Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond

22 juni 2018
Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat … Lees "Beekherstel in noord-Drenthe bijna afgerond" verder
Carla Alma, DB lid van waterschap Noorderzijlvest namens Water Natuurlijk
De laatste barrière wordt verwijderd. De beek kan weer kronkelen.

Op 22 juni kon met een klein feestje een groot project voorlopig afgerond worden. De afgelopen jaren is door waterschap Noorderzijlvest, in samenwerking met de provincie Drenthe, hard gewerkt aan het herstel van de bovenlopen van het Peizerdiep in noord-Drenthe. De Slokkert en het Groote Diep waren al volledig terug gebracht naar de oude staat van kronkelende, smalle beken met glooiende oeverlanden. Ook de oostelijke tak van de bovenloop van het Peizerdiep, het Oostervoortsche Diep, was al grotendeels hersteld, maar √©√©n deel van deze beek moest nog aangepakt worden. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de plannen en de uitvoering van dit laatste ‘loodje’ van het beekherstel. Nu konden Carla Alma en gedeputeerde Henk Jumelet gezamenlijk de laatste barri√®re slechten en het water in het herstelde beekdal laten stromen. Met enige deskundige ondersteuning lukte het hen om de grond weg te graven.

Nu ook het Oostervoortsche Diep volledig in de oude glorie hersteld is kan zich ook hier de natuur in en rond de beek volop gaan ontwikkelen. Ook zal in perioden van stevige regenval veel water vastgehouden kunnen worden in de oeverlanden van de beek. Zo draagt de natuur flink bij aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de benedenstroomse delen van het Peizerdiep. Het Drentse deel van het Peizerdiepsysteem is op √©√©n klein deel bij Roden na weer volledig natuurlijk ingericht. In de toekomst wordt hopelijk ook dit laatste stukje aangepakt en kan de aandacht alvast gericht worden op het natuurlijker maken van het Groningse deel van het watersysteem, met name het Reitdiep. Water Natuurlijk hoopt dat, over niet al te lange tijd, het regenwater weer op natuurlijke wijze van het Fochtelo√ęrveen naar de Waddenzee zal stromen.

Oudste waterberging krijgt opknapbeurt

29 maart 2017
De¬†Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al¬†in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers¬†gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras¬†graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en … Lees "Oudste waterberging krijgt opknapbeurt" verder

De¬†Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al¬†in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers¬†gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras¬†graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en is de Waterspitsmuis er te vinden. Maar¬†na bijna 15 jaar is de Bergboezem wel aan een grondige renovatie toe. De stuwen tussen de berging en het diepje functioneren niet goed meer en de kades zijn hier en daar verzakt. Ook is, in de huidige situatie,¬†vismigratie tussen de beide wateren niet mogelijk¬†wanneer de stuwen ’s zomers¬†omhoog staan. Waterschap Noorderzijlvest trekt een kleine miljoen euro uit om¬†haar oudste waterbergingsgebied weer volledig en optimaal geschikt te maken¬†voor zijn taak.

De Bergboezem met de noordelijke plas.
De Bergboezem met de noordelijke plas.

Er komen nieuwe stuwen, die hoger opgetrokken kunnen worden dan de oude. Zo kan de berging ook als noodberging dienen in extreem hoogwater situaties. De berging wordt dan in een eerder stadium helemaal leeggepompt. Aan de noordkant komt een betere verbinding tussen de berging en het diepje, waardoor vismigratie tussen beide wateren mogelijk wordt. De plassen in de bergboezem, met hun ondiepe en plantenrijke oevers, kunnen straks eindelijk door vissen gebruikt worden als paai- en opgroeigebied. Ook de kade tussen de bergboezem en het diepje wordt hersteld. Hierbij wordt meteen een natuurvriendelijke oever langs het Lettelberterdiep aangelegd. Dit is voor vissen en andere waternatuur ook een hele verbetering vergeleken met de oude situatie. Verantwoordelijk DB-lid Carla Alma, van Water Natuurlijk, is dan ook zeer te spreken over het realiseren van deze KRW maatregelen in combinatie met het herstel van de waterbergingsfunctie. Winst voor waterveiligheid én waternatuur.

