Info avond de Hunze in en om Groningen en vismigratie van Drenthe tot aan het Wad

9 februari 2020
Een uitnodiging van Water Natuurlijk Noorderzijlvest Kom aanstaande donderdagavond 5 maart naar het bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen. De fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest organiseert een informatieve avond met presentaties en ruimte voor discussie. Twee sprekers nemen u mee in zeer interessante onderwerpen die spelen in en om de stad Groningen en van Drenthe tot aan … Lees "Info avond de Hunze in en om Groningen en vismigratie van Drenthe tot aan het Wad" verder

Een uitnodiging van Water Natuurlijk Noorderzijlvest

Kom aanstaande donderdagavond 5 maart naar het bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen. De fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest organiseert een informatieve avond met presentaties en ruimte voor discussie. Twee sprekers nemen u mee in zeer interessante onderwerpen die spelen in en om de stad Groningen en van Drenthe tot aan het Wad. Daarna gaan wij graag met u in gesprek.

We beginnen om 19:30 uur in het bezoekerscentrum Reitdiep,Wolddijk 103, 9738 AD Groningen.

Meld je voor 1 maart a.s. aan door e-mail een bericht te sturen aan Paul Tameling: p.tameling@noorderzijlvest.nl

Programma

Om 19.45 uur verzorgt Marco Glastra van het Groninger Landschap een inleiding met als thema: “De Hunze weer door en langs de stad Groningen”.
Wil je alvast wat meer weten? Ga dan naar deze pagina op de website van het Groninger Landschap.

Na de inleiding verzorgt Edwin van der Pouw Kaan een lezing over het thema Vismigratie. Hoe kan de vis weer vrij van Lauwersoog naar Drenthe migreren? Edwin is medewerker van het Waterschap Noorderzijlvest en houdt zich onder andere bezig met het project Verbinding voor Vissen en de aanleg van vispassages. Meer weten? Ga hier naar de website van Noorderzijlvest.

Na de presentaties wisselt onze fractie graag met u van gedachte over de besproken onderwerpen en andere waterschapszaken in en rond de stad Groningen.

Komt u ook?

Wij ontvangen u graag op donderdagavond 5 maart vanaf half acht in het bezoekerscentrum Reitdiep. Vergeet u niet aan te melden via het genoemde e-mailadres.

Elze Reitsema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Nooderzijlvest.
Paul Tameling, lid van het Dagelijks Bestuur van Noorderzijlvest namens Water Natuurlijk.

Ons Regiobestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid

16 september 2019
Het Regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-Oost zoekt een nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit vier leden en treedt op namens de leden. Het bestuur zorgt dat de WN fracties van de waterschappen Hunze en Aa‚Äôs en Noorderzijlvest worden samengesteld en goed hun werk kunnen doen. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat de … Lees "Ons Regiobestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid" verder

Het Regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-Oost zoekt een nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat nu uit vier leden en treedt op namens de leden. Het bestuur zorgt dat de WN fracties van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest worden samengesteld en goed hun werk kunnen doen. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat de ledenbetrokkenheid, campagne, kandidatenselectie en deelname aan de verkiezingen goed verlopen.  Er is een klein werkbudget en het nieuwe bestuurslid wordt gevraagd dit als penningmeester te beheren.

Voor informatie meer kun je terecht bij Tineke van der Schoor, voorzitter, bereikbaar via waternatuurlijk.noordoost@gmail.com.

 

 

 

Een breed gedragen akkoord voor Noorderzijlvest

12 mei 2019
Op 24 mei 2019 is het nieuwe bestuursakkoord door bijna alle partijen in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest ondertekend. De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water ‚Äď geborgd Ongebouwd en Bedrijven), Herman Beerda (PvdA) en Eisse Luitjens (CDA, CU en VVD). Buiten de coalitie … Lees "Een breed gedragen akkoord voor Noorderzijlvest" verder

Op 24 mei 2019 is het nieuwe bestuursakkoord door bijna alle partijen in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest ondertekend.

