Speerpunten verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. In de komende bestuursperiode willen wij verder werken aan waterbeheer voor de toekomst, in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Van Drenthe tot aan de Waddenzee, in landelijk en stedelijk gebied. Hierbij zet Water Natuurlijk in op de volgende speerpunten:

  1. Een natuurlijk en klimaatbestendig watersysteem.
  2. Duurzaam waterbeheer.
  3. Betaalbaar en beleefbaar water.

Wil je meer weten? Lees hier onder een toelichting bij elk speerpunt.

Een natuurlijk en klimaatbestendig watersysteem

Veiligheid staat voorop. Iedereen moet nu en in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. We moeten slim inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Combinaties van water en natuur dragen bij aan een robuust watersysteem.

Ruimte voor water en natuur en lage kosten

Het succes van de Onlanden is hiervan een goed voorbeeld. Dat waterberging in een natuurgebied goed werkt voor lage kosten is bewezen. Water Natuurlijk heeft hier mee de aanzet gegeven voor nieuwe waterbergingsgebieden in het Westerkwartier.

Betere waterkwaliteit

Water Natuurlijk wil verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Een natuurlijke inrichting van het watersysteem draagt hier aan bij. Water en omliggende gebieden zijn van levensbelang voor veel plant- en diersoorten. Dit vraagt om goede mogelijkheden voor biodiversiteit en vismigratie.

Schoon water is niet alleen goed voor de natuur. Water Natuurlijk wil hard aan de slag met zwemwaterkwaliteit in het Paterswoldsemeer. De eerste stappen hiervoor zijn in de huidige bestuursperiode gezet.

Duurzaam waterbeheer

Hoe we met afval omgaan is onderdeel van waterbeheer. Het zuiveren van afvalwater uit het riool is een belangrijke taak van het waterschap. Dit gebeurt in meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Innovatie en voorzien in eigen energie

Water Natuurlijk vindt dat onderzoek en experimenten met vernieuwende en duurzame technieken in rioolwaterzuiveringsinstallaties meer aandacht moeten krijgen. Er komen veel medicijnresten, hormonen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Hiervoor zijn dringend oplossingen nodig.

Het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit afvalwater verdient meer aandacht. Door deze waarde te geven, komt er waarde terug uit de rioolwaterzuivering. Zo krijgen we duurzamere oplossingen en lagere belastingen.

Een ander belangrijk punt is onze eigen energievoorziening. De ambities van waterschap Noorderzijlvest om volledig in haar eigen energie te kunnen voorzien ondersteunen wij. Hierbij zetten wij nadrukkelijk in op duurzame energie.

Betaalbaar en beleefbaar water

Water biedt veel mogelijkheden tot ontspanning en beleving. Iedereen moet hiervan kunnen blijven genieten. Dit komt de recreatiesector in Drenthe en Groningen ten goede. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het waterschap hierop in speelt.

Dat kan door mee te werken of mee te denken bij het aanleggen en onderhouden van recreatieve voorzieningen. Denk aan visplekken, aanlegsteigers of wandelpaden. Binnen een project betalen betrokken partijen hun deel van de rekening. Het waterschap hoeft niet op te draaien voor extra kosten.

Meer inzet op bewustwording

Beleven en genieten van water kan goed samengaan met bewustwording over de taken en werkzaamheden van het waterschap. Dit verdient meer aandacht.

Water Natuurlijk snapt dat niet iedereen weet wat het waterschap precies doet en waar het waterschap verantwoordelijk voor is. Voorlichting over het werk van het waterschap is belangrijk en draagt bij aan meer transparantie en bewustzijn. De Open Dag van het Riool is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente en waterschap werken samen om inzicht te geven in een wereld die normaal van de buitenwereld is afgesloten.

Een eerlijke verdeling van lasten

Water Natuurlijk vindt dat de kosten van waterbeheer gedragen moeten worden door degenen die daar baat bij hebben.

Het belastinggeld van ingezetenen, bedrijven, agrariërs en natuurbeheerorganisaties moet op een eerlijke manier worden verdeeld. Dat is nu niet altijd zo. Inwoners van dorpen en steden betalen het grootste deel van de lasten. De meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer.

Water Natuurlijk vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in dorpen en steden om de effecten van klimaatverandering op te vangen. En wie zorgt voor vervuiling, moet opdragen voor de kosten die het waterschap maakt. Dit mag niet ten koste gaan van de belastingbetaler.