Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Regiobesturen

De regio’s zijn in de organisatie van Water Natuurlijk om meerdere redenen van belang. In de periode voor de verkiezingen benoemen zij namelijk de kandidatencommissies van de onder hen vallende waterschappen en hoogheemraadschappen. Daarnaast stellen zij tijdens een algemene ledenvergadering de kandidatenlijsten vast. Ook zijn het de regio’s die de verkiezingsprogramma’s van de inliggende waterschappen vaststellen. In verkiezingstijd zijn de regio’s verantwoordelijk voor het regionale campagneplan.

Tussen de verkiezingen in zijn de regiobesturen belangrijk voor de afstemming met en tussen de fracties. Zij spelen ook een evaluerende en zo nodig bemiddelende rol. Daarnaast vervullen zij hun rol in de netwerkorganisatie die Water Natuurlijk is. Zij zijn daarbij de schakel tussen de gekozen waterschapsbestuurders en het landelijk bestuur en organiseren Water Natuurlijk bijeenkomsten voor de fracties, de leden en de samenwerkende organisaties over thema’s die op dat moment spelen of over strategische vraagstukken.

De volgende regio’s zijn ingesteld:

Regio WestRegio NoordoostRegio FryslânRegio OostRegio MiddenRegio FlevolandRegio NoordwestRegio ZeelandRegio BrabantRegio Limburg

Hoogheemraadschap Delfland

Hoogheemraadschap Delfland

Hoogheemraadschap Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Een foto van Hoogheemraadschap Rijnland

Hoogheemraadschap Rijnland

Onder regio West vallen de volgende waterschappen: Delfland, Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Schieland en Krimpenerwaard, Hollandse Delta.

Onder regio Noordoost vallen de volgende waterschappen: Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest

Onder regio Fryslân valt het Wetterskip Fryslân

Onder regio Oost vallen de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen

Een foto van de website van water wonen en natuur

Waterschap zuiderzeeland – water wonen en natuur

Onder regio Flevoland valt het waterschap Zuiderzeeland

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen
Amstel, Gooi en Vecht en
Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Rolf van Arendonk, Casper Colenbrander, Lydia Snuif en Luuk Hüttig.
Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com

Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen

Onder regio Zeeland valt het waterschap Scheldestromen

Landschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap de Dommel

Waterschap de Dommel

Onder regio Brabant vallen de volgende waterschappen: De Dommel, Brabantse Delta, AA en Maas

Waterschap Limburg: de Jeker bij Kanne

Waterschap Limburg: de Jeker bij Kanne

 

De regio Limburg omvat één waterschap: Waterschap Limburg