Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Peilbesluiten, waterpeilen en dilemma’s

Waarom is er een diversiteit aan peilbesluiten?
Het Hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden beheert heel veel polders en laaggelegen gebieden. Waarin veel sloten liggen. Voor al deze gebieden worden eens per tien jaar de waterpeilbesluiten vernieuwd. Het waterschap is volgens artikel 5.2 van de Waterwet verplicht voor zijn beheersgebied peilbesluiten op te stellen.

Op 4 oktober 2017 is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is een besluit genomen over verschillende peilbesluiten: Bodegraven, Rietveld, en het gebied Vleuten, de Meern en Vleuterweide.

Waarom is een besluit nemen over peilbesluiten best ingewikkeld?
Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met in te stellen waterpeilen en de bandbreedte waarbinnen die kunnen variëren. Dat is best ingewikkeld want het vraagt om veel meetwerk en afstemming met belanghebbenden.  Regelmatig wordt in een bestuursvergadering een peilbesluit opnieuw vastgesteld. Vaak wordt daarbij tijdens de commissievergadering ingesproken door belanghebbenden op basis van het indienen van zienswijzen.

Met alle drie peilgebieden die zijn behandeld tijdens de vergadering op 4 oktober 2017 is iets bijzonders aan de hand.

Bodegraven en Rietveld  liggen namelijk in het veenweidegebied en het peilgebied van Vleuten, de Meern en Vleuterweide was eerst landelijk gebied en is steeds meer stedelijk gebied geworden.

Peilgebied omgeving Bodegraven en Rietveld
Over het peilbesluit voor de omgeving Bodegraven zijn Waterschap, Natuurmonumenten, boeren en bewoners het al jaren oneens over het te voeren beleid. Het is ingewikkeld om alle gebruiksfuncties in het gebied tegemoet te komen. Het gebied wordt doorkruist door het Nederlands Natuur Netwerk (de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur). De ontwikkeling van het gebied wordt door de eerdergenoemde impasse effectief tegengehouden.

Voor het gebied in Bodegraven is het hard nodig om toch te kunnen starten met de nodige werkzaamheden, zoals het weghalen van oude bruggetjes die de doorstroming belemmeren en inrichten van natuurgebieden op terrein van Natuurmonumenten. Daarom  is naast het peilbesluit ook een raamwaterplan vastgesteld dat op hoofdlijnen budget beschikbaar stelt voor het starten met werkzaamheden. Water Natuurlijk steunt dit van harte omdat het een opsteker is voor het gebied en voor de natuurontwikkeling.

In volgende fase van de werkzaamheden, letten we op zaken zoals het laten meewegen van recreatieve belangen. Dat komt omdat veel wandelaars, hengelaars en andere recreanten dankbaar gebruik maken van deze klassieke unieke oude poldergebieden.

Peilgebied Vleuten, de Meern en Vleuterweide
Het peilgebied van Vleuten, de Meern en Vleuterweide is uniek omdat het om stedelijk gebied gaat. Een groot deel van het gebied is de laatste tien jaar bebouwd geraakt en het watersysteem dat erbij hoort is tegelijkertijd tot wasdom gekomen. Het systeem kenmerkt zich doordat er vrij veel peilvakken zijn. Daar is Water natuurlijk in principe tegen.

Veel peilvakken maken een watersysteem duur en betekent beperkingen voor onderwater leven. Vissen, waterbeestjes en planten worden opgehokt in kleine bakjes water.  Het hoeft geen uitleg dat veel soorten daar niet tegen kunnen. Daarom zijn we blij dat er een aantal peilvakken zijn samengevoegd. Daarnaast blijkt dat het watersysteem robuust is. Het is voorbereid op de toekomst en optimaal dienstbaar gemaakt aan de samenleving.

Een Robuust Watersysteem is dienstbaar aan de verschillende functies in de regio, zodat deze functies zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op deze wijze levert een robuust watersysteem een actieve bijdrage aan de vitaliteit van de regio. De portefeuillehouder, de heer Janssen op de Haar heeft aangegeven dat in het gebied al vrij extreme buien zijn gevallen waarbij het systeem prima gefunctioneerd heeft.