Drents water natuurlijker.

21 oktober 2014
Met een laatste positieve uitspraak van de Raad van State is onlangs definitief een streep gezet onder een aantal grote waterprojecten in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest in noord-Drenthe. Onder leiding van ons DB-lid Carla Alma is de afgelopen jaren hard gewerkt aan beekherstel bij het Oostervoortsche Diep en De Slokkert, de waterhuishouding van het … Lees "Drents water natuurlijker." verder

Met een laatste positieve uitspraak van de Raad van State is onlangs definitief een streep gezet onder een aantal grote waterprojecten in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest in noord-Drenthe. Onder leiding van ons DB-lid Carla Alma is de afgelopen jaren hard gewerkt aan beekherstel bij het Oostervoortsche Diep en De Slokkert, de waterhuishouding van het Dutch Crane Resort in het Fochtelo√ęrveen en de aanleg van waterberging en natuur in De Onlanden. Met deze projecten is een grote stap gezet in het bereiken van een goede waterkwaliteit en een natuurlijk watersysteem in de boven- en middenlopen van de Drentse beken.oostervoortsche diep
“Het is zeker een succes te noemen dat we al zo ver gevorderd zijn met het beekherstel,” zegt Carla, “maar we zijn er nog niet. Er ligt voor de komende bestuursperiode nog een flinke opgave te wachten in Drenthe en vooral in Groningen. Ik wil die uitdaging graag aangaan.” Water Natuurlijk streeft ernaar het hele watersysteem tussen Fochtelo√ęrveen en Waddenzee weer tot √©√©n natuurlijk geheel te maken.

Bach im Fluss: soms goed alternatief.

25 september 2014
Waterschap Noorderzijlvest is de laatste jaren druk bezig¬†met¬†het herstel¬†van de bovenlopen van de Drentse beken Peizerdiep en Eelderdiep. Onze Carla Alma is als DB-lid van het waterschap verantwoordelijk voor dit beekherstel. Er is veel vooruitgang geboekt. Toch lukt hermeandering of versmalling van genormaliseerde delen van de bovenlopen niet overal. Dit kan komen doordat de omliggende … Lees "Bach im Fluss: soms goed alternatief." verder

Waterschap Noorderzijlvest is de laatste jaren druk bezig¬†met¬†het herstel¬†van de bovenlopen van de Drentse beken Peizerdiep en Eelderdiep. Onze Carla Alma is als DB-lid van het waterschap verantwoordelijk voor dit beekherstel. Er is veel vooruitgang geboekt. Toch lukt hermeandering of versmalling van genormaliseerde delen van de bovenlopen niet overal. Dit kan komen doordat de omliggende landbouwgronden niet beschikbaar zijn, of doordat het water dwars door een woonwijk loopt. Een voorbeeld van dat laatste probleem is de Steenbergerloop, een zijtak van het Peizerdiep. Dit watertje gaat door het dorp Roden heen. Hermeandering is hier niet mogelijk, maar wellicht is er een alternatief: Bach im Fluss, oftewel ‘beek in de beek’.

Bach im Fluss
De aangebrachte grindbedden zorgen voor versmalling van de beek, waardoor een hogere stroomsnelheid ontstaat.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest bracht onlangs een bezoek aan een aantal waterprojecten¬†van onze oosterburen. E√©n daarvan is het Bach im Fluss initiatief, dat inmiddels op veel plaatsen in noord-Duitsland toegepast wordt. Eigenlijk¬†werkt het heel simpel: een genormaliseerde beek, met vaak zeer¬†trage afstroming van het water,¬†wordt binnen de bestaande, rechte bedding heringericht. Door het aanbrengen van grindbedden (zie foto)¬†of lage wanden van bijvoorbeeld gevlochten wilgentakken, wordt deze bedding versmald en bochtig gemaakt. In de smallere bedding ontstaat meer stroming van het water en op de vrijgekomen¬†oeverzones kan vegetatie groeien. Door de hogere stroomsnelheid wordt het water zuurstofrijker en aantrekkelijker voor vissoorten en andere dieren en planten die van nature in deze beekjes thuis horen. De waterafvoerfunctie van de versmalde beek blijft behouden, doordat het genormaliseerde profiel ongewijzigd blijft. Dit ‘beek in de beek’ principe zou wellicht een goede oplossing zijn voor de genormaliseerde Steenbergerloop en andere zijtakken van de Drentse beken. De kosten van aanleg zijn uiteraard ook veel lager dan van¬†volledig beekherstel.¬†In Duitsland gebeurt het onderhoud van het versmalde profiel door vrijwilligers. Dit¬†zou een mooie manier zijn om burgers te betrekken bij het werk van het waterschap aan beekherstel.

