Meer water en groen in stad en dorp

5 februari 2019

Sittard

Hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast in dorpen en steden en voor erosie in ons mooie Heuvelland. Waterberging zal moeten voorkomen dat bij extreme neerslag veel regenwater via de riolering afgevoerd moet worden.

Sittard

Naast wateroverlast krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte.
Het teveel aan neerslag in met name de winter dient meer vastgehouden te worden en als strategische voorraad te dienen voor tijden van droogte.

Met alle Limburgse gemeenten worden concrete afspraken gemaakt over de realisatie van groen-blauwe structuren in hun gemeente.

Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door de aanleg van groene daken, het afkoppelen van regenwater en het vervangen van grind en tegels in tuinen door groen.
Dat ziet er ook nog eens mooi uit!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Beekherstel

31 januari 2019

brug over de Zelsterbeek (Leudal)

Meanderende beken met voldoende buffermogelijkheden om periodes van droogte op te vangen en natuurvriendelijke oevers worden door het Waterschap met extra voortvarendheid gerealiseerd.
De klimaatverandering leidt er ook toe dat we te maken krijgen met toenemende overlast door hoge waterafvoeren in de Limburgse beken en rivieren.
Bij het aanleggen en herinrichting van beken kiest Water Natuurlijk LimburgĀ Ā voor de kwaliteit van het landschap ook als dat enig wateroverlast tot gevolg heeft. De ondergrens is voor WNL de veiligheid. Die mag nooit in het gedrang komen.

Hemelsbeek (Elsloo)

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Biodiversiteit

26 januari 2019

Grote Gele Kwikstaart

Biodiversiteit begint in het oppervlaktewater.
Voor Water Natuurlijk Limburg is het onacceptabel dat de kwaliteit en variƫteit van ons landschap en ons ecosysteem verminderen en de biodiversiteit achteruitgaat. Water Natuurlijk Limburg kiest voor samenwerking met andere organisaties bij het realiseren van projecten die de biodiversiteit vergroten en de gevolgen van klimaatverandering compenseren of opheffen. Waterbeheer, natuurontwikkeling en natuurbeheer kunnen elkaar versterken.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterschap Limburg investeert ook in recreatie en energie

21 januari 2019

Water Natuurlijk Limburg kiest voor modern waterbeheer dat actief inspeelt op veranderingen. Klimaatverandering, hittestress en recreatie horen hier onlosmakelijk bij.

Schouwpaden openstellen voor recreatie

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar moet zijn voor recreanten – wandelaars, fietsers, hengelaars.

Het Waterschap dient watergerelateerd cultureel erfgoed, zoals watermolens, extra aandacht te geven, zodat deze een plaats krijgen bij voorlichting over de grote waarde van water door de eeuwen heen.

 

Frankenhofmolen, Vaals

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

2018: “Extreme droogte in Limburg”

16 januari 2019

Het klimaat verandert en dat betekent dat zonder maatregelen het risico in Limburg op zowel wateroverlast en overstromingen als extreme droogte toeneemt. Dit heeft gevolgen voor de mens, voor de leefbaarheid, voor de natuur.
Lange periodes van droogte zijn rampzalig voor agrariƫrs Ʃn voor natuurgebieden. Er dienen maatregelen te komen die deze schade voorkomt. In dat geval heeft Water Natuurlijk Limburg een voorkeur voor de natuur omdat daar onomkeerbare schade ontstaat bij langdurige droogte.

Stein – Maas bij laag water
Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Overstromingen tegengaan door meer ruimte voor rivieren

11 januari 2019

Hoog water bij Steyl

Water Natuurlijk Limburg kiest voor ruimte voor de rivier waar dat kan en hogere dijken waar dat moet. Daarnaast kunnen adequate evacuatieplannen in dunbevolkte gebieden ook soelaasĀ bieden.
Mochten dijken noodzakelijk zijn dan is Water Natuurlijk Limburg voorstander van groene dijken, die ecologisch worden onderhouden.
Water dient zo veel mogelijk in het gebied vastgehouden te worden.

Hoog water bij Buggenum

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Flinke Ven

26 november 2018

Informatiebijeenkomst en werkbezoek Flinke Ven

Water Natuurlijk heeft samen met de PvdA Roerdalen op 25 november een informatie bijeenkomst en werkbezoek georganiseerd in het Flinke Ven in Herkenbosch.

Aanleiding was een mailtje in september van een gefrustreerde vrijwilliger van de natuurwerkgroep in dit gebied Flinke Ven dat tegen nationaal park de Meinweg aan ligt.Ā Gemeente en Waterschap hadden zeer ingrijpend onderhoud uitgevoerd in het gebied.
ā€œHet is afwachten wat er aan flora en fauna in het voorjaar over isā€ schreef hij.

Jacqueline Aelen is met de vrijwilliger gaan kijken wat er dan aan onderhoud gedaan is en hoe. Al vlug was duidelijk dat het onderhoud veel te rigoureus was uitgevoerd.

Dat kan en moet beter!

Na wat verhelderende vragen bij het waterschap en de gemeente heeft ze toen besloten een bijeenkomst te organiseren.
Voor de bijeenkomst waren alle betrokken partijen uitgenodigd en hebben we iedereen eerst geĆÆnformeerd over het gebied en wat er gebeurt en staat te gebeuren.
– Ap Woudstra namens de Natuurwerkgroep, die vertelde wat ze als natuurwerkgroep in het gebied doen.
– Jan Boeren, ecoloog bij de provincie Limburg die uitleg gaf over hoe het gebied er vroeger uitzag en hoe uniek en waardevol dit stukje is.
–Ā En Inger Orbons, projectleider bij de provincie Limburg die ons mee nam in de plannen die er nog liggen m.b.t. herinrichting Flinke Ven en hoe ze dat ā€˜van buiten naar binnenā€™ willen oppakken.

Daarna zijn we met de hele groep het gebied in gegaan en hebben we samen met de mensen van het Waterschap, Provincie, natuurinstanties en de agrariƫrs de knelpunten besproken, maar zijn er ook al concrete afspraken gemaakt.

Al met al een geslaagde middag.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

FAM!

4 november 2018

FAM! – Kweekvijver meer vrouwen in de politiek

Zaterdag 26 oktober vond de een na laatste kweekvijverbijeenkomst #MeerVrouwenIndePolitiek plaats. Met Jacqueline Aelen over het belang van het Waterschap en het #Waterlelienetwerk en Ilona Eichhorn met de workshop beĆÆnvloeden en constructief verleiden. Wat een energie komt er vrij met al die ambitieuze vrouwen. FAM Netwerk & Stg Meer Kleur en Kwaliteit #MVIP.

Jacqueline Aelen bij FAM!

Zie ook: Kweekvijver meer vrouwen in de politiek

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg oktober 2018

28 oktober 2018
In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg laat de gecombineerde fractie van Water Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen zien waar ze zich de afgelopen maanden sterk voor gemaakt hebben. nieuwsbrief WNL 2018 – 02

In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg laat de gecombineerde fractie van Water Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen zien waar ze zich de afgelopen maanden sterk voor gemaakt hebben.
nieuwsbrief WNL 2018 – 02

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234