Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Limburg 2019 – 2023

Water Natuurlijk Limburg kiest voor:

1. Schoon en gezond water

Water Natuurlijk Limburg kiest voor bescherming van ons oppervlakte- en grondwater en wil vervuiling voorkomen. Bescherming van ons grondwater wordt steeds belangrijker, ook als strategische buffer. We willen een goed functionerende waterzuivering maar nog meer dat er geen vervuilende stoffen in ons water komen. Grof afval en plastic moet worden verwijderd bij molens en harkroosters in de beken. We willen schoon water, ecologisch gezond en veilig voor mens en dier.

De afgesproken maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water ter verbetering van ons oppervlaktewater wordt conform het vastgestelde tijdpad gerealiseerd. Daarmee bereiken we dat de voorgeschreven ecologische, chemische en kwantitatieve maatregelen nu daadwerkelijk tot stand gaan komen. Uitstel is niet meer aan de orde.

2. Waterbeheer en natuur moeten elkaar versterken. De rijkdom van de natuur – biodiversiteit  –  neemt daardoor toe in Limburg ondanks klimaatverandering. Het klimaat verandert en Limburg moet hier klaar voor zijn.

Water en oevers zijn een belangrijk leefgebied, habitat, voor dieren en planten. Deze habitat moet in Limburg verbeterd worden, van snel stromende beken tot diepe Maasplassen. Dat betekent ook dat er geen nieuwe waterkrachtcentrales moeten komen tenzij deze visvriendelijk uitgevoerd kunnen worden en worden bestaande watermolens niet omgebouwd naar waterkrachtcentrales. We respecteren ons cultureel erfgoed. Barrières in onze rivieren en beken zullen via vistrappen zodanig gemaakt worden dat vissen hierover kunnen passeren naar de paaigebieden. Realisatie van natuurvriendelijke oevers bij al onze beken is evenzo belangrijk.

Het klimaat verandert en dat betekent dat zonder maatregelen het risico op overstromingen en wateroverlast zal toenemen. Werken aan de gevolgen van klimaatverandering is belangrijk en wij vinden dat daarbij meteen kansen voor toename van soortenrijkdom en biodiversiteit geregeld moeten worden. Innovatie in bedrijfsvoering en meer circulaire- dan welbiologische landbouw met steun van het Waterschap zijn hiervoor van onschatbare waarde.
Veel van onze natuur lijdt aan verdroging. Deels vanuit de historie van de landherinrichting. Maar nu ook door klimaatverandering. Water Natuurlijk Limburg kiest voor een duurzaam watersysteem, dat zo is ingericht dat verdroging wordt tegengegaan.

3. Hoogwaterbescherming onder het motto: ruimte voor de rivier waar het kan, dijken waar het moet en goede evacuatieplannen.

Hoogwaterbescherming is belangrijk. Maar we moeten met alle overheden hard werken om te zorgen dat het water van beken en rivieren niet te hoog komt. Verlaging van winterbedden, aanleg van nevengeulen, toestaan van eroderende oevers zijn belangrijk. Ruimte voor de rivier en voor herinrichting en meanderen van gekanaliseerde beken, Maar ook waterberging in stad en platteland dragen bij aan het vasthouden van het water in het gebied. Mochten dijken noodzakelijk zijn dan is Water Natuurlijk Limburg voorstander van groene dijken die ecologisch worden onderhouden. En dreigt het water te hoog te komen staan dan moeten hiervoor goede veiligheidsplannen voor de bevolking zijn die direct uitgevoerd worden. Cultureel Erfgoed moet beschermd worden tegen hoge waterstanden –waarbij we kiezen voor de duurzame oplossingen.

4. De waterschapslasten in Limburg behoren in Nederland tot de laagste en dat willen we zo houden. Elke euro moet goed besteed.

Uitgangspunt is voor de komende periode dat de tarieven met niet meer dan het inflatiepercentage mogen stijgen, uitgaande van het nu bestaande takenpakket. Huishoudens die de lasten niet kunnen betalen, moeten vrijstelling krijgen. Door slim te investeren, intensief met collega’s samen te werken en goede keuzes te maken zorgen we ervoor dat effectief met geld wordt omgegaan. Voor nieuwe taken zoals het aanpassen van het waterbeheer aan de klimaatverandering is het redelijk dat provincie of rijk die ambities mede financieel ondersteunt. De vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt en de baathebber betaalt –maar ook moet goed gedrag worden beloond en slecht gedrag beboet. Evenwicht tussen lusten en lasten. Bij inkoop en aanbestedingen wordt dit maatschappelijk verantwoord en duurzaam gedaan.

5. Het Waterschapsbedrijf zal uiterlijk 2030 voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs

Water Natuurlijk Limburg onderschrijft de grote ambitie die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan en wil op korte termijn maatregelen voor Waterschap Limburg. Een innovatieve aanpak is daarbij nodig. Op korte termijn willen we moderne zuiveringen maar ook energiezuinigere zuiveringstechnieken. En waar mogelijk plaatsing van zonnepanelen en windmolens. 2030 klimaatneutraal is het doel. Dit kan alleen gerealiseerd worden door de samenwerking op te zoeken met overheden en bedrijven.

6. Voorkomen van het lozen van milieuschadelijke stoffen en doelmatige, moderne afvalwaterzuivering!

Innovatie is een speerpunt bij het verwerken van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De modernste technieken die microverontreinigingen uit het afvalwater verwijderen worden toegepast. Maar voorkomen is nog beter. Met industriële lozers willen we zoeken naar nog betere methoden om te voorkomen dat milieuvreemde stoffen worden geloosd. Met alle ziekenhuizen in Limburg kijken we hoe daar voorkomen kan worden dat medicijnresten in het afvalwater komt. Innovatie in de landbouw met o.a. teeltvrije zones en terugdringen van overbemesting, en stimulering biologische landbouw valt hier ook onder.

7. Iedereen Waterbewust

Informatie over de nieuwe klimaataanpak en wat dat met zich mee brengt voor het Waterschap is noodzakelijk. Maar ook is belangrijk dat mensen weten dat ze zelf een grote rol spelen bij de realisatie van duurzaam waterbeheer en dat stad en land onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De nieuwe uitdagingen voor een modern waterbeheer kunnen alleen gerealiseerd worden met de actieve betrokkenheid van eenieder. Samen kunnen we de uitdaging aan gaan. Opschoon acties, Schone Maas, Operatie Steenbreek bijvoorbeeld zijn educatieve- en actieprogramma’s die we ten volle ondersteunen.

8. Water beleven met plezier

Ons oppervlakte water moet bereikbaar zijn voor de recreant die daar vervolgens op een respectvolle manier mee om dient te gaan. Van zwemmen tot pootjebaden, sportvissen tot varen. Het Waterschap stimuleert dat er meer water en waterpartijen in dorp en stad een grotere plaats krijgen. Dit door aanleg van waterpartijen, open maken van overkluisde beken, herstel van gedempte waterlopen.

9. Modern waterbeheer doen we samen

Samen is het motto, het Waterschap als verbinder tussen partijen. De fractie Water Natuurlijk Limburg betrekt leden, organisaties, inwoners en bedrijven actief bij het werk van de fractie. Waterschap Limburg is een moderne organisatie die in Nederland samenwerkt met gemeentes, bijvoorbeeld in de waterpanels, maar ook met de belangrijke partijen Rijkswaterstaat, WML, natuurterreinbeheerders, erfgoedbewaarders, zoals heemkunde verenigingen, agrarisch bedrijfsleven, industrie maar ook met Duitsland en België, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de alarmering bij calamiteiten. De nieuwe Omgevingswet is voor Water Natuurlijk Limburg een belangrijk nieuw instrument voor burgerparticipatie. De participatieve aanpak kan niet ertoe leiden dat de natuur- en waterdoelen van ondergeschikt belang worden.

10. Modern Waterschap Limburg

Twee waterschappen zijn sinds twee jaar samengevoegd tot een organisatie. Verdere integratie is belangrijk zodat een moderne, goed op haar taak toegeruste organisatie ontstaat met modern personeelsbeleid. We zetten in op een leeftijdsbewust personeelsbeleid: levenslang leren en ontwikkelen. Technische deskundigheid en ecologische kennis gaat hand in hand met kennis van de nieuwe Omgevingswet en vormgeven van burgerparticipatie. Water Natuurlijk Limburg wil op termijn alle bij water betrokken instanties in één waterketen onderbrengen en vervolgens in één organisatie.

Het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u hier:
WNL verkiezingsprogramma 2019-2023

Programma Limburg 2015 -2019

Water – Bron van leven

Water Natuurlijk (WN) wil het belang van de natuur in ons leven en werken uitdragen in de Limburgse waterschappen. WN is in 2008 opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties. Dit om een partij neer te zetten die oog heeft voor mooi, natuurlijk en gezond naast de economische belangen. Doel was en is om waterbeheer in zijn geheel te beschouwen.

Sinds de waterschapsverkiezingen in 2008 hebben we een prominente plek in alle waterschappen in ons land. We zijn de grootste partij van Nederland. In bijna alle waterschappen heeft Water Natuurlijk een vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur. Daarbij maken we echt het verschil ten opzichte van de sectorale belangen van agrariërs en bedrijven en de insteek van politieke partijen die vaak weinig specifieks op watergebied te melden hebben.

Om aan te geven waar Water Natuurlijk in Limburg voor staat, zijn hieronder uitgangspunten verwoord zodat duidelijk is welke stem we water geven.

1. Hoogwater in de Maas – Ruimte voor de rivier