Sharon Dijksma vindt De Onlanden “voorbeeld”

24 juni 2014
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft maandag 23 juni de offici√ęle openingshandeling verricht voor de ingebruikname van De Onlanden, het grote waterbergings- en natuurgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. In haar toespraak noemde¬†Dijksma dit gebied een voorbeeld van het natuurbeleid dat het Rijk voorstaat. De combinatie van verschillende functies (natuur, waterberging en recreatie) pakt in De … Lees "Sharon Dijksma vindt De Onlanden “voorbeeld”" verder

opening De OnlandenStaatssecretaris Sharon Dijksma heeft maandag 23 juni de offici√ęle openingshandeling verricht voor de ingebruikname van De Onlanden, het grote waterbergings- en natuurgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. In haar toespraak noemde¬†Dijksma dit gebied een voorbeeld van het natuurbeleid dat het Rijk voorstaat. De combinatie van verschillende functies (natuur, waterberging en recreatie) pakt in De Onlanden bijzonder goed uit.

Onze Carla Alma, als lid van het dagelijks bestuur vanuit waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk voor de inrichting van De Onlanden, benadrukte dat dit waterbergingsgebied inmiddels haar waarde voor de waterveiligheid al ruimschoots bewezen heeft. De Onlanden levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit en het behalen van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

 

Carla Alma Groenste Politicus?

22 mei 2014
Carla Alma, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest voor Water Natuurlijk, is kandidaat voor de titel Groenste¬†Politicus van 2014. Terecht, want zij heeft de afgelopen jaren veel¬†bereikt als het gaat om het natuurlijker en schoner maken van het watersysteem in het beheergebied van het waterschap. De hermeandering van de Drentse beken en de … Lees "Carla Alma Groenste Politicus?" verder

Carla Alma NoorderzijlvestCarla Alma, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest voor Water Natuurlijk, is kandidaat voor de titel Groenste Politicus van 2014. Terecht, want zij heeft de afgelopen jaren veel bereikt als het gaat om het natuurlijker en schoner maken van het watersysteem in het beheergebied van het waterschap. De hermeandering van de Drentse beken en de combinatie van waterberging met natuur in het gebied De Onlanden zijn daar voorbeelden van. Maar ook in het stedelijk waterbeheer heeft Alma gezorgd voor kwaliteitsverbeteringen, onder andere door aanleg van riolering voor woonboten en bij zomerhuisjes.

De verkiezing van Groenste Politicus van 2014 is een initiatief van de vereniging Natuurmonumenten. Iedereen die ook vindt dat Carla Alma deze titel verdiend, kan een stem op haar uitbrengen via de link: https://www.facebook.com/natuurmonumenten/app_312437105575770

Laagste kosten door waterberging in natuur

25 april 2014
Om de voeten in ons beheergebied tot 2050 droog te houden, zijn zeker nog maatregelen nodig. De kosten van die¬†maatregelen¬†zijn het laagst als gekozen gaat worden voor het bergen van water in natuurgebieden. Dat is de conclusie van een studie die door het waterschap uitgevoerd is. Eigenlijk kenden we deze conclusie al, want¬†ook eerder werd, … Lees "Laagste kosten door waterberging in natuur" verder

Om de voeten in ons beheergebied tot 2050 droog te houden, zijn zeker nog maatregelen nodig. De kosten van die maatregelen zijn het laagst als gekozen gaat worden voor het bergen van water in natuurgebieden. Dat is de conclusie van een studie die door het waterschap uitgevoerd is. Eigenlijk kenden we deze conclusie al, want ook eerder werd, om dezelfde reden, gekozen voor waterberging in combinatie met natuurontwikkeling. Het prachtige natuurgebied De Onlanden is daar het resultaat van. Toch is het goed om dit feit weer eens duidelijk boven tafel te krijgen, in een grafiek die geen twijfel over laat.

kosten maatregelen DV50De kosten die gemaakt worden als gekozen wordt voor veiligheid door dijkverhoging in het hele beheergebied van Noorderzijlvest (linker staaf) zouden onverantwoord hoog zijn. De kosten van de andere varianten, resp. berging in natuur, in landbouwgebied of vergroten van een boezemgemaal, vallen allemaal veel lager uit. De natuur-variant heeft als extra voordeel dat, naast laagste kosten voor  waterberging, ook de waterkwaliteit flink zal kunnen verbeteren.

Beekherstel noord-Drenthe vordert snel.

9 april 2014
Op 9 april j.l. konden de bestuursleden van waterschap Noorderzijlvest met eigen ogen zien¬†dat de bovenloop van het Peizerdiep in noord-Drenthe weer haar oude loop en dimensie terug krijgt. Door de kanalisatie van deze beek¬†in de vorige eeuw was het ooit zo mooi kronkelende watertje veranderd in een kaarsrechte, veel te brede bak met vrijwel … Lees "Beekherstel noord-Drenthe vordert snel." verder
De bovenloop van het Peizerdiep was gekanaliseerd en wordt nu weer terug gebracht tot de vroegere smalle dimensie. Ook mag de beek weer gaan kronkelen in de oorspronkelijke bedding.
Breed kanaal wordt weer kronkelende beek

Op 9 april j.l. konden de bestuursleden van waterschap Noorderzijlvest met eigen ogen zien dat de bovenloop van het Peizerdiep in noord-Drenthe weer haar oude loop en dimensie terug krijgt. Door de kanalisatie van deze beek in de vorige eeuw was het ooit zo mooi kronkelende watertje veranderd in een kaarsrechte, veel te brede bak met vrijwel levenloos water. Binnenkort mag de beek weer kronkelen en zal de natuur in en rond het water weer volop de kans krijgen.

Niet alleen de natuur, maar ook het waterschap profiteert van het beekherstel. Het beekwater wordt in de toekomst veel langer in de bovenloop vastgehouden, waardoor bij hevige regenval het water zich minder snel zal ophopen in de benedenstroomse delen van het watersysteem. De kans op overstromingen wordt daardoor veel kleiner. In droge perioden blijft het water ook langer beschikbaar in de hoger gelegen delen van het watersysteem, waardoor minder snel verdroging van natuur en landbouwgebieden optreedt. Daarnaast draagt het beekherstel ook in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het stroomgebied. Door de natuurlijke inrichting wordt het beekwater beter en sneller gereinigd van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, en zware metalen die er vanuit de omliggende gronden in terecht komen.

grindbed als stuw, vistrap en paaiplaats in de beek.
Vistrap nieuwe stijl met grindbed

Onder leiding van onze Carla Alma, die als lid van het DB van waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk is voor het project, werden de bestuursleden op verschillende locaties op de hoogte gebracht van de maatregelen die uitgevoerd worden. Een belangrijk, vernieuwend element is de aanleg van vistrappen met behulp van grindbedden. Het grind zorgt niet alleen voor een stuwend effect in de beek, maar kan tegelijkertijd ook dienen als paaiplaats voor verschillende vissoorten.

Verder onderzoek naar fusie.

28 maart 2014
Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft in¬†de vergadering van 26 maart j.l. besloten dat de wenselijkheid van fusie met √©√©n van de buurwaterschappen verder verkend kan worden. De Water Natuurlijk fractie is nog niet overtuigd van de noodzaak en/of de voordelen van schaalvergroting van de noordelijke waterschappen. Die voordelen zouden kunnen bestaan uit kostenreductie, … Lees "Verder onderzoek naar fusie." verder
fusie noorderzijlvest waterschap
Waterschapshuis Noorderzijlvest

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft in de vergadering van 26 maart j.l. besloten dat de wenselijkheid van fusie met één van de buurwaterschappen verder verkend kan worden. De Water Natuurlijk fractie is nog niet overtuigd van de noodzaak en/of de voordelen van schaalvergroting van de noordelijke waterschappen. Die voordelen zouden kunnen bestaan uit kostenreductie, minder bestuurlijke drukte of betere herkenbaarheid bij de burgers.

Waarschijnlijk zal in 2015 het nieuw gekozen algemeen bestuur van het waterschap beslissen over wel of niet fuseren met √©√©n van de buren (Hunze & Aa’s en Wetterskip Frysl√Ęn).

123