Elze Reitsema
Lijsttrekker

Ik ben net buiten de stad Groningen opgegroeid. En van kinds af aan gek op water en natuur. Tijdens mijn studie in Groningen heb ik mij verdiept in waterbeheer. Er liggen grote uitdagingen in ons waterland en we zullen maatregelen moeten treffen. Op internationaal, nationaal en vooral lokaal niveau.

In het begin van mijn carrière heb ik als adviseur waterbeheer het beheergebied en de werkzaamheden van Noorderzijlvest goed leren kennen. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moeten we in Groningen nu inspelen op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Want voorkomen is beter, gezonder en goedkoper dan genezen.

Onderzoeken en de praktijk laten zien dat samenwerking met de natuur essentieel is voor een robuust watersysteem en de leefbaarheid in landelijke gebieden, steden en dorpen. Daarnaast is het ook de meest kosteneffectieve manier om in te spelen op klimaatverandering.

Ik zet mij daarom vol overtuiging in voor een natuurlijk watersysteem en vergoten van bewustzijn over de uitdagingen die er liggen. Dit betekent voor mij meer dan droge voeten voor iedereen. Een goede waterkwaliteit is minstens zo belangrijk en komt naast de natuur ook de mens ten goede.

TwitterLinkedInEmail
Titus Franzen
(2)

Mijn naam is Titus Franzen, geboren in Groningen en meer dan vijfentwintig jaar woonachtig in het mooie Winsum, temidden van veel vis en vaarwateren.

Al veertig jaar verkoop ik hengelsportartikelen onder de naam van Titus Blom hengelsport en draag ik kennis over om de hengelfanaten beter te laten vissen en genieten van hun passie.

Mijn keuze voor Water Natuurlijk is een logische, een groene onafhankelijke waterschapspartij die o.a zorgt dat vissers, watersporters, zwemmers en andere recreanten de toegang en beschikking hebben over schoon, gifvrij en veilig water, één van de belangrijkste bronnen van leven.

Water Natuurlijk zorgt ook visvriendelijke gemalen en vispassages en probeert de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen en te verbeteren.

WebsiteLinkedIn
Paul Tameling
(3)

Waarom Water Natuurlijk in het Waterschap Noorderzijlvest. In de afgelopen bestuursperiode heb ik kunnen constateren dat we als fractie het verschil kunnen maken. We leggen de accenten net even anders.

We willen ook echt een duurzaam beleid en geen beleid dat alleen op papier er is. We hebben ons ingezet voor redelijke belastingtarieven en daar hebben we meer steun bij nodig dus een nog grotere fractie.

Persoonlijk wil ik graag dat ons buitengebied meer biodiversiteit gaat vertonen. Dat kan door het hier en daar verhogen van het waterpeil zodat de weidevogels een mooi leefklimaat krijgen.

Het kan ook door onze dijken ecologisch te gaan beheren. In waterbergingsgebieden het agrarisch medegebruik realiseren en zorgen dat we niet tegenover de agrarische sector staan maar er mee gaan samenwerken. Maar ook durven zeggen dat ze de vervuilende bronnen moeten aanpakken.

Ook  moeten we er voor zorgen  dat we klaar zijn voor de klimaatsverandering. Accepteren dat er ruimte voor water moet zijn. Zo kunnen we samenwerken aan een duurzame toekomst en daar wil ik voor gaan.

LinkedIn
Doede de Vries
(4)

Water is essentieel voor ieder levend wezen, mens, dier en plant. Denk aan veiligheid in verband met wateroverlast of water tekort en schoon en veilig water. Maar ook de economie draaiend te houden is water noodzakelijk. En
dan niet alleen voor landbouw, of industrie, maar
ook voor de recreatie.

Juist dit in balans brengen en houden vraagt veel. De aandacht voor veiligheid in brede zin en het milieu moet in balans zijn. Dit vind ik belangrijk, niet alleen hier, maar ook internationaal. Water kent geen grenzen. Om nu én in de toekomst schoon en veilig water te kunnen garanderen moeten we nu iets doen. Daar zet ik mij voor in.

LinkedIn
Hiltje Hof
(5)

Ik ben, o.a. als wandelaar, een liefhebber van de natuur in het noorden: bijvoorbeeld van het wad en het wijdse Groninger landschap. Zuinig zijn op deze natuur voor nu en volgende generaties is mijn drijfveer.  Inwoners, recreanten en bedrijven moeten duurzaam kunnen beschikken over schoon water; we moeten alles op alles zetten om water zuiver te houden door te voorkomen dat het vervuild raakt. Dat is goed voor het milieu, het energieverbruik, de (biologische) agrarische bedrijven, recreanten, natuur, biodiversiteit.

