Beekherstel

31 januari 2019

brug over de Zelsterbeek (Leudal)

Meanderende beken met voldoende buffermogelijkheden om periodes van droogte op te vangen en natuurvriendelijke oevers worden door het Waterschap met extra voortvarendheid gerealiseerd.
De klimaatverandering leidt er ook toe dat we te maken krijgen met toenemende overlast door hoge waterafvoeren in de Limburgse beken en rivieren.
Bij het aanleggen en herinrichting van beken kiest Water Natuurlijk Limburg  voor de kwaliteit van het landschap ook als dat enig wateroverlast tot gevolg heeft. De ondergrens is voor WNL de veiligheid. Die mag nooit in het gedrang komen.

Hemelsbeek (Elsloo)

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Biodiversiteit

26 januari 2019

Grote Gele Kwikstaart

Biodiversiteit begint in het oppervlaktewater.
Voor Water Natuurlijk Limburg is het onacceptabel dat de kwaliteit en variëteit van ons landschap en ons ecosysteem verminderen en de biodiversiteit achteruitgaat. Water Natuurlijk Limburg kiest voor samenwerking met andere organisaties bij het realiseren van projecten die de biodiversiteit vergroten en de gevolgen van klimaatverandering compenseren of opheffen. Waterbeheer, natuurontwikkeling en natuurbeheer kunnen elkaar versterken.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterschap Limburg investeert ook in recreatie en energie

21 januari 2019

Water Natuurlijk Limburg kiest voor modern waterbeheer dat actief inspeelt op veranderingen. Klimaatverandering, hittestress en recreatie horen hier onlosmakelijk bij.

Schouwpaden openstellen voor recreatie

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar moet zijn voor recreanten – wandelaars, fietsers, hengelaars.

Het Waterschap dient watergerelateerd cultureel erfgoed, zoals watermolens, extra aandacht te geven, zodat deze een plaats krijgen bij voorlichting over de grote waarde van water door de eeuwen heen.

 

Frankenhofmolen, Vaals

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

2018: “Extreme droogte in Limburg”

16 januari 2019

Het klimaat verandert en dat betekent dat zonder maatregelen het risico in Limburg op zowel wateroverlast en overstromingen als extreme droogte toeneemt. Dit heeft gevolgen voor de mens, voor de leefbaarheid, voor de natuur.
Lange periodes van droogte zijn rampzalig voor agrariërs én voor natuurgebieden. Er dienen maatregelen te komen die deze schade voorkomt. In dat geval heeft Water Natuurlijk Limburg een voorkeur voor de natuur omdat daar onomkeerbare schade ontstaat bij langdurige droogte.

Stein – Maas bij laag water
Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Overstromingen tegengaan door meer ruimte voor rivieren

11 januari 2019

Hoog water bij Steyl

Water Natuurlijk Limburg kiest voor ruimte voor de rivier waar dat kan en hogere dijken waar dat moet. Daarnaast kunnen adequate evacuatieplannen in dunbevolkte gebieden ook soelaas bieden.
Mochten dijken noodzakelijk zijn dan is Water Natuurlijk Limburg voorstander van groene dijken, die ecologisch worden onderhouden.
Water dient zo veel mogelijk in het gebied vastgehouden te worden.

Hoog water bij Buggenum

 

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Flinke Ven

26 november 2018

Informatiebijeenkomst en werkbezoek Flinke Ven

Water Natuurlijk heeft samen met de PvdA Roerdalen op 25 november een informatie bijeenkomst en werkbezoek georganiseerd in het Flinke Ven in Herkenbosch.

Aanleiding was een mailtje in september van een gefrustreerde vrijwilliger van de natuurwerkgroep in dit gebied Flinke Ven dat tegen nationaal park de Meinweg aan ligt. Gemeente en Waterschap hadden zeer ingrijpend onderhoud uitgevoerd in het gebied.
“Het is afwachten wat er aan flora en fauna in het voorjaar over is” schreef hij.

Jacqueline Aelen is met de vrijwilliger gaan kijken wat er dan aan onderhoud gedaan is en hoe. Al vlug was duidelijk dat het onderhoud veel te rigoureus was uitgevoerd.

Dat kan en moet beter!

Na wat verhelderende vragen bij het waterschap en de gemeente heeft ze toen besloten een bijeenkomst te organiseren.
Voor de bijeenkomst waren alle betrokken partijen uitgenodigd en hebben we iedereen eerst geïnformeerd over het gebied en wat er gebeurt en staat te gebeuren.
– Ap Woudstra namens de Natuurwerkgroep, die vertelde wat ze als natuurwerkgroep in het gebied doen.
– Jan Boeren, ecoloog bij de provincie Limburg die uitleg gaf over hoe het gebied er vroeger uitzag en hoe uniek en waardevol dit stukje is.
– En Inger Orbons, projectleider bij de provincie Limburg die ons mee nam in de plannen die er nog liggen m.b.t. herinrichting Flinke Ven en hoe ze dat ‘van buiten naar binnen’ willen oppakken.

Daarna zijn we met de hele groep het gebied in gegaan en hebben we samen met de mensen van het Waterschap, Provincie, natuurinstanties en de agrariërs de knelpunten besproken, maar zijn er ook al concrete afspraken gemaakt.

Al met al een geslaagde middag.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

FAM!

4 november 2018

FAM! – Kweekvijver meer vrouwen in de politiek

Zaterdag 26 oktober vond de een na laatste kweekvijverbijeenkomst #MeerVrouwenIndePolitiek plaats. Met Jacqueline Aelen over het belang van het Waterschap en het #Waterlelienetwerk en Ilona Eichhorn met de workshop beïnvloeden en constructief verleiden. Wat een energie komt er vrij met al die ambitieuze vrouwen. FAM Netwerk & Stg Meer Kleur en Kwaliteit #MVIP.

Jacqueline Aelen bij FAM!

Zie ook: Kweekvijver meer vrouwen in de politiek

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg oktober 2018

28 oktober 2018
In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg laat de gecombineerde fractie van Water Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen zien waar ze zich de afgelopen maanden sterk voor gemaakt hebben. nieuwsbrief WNL 2018 – 02

In deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg laat de gecombineerde fractie van Water Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen zien waar ze zich de afgelopen maanden sterk voor gemaakt hebben.
nieuwsbrief WNL 2018 – 02

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

27 augustus 2018

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ook het gebied Ooijen-Wanssum werd zwaar getroffen.

Impressie Wanssum
bron: www.ooijen-wanssum.nl

Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren. Zo werden op diverse plekken nooddijken aangelegd en werd de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. Verder bleken een aantal nooddijken bezien vanuit de verschillende gebiedsfuncties niet op de juiste plaats te liggen.

Besloten werd tot een integrale gebiedsontwikkeling vanuit de uitgangspunten: waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie en economie.
De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
• Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
• Waterstanddaling van de Maas van 35 cm (bij hoogwater)
• Ontwikkelen van natuur en landschap
• Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
• Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:
1. Primaire waterkeringen/ Kademaatregelen.
2. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling.
3. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling.
4. Reactiveren van de Oude Maasarm
5. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, 
inclusief brug over haven Wanssum.
6. Bieden van economische ontwikkelingsruimte door het benutten van rivierkundige overruimte die wordt gerealiseerd met rivierverruimende maatregelen.

Het project bevindt zich thans in de uitvoeringsfase.

Chris Biemans

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234