De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water ‚Äď geborgd Ongebouwd en Bedrijven), Herman Beerda (PvdA) en Eisse Luitjens (CDA, CU en VVD). Buiten de coalitie van deze partijen wordt het bestuursakkoord gesteund door de fracties van 50PLUS en Geborgd Natuurterreinen (samen twee zetels).

Water Natuurlijk is blij met het nieuwe akkoord, waarin nadrukkelijk is ingezet op een klimaatbestendig en ecologisch watersysteem. Het akkoord kun je hier lezen. Dat het akkoord door bijna alle partijen gedragen wordt geeft vertrouwen in een toekomstbestendig watersysteem dat veilig, schoon en betaalbaar is.

 

Water Natuurlijk gegroeid naar vijf zetels!

26 maart 2019
Er waren maar liefst vijf restzetels te verdelen na de verkiezingen van 20 maart 2019. Na de voorlopige uitslag die uitkwam op zes zetels, is maandag 25 maart bekend gemaakt dat Water Natuurlijk uitkomt op vijf zetels. De partij 50-plus kon nog rekenen op een restzetel. Van de lijst van Water Natuurlijk is Wilma Jongsma … Lees "Water Natuurlijk gegroeid naar vijf zetels!" verder

Er waren maar liefst vijf restzetels te verdelen na de verkiezingen van 20 maart 2019. Na de voorlopige uitslag die uitkwam op zes zetels, is maandag 25 maart bekend gemaakt dat Water Natuurlijk uitkomt op vijf zetels. De partij 50-plus kon nog rekenen op een restzetel. Van de lijst van Water Natuurlijk is Wilma Jongsma met voorkeursstemmen verkozen.

‚ÄúWe gingen uit van een goed resultaat, maar het blijft altijd spannend. We zijn ontzettend blij met vijf zetels. Hiermee zijn we de grootste democratisch gekozen partij binnen het Waterschap Noorderzijlvest. Het aandeel groen neemt toe!‚ÄĚ Aldus lijsttrekker Elze Reitsema.

‚ÄúHet lijkt mij geweldig om met deze nieuwe fractie het waterschap duurzamer te maken. Maar ook zullen we moeten werken aan de bekendheid van het waterschap. Want een percentage stemmers onder de 50% dat wil je toch niet. Waterschap open de ramen en deuren!‚ÄĚ Geeft Paul Tameling aan.

De opkomst van de verkiezingen is met 53,3% hoger dan vier jaar geleden. Bijna 150.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Water Natuurlijk ontving 49.208 stemmen. Dat zijn maar liefst 17.506 meer dan vier jaar geleden.  

Na Water Natuurlijk behaalde de PvdA drie zetels. Betaalbaar Water, CDA en CU behaalden ieder twee zetels. De VVD krijgt één zetel. Naast deze 16 democratisch gekozen zetels is er in het bestuur plaats voor 7 zogenaamde geborgde zetels, die bezet worden door belangengroepen.

‚ÄúDe discussie rondom klimaatverandering en de gevolgen ervan ontgaan niemand.‚ÄĚ Zegt Elze Reitsema. ‚ÄúIn de komende periode gaan we verder werken aan een natuurlijk en duurzaam watersysteem. En wat ons betreft moeten er flinke stappen worden gezet ten behoeve van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Door samen te werken met de natuur en andere overheden en belangenorganisaties houden we het waterbeheer beleefbaar en betaalbaar‚ÄĚ.

De nieuwe fractie zal bestaan uit de volgende leden (in volgorde van de lijst):

  • Elze Reitsema
  • Titus Franzen
  • Paul Tameling
  • Hiltje Hof
  • Wilma Jongsma

Doede de Vries wordt lid van de steunfractie.

‚ÄėVecht niet tegen het water, maar benut het beter‚Äô

16 maart 2019
Waterschappen zijn onmisbaar bij de klimaatopgave. Elze Reitsema en Tom Rustebiel van Water Natuurlijk pleiten voor het vergroenen van landelijk √©n stedelijk gebied om klimaatverandering zowel op te vangen als tegen te gaan. Het is oktober 1998. Na hevige regenval dreigt het wassende water het Martiniziekenhuis en het Groninger Museum te overstromen. Het museum wordt … Lees "‚ÄėVecht niet tegen het water, maar benut het beter‚Äô" verder

Waterschappen zijn onmisbaar bij de klimaatopgave. Elze Reitsema en Tom Rustebiel van Water Natuurlijk pleiten voor het vergroenen van landelijk én stedelijk gebied om klimaatverandering zowel op te vangen als tegen te gaan.

Het is oktober 1998. Na hevige regenval dreigt het wassende water het Martiniziekenhuis en het Groninger Museum te overstromen. Het museum wordt gesloten en het ziekenhuis moet noodgedwongen 150 mensen verhuizen. Deze situatie is ontstaan door menselijk ingrijpen in de natuur. Waterlopen werden rechtgetrokken en moerasgebieden ontgonnen. De natuur, die van oudsher de draagkracht had om wateroverlast op te vangen, kon het niet meer aan. De stad had het ommeland nodig om dit probleem het hoofd te bieden. In nauwe samenwerking tussen overheden, agrari√ęrs, natuurbeheerders √©n waterschappen ontstonden de Onlanden. Een gebied dat we nu vooral kennen als een prachtig natuurgebied, maar dat uit bittere noodzaak als waterberging is ontstaan. Het vangt bij hevige regenval water uit de Drentse beekdalen op, dat anders de stad in zou spoelen.

Waar we in het verleden vaak vochten tegen het water, ontstaat nu de trend om juist weer te gaan werken met water. Een beweging waar Water Natuurlijk hartstochtelijk voorstander van is. Nu moeten we de volgende stap zetten. We willen de natuur, het water en het groen ook weer terug in de stad en de dorpen brengen. Klimaatverandering noopt steden en dorpen om niet alleen na te denken over wateroverlast, maar ook over hittestress. In een versteende omgeving kan het water niet infiltreren in de bodem. Het stroomt over de verharding weg naar het riool dat overbelast is, met wateroverlast tot gevolg. Ook houdt het verharde oppervlak warmte vast en wordt het te heet in stedelijke gebieden.

Deze hitteplekken zijn snel 4 graden warmer en zijn bedreigend voor kwetsbare mensen. Hittestress en wateroverlast zetten de leefbaarheid onder druk, terwijl groen en water juist koelte en extra kwaliteit toevoegen. We zijn blij dat de gemeente Groningen werk gaat maken van klimaatadaptatie. En wij vinden dat het waterschap hierin een voorname rol heeft. Zeker nu het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptatie naar Groningen is gehaald moeten we samen aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Door hevige regenval en perioden van extreme droogte wordt het werk van het waterschap steeds urgenter. Niet alleen omdat door klimaatverandering de zeespiegel stijgt en we daardoor dijken moeten versterken. Ook binnen de dijken spelen er grote vraagstukken rondom waterbeheer. Zo kwam enkele weken geleden het bericht in het nieuws dat een miljoen huizen in Nederland dreigt te verzakken door verdroging van de grond. Dit is het gevolg van het verdrogingsbeleid dat in Nederland decennialang in zwang was. Verhoging van het waterpeil kan dergelijke problematiek tegengaan, maar is √≥√≥k een impuls voor biodiversiteit. En vorige week verscheen de problematiek in het Fochtelo√ęrveen in de krant. Door een dalend waterpeil dreigt het veen te oxideren. Bij veenoxidatie komen grote hoeveelheden CO2 en daalt de natuurwaarde. Allemaal vraagstukken, waarbij het waterschap onmisbaar is.

De waterschapsverkiezingen genieten helaas geen grote bekendheid. Maar waterschappen maken wel keuzes die grote invloed hebben op ons klimaat en uw leefomgeving. En daar heeft u op 20 maart invloed op.

Elze Reitsema en Tom Rustebiel, lijsttrekker en lijstduwer Water Natuurlijk Noorderzijlvest.

Wandelen met Water Natuurlijk, loop je mee?

18 februari 2019
In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Noorderzijlvest twee wandelingen. Op zaterdag 23 februari bij De Drie Polders en zondag 3 maart bij Noorddijk. Lees hieronder meer. Ook Water Natuurlijk Hunze en Aa’s organiseert wandelingen, zie¬†hier. Zaterdag 23 februari, De Drie Polders Hoe kun je waterberging en natuur met elkaar verbinden?¬†Dat is de … Lees "Wandelen met Water Natuurlijk, loop je mee?" verder

In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Noorderzijlvest twee wandelingen. Op zaterdag 23 februari bij De Drie Polders en zondag 3 maart bij Noorddijk. Lees hieronder meer.

Ook Water Natuurlijk Hunze en Aa’s organiseert wandelingen, zie¬†hier.

Zaterdag 23 februari, De Drie Polders

Hoe kun je waterberging en natuur met elkaar verbinden? Dat is de opgave die in het Zuidelijk Westerkwartier gerealiseerd moet worden. Wat moet je daarvoor doen en wat zijn de consequenties voor de bewoners en gebruikers van het land.

Zaterdag 23 februari wil de fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest met jou op pad gaan en vertellen wat er in De Drie Polders bij de A7 gaat veranderen. We hebben Arjen Boer, agrari√ęr woonachtig in het gebied, gevraagd om ons rond te rijden door De Drie Polders.

Paul Tameling van de fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest zal de plannen uitleggen.

Vanaf 10.00u ben je welkom bij het bedrijf Ande Niedijk, Lettelberterdijk 16 in Enumatil waar je wordt ontvangen met een kop koffie. Daarna krijg je een rondleiding over dit biologische bedrijf. Tot slot gaan we de polder in om te kijken wat er gaat veranderen. Rond 12 uur zijn we dan weer terug bij Ande Niedijk.

Wil je mee? Dan is het wel prettig dat je je opgeeft bij Paul Tameling, 0594 513876 of tamelingpaul@gmail.com.

Het is handig om laarzen aan te doen of schoenen die tegen wat water en modder kunnen.

Zondag 3 maart, Noorddijk

Noorddijk is een mooie streek net buiten de stad Groningen . Het grenst aan  de wijken Beijum en Lewenborg. Om het gebied heen ligt het natuurgebied Kardinge. Hier vind je ook het Bevrijdingsbos.

In dit gebied heeft waterschap Noorderzijlvest het waterstructuurplan Noorddijk uitgevoerd. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn onder andere natuurvriendelijke oevers, duikers, stuwen en gemalen aangelegd. Met deze maatregelen zijn ook de aangrenzende wijken Beijum, De Hunze en Lewenborg voorzien van een robuuster watersysteem. Zo is het gebied beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Vanuit Water Natuurlijk Noorderzijlvest vertellen Carla Alma en Titus Franzen graag meer over dit gebied en de maatregelen die hier door het waterschap, in samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, zijn uitgevoerd.

Wil je mee? Stuur dan een bericht of bel naar Titus Franzen. titusfranzen@hetnet.nl of 06-44251857.

De wandeling start om 11:00 bij de kerk van Noorddijk.

Hebben we een date?

14 februari 2019
Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. En er valt wat te kiezen. Water Natuurlijk gaat voor een groene en duurzame stem in het Waterschap Noorderzijlvest. Hebben we een date? Meer weten over de verkiezingen? Klik hier voor meer informatie. Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats.
En er valt wat te kiezen.

Water Natuurlijk gaat voor een groene en duurzame stem in het Waterschap Noorderzijlvest.

Hebben we een date?

Meer weten over de verkiezingen? Klik hier voor meer informatie.

Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst online

11 februari 2019
Ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst staan vanaf nu op onze website.

Ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst staan vanaf nu op onze website.

Vistrap Sterrebos in gebruik genomen

3 oktober 2018
Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van … Lees "Vistrap Sterrebos in gebruik genomen" verder

Op 27 september werd de nieuwe vispassage in het Peizerdiep, bij het Sterrebos in Roden, in gebruik genomen. De ‘buren’ van de vistrap mochten de inlaatklep omhoog draaien, waarna het water snel haar weg zocht door de 14 treden van de trap. Vanaf nu kunnen ook kleine vissoorten als Bermpje en Riviergrondel de bovenlopen van het Peizerdiep bereiken. De oude vistrap was alleen voor grote vissoorten als Winde en Beekforel passeerbaar. Voor de andere soorten was het hoogteverschil te groot en de stroming te snel.

Carla Alma, DB-lid voor Water Natuurlijk bij waterschap Noorderzijlvest, benadrukte in haar toespraak voorafgaand aan de opening de goede samenwerking met natuurbeheerder Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en de gemeente Noordenveld. Deze samenwerking leidde tot het optimale resultaat voor de Natuur en ook voor de recreanten, die van het stromende water kunnen blijven genieten. De brug die over de vispassage loopt biedt bijvoorbeeld een mooi uitzicht op het geheel.

Met de ingebruikname van deze vispassage is het herstel van de noord-Drentse beken vrijwel geheel afgerond. Alleen enkele bovenlopen van het Eelderdiep moeten nog aangepakt worden. Het waterschap is daar, onder leiding van Alma, momenteel mee bezig.

Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?

22 juni 2018
Water Natuurlijk¬†werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar¬†aan een¬†goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat … Lees "Maak jij het noordelijk waterbeheer groen?" verder

Water Natuurlijk werkt in de noordelijke waterschappen al bijna 10 jaar aan een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem. Water waar veel en gezond leven in zit, beekjes die weer op natuurlijke wijze mogen kronkelen, waterpeilen die met de hoeveelheid neerslag mee mogen bewegen; daar gaat het ons om. Zo maken we een toekomstbestendig watersysteem dat in staat is de steeds grotere hoeveelheden neerslag op te vangen. Tegelijkertijd bloeit de natuur in en om dit water op. Natuur die we graag willen behouden en waar veel mensen van kunnen genieten.

De Onlanden: waterberging én natuurgebied, voor onze droge voeten en om van te genieten.

Water Natuurlijk is de grootste partij in de besturen van de noordelijke waterschappen. Dat geeft ons veel mogelijkheden om mee te denken en beslissen over de maatregelen die de waterschappen nemen om de waterkwaliteit en het watersysteem te verbeteren. We rekenen erop dat Water Natuurlijk ook bij de komende verkiezingen, in maart 2019, weer als grootste partij uit de bus gaat komen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen en zoeken nu¬†vooral enthousiaste mensen die voor Water Natuurlijk in¬†de besturen van de waterschappen¬†plaats¬†willen gaan¬†nemen. Dus ben jij ook zo’n groen persoon met een hart voor blauw? Loop jij ook warm voor de verrijking die natuurlijke watersystemen, zoals De Onlanden¬†en de Hunze, vormen voor natuur en landschap¬†in noord-Nederland? Vind jij een goede waterkwaliteit ook belangrijk voor mens en natuur? Kijk je ook liever¬†naar een levendig moerasgebied dan naar¬†metershoge dijken? Je kunt meehelpen onze standpunten vorm te geven in¬†het waterschapsbestuur van Noorderzijlvest of van¬†Hunze en Aa’s. Meld je¬† nu aan als kandidaat bestuurslid. Het aanmeldingsformulier en het kandidatenprofiel vind je op de website van Water Natuurlijk en op de facebookpagina’s van WNnoorderzijlvest en WNhunzeenaas. Voor meer informatie en¬†vragen kun je altijd terecht bij de huidige bestuurders van Water¬†Natuurlijk in jouw waterschap.

Doen hoor, voor een natuurlijke toekomst van ons water!

123