Vistrap Sterrebos krijgt bypass

2 februari 2017
De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het¬†Lieverense Diep een belangrijke schakel is,¬†wordt steeds natuurlijker¬†en ook … Lees "Vistrap Sterrebos krijgt bypass" verder

De vistrap in het Lieverense Diep bij het Sterrebos, ten oosten van Roden, is dringend aan vernieuwing toe. Niet omdat de bouwkundige constructie van deze betonnen trap niet goed meer is, maar omdat hij voor een aantal kleinere vissoorten niet blijkt te werken. Het Peizerdiep-systeem, waarin het¬†Lieverense Diep een belangrijke schakel is,¬†wordt steeds natuurlijker¬†en ook beter toegankelijk voor alle vissoorten. Met een achterland van zo’n 16.000 hectare is de afvoer in het Lieverense Diep vaak zo groot dat voor de kleine vissoorten de stroomsnelheden bij de huidige stuw (zie foto) veel te hoog zijn. Deze soorten kunnen daardoor de bovenlopen van het Peizerdiep, De Slokkert en het Oostervoortsche Diep, niet bereiken. vistrap sterrebos oud

Waterschap Noorderzijlvest heeft¬†als¬†taak te zorgen voor een goede en natuurlijke visstand in het hele watersysteem. Dit is belangrijk onderdeel van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor ons DB-lid Carla Alma verantwoordelijk is. De verbetering van de vispassage bij het Sterrebos is daarin een grote stap voorwaarts. Door een ‘bypass’ te maken naast de bestaande vistrap, wordt de stroomsnelheid flink verlaagd. Het water stroomt straks gedeeltelijk via een lange lus met¬†13 stapjes naar het lagere niveau (zie schets).¬†Zo kunnen ook kleinere vissoorten het bovenstroomse gebied bereiken.

De omgeving van de vistrap bij het Sterrebos wordt door grote aantallen recreanten bezocht. Veel mensen staan graag op de betonnen brug over de vistrap te kijken naar het mooi slingerende Lieverense Diep en het klaterende water dat over de traptreden stroomt. Om de toegankelijkheid van deze ontspanningsplek te behouden wordt een nieuwe brug over de bypass aangelegd. Zo kunnen zowel vissen als mensen straks optimaal gebruik maken van deze mooie plek.vistrap sterrebos

Carla Alma kan door.

23 april 2015
Op 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als √©√©n van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur.¬†Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het … Lees "Carla Alma kan door." verder

Carla AlmaOp 22 april is onze Lijsttrekker Carla Alma tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen als één van de vier leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur. Carla heeft opnieuw de uitvoering van de KRW maatregelen in haar portefeuille en daarnaast de watersystemen in het zuiden en westen van het waterschapsgebied en het stedelijk oppervlaktewater. Daarmee is Carla onder andere verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de vismigratiemaatregelen en de aanleg van waterbergingen in combinatie met natuurontwikkeling. Carla kan dus weer vier jaar doorgaan met werken aan goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem.

De Water Natuurlijk fractie is zeer tevreden met het bestuursakkoord dat gesloten is met de gecombineerde CDA-CU-VVD fractie en de fractie geborgd-ongebouwd. We gaan er vanuit dat we ook deze bestuursperiode weer goed zullen samenwerken met deze partijen.

Het hele bestuursakkoord is te lezen op de website van waterschap Noorderzijlvest.

Water Natuurlijk weer grootste!

