Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

27 augustus 2018

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ook het gebied Ooijen-Wanssum werd zwaar getroffen.

Impressie Wanssum
bron: www.ooijen-wanssum.nl

Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren. Zo werden op diverse plekken nooddijken aangelegd en werd de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. Verder bleken een aantal nooddijken bezien vanuit de verschillende gebiedsfuncties niet op de juiste plaats te liggen.

Besloten werd tot een integrale gebiedsontwikkeling vanuit de uitgangspunten: waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie en economie.
De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
• Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
• Waterstanddaling van de Maas van 35 cm (bij hoogwater)
• Ontwikkelen van natuur en landschap
• Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
• Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:
1. Primaire waterkeringen/ Kademaatregelen.
2. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling.
3. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling.
4. Reactiveren van de Oude Maasarm
5. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, 
inclusief brug over haven Wanssum.
6. Bieden van economische ontwikkelingsruimte door het benutten van rivierkundige overruimte die wordt gerealiseerd met rivierverruimende maatregelen.

Het project bevindt zich thans in de uitvoeringsfase.

Chris Biemans

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Inzameling bestrijdingsmiddelen groot succes

16 augustus 2018

Onder het motto “Bezem door de middelenkast” konden agrariërs afgelopen winter bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik niet of niet meer is toegestaan, gratis laten afvoeren.

De actie is uitgevoerd door CLM Onderzoek & Advies in opdracht van het waterschap en de provincie. 1 op de 5 Limburgse agrariërs heeft aan de actie deelgenomen. In totaal is 18.000 kg bestrijdingsmiddelen opgehaald.

Door de middelen verantwoord af te voeren wordt voorkomen dat ze in het water terecht komen. In grond- en oppervlaktewater worden immers nog teveel restanten aangetroffen van bestrijdingsmiddelen.

Ook is een tipkaart uitgereikt en werd met de deelnemende agrariërs besproken hoe emissies van bestrijdingsmiddelen naar het grond- en oppervlakte water te verminderen zijn.

Een prima initiatief. Het zou mooi zijn als ook de overige 80% van de agrariërs kan worden overgehaald de middelenkast eens kritisch te laten bekijken!

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Afgekoppeld in Rusland

3 augustus 2018

Ik kan het niet laten om tijdens de vakantie in een ander land te kijken hoe ze het op gemeente-, en waterschapgebied geregeld hebben. Dus ook deze zomervakantie in Rusland. Na 2 uur in het centrum van Moskou waren alle vooroordelen die ik had weggevaagd. Wat een mooie, en wat me vooral op viel, wat een schone stad.

Geen zwerfafval! Geen sigarettenpeuk of papiertje te vinden. Zelfs de blaadjes van de bomen werden structureel opgeruimd. Ik kreeg het idee dat de Russische bijstand bij de uitkering standaard een bezem en bakje met blik krijgt overhandigd. Helaas beperkt mijn Russisch zich tot goedemorgen, middag en avond, dank je wel en tot ziens. En mijn zoon had geen behoefte om dat voor mij na te vragen.

Waar mijn oog direct op viel waren de regenpijpen aan alle gebouwen. Afgekoppeld! Althans… de regenpijp maakte op het einde een bocht van het huis. Het regenwater loopt dus bij een bui over de stoep naar de weg.

Het resultaat van deze methode hebben we in St. Petersburg ervaren. We werden verrast door een flinke regenbui. Geen punt dachten we met een geleende paraplu van het Hotel gewoon de stad in. Resultaat, op het einde van de straat stonden we te soppen in onze zomerschoenen. Om de 6 a 8 meter stroomde het regenwater als een waterval uit de regenpijp en waaierde zo breed uit over de stoep dat je er merendeels niet over heen kon springen.

Langs de kant van de weg hadden zich kleine beekjes gevormd en sommige plaatsen flinke plassen op de weg. Oppassen dus als er een auto aankwam. Waar al dat water naartoe gaat weet ik niet. Zou mooi zijn als het de rivier in stroomt. Maar ik denk dat het toch net zoals op de meeste plaatsen dit water het riool instroomt.

Een voordeel had deze manier van ‘afkoppelen’ wel, we hadden met al dat springen een leuke ochtendgym en we gingen spontaan “I’m singing in the rain” zingen.

Jacqueline Aelen

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Zwerfvuil

2 augustus 2018

Stoort u zich ook zo aan rommel in de natuur? Sommige mensen schrikken er helaas niet voor terug hun afval achteloos weg te gooien of dumpen zelfs doelbewust hun afval in het buitengebied. Zoals op bijgaande foto, genomen in de Heldense Bossen.

Naast het voorkómen van afval is het belangrijk dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Immers, afval trekt afval aan.
Met de gratis Buitenbeter app kunt u allerlei klachten over de openbare ruimte op een simpele manier 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de betreffende gemeente melden. Zwerfvuil, afvaldumping, vernield straatmeubilair, kapotte straatverlichting etc.
Het werkt heel simpel: u maakt een foto, de telefoon bepaalt de locatie en stuurt de melding met foto naar de betreffende gemeente.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze leefomgeving weer een beetje mooier wordt.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Maak kennis met de Limburgse wateren

30 juli 2018
Langs de Limburgse beken en vennen kunt u prachtige wandelingen maken. U kunt kiezen uit wandelingen die worden begeleid door een gids en wandelroutes om te downloaden zodat u zelf op pad kunt gaan. Tijdens begeleide wandelingen langs prachtige beken en vennen of over de Maasdijken vertelt een watergids u over het belang van water voor … Lees "Maak kennis met de Limburgse wateren" verder

Langs de Limburgse beken en vennen kunt u prachtige wandelingen maken.
U kunt kiezen uit wandelingen die worden begeleid door een gids en wandelroutes om te downloaden zodat u zelf op pad kunt gaan.

Tijdens begeleide wandelingen langs prachtige beken en vennen of over de Maasdijken vertelt een watergids u over het belang van water voor natuur en landbouw en het werk van het waterschap.

U kunt natuurlijk ook zelf op pad. In onze provincie zijn talloze wandelroutes aangelegd, waaronder ook diverse waterwandelingen.

Een deel van deze wandelingen vindt u in de Waterwandelingen App van Waterschap Limburg. Aan de hand van een gps-route en handige beschrijvingen wordt u wegwijs gemaakt in ons prachtige landschap.
Voor meer informatie en aanvragen: waterwandelingen

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg, maart 2018

28 maart 2018
In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het werk van de groene fractie, bestaande uit de 4 leden van Water Natuurlijk en 2 leden namens de natuurterreinen. nieuwsbrief WNL maart 2018

In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het werk van de groene fractie, bestaande uit de 4 leden van Water Natuurlijk en 2 leden namens de natuurterreinen.
nieuwsbrief WNL maart 2018

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Waterschappen aan de bak bij handhaving mestfraude

6 februari 2018
Mestfraude leidt tot milieuschade   Plan van aanpak mestfraude Naast een grote groep integere ondernemers in de mestketen, hebben we helaas ook te maken met ondernemers die doelbewust frauderen met mest. Deze fraudeurs zitten door de hele mestketen. De fraude leidt onder andere tot milieuschade, een slecht imago en oneerlijke concurrentie. Dat constateren Land- en … Lees "Waterschappen aan de bak bij handhaving mestfraude" verder

Mestfraude leidt tot milieuschade

 

Plan van aanpak mestfraude

Naast een grote groep integere ondernemers in de mestketen, hebben we helaas ook te maken met ondernemers die doelbewust frauderen met mest. Deze fraudeurs zitten door de hele mestketen. De fraude leidt onder andere tot milieuschade, een slecht imago en oneerlijke concurrentie. Dat constateren Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, CUMELA en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een plan van aanpak om de mestfraude te bestrijden. Ze vinden dat ze te lang alleen hebben gekeken naar de rol van de overheid in regelgeving, controle en handhaving. Die rol blijft nodig, maar het hoort niet meer dan normaal te zijn dat ondernemers zich aan regelgeving houden en elkaar daarop aanspreken. Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels houdt en wie niet, komt er een kwaliteitskeurmerk voor alle ondernemers binnen de mestketen.

Taskforce

De minister van LNV spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een goede eerste stap. De overheid zet in op meer gericht toezicht en handhaving in de gebieden waar mestfraude vaker voorkomt. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen en de omgevingsdiensten. Als er fraude wordt geconstateerd is in veel gevallen veel (personele) inzet nodig om daadwerkelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Daarom wordt met alle betrokken partijen, waaronder het Openbaar Ministerie, bekeken of hiervoor zogenoemde taskforce een opgezet kan worden.

Rol Waterschappen

Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel, noemde de aanpak van de mestfraude een maatschappelijke uitdaging van formaat. Ook de waterschappen moeten daarbij een rol spelen. Ze moeten de waterkwaliteit analyseren en de resultaten frequent online zetten, ze moeten een gecoördineerde milieuhandhaving uitvoeren, en ervoor zorgen dat akkerranden vrij blijven van bemesting.

Lees reacties en/of reageer op dit bericht

Pilot akkerrandbeheer

18 april 2016
De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei willen gaag dat agrariërs bijdragen aan het waterbeheer door middel van het beheer van akkerranden. Beide waterschappen gaan daarvoor een pilot uitvoeren in samenwerking met de agrariërsorganisatie Natuurrijk Limburg. Waarom is dit belangrijk? De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen gevolgen voor de … Lees "Pilot akkerrandbeheer" verder

De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei willen gaag dat agrariërs bijdragen aan het waterbeheer door middel van het beheer van akkerranden. Beide waterschappen gaan daarvoor een pilot uitvoeren in samenwerking met de agrariërsorganisatie Natuurrijk Limburg.

Waarom is dit belangrijk?

De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen gevolgen voor de kwaliteit van het beekwater. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die kan voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen. Daarnaast wordt het mogelijk om ruimte te creëren voor waterberging.

Dat zijn dus twee voordelen: minder stoffen in het water en meer ruimte voor waterberging. Dat betekent dat de waterkwaliteit verbetert, de natuur zich beter kan ontwikkelen en dat er minder snel wateroverlast optreedt.

Wat gaat er gebeuren?

Akkerranden die langs beken liggen komen in aanmerking voor een vergoeding. Natuurrijk Limburg gaat bekijken welke akkerranden geschikt zijn en zoekt agrariërs die belangstelling hebben om aan de pilot mee te doen. Het is de bedoeling om nu in totaal 10 hectare akkerranden aan te leggen. Dan worden de akkerranden gerealiseerd en wordt gekeken of de verwachte kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk plaats vindt. Als de proef goed verloopt is het de bedoeling dat deze aanpak breder gaat worden toegepast in Limburg.

Wat vindt de fractie Water Natuurlijk?

Wij zijn heel blij met dit initiatief en we gaan het met belangstelling volgen.

De fractie: Ruben van Beusekom, Jacqueline Aelen, Marianne den Broeder

SONY DSC
SONY DSC

App voor waterstanden in Limburg

1 februari 2016
Limburgse waterschappen lanceren waterstandenapp Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceren vandaag een nieuwe unieke app WaterstandLimburg. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in … Lees "App voor waterstanden in Limburg" verder

WRO-waterstandenapp
Limburgse waterschappen lanceren waterstandenapp

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceren vandaag een nieuwe unieke app WaterstandLimburg. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in Nederland waar dergelijke informatie op deze manier wordt aangeboden.

Met deze app komen de waterschappen tegemoet aan een wens van inwoners en agrariërs om op elk gewenst moment gemakkelijk waterstanden en –afvoeren te kunnen raadplegen. De app is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de beide Limburgse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Op de kaart van Limburg zijn de actuele waterstanden en -afvoeren te zien van de online meetpunten in de beken en de Limburgse Maas. Vier kleurcodes (groen, geel, oranje, rood) geven weer of er sprake is van een normale toestand of (dreigende) wateroverlast. Mensen die direct geïnformeerd willen worden wanneer bij een bepaalde beek wateroverlast dreigt (code oranje), kunnen  een alert instellen. Zij ontvangen dan e-mail of een pushbericht via de App.

Het is goed te zien dat onze waterschappen innovatief bezig zijn en de burger goed bedienen met de informatie die zij nodig hebben.

Marianne den Broeder
Fractie Water Natuurlijk Waterschap Roer en Overmaas

Lees reacties en/of reageer op dit bericht
1234