Vismigratie blijvend op agenda

11 juni 2020

In de vorige bestuursperiode van het waterschap Hollandse Delta had vismigratie geen enkele prioriteit. Dit terwijl het watersysteem enkele duizenden knelpunten kent en migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterdieren cruciaal zijn. Daarbij is het gewoon onderdeel van de zorg voor waterkwaliteit. Aanhoudende vragen van Water Natuurlijk en de fractie Natuur brachten hierin verandering. Nu staat het onderwerp blijvend op de agenda.

Driedoornige stekelbaars, foto R.Grimm
Belang voor vissen

Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen o.a. paai-,  opgroei-, foerageer en overwinteringsgebieden. Deze vistrek heeft te maken met de verschillende fasen in de levenscyclus van een soort. Voor sommige soorten zoals de paling is dit een absolute voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. Voor andere vissen is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal om ook op langere termijn te kunnen overleven dus.

Aanpassing gemalen

Gemalen dienen de waterbeheersing in onze polders. Ze zijn nodig om droge voeten te houden. Ze vormen vaak de verbinding tussen het polderwater en de rivieren. Het zijn ook obstakels voor trekkende vissen die niet zelden de dood vinden in de pompen van een gemaal. Met technische maatregelen kan dit worden voorkomen en dat gebeurt nu. Bij de vervanging van het vijzelgemaal Pietermankerk in Zwijndrecht worden visvriendelijke pompen geïnstalleerd. Ook het nieuw te bouwen gemaal Oudenhoorn wordt voor vis passeerbaar.

Vismigratieplan

In de Kaderbrief wordt in hoofdlijnen geschetst wat voor het waterschap de speerpunten zijn voor 2021. Hierin is te lezen dat er een vismigratieplan wordt opgesteld en dat de maatregelen hieruit worden opgenomen in het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van een visbeleid. Waterkwaliteit heeft voor Water Natuurlijk een hoge prioriteit en vismigratie is daarvan een wezenlijk onderdeel. We houden de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

50e Earth Day op 22 april

22 april 2020
Wat doet het Waterschap hieraan in coronatijd? Op de Dag van de Aarde, Earth Day, staan we stil bij de kwetsbaarheid én schoonheid van onze aarde. Over de hele wereld doen miljoenen mensen hieraan mee. Al 50 jaar. “In deze vreemde corona-tijd is dat extra belangrijk”, vindt Wieke Bonthuis. Zij is fractievoorzitter van de waterschapspartij … Lees "50e Earth Day op 22 april" verder

Wat doet het Waterschap hieraan in coronatijd?

Op de Dag van de Aarde, Earth Day, staan we stil bij de kwetsbaarheid én schoonheid van onze aarde. Over de hele wereld doen miljoenen mensen hieraan mee. Al 50 jaar. “In deze vreemde corona-tijd is dat extra belangrijk”, vindt Wieke Bonthuis. Zij is fractievoorzitter van de waterschapspartij Water Natuurlijk bij waterschap Brabantse Delta.

“Als we goed voor de aarde zorgen, zorgen we ook goed voor mens en natuur. Denk aan het klimaat. Het is alweer veel te droog voor natuur en landbouw. En dat na een best natte winter. Laten we stevig inzetten op klimaatbestendige maatregelen. Water vasthouden in winter én zomer door klimaatrobuuste inrichting van beekjes, het buitengebied, maar gebruik ook parken en pleinen in onze steden hiervoor. En haal vooral die tegels uit de tuin en stop er groen in.” 

Water Natuurlijk komt op voor een gezonde, schone en duurzame leefomgeving. Bonthuis: “er is een duidelijk verband aangetoond tussen luchtvervuiling en het coronavirus door wetenschappers van o.a. Harvard University. Sinds de coronacrisis weten we weer veel beter wat schone lucht is. Hebben jullie dat ook gemerkt? Heerlijk, die frisse lucht, vooral in de steden is dat goed merkbaar. Er is immers veel minder verkeer op straat en in de lucht, dus veel minder uitstoot. Heel waardevol. Laat de coronacrisis in die zin een aansporing zijn om het voor ons allen gezonder te maken.” 

Leuk om te vertellen is dat het waterschap Brabantse Delta op deze dag met haar hele bestuur een (digitale) themabijeenkomst heeft belegd over Duurzaamheid en Klimaat. “We gaan o.a. bespreken hoe we meer grondstoffen kunnen terugwinnen uit het afvalwater dat door het waterschap gezuiverd wordt. Daar zitten veel waardevolle stoffen in, denk aan fosfaat en stikstof, stoffen die worden gebruikt om o.a. kunstmest van te maken. In 2030 wil het waterschap voor 50% circulair zijn. We hebben het ook over klimaatverandering. Over droogte, wateroverlast, hitte en hoe we samen met inwoners, natuurbeheerders, gemeenten e.a. hier oplossingen voor kunnen bedenken. En natuurlijk hebben we het over het zelf opwekken van duurzame energie, zodat we minder CO₂ uitstoten. We hebben afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat is snel en er moet nog veel gebeuren. Earth Day is weer een mooie aanleiding om hier extra aandacht aan te besteden. 

Info avond de Hunze in en om Groningen en vismigratie van Drenthe tot aan het Wad

9 februari 2020
Een uitnodiging van Water Natuurlijk Noorderzijlvest Kom aanstaande donderdagavond 5 maart naar het bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen. De fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest organiseert een informatieve avond met presentaties en ruimte voor discussie. Twee sprekers nemen u mee in zeer interessante onderwerpen die spelen in en om de stad Groningen en van Drenthe tot aan … Lees "Info avond de Hunze in en om Groningen en vismigratie van Drenthe tot aan het Wad" verder

Een uitnodiging van Water Natuurlijk Noorderzijlvest

Kom aanstaande donderdagavond 5 maart naar het bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen. De fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest organiseert een informatieve avond met presentaties en ruimte voor discussie. Twee sprekers nemen u mee in zeer interessante onderwerpen die spelen in en om de stad Groningen en van Drenthe tot aan het Wad. Daarna gaan wij graag met u in gesprek.

We beginnen om 19:30 uur in het bezoekerscentrum Reitdiep,Wolddijk 103, 9738 AD Groningen.

Meld je voor 1 maart a.s. aan door e-mail een bericht te sturen aan Paul Tameling: p.tameling@noorderzijlvest.nl

Programma

Om 19.45 uur verzorgt Marco Glastra van het Groninger Landschap een inleiding met als thema: “De Hunze weer door en langs de stad Groningen”.
Wil je alvast wat meer weten? Ga dan naar deze pagina op de website van het Groninger Landschap.

Na de inleiding verzorgt Edwin van der Pouw Kaan een lezing over het thema Vismigratie. Hoe kan de vis weer vrij van Lauwersoog naar Drenthe migreren? Edwin is medewerker van het Waterschap Noorderzijlvest en houdt zich onder andere bezig met het project Verbinding voor Vissen en de aanleg van vispassages. Meer weten? Ga hier naar de website van Noorderzijlvest.

Na de presentaties wisselt onze fractie graag met u van gedachte over de besproken onderwerpen en andere waterschapszaken in en rond de stad Groningen.

Komt u ook?

Wij ontvangen u graag op donderdagavond 5 maart vanaf half acht in het bezoekerscentrum Reitdiep. Vergeet u niet aan te melden via het genoemde e-mailadres.

Elze Reitsema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Nooderzijlvest.
Paul Tameling, lid van het Dagelijks Bestuur van Noorderzijlvest namens Water Natuurlijk.

Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen

20 december 2019
Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrariërs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we … Lees "Tevreden met nieuwe belastingtarieven, voor de langere termijn wel zorgen" verder

Het Algemeen bestuur heeft deze week de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Water Natuurlijk is tevreden met de tarieven. Door de grote opgaven die er voor de komende jaren zijn – denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming en aanpak bodemdaling – zullen de tarieven voor zowel bewoners, agrariërs als bedrijven stijgen. We vinden het daarom verstandig dat we de tarieven nu dusdanig realistisch verhogen zodat we niet op een later moment opeens een forse verhogen in een keer aan de burgers en bedrijven hoeven voor te leggen. Gemiddeld is de stijging in 2020 3,7 procent. In het coalitieakkoord is een maximale stijging per jaar van 4 procent afgesproken. Tijdens de behandeling van de nieuwe tarieven heeft Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat inwoners in het stedelijk gebied relatief veel betalen ten opzichte van ‘ongebouwd’, terwijl de stedelingen het minst profijt hebben van het werk van het waterschap. Binnen het huidige belastingsysteem is het helaas nog onvoldoende mogelijk om de belastingdruk eerlijker te verdelen. In de discussie die komend jaar opnieuw gevoerd zal worden over een nieuw belastingstelsel zal Water Natuurlijk hier nadrukkelijk aandacht voor vragen (zie hierover ook een ander bericht in deze nieuwsbrief).
Tot slot heeft de fractie van Water Natuurlijk ook nog expliciet aandacht gevraagd voor de strenge vermogensnormen die momenteel gelden voor kwijtscheldingen. Voor mensen met een laag inkomen geldt dat ze nu soms amper voldoende spaargeld mogen hebben om bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe wasmachine. Dat vinden we te streng. De fractie heeft het college opgeroepen hier samen met gemeenten hier in komend jaar nog eens goed naar te kijken.

Strijd om 1139 bomen

29 november 2019

voorlopig geredde populieren
voorlopig geredde populieren Volkerak

Met het aanbieden van een petitie en de toezegging van een moratorium op de kap eindigde op 27 november voorlopig de strijd voor het behoud van 1139 bomen langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee. Het begon met een artikel in het ‘Eilandennieuws’ in mei van dit jaar. Een woordvoerder van het waterschap kwam aan het woord over de voorgenomen kap. De argumentatie riep de nodige vragen op. Ook was er sprake van tegenstrijdigheden. Voldoende reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta om hierin te duiken.

Argumentatie

De bomen staan langs een waterkerende dijk. De veiligheid van de dijk gaat boven alles. Dat is zeker op Goeree-Overflakkee een open deur. Ook voor mij persoonlijk is daar geen discussie over. Als jongetje van vijf heb ik de watersnood bewust meegemaakt. Het waterschap betoogt dat er geen risico is voor de veiligheid van de dijk. Daar hoeven de bomen niet voor weg. Als men dan tegelijkertijd zegt dat er vanwege het beleid voor die veiligheid geen bomen kunnen worden terug geplant. Dan lijkt dat tegenstrijdig.

De bomen zouden oud en versleten zijn, aldus het waterschap. Hoezo, denk je dan. Als je die enorme lange rij populieren fier in de zeewind ziet staan, tal van stormen overleeft in de 60 jaar dat ze daar groeien dan twijfel je daar toch aan. Kerngezond zien ze er uit. Het is een speciaal geselecteerde variëteit van de populier die goed bestand is tegen de zeewind. Dat is geen overbodige luxe. Een zuidwester komt met volle kracht over het Volkerak op de bomenrij af. Als je dan ook nog leest dat 100 jaar voor een populier niet bijzonder is, dan rijst de vraag: wie bedenkt dat deze bomen versleten zijn.

Bomen kunnen soms ook een gevaar opleveren voor het verkeer. Er loopt een fietspad over de zeedijk ter plekke, maar de bomen staan onderaan de dijk. Stormachtige wind is als regel van het fietspad af. Afbrekende takken zouden dus tegen wind omhoog moeten waaien. Onzinnig dus om veiligheid als argument voor kap te gebruiken.

Overleg van Water Natuurlijk met de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee leerde dat de bomenrij belangrijk is voor biodiversiteit. Tal van vogelsoorten maken er gebruik van en ook is het een leefgebied voor diverse soorten vleermuizen.  Ook de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de bomenrij is hoog.

Schriftelijke vragen

Ondoordacht en weinig relevant leek de argumentatie van het waterschap Hollandse Delta voor de kap. Tijd voor schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. De fractie van Water Natuurlijk stelde in juni van dit jaar de vragen om de argumenten voor de kap helder te krijgen en de zienswijze van het college hierop te vernemen.

Het stellen van vragen is in onze democratie een instrument om als volksvertegenwoordiger de controlerende taak uit te voeren. Een dagelijks bestuur is dan ook gehouden om deze vragen te beantwoorden. Groot was dan ook de verbazing dat het college dat niet deed. We kregen als reactie dat het om een complexe opgave ging en dat we hier te zijner tijd nader over zouden worden geïnformeerd. Geen enkele duidelijkheid over de beweegredenen van ons waterschap.

Zomerstorm

In juli werden we geconfronteerd met schade aan een bomenrij langs dezelfde dijk meer naar het westen toe. Een felle zomerstorm had enkele tientallen bomen zwaar beschadigd. Een gebruikelijke reactie is dan dat omgewaaide bomen en afgebroken takken worden opgeruimd en gevaarlijk afhangende takken worden afgezaagd. Nu niet, de hele rij van 120 bomen was binnen enkele dagen weggezaagd. Waarom?
De meeste stond nog fier overeind na de storm, daarmee aantonend tegen een stootje te kunnen.

Met de kap van deze bomen was tegelijkertijd een belangrijk leefgebied van diverse beschermde soorten vleermuizen vernietigd. Naar onze mening was hiermee ook de wet Natuurbescherming overtreden. Deze handelswijze beloofde ook niet veel goeds voor de 1139 bomen waarvoor we al eerder op de bres stonden.

Opnieuw werden schriftelijke vragen door de fractie van Water Natuurlijk aan het college gesteld. Dit gebeurde op 22 augustus. Na 2 maanden was er echter nog geen enkele reactie op deze vragen. Het gaat dan lijken op een schoffering van het bestuur en een belemmering van de uitvoering van de controlerende taak. Vandaar opnieuw met klem een oproep aan het college om de openstaande vragen te beantwoorden en aan te geven hoe de aangerichte schade zou worden gecompenseerd. Nu wel reactie, maar wederom teleurstellend. Weinig vertrouwenwekkend voor de toekomst van onze 1139 bomen .

Bomenmotie

In de septembervergadering van het waterschapsbestuur kondigde onze fractievoorzitter Anne Mollema een motie aan voor het behoud van de bomen en een algemeen beleid voor een duurzaam beheer van het bomenbestand van het waterschap. (Een motie kan een middel zijn om het college te dwingen iets te doen of te laten. De motie moet dan wel worden gesteund door een meerderheid in de verenigde vergadering.)

De reactie van de verantwoordelijk heemraad mevrouw Petra van Nes was hoopgevend. Zij zou de motie graag overnemen. Die was haar uit het hart gegrepen, maar voor onze 1139 populieren was nog een bredere afweging nodig en kon ze nu geen toezeggingen doen. Het was voor onze fractievoorzitter reden om de motie aan te houden en dus niet in stemming te brengen. Hiermee kreeg de heemraad de kans om het belang dat zij hecht aan bomen om te zetten in een goed beleid.

Petitie 1139 bomen

Het ziet er naar uit dat er bij de heemraad draagvlak is voor een beleid om ons bomenbestand duurzaam in stand te houden. Onze fractie heeft daar ook vertrouwen in, maar voor een dergelijk beleid is ook een meerderheid nodig in de verenigde vergadering.  Naast goede argumenten is de publieke opinie hierin erg belangrijk. Dit kan een doorslaggevende factor zijn. Reden om een petitie te starten voor het behoud van de 1139 bomen.

De respons van de bewoners van Goeree-Overflakkee en liefhebbers van bomen en biodiversiteit was overweldigend. In stilte hadden we gehoopt op 1139 ondertekenaars van de petitie. Om zo symbolisch iedere boom een stem te geven. Het werden er 2787, een geweldige stimulans in onze strijd voor het behoud van de bomenrij langs het Volkerak en voor een goed bomenbeleid.

De petitie werd op 27 november door onze regiovertegenwoordiger Rinus Kik aangeboden aan heemraad Van Nes. Zij noemde het een belangrijk signaal en een steun in de rug bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Ook kondigde zij een moratorium aan op de kap. Onze 1139 blijven voorlopig overeind. Een nieuw groenbeleid moet het kader worden. Besluitvorming hierover moet in de verenigde vergadering plaats vinden. De stem van de 2.786 ondertekenaars moet hierin doorklinken. Daar werkt Water Natuurlijk Hollandse Delta aan.

Wordt vervolgd.

Joost Kievit MSc

Bron Petitie Bomen

Overhandiging van de handtekeningen aan heemraad Petra van Nes door Rinus Klik.

Vragen Water Natuurlijk

Ruim 2 maanden geleden op 22 augustus heeft de fractie Water Natuurlijk U vragen gesteld over de bomenkap aan de Zuiderlandse Zeedijk (brief als bijlage bij dit overzicht gevoegd). We hebben nog steeds geen antwoorden mogen ontvangen. Dit belemmert ons in de uitvoering van onze controlerende taak. Inmiddels is het voor ons een vaststaand feit dat met de kap van de bomen langs de Zuiderlandse Zeedijk een belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuis soorten is vernietigd. Het voorkomen van vleermuizen ter plekke blijkt onder meer uit:

  • De natuurtoets voor de aldaar geplande windmolens.
  • De milieu effect rapportage voor deze windmolens.
  • Het bestemmingsplan Suyderland van de gemeente Goeree-Overflakkee
  • Het provinciaal blad van 5 april 2019 betreffende ontheffing Wet Natuurbescherming
  • Waarnemingen van een bewoner en een lid van de vereniging Natuur- en Landschap Goeree-Overflakkee.

Ons waterschap wist of had moeten weten dat het hier om het leefgebied van beschermde vleermuizen ging. In een besluit van 28 februari 2017 betreffende de bomenrij ten oosten van de gekapte rij wordt al gesproken over het voorkomen van vleermuizen. Dit gaat over bomen van dezelfde soort, dezelfde leeftijd en langs dezelfde dijk. Als het waterschap hier onverhoopt toch niet mee bekend was, dan was een telefoontje naar de vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee voldoende geweest. In onze niet beantwoorde vragen van 21 juni hadden wij al aangedrongen op hervatting van het overleg met NLGO. Dit heeft U kennelijk genegeerd.

Uit informatie afkomstig van de bomenwacht en de omgevingsdienst die wij via een bewoner hebben gekregen komen wij tot de conclusie dat het waterschap de Gedragscode Wet Natuurbescherming die het College op 19 maart 2019 heeft vastgesteld niet of in onvoldoende mate heeft gevolgd. Dat betekent in onze opvatting dat we de Wet Natuurbescherming hebben overtreden en dat is zeer kwalijk. Op Goeree-Overflakkee leeft breed de gedachte dat het waterschap de stormschade heeft gebruikt om een ongewenste bomenrij op te ruimen. Wij verzoeken U met klem op korte termijn de openstaande vragen te beantwoorden en de zienswijze van het College op deze kwestie te presenteren en aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden.

Reactie college

In uw brief van 30 oktober jl. stelt u dat met de kap van de bomen langs de Zuiderlandsezeedijk een belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuissoorten is vernietigd. Dit blijkt volgens u uit diverse rapporten en plannen. WSHD heeft ook onderzoek laten doen naar de flora en fauna aldaar door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen vleermuizen(sporen) zijn aangetroffen. Dit is ook als zodanig terug te lezen in het rapport. Hiermee hebben wij overeenkomstig wet- en regelgeving gehandeld. In uw brief van 22 augustus jl. stelt u dat het beeld is ontstaan dat het waterschap de stormschade heeft benut om aldaar ongewenste bomen te kappen. De reden tot kappen was: tijdens een windhoos zijn afgelopen zomer ruim driekwart van de inmiddels gekapte bomen op de Zuiderlandsezeedijk zwaar beschadigd geraakt. Deze beschadiging hield in dat takken zijn (af)gebroken, bomen waren getordeerd en afgebroken en er lengtescheuren in stammen zijn ontstaan. De nacht daaropvolgend zijn wij lang bezig geweest om de gevolgen van de windhoos op te ruimen.

Aangezien bij deze bomen, langs deze dijk, problemen kunnen ontstaan bij harde wind, hebben wij gekozen voor een structurele oplossing. In dat kader is er overleg geweest met de heemraad en is dit later ook gecommuniceerd met de Dorpsraad. Hierbij is gesproken over de schade die is ontstaan – waarbij ook foto’s zijn getoond van de schadegevolgen – en de reden waarom door ons is besloten om alle bomen te gaan kappen. Hierbij speelt tevens een rol dat als beschadigde bomen gekapt worden, de blijvende bomen vanwege de veranderde windbelasting extra kwetsbaar worden voor schade. Het waterschap heeft dus weloverwogen het besluit genomen om de bomen te kappen.U heeft ons gevraagd om aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden.

Er is voor ons geen wettelijke plicht tot herplant. Dit is in het overleg met OZHZ vastgesteld. Wegbeplanting van populieren is op grond van de Wet natuurbescherming artikel 4.1. uitgezonderd van de melding- en herplantplicht. Hiermee wordt het herplanten van deze bomen een bestuurlijke keuze. Op dit moment is er nog geen bestuurlijk kader (groenbeleidsplan) waardoor nu wordt gehandeld overeenkomstig de vooralsnog geldende instructies op dat vlak.

Kap dreigt voor 1139 bomen

8 november 2019

Water Natuurlijk Hollandse Delta probeert in het waterschapsbestuur de handen op elkaar te krijgen voor het behouden van de bomenrij langs het Volkerak tussen Oude Tonge en Ooltgensplaat. Dat is moeizaam en de kap van 1139 gezonde populieren dreigt nog steeds. Nu wordt de hulp van het publiek gevraagd op deze bomen overeind te houden. (Zie ook onderaan pagina)

Bedreigde populieren Volkerak
Bedreigde populieren Volkerak
Schriftelijke vragen

Om de kwestie te agenderen en om helderheid te krijgen over de beweegreden van het waterschap Hollandse Delta werden al in juni van dit jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden. Antwoorden bleven uit. In een reactie schrijft het college dat het om een complexe opgave gaat die financieel is doorgeschoven naar 2020. Dat geeft geen vertrouwen in een duurzame toekomst voor de bomenrij.

In de vergadering van september diende Water Natuurlijk een motie in waarbij werd aangedrongen op een beleid om het bomenbestand duurzaam in stand te houden en specifiek de bomenrij langs het Volkerak te sparen. Heemraad Van Nes stond sympathiek tegenover de motie maar kon niet toezeggen dat de 1139 populieren zouden blijven staan. De motie werd aangehouden en komt waarschijnlijk eind november opnieuw aan de orde.

vleermuis foto Herman de Jongh
vleermuis foto Herman de Jongh

 

Geen noodzaak voor kap

Er is geen noodzaak voor de kap van de 1139 bomen. Ze zijn gezond en kunnen nog decennia lang mee. De veiligheid van de dijk is niet in het geding en ook voor het verkeer is geen risico. Structureel onderhoud is wel van belang om de overlast van afgewaaide takken op de akkers te beperken. Verder moet er een plan komen voor de gefaseerde vervanging van bomen. Op open plekken moeten nu al nieuwe bomen worden geplant.

Leefgebied beschermde dieren

Tal van dieren zijn afhankelijk van de bomenrij. Vogelsoorten als groene specht, boomvalk, buizerd, havik, boomkruiper, grote lijster zullen hun broedgebied kwijtraken. Verder is het een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. Met de recente onnodige kap langs de Zuiderlandsezeedijk werd het leefgebied van soorten als de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en de laatvlieger vernietigd. Het waterschap kapte hier een rij 120 populieren nadat er een aantal beschadigd raakten bij een zomerstorm. Bekend is dat ook de bomenrij die nu nog op de nominatie staat om gekapt te worden erg belangrijk is voor vleermuizen. Deze dieren zijn wettelijk beschermd en staan onder druk. Daar moeten we dus zuinig op zijn.

Betrokkenheid bewoners

Uit berichten op social media blijkt dat duizenden mensen zich betrokken voelen bij de 1139 populieren langs het Volkerak. Velen vinden het onbestaanbaar dat die bomenrij zou verdwijnen. De rij is karakteristiek voor de streek en landschappelijk erg waardevol oordeelt men. De rol van bomen bij de aanpak van het klimaatprobleem wordt ook als cruciaal gezien.

Onderteken petitie

Water Natuurlijk doet dan ook een beroep allen die het belang van bomen onderschrijven om de petitie te ondertekenen voor het behoud van de 1139 populieren.

De petitie is te vinden op https://1139bomen.petities.nl/

Nadere informatie:
  • Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484
  • Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0786731522
  • https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/ (o.a. vernietiging leefgebied vleermuizen Zuiderlandse zeedijk)

300 jaar oude bokaal terug bij Vallei en Veluwe

16 september 2019
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin nam in juli, namens waterschap Vallei en Veluwe de 18de-eeuwse bokaal van de Slaperdijk in ontvangst van antiquair Anna Laméris en waterschapsmedewerker Henk Nobbe. Na een lange tussenliggende periode is dit bijzondere glas weer ‘thuis’ in het bezit van Waterschap Vallei en Veluwe. Toen de Slaperdijk bij Veenendaal in 1653 voltooid was, … Lees "300 jaar oude bokaal terug bij Vallei en Veluwe" verder

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin nam in juli, namens waterschap Vallei en Veluwe de 18de-eeuwse bokaal van de Slaperdijk in ontvangst van antiquair Anna Laméris en waterschapsmedewerker Henk Nobbe. Na een lange tussenliggende periode is dit bijzondere glas weer ‘thuis’ in het bezit van Waterschap Vallei en Veluwe.

Toen de Slaperdijk bij Veenendaal in 1653 voltooid was, werd het College tot Directie van de Slaperdijk opgericht. Dit waterschap heeft tot 1949 bestaan. Het gebied valt nu onder waterschap Vallei en Veluwe.

Het waterschap van de Slaperdijk gaf Justus van Broeckhuysen de opdracht een gedetailleerde kaart van de Slaperdijk te maken. De kaart werd in 1705 gepubliceerd. Dit was mogelijk de aanleiding voor de bestelling van een zogeheten hensbeker door het waterschap.

Deze werd geregeld gebruikt door bestuursleden om samen het glas te heffen tijdens een bijzondere gelegenheid. Het glas werd gevuld met wijn en werd na een slok genomen te hebben doorgegeven aan elkaar. Bij waterschappen in het westen van Nederland was het laten vervaardigen van een hensbeker meer algemeen gebruik.

 

Minister wil giflozingen legaliseren

3 juli 2019

Al jaren protesteren bewoners van de Drechtsteden en de Alblasserwaard tegen de illegale giflozingen van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Al jarenlang zijn er illegale lozingen van PFOA (C8) en GenX rechtstreeks op de rivier of C8 illegaal via de rioolwaterzuivering. C8 is een kankerverwekkende stof, die op de Europese lijst staat van zeer zorgwekkende stoffen. Sinds 2012 mag Chemours deze stof niet meer gebruiken.

De vele incidenten waren telkens aanleiding voor meer
onderzoek en toezicht. Vergunningen zijn aangescherpt en er is veel onderzoek gedaan in de Dordtse regio naar mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Ook drinkwaterbedrijf Oasen heeft Chemours voor de rechter gedaagd in verband met de langere-termijn-effecten voor
de drinkwaterwinning.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft onlangs op voordracht van Nederland besloten om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten
veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan om snel een einde te maken aan deze giflozingen. Terwijl het bedrijf in de Verenigde Staten een lozingsverbod kent, wil de minister het chemiebedrijf in ons land vergunning geven om jaarlijks maximaal vijf kilo GenX-stoffen en twee kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater en de rivier de Nieuwe Merwede. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze manier wil Van Nieuwenhuizen met een vergunning de geconstateerde, maar niet vergunde, directe lozingen op het oppervlaktewater van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen.

De minister wijst erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn er volgens haar geen risico’s voor het drinkwater.

Voor de lozing op het oppervlaktewater is de minister verantwoordelijk. Voor overige vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat de provincie Zuid-Holland. Daarin schiet Zuid-Holland nog steeds ernstig tekort. De provincie geeft bedrijven zoals Chemours veel te veel ruimte om ongestraft door te gaan. Eerder en effectiever ingrijpen is zeer noodzakelijk voor volksgezondