Fractie Noorderzijlvest

De onderstaande bestuursleden van Noorderzijlvest vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Op de onderste rij, van links naar rechts: Paul Tameling (AB-lid), Carla Alma (DB-lid) en Sjoerd Schoonhoven (AB-lid). Op de bovenste rij, van links naar rechts: Elze Reitsema (lid steunfractie), Wim van Boekel (AB-lid en fractievoorzitter) en Doede de Vries (lid steunfractie).

Carla Alma
Dagelijks Bestuurslid

Water Natuurlijk staat voor het verwezenlijken van idealen die ik ook heb: een betere staat van natuur en milieu in de wateren in ons land en een schoner en mooier oppervlaktewater, ook in de steden en dorpen. Ik werk in het Dagelijks Bestuur met alle mogelijke middelen aan het herstel van beeksystemen, het realiseren van aaneengesloten natuur in combinatie met waterberging, vispassages, natuurvriendelijke oevers, riet in de sloot enz., evenals een strenger toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen en andere vervuilingsbronnen. carlaalma@outlook.com

Wim van Boekel
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Als natuurliefhebber vind ik het vanzelfsprekend dat we proberen het watersysteem zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren. Dit blijkt in veel gevallen heel goed te combineren met de noodzaak van bescherming tegen overstromingen en de zorg voor een goede waterkwaliteit. De kosten van een natuurlijk watersysteem kunnen veel lager zijn dan de kosten van de traditionele methoden (hoge dijken, veel gemalen). De combinatie van natuur en water biedt daarnaast ontspanning en genoegen aan de vele mensen die graag in de natuur vertoeven.

wvanboekel@home.nl

Paul Tameling
Algemeen Bestuurslid

Nadat ik me 16 jaar bezig heb gehouden met Duurzaam Bouwen ben ik ook actief geworden binnen de agrarische natuurvereniging Boer&Natuur zwk. In het buitengebied is het omgaan met water heel zichtbaar en is de invloed van water op bijv. het weidevogelbeheer groot. Maar ook bij het duurzaam bouwen kijk je naar het stedelijk gebied en hoe je daar met water om zou moeten gaan. Water is helaas nog steeds de sluitpost in het bouwproces en dat terwijl we zuinig en duurzaam om moeten gaan met water. Geef water de ruimte! Mijn kennis zet ik graag in voor een natuurlijk en duurzaam waterbeheer.

Sjoerd Schoonhoven
Algemeen Bestuurslid

Als sportvisser vind ik het belangrijk om in schoon en helder water mijn hobby te kunnen uitoefenen. Water Natuurlijk zet zich in om dit te bereiken door de kaderrichtlijn water (KRW) doelen voor goede waterkwaliteit zo snel mogelijk te realiseren, uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger.

s.schoonhoven@planet.nl

Doede De Vries
Lid steunfractie
Water is essentieel voor ieder levend wezen, mens, dier en plant. Denk aan veiligheid in verband met wateroverlast of water tekort en schoon en veilig water. Maar ook om de economie draaiend te houden is water noodzakelijk. En dan niet alleen voor landbouw, of industrie, maar ook voor de recreatie. Juist dit in balans brengen en houden vraagt veel. De aandacht voor veiligheid in brede zin en het milieu moet in balans zijn. Dit vind ik belangrijk, niet alleen hier, maar ook internationaal. Water kent geen grenzen. Om nu én in de toekomst schoon en veilig water te kunnen garanderen moeten we nu iets doen. Daar zet ik mij voor in.
Elze Reitsema
Lid steunfractie

Onderzoeken en de praktijk laten zien dat samenwerking met de natuur essentieel is voor een robuust watersysteem en de leefbaarheid in landelijke gebieden, steden en dorpen. Daarnaast is het ook de meest kosteneffectieve manier om in te spelen op klimaatverandering. En dat is hard nodig. Ik zet mij daarom vol overtuiging in voor een natuurlijk watersysteem. Ook zet ik mij in voor het vergoten van bewustzijn over de uitdagingen die er liggen. Dit betekent voor mij meer dan droge voeten voor iedereen. Een goede waterkwaliteit is minstens zo belangrijk. En dit komt naast de natuur ook de mens ten goede.