Als een vis in het water

Het leefgebied voor alle levende organismen dient in het oppervlaktewater in Limburg verder verbeterd te worden, van snel stromende beken tot diepe Maasplassen. Zo is aanpassing van bestaande stuwen, waterkrachtcentrales en watermolens noodzakelijk, zodat deze geen barriĆØres vormen voor o.a. de vissen. Goede voorbeelden zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Beekmondingen Maas, zoals al zichtbaar is bij de Everlosebeek. Realisatie van vispassages in de bebouwde omgeving krijgt extra aandacht, zodat vismigratie ook daar de kans krijgt.

Vispassage Vogelmolen Haelen

 

 

 

 

 

Realisatie van natuurvriendelijke oevers krijgt prioritaire aandacht voor de Limburgse beken.

Nieuwe waterkracht centrales worden niet aangelegd in de Limburgse beken, tenzij dit zodanig gerealiseerd kan worden dat het geen schade berokkent aan de vissen. Goed en tijdig onderhoud aan de bestaande vispassages draagt eveneens bij aan doelmatige vismigratie. Watermolens die tot ons cultureel erfgoed behoren behouden die status en worden niet omgebouwd met turbines.

Uffelse Molen
Sarsven

Venherstel is een van de meest succesvolle natuurherstelmaatregelen. Bijzondere planten en dieren krijgen dan de kans om terug te keren. Dit venherstel wordt onverminderd voortgezet samen met natuurorganisaties en particulieren. Een goed voorbeeld is het Sarsven en de Banen in Nederweert.

Het – deels – opvullen van vennen, meren en plassen met vervuilde grond of baggerspecie, laat staan met ander milieuvreemd materiaal, past niet bij een natuurvriendelijk waterbeheer en dient verboden te worden.

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar dient te zijn voor de recreant die daar vervolgens op een respectvolle wijze mee om dient te gaan.

uitzetten van Schubkarpers in Midden-Limburg

Wandelaars en sportvissers zijn de ogen langs onze oevers waardoor oneigenlijke zaken snel kunnen worden gesignaleerd. Om dat mogelijk te maken zet Water Natuurlijk Limburg in op goede bereikbaarheid van het viswater met goede visstand en voldoende visstekken, ook voor mindervaliden. Het hele stroomgebied van de Roer is daar een aansprekend voorbeeld van.

Schoon en veilig water voor mens en dier

Water Natuurlijk Limburg kiest voor bescherming van ons oppervlakte- en grondwater en wil vervuiling voorkomen. We willen schoon, ecologisch gezond en veilig water voor mens en dier.

Kuifeendje

Grondwater wordt steeds belangrijker, ook als strategische buffer. We willen een goed functionerende waterzuivering maar nog liever dat er geen vervuilende stoffen in ons water komen.
Riooloverstorten die optreden bij extreme neerslag kunnen desastreus zijn voor de fauna in ons oppervlaktewater en dienen gesaneerd te worden.

Sittard

Innovatie is een speerpunt bij het verwerken van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De modernste technieken, die micro-verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen, worden toegepast. Maar voorkomen is nog beter. Met industriƫle lozers willen we zoeken naar betere methoden om te voorkomen dat milieuvreemde stoffen worden geloosd. Innovatie in de landbouw met o.a. teeltvrije zones en terugdringen van overbemesting en stimulering van kringloop of biologische landbouw vallen hier ook onder. Alleen op die wijze kunnen we o.a. overlast van de blauwalgen (de groene soep) aanpakken.

Grof afval en plastic moet verwijderd worden bij molens en harkroosters in de beken.

waterranonkel

Maar ook wij burgers moeten ons bewust zijn van de schadelijke gevolgen van (zwerf)afval voor de kwaliteit van ons water.

Waterschapslasten

De waterschapslasten in Limburg behoren tot de laagste in Nederland. Water Natuurlijk Limburg wil dat zo houden. Voor bestaande taken stijgen de lasten met maximaal het inflatie percentage als het aan Water Natuurlijk Limburg ligt.

Huishoudens die de lasten niet kunnen betalen, moeten vrijstelling krijgen. Water Natuurlijk Limburg wil kwijtschelding van de waterschapslasten voor mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van het bestaansminimum.

Ondanks de lage waterschapsbelasting wordt er al erg veel gerealiseerd in Limburg: bescherming tegen overstroming, verbeterde watersystemen, duurzaam watergebruik, fantastische plekken om te recreƫren, te wandelen, te fietsen, te vissen en de terugkeer van zeldzame planten en dieren.

Ambities kosten echter geld waarbij elke euro goed besteed moet worden met publieke verantwoording. Voor nieuwe beheerstaken verwachten we dat provincie en rijk ook een financiƫle tegemoetkoming geven.

Door slim te investeren, intensief met anderen samen te werken en goede keuzes te maken, zorgen we ervoor dat effectief met het beschikbare geld wordt omgegaan.
De lusten en de lasten moeten in evenwicht zijn. Maar ook moet goed gedrag beloond worden en slecht gedrag bestraft.

De vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt en de baathebber betaalt.

Meer water en groen in stad en dorp

Sittard

Hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast in dorpen en steden en voor erosie in ons mooie Heuvelland. Waterberging zal moeten voorkomen dat bij extreme neerslag veel regenwater via de riolering afgevoerd moet worden.

Sittard

Naast wateroverlast krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte.
Het teveel aan neerslag in met name de winter dient meer vastgehouden te worden en als strategische voorraad te dienen voor tijden van droogte.

Met alle Limburgse gemeenten worden concrete afspraken gemaakt over de realisatie van groen-blauwe structuren in hun gemeente.

Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door de aanleg van groene daken, het afkoppelen van regenwater en het vervangen van grind en tegels in tuinen door groen.
Dat ziet er ook nog eens mooi uit!

Beekherstel

brug over de Zelsterbeek (Leudal)

Meanderende beken met voldoende buffermogelijkheden om periodes van droogte op te vangen en natuurvriendelijke oevers worden door het Waterschap met extra voortvarendheid gerealiseerd.
De klimaatverandering leidt er ook toe dat we te maken krijgen met toenemende overlast door hoge waterafvoeren in de Limburgse beken en rivieren.
Bij het aanleggen en herinrichting van beken kiest Water Natuurlijk LimburgĀ Ā voor de kwaliteit van het landschap ook als dat enig wateroverlast tot gevolg heeft. De ondergrens is voor WNL de veiligheid. Die mag nooit in het gedrang komen.

Hemelsbeek (Elsloo)

 

Biodiversiteit

Grote Gele Kwikstaart

Biodiversiteit begint in het oppervlaktewater.
Voor Water Natuurlijk Limburg is het onacceptabel dat de kwaliteit en variƫteit van ons landschap en ons ecosysteem verminderen en de biodiversiteit achteruitgaat. Water Natuurlijk Limburg kiest voor samenwerking met andere organisaties bij het realiseren van projecten die de biodiversiteit vergroten en de gevolgen van klimaatverandering compenseren of opheffen. Waterbeheer, natuurontwikkeling en natuurbeheer kunnen elkaar versterken.

Waterschap Limburg investeert ook in recreatie en energie

Water Natuurlijk Limburg kiest voor modern waterbeheer dat actief inspeelt op veranderingen. Klimaatverandering, hittestress en recreatie horen hier onlosmakelijk bij.

Schouwpaden openstellen voor recreatie

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar moet zijn voor recreanten – wandelaars, fietsers, hengelaars.

Het Waterschap dient watergerelateerd cultureel erfgoed, zoals watermolens, extra aandacht te geven, zodat deze een plaats krijgen bij voorlichting over de grote waarde van water door de eeuwen heen.

 

Frankenhofmolen, Vaals

 

2018: “Extreme droogte in Limburg”

Het klimaat verandert en dat betekent dat zonder maatregelen het risico in Limburg op zowel wateroverlast en overstromingen als extreme droogte toeneemt. Dit heeft gevolgen voor de mens, voor de leefbaarheid, voor de natuur.
Lange periodes van droogte zijn rampzalig voor agrariƫrs Ʃn voor natuurgebieden. Er dienen maatregelen te komen die deze schade voorkomt. In dat geval heeft Water Natuurlijk Limburg een voorkeur voor de natuur omdat daar onomkeerbare schade ontstaat bij langdurige droogte.

Stein – Maas bij laag water

Overstromingen tegengaan door meer ruimte voor rivieren

Hoog water bij Steyl

Water Natuurlijk Limburg kiest voor ruimte voor de rivier waar dat kan en hogere dijken waar dat moet. Daarnaast kunnen adequate evacuatieplannen in dunbevolkte gebieden ook soelaasĀ bieden.
Mochten dijken noodzakelijk zijn dan is Water Natuurlijk Limburg voorstander van groene dijken, die ecologisch worden onderhouden.
Water dient zo veel mogelijk in het gebied vastgehouden te worden.

Hoog water bij Buggenum