19 maart 2015
“We hadden er uiteraard op gehoopt, maar toch zijn we blij verrast dat Water Natuurlijk in waterschap Noorderzijlvest weer vier zetels in het bestuur krijgt”. Aldus Carla Alma, lijsttrekker van Water Natuurlijk in dit waterschap. “Er deden bij deze verkiezingen meer partijen mee dan de vorige keer en bovendien was de manier van stemmen totaal … Lees "Water Natuurlijk weer grootste!" verder

“We hadden er uiteraard op gehoopt, maar toch zijn we blij verrast dat Water Natuurlijk in waterschap Noorderzijlvest weer vier zetels in het bestuur krijgt”. Aldus Carla Alma, lijsttrekker van Water Natuurlijk in dit waterschap. “Er deden bij deze verkiezingen meer partijen mee dan de vorige keer en bovendien was de manier van stemmen totaal anders. Het was daardoor niet te voorspellen hoe de uitslag zou worden.”Carla Alma

Met de vier zetels is Water Natuurlijk opnieuw veruit de grootste democratisch gekozen partij in het bestuur. Vijf andere partijen haalden elk twee zetels en nog eens twee partijen kregen één zetel. Naast deze 16 democratisch gekozen zetels is er in het bestuur plaats voor 7 zogenaamde geborgde zetels, die bezet worden door belangengroepen.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was bij Noorderzijlvest hoog. Bijna 50% van de kiezers bracht een stem uit. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de verkiezingen in 2008.

“We zijn ook daarmee erg blij. Een groot deel van de inwoners van Noorderzijlvest steunt onze groene inbreng in het waterschapsbestuur. Veel mensen zien blijkbaar in hun omgeving dat het water mooier en schoner wordt.” Alma gaat er vanuit dat Water Natuurlijk ook de komende vier jaar weer nadrukkelijk medebepalend is voor het beleid van waterschap Noorderzijlvest.

Otter in Stad!

6 maart 2015
Op vrijdagmiddag 6 maart zwom een reusachtige Otter door de diepen in de Groningse binnenstad. Het reusachtige dier trok veel bekijks, want een Otter in Stad, dat zie je niet elke dag. De Otter was duidelijk op zoek naar schoon water, maar dat was geen makkelijke opgave. De Otter is niet voor niets het symbool … Lees "Otter in Stad!" verder

Op vrijdagmiddag 6 maart zwom een reusachtige Otter door de diepen in de Groningse binnenstad. Het reusachtige dier trok veel bekijks, want een Otter in Stad, dat zie je niet elke dag. De Otter was duidelijk op zoek naar schoon water, maar dat was geen makkelijke opgave.

De reuzenOtter, gemaakt van afvalplastic door Maria Koijck, in actie in Groningen
De reuzenOtter, gemaakt van afvalplastic door Maria Koijck, in actie in Groningen

De Otter is niet voor niets het symbool dat Water Natuurlijk in de verkiezingscampagne gebruikt. Zonder goede waterkwaliteit en een gezond waterleven komen Otters niet terug in een gebied. In waterschap Noorderzijlvest zijn we dan ook heel blij dat inmiddels weer Otters leven in De Onlanden, het Fochtelo√ęrveen en het Lauwersmeer. Het gaat hier duidelijk de goede kant op met de waterkwaliteit en het natuurlijker maken van het ¬†watersysteem.

Maar in steden en dorpen kan nog veel gedaan worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van meer open water in de bebouwde kom, met groene zones eromheen. Hier kunnen mensen ook komen genieten van de stadsnatuur en tegelijkertijd zijn dit plekken waar extreme hoeveelheden regenwater opgevangen kunnen worden. Water Natuurlijk heeft de afgelopen zes jaar al veel aandacht gevraagd voor dit stedelijk waterbeheer. De recent gestarte werkzaamheden voor de verbetering van het watersysteem in de noordelijke stadswijken van Groningen zijn een voorbeeld van wat we al bereikt hebben. Maar, zoals gezegd, er kan (en moet) nog veel meer gebeuren. Daar willen wij graag verder aan werken.

De boot met Water Natuurlijk kandidaten wees de Otter de weg naar schoon water.
De boot met Water Natuurlijk kandidaten wees de Otter de weg naar schoon water.

Goede reis, Zeeforel!

Op vrijdag 6 maart zijn 1000 Zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer. Deze vissen zijn het begin van een hopelijk snel groeiende populatie van deze mooie vissoort in het gebied tussen Waddenzee en Fochtelo√ęrveen. Dankzij het beekherstel, dat de afgelopen jaren voortvarend is uitgevoerd, kunnen de Zeeforellen nu weer net als vroeger migreren tussen de zee … Lees "Goede reis, Zeeforel!" verder

Op vrijdag 6 maart zijn 1000 Zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer. Deze vissen zijn het begin van een hopelijk snel groeiende populatie van deze mooie vissoort in het gebied tussen Waddenzee en Fochtelo√ęrveen. Dankzij het beekherstel, dat de afgelopen jaren voortvarend is uitgevoerd, kunnen de Zeeforellen nu weer net als vroeger migreren tussen de zee en hun paaigebieden in de bovenlopen van de Drentse beken.

Het beekherstel is mogelijk geworden door de nadruk die Water Natuurlijk in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft kunnen leggen op de noodzaak van hermeandering van beken, het verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van obstakels voor vissen op de route tussen brongebieden en de Waddenzee.

Onze Carla Alma heeft, als lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap, dit beekherstel zelf bestuurlijk begeleid. In het Algemeen Bestuur heeft onze Sjoerd Schoonhoven vanuit zijn hengelsport achtergrond de noodzaak van goed werkende vispassages en van goede waterkwaliteit steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Wij kunnen dan ook met recht trots zijn op deze mijlpaal in het natuurlijk maken van ons watersysteem.

Bekijk de reportage over het uitzetten van de Zeeforel op:
https://www.rtvnoord.nl/gemist/videogemist.asp?v=33643&size=groot

Veel belangstelling van de media bij uitzetten van de Zeeforel.
Veel belangstelling van de media bij het uitzetten van de Zeeforel door o.a. Carla Alma.

Kennis delen is ook belangrijk!

21 januari 2015
Onze Carla Alma is momenteel als verantwoordelijk DB-lid van waterschap Noorderzijlvest in Nicaragua om daar enkele projecten te bezoeken die¬†het waterschap helpt met haar¬†kennis¬†van goed (afval)waterbeheer. Het gaat onder andere om het installeren van goede wastafels, toiletvoorzieningen en rioolwaterafvoeren in een groot aantal huizen. Ook onze grote¬†ervaring¬†met goede¬†rioolwaterzuivering komt in Nicaragua¬†zeker van pas. Daarnaast wordt … Lees "Kennis delen is ook belangrijk!" verder

Onze Carla Alma is momenteel als verantwoordelijk DB-lid van waterschap Noorderzijlvest in Nicaragua om daar enkele projecten te bezoeken die het waterschap helpt met haar kennis van goed (afval)waterbeheer. Het gaat onder andere om het installeren van goede wastafels, toiletvoorzieningen en rioolwaterafvoeren in een groot aantal huizen. Ook onze grote ervaring met goede rioolwaterzuivering komt in Nicaragua zeker van pas.

Goede toiletvoorzieningen zorgen voor betere hygi√ęne.
Goede toiletvoorzieningen zorgen voor betere hygi√ęne in huis.

Daarnaast wordt onder andere¬†een project bezocht waar fruit geteeld wordt zonder gebruik van chemicali√ęn en zonder dat roofbouw op de grond gepleegd wordt. Ook goed waterbeheer is¬†hierbij uiteraard belangrijk. Carla Alma is de afgelopen zes jaar¬†enkele keren¬†in Nicaragua geweest en heeft gezien dat er flinke vooruitgang geboekt is. “Het is goed dat de Nederlandse waterschappen hun kennis gebruiken om projecten in deze landen te laten slagen”, zegt Carla. “De investeringen in projecten leveren zo een veel hoger rendement en de opgedane¬†ervaringen kunnen elders in het land weer gebruikt worden”.

