurlijk Limburg wil dat zo houden. Voor bestaande taken stijgen de lasten met maximaal het inflatie percentage als het aan Water Natuurlijk Limburg ligt.

Huishoudens die de lasten niet kunnen betalen, moeten vrijstelling krijgen. Water Natuurlijk Limburg wil kwijtschelding van de waterschapslasten voor mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van het bestaansminimum.

Ondanks de lage waterschapsbelasting wordt er al erg veel gerealiseerd in Limburg: bescherming tegen overstroming, verbeterde watersystemen, duurzaam watergebruik, fantastische plekken om te recreëren, te wandelen, te fietsen, te vissen en de terugkeer van zeldzame planten en dieren.

Ambities kosten echter geld waarbij elke euro goed besteed moet worden met publieke verantwoording. Voor nieuwe beheerstaken verwachten we dat provincie en rijk ook een financiële tegemoetkoming geven.

Door slim te investeren, intensief met anderen samen te werken en goede keuzes te maken, zorgen we ervoor dat effectief met het beschikbare geld wordt omgegaan.
De lusten en de lasten moeten in evenwicht zijn. Maar ook moet goed gedrag beloond worden en slecht gedrag bestraft.

De vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt en de baathebber betaalt.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Meer water en groen in stad en dorp

5 februari 2019

Sittard

Hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast in dorpen en steden en voor erosie in ons mooie Heuvelland. Waterberging zal moeten voorkomen dat bij extreme neerslag veel regenwater via de riolering afgevoerd moet worden.

Sittard

Naast wateroverlast krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte.
Het teveel aan neerslag in met name de winter dient meer vastgehouden te worden en als strategische voorraad te dienen voor tijden van droogte.

Met alle Limburgse gemeenten worden concrete afspraken gemaakt over de realisatie van groen-blauwe structuren in hun gemeente.

Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door de aanleg van groene daken, het afkoppelen van regenwater en het vervangen van grind en tegels in tuinen door groen.
Dat ziet er ook nog eens mooi uit!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Beekherstel

31 januari 2019

brug over de Zelsterbeek (Leudal)

Meanderende beken met voldoende buffermogelijkheden om periodes van droogte op te vangen en natuurvriendelijke oevers worden door het Waterschap met extra voortvarendheid gerealiseerd.
De klimaatverandering leidt er ook toe dat we te maken krijgen met toenemende overlast door hoge waterafvoeren in de Limburgse beken en rivieren.
Bij het aanleggen en herinrichting van beken kiest Water Natuurlijk Limburg  voor de kwaliteit van het landschap ook als dat enig wateroverlast tot gevolg heeft. De ondergrens is voor WNL de veiligheid. Die mag nooit in het gedrang komen.

Hemelsbeek (Elsloo)

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Biodiversiteit

26 januari 2019

Grote Gele Kwikstaart

Biodiversiteit begint in het oppervlaktewater.
Voor Water Natuurlijk Limburg is het onacceptabel dat de kwaliteit en variëteit van ons landschap en ons ecosysteem verminderen en de biodiversiteit achteruitgaat. Water Natuurlijk Limburg kiest voor samenwerking met andere organisaties bij het realiseren van projecten die de biodiversiteit vergroten en de gevolgen van klimaatverandering compenseren of opheffen. Waterbeheer, natuurontwikkeling en natuurbeheer kunnen elkaar versterken.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234