Het is belangrijk dat alle inwoners van (Noord-Oost-)Nederland bewust worden van de eigen invloed en mogelijkheden om positief bij te dragen aan een goede waterbalans in tijden van droogte en in tijden van wateroverlast. Ik wil een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor de gevolgen van klimaatveranderingen die voor zoveel mogelijk gebruikers en bewoners duurzaam, veilig en betaalbaar zijn. Goed luisteren, zoeken naar verbindingen en denken in mogelijkheden zal daarin onder anderen mijn inzet zijn.

EmailLinkedIn
Wilma Jongsma
(6)

Waterschappen worden steeds belangrijker. Het weer verandert, zo hebben we te maken met dan weer grote droogte en dan weer wateroverlast. De waterschappen zijn aan zet.  Ik zet  mij ervoor in dat u betrokken wordt bij de plannen die de waterschappen maken. Immers het is uw eigen leef- en woon omgeving. 

 

LinkedIn
Arie van Wijk
(7)

Ik ben veehouder en landbouwer in het cultuurhistorisch gebied Middag Humsterland. Zo groen als mogelijk, met aandacht voor landschapsbeheer, weidevogels en cultuurhistorie.

Ik wil graag werken aan de verbinding van de grote gangbare landbouw met het natuurlijke, waar mijn eigen bedrijf een leuk voorbeeld van is. Waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol. Verder ben ik zeer begaan met de gebiedscooperaties en al hun inspanningen.

Frederik van Lookeren Campagne
(8)

Frederik van Lookeren Campagne uit Norg wil bijdragen aan de bewustwording van inwoners en bedrijven van teveel of te weinig water in de omgeving en de rol van het waterschap hierin.

Hans Boer
(9)

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de democratisering en de transparantie van het waterschap. Democratisering betekent m.i. ook: actief naar buiten treden, de kiezers erbij betrekken. Dat is volgens mij een uiterst belangrijke klus voor de komende jaren. Verder ben ik bijzonder gemotiveerd op het gebied van de financiën. Dat betreft ook de verdeling van de kosten over de diverse categorieën en de transparantie daarvan voor de kiezers: betaalt ‘gebouwd’ mee aan de landbouwbelangen, er is sprake van forse extra kosten voor de natuurbelangen, dat mag niet zomaar gebeuren.

Denny Boersma
(10)

Denny Boersma uit Tolbert heeft een passie voor duurzaamheid en recreatief gebruik van oppervlaktewater. Graag leg ik de verbinding tussen inwoner en waterschap om tot een groen en klimaatbestendig waterschap te komen.

Henk de Weerd
(11)

Ik heb van huis uit liefde voor de natuur meegekregen en sinds het lezen van Het Milieuboekje van Bram van der Lek ben ik even zeer begaan met het milieu. Hoe belangrijk de rol van het waterschap kan zijn bij bescherming van natuur en milieu werd mij pas op latere leeftijd duidelijk. Daarvoor was het Waterschap voor mij een onbekende grootheid, zoals denk ik voor de meeste mensen.

Voor de belangentegenstelling tussen landbouw en natuur voor wat betreft waterbeleid is een uitweg te vinden in een andere manier van landbouw bedrijven; een manier waarbij ook rekening wordt gehouden met de natuur. Biologische en natuurinclusieve landbouw zijn voorbeelden van een dergelijke aanpak. Ook de regering heeft zo langzamerhand door heeft dat de manier waarop in Nederland landbouw wordt bedreven veranderd moet worden. Ook onder boeren groeit dat bewustzijn. Meer ruimte voor natuur in agrarisch gebied betekent ook een andere manier van omgaan met water.
In dorpen en steden moet meer aandacht komen voor het belang van opvang, afvoer en opslag van regenwater. Meer groen, minder steen. Het ligt niet alleen een taak richting burgers, maar ook de gemeenten kunnen stappen maken. Het waterschap kan hierbij ideeën aanleveren en faciliteren.

Ria Damhof
(12)

Na een zeer nat 2017 en een zeer droog 2018 is het overduidelijk dat waterschappen een belangrijke rol vervullen. De extremen in het weer worden veroorzaakt door klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om in de waterschapsbesturen mensen te hebben die ten eerste oog hebben voor de problemen rond de klimaatverandering en ten tweede die dit op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier willen aansnijden. Bovendien is de kwaliteit van het water een belangrijk item voor mij. Er komt steeds meer rommel in het water, van micropastics tot stoffen van overbemesting en bestrijdingsmiddelen tot medicijnresten die via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. Aanpakken bij de bron is de beste remedie maar dat lukt niet altijd. Waterschappen moeten ook werk maken van deze ontwikkelingen. Hiervoor is het belangrijk dat een groot mogelijk groen en duurzaam geluid in de waterschappen te horen moet zijn.

Twitter
Tom Rustebiel
(13)
Hanneke de Vries
(14)
Sjoerd Schoonhoven
(15)