Uitleg over verantwoorde teelt van fruit in Nicaragua
Uitleg over verantwoorde teelt van fruit in Nicaragua

De Onlanden: succesvolle inzet van natuurlijk kapitaal

18 december 2014
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichting van het waterbergings- en natuurgebied De Onlanden.¬† Vanuit waterschap Noorderzijlvest had onze Carla Alma daar bestuurlijk de leiding over. De Onlanden¬†heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen als goed voorbeeld van de meerwaarde die het combineren van waterberging en natuur kan opleveren. Ook in het onlangs gepubliceerde rapport … Lees "De Onlanden: succesvolle inzet van natuurlijk kapitaal" verder

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichting van het waterbergings- en natuurgebied De Onlanden.¬† Vanuit waterschap Noorderzijlvest had onze Carla Alma daar bestuurlijk de leiding over. De Onlanden¬†heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen als goed voorbeeld van de meerwaarde die het combineren van waterberging en natuur kan opleveren. Ook in het onlangs gepubliceerde rapport ‚ÄėNatuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief‚Äô, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt de inrichting van De Onlanden genoemd als voorbeeld van de succesvolle inzet van natuurlijk kapitaal bij het waterbeheer. Het PBL concludeert dat bij de realisatie van De Onlanden goed is samengewerkt door waterschap Noorderzijlvest, provincie Drenthe en natuurbeheerders. Ook is optimaal gebruik gemaakt van het herinrichtingsproces dat al in gang gezet was in het gebied ten zuidwesten van de stad Groningen. Zo kon een grote stap gezet worden in de beveiliging van Drenthe en Groningen tegen wateroverlast en tegelijkertijd kon een belangrijk deel van de EHS in de provincie Drenthe gerealiseerd worden. Dit alles tegen aanzienlijk lagere kosten dan begroot waren voor de traditionele, technische oplossingen of alternatieven. Dijkverhoging op grote schaal¬†in plaats van waterberging in De Onlanden zou het waterschap bijvoorbeeld zo‚Äôn 120 miljoen euro meer gekost hebben en zou grote maatschappelijke weerstand opgeleverd hebben. Door goed te luisteren naar de wensen van de natuurbeheerders kon de waterberging in De Onlanden zodanig ingericht worden dat het gebied nu ook meehelpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Het natuurlijk kapitaal wordt in het geval van De Onlanden dus optimaal gebruikt voor de doelstellingen van het waterschap.

Het PBL wijst in haar analyse van het bestuurlijk proces rond de inrichting van dit gebied nog wel op een te eenzijdige benadering in de kosten-baten analyse. Hierbij zijn belangrijke baten van De Onlanden, in de vorm van verhoogde natuurwaarde en grotere recreatieve waarde, niet meegenomen. Deze baten hebben wel degelijk meegeholpen van De Onlanden een succesverhaal te maken.

De Onlanden
De Onlanden: grote meerwaarde door combinatie van waterberging, natuur en recreatie

Samenwerken aan water levert veel op!

31 oktober 2014
Samenwerken in het waterbeheer en aan de waterkwaliteit heeft voor alle betrokken partijen meerwaarde. In een opinie-artikel in het Dagblad van het Noorden onderbouwt Carla Alma, namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, deze stelling met tal van voorbeelden uit de praktijk. Noorderzijlvest zoekt die samenwerking bewust op, ook met minder … Lees "Samenwerken aan water levert veel op!" verder

Carla Alma NoorderzijlvestSamenwerken in het waterbeheer en aan de waterkwaliteit heeft voor alle betrokken partijen meerwaarde. In een opinie-artikel in het Dagblad van het Noorden onderbouwt Carla Alma, namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, deze stelling met tal van voorbeelden uit de praktijk. Noorderzijlvest zoekt die samenwerking bewust op, ook met minder vanzelfsprekende partijen als burgers of de Hengelsportfederatie. Het hele artikel is te lezen op de website van het waterschap Noorderzijlvest.

123