Successen

Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren bereikt?

Vanaf 2008 is Water Natuurlijk in het bestuur van Noorderzijlvest de grootste democratisch gekozen partij. Door onze initiatieven en bijdragen zijn er flinke stappen gezet in de verbetering van de waterkwaliteit en in het natuurlijker maken van het watersysteem van waterschap Noorderzijlvest.

De afgelopen jaren hebben wij de volgende successen geboekt:

  • Natuurlijke inrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep, in het Drentse deel van Noorderzijlvest. Langs een aantal Groningse maren en diepen zijn natuurlijke oevers aangelegd. In veel beken, maren en diepen is de waterkwaliteit al flink verbeterd.
  • De meeste grote gemalen en stuwen in het beheergebied van Noorderzijlvest zijn vispasseerbaar gemaakt. Recent is door ons DB-lid Carla Alma de vistrap bij het Sterrebos geopend. Door de oude vistrap te vervangen krijgen meer vissoorten de mogelijkheid zich te verplaatsen van uit het Peizerdiep naar de bovenlopen zoals het Oostervoortschediep en De Slokkert.
  • Watergangen worden natuurvriendelijk geschoond.
  • We houden droge voeten voor de laagste kosten door waterberging en natuur te combineren. Naar aanleiding van het succes in De Onlanden wordt nu in het Westerkwartier gewerkt aan nieuwe natuur- en waterbergingsgebieden.
  • Verbetering van de zwemwaterkwaliteit in het Paterswoldsemeer bij Groningen. De eerste stappen hiervoor zijn gezet.
  • Met het Waterstructuurplan Noorddijk is de waterkwaliteit i. o.a. het Zilvermeer verbeterd door natuurvriendelijke oevers aan te leggen en een betere doorstroming te realiseren.
  • Dankzij de inzet van ons DB-lid Carla Alma is gestart met het project Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen combineren hier het inrichten van het Nationaal Natuur Netwerk met waterberging. Dit gebeurt in samenspraak met de inwoners van het gebied.

Herinrichting beekdalen en verbetering waterkwaliteit

De bovenlopen van het Peizerdiep hebben weer een natuurlijk karakter gekregen. Door gekanaliseerde rechtgetrokken waterlopen weer te laten meanderen is het waterbergend vermogen toegenomen. Ook is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Schoon water wordt nu langzaam vanuit Drenthe via Groningen naar het Lauwersmeer afgevoerd.

Ook in het Groningse deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn goede stappen gezet om de waterkwaliteit te verbeteren en de vele gekanaliseerde wateren een natuurlijker aanzien te geven. Verbeteringen zijn zeker ook merkbaar in het veld. De rietoevers langs de Groninger maren zitten in het voorjaar vol zangvogels, Otters zwemmen rond in De Onlanden en in de bovenlopen van de beken en veel mensen komen genieten van de vrolijk stromende beken in Noord-Drenthe en de wuivende rietkragen langs de maren. Dit levert ook winst recreatie.

Droge voeten voor lage kosten

Vaak wordt gezegd dat natuur veel geld kost. En het ophogen van dijken en kades wordt vaak beschouwd als een goedkope oplossing. Water Natuurlijk heeft laten zien dat het creëren van natte natuur als oplossing voor wateroverlast financieel en maatschappelijk het meest gunstig is.

Waterbergingsgebied De Onlanden heeft bewezen dat zelfs wanneer het waterschap moet bezuinigen er grote stappen gemaakt kunnen worden om wateroverlast te voorkomen. Inmiddels is dit succesverhaal bekend in binnen- en buitenland. Droge voeten voor iedereen met lage kosten. Met meerwaarde voor waterbeheer, waterkwaliteit en waterbeleving.

Ruim baan voor vis

Een goede visstand met veel verschillende soorten is kenmerk voor een schoon en gezond watersysteem. Hiervoor moet vis vrij kunnen rondtrekken door ons watersysteem, vanaf de Waddenzee tot aan de binnenwateren van Groningen en Drenthe. Inmiddels is een groot deel van de gemalen en stuwen in het beheergebied van Noorderzijlvest vispasseerbaar gemaakt.