Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Limburg 2019 – 2023

SAMENVATTING

Waar staat Water Natuurlijk Limburg voor?
Schoon, veilig, gezond, betaalbaar water en versterking van de natuur.

Wat is Water Natuurlijk Limburg?
Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij die zich ook in Limburg inzet voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water én daarbij oog heeft voor natuur, landschap en recreatie. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale natuur- en milieuorganisaties, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Bovendien zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Ook GroenLinks, D66 en PvdA, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk Limburg te stemmen.

Waar kiest u voor wanneer u op 20 maart Water Natuurlijk Limburg stemt?

1. Water Natuurlijk Limburg staat voor schoon en gezond water
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
bescherming van ons oppervlakte- en grondwater, voorkoming van vervuiling en het voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor alle wateren.

2. Water Natuurlijk Limburg zorgt dat waterbeheer en natuur elkaar versterken
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
een integrale benadering van waterbeheer, natuurontwikkeling en natuurbeheer. Biodiversiteit wordt bevorderd. Water Natuurlijk Limburg zorgt ervoor dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de natuurontwikkeling in stad, dorp en buitengebied ondersteunt.
Veel van onze natuur lijdt aan verdroging. Deze wordt veroorzaakt door landinrichting en door klimaatverandering. Water Natuurlijk Limburg kiest voor een duurzaam watersysteem dat zo is ingericht dat verdroging wordt tegengegaan. Onder meer door de aanleg van hydrologische bufferzones rondom natuurgebieden en meanderende beken met voldoende buffermogelijkheden, Innovatie in de landbouw en meer circulaire- dan wel biologische landbouw zijn zeer belangrijk om zo ook bij te kunnen dragen aan de aanpak van verdroging.

3. Water Natuurlijk Limburg staat voor hoogwaterbescherming door ruimte voor de rivier, dijken en goede evacuatieplannen
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor hoogwaterbescherming in de volgorde: ruimte voor de rivier waar het kan, dijken waar het moet en adequate evacuatieplannen voor onbeschermde bebouwing.

4. Water Natuurlijk Limburg kiest voor gelijkblijvende lasten
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u er voor
dat de tarieven met niet meer dan het inflatiepercentage stijgen, uitgaande van het nu bestaande takenpakket. Hogere ambities en maatregelen die nodig zijn als gevolg van de klimaatverandering kunnen extra kosten met zich meebrengen. Water Natuurlijk Limburg zal in alle gevallen publiek verantwoording afleggen over de inzet van de middelen.

5. Water Natuurlijk Limburg realiseert de Klimaatdoelen van Parijs
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u er voor
om uiterlijk 2030 te voldoen aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Water Natuurlijk Limburg wil de opwarming van de aarde tegengaan en vraagt op korte termijn innovatieve maatregelen van Waterschap Limburg.

6. Water Natuurlijk Limburg zorgt voor aanpak milieuvervuiling aan de bron en voor doelmatige afvalwaterzuivering
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
afvalwaterzuivering waarbij allereerst de vervuiling aan de bron wordt aangepakt. Hierbij vindt goede controle en handhaving op (illegale) lozers plaats. De uiteindelijk resterende vervuiling wordt door middel van een innovatieve en doelmatige afvalwaterzuivering verwijderd met zo min mogelijk kooldioxide-uitstoot en tegen een zo laag mogelijk tarief.

7. Water Natuurlijk Limburg stimuleert communicatie met en betrokkenheid van alle Limburgers
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
vroegtijdige en intensieve communicatie met als doel duidelijkheid over het werk van het waterschap en inspraak van omwonenden bij maatregelen.

8. Water Natuurlijk Limburg draagt bij aan waterrecreatie en bestrijding hittestress en ondersteunt de sportvisserij
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u
voor toegankelijk oppervlaktewater voor zwemmers, sportvissers en watersporters. Het Waterschap stimuleert de inpassing van water en waterpartijen in de bebouwde omgeving teneinde de toenemende hittestress te verminderen. Water Natuurlijk zorgt voor schoon en visrijk water, toegankelijke oevers en stekken (ook voor mindervaliden) en het opheffen van migratiebelemmeringen voor vissen.

9. Water Natuurlijk Limburg kiest voor samenwerking
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
Samenwerking met een hoofdletter “S”. Water Natuurlijk Limburg betrekt organisaties, inwoners, bedrijven en de eigen leden actief bij het werk van het waterschap en haarzelf.

10. Water Natuurlijk Limburg ziet het Waterschap als eigentijds kennisinstituut
Wanneer u op 20 maart op Water Natuurlijk Limburg stemt, kiest u voor
een Waterschap Limburg dat zich door ontwikkelt tot kennisinstituut, minder afhankelijk van externe bureaus en met medewerkers die de ruimte krijgen om hun expertise ook elders in te zetten. In een dergelijke organisatie gaan technische deskundigheid en ecologische kennis hand in hand met gebiedskennis.

Water Natuurlijk Limburg realiseert modern Limburgs waterbeheer door, voor en met de Limburgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Schoon, veilig, gezond, betaalbaar water en versterking van de natuur.
Dát is de inzet van Water Natuurlijk Limburg!

Het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u hier:
Water Natuurlijk Limburg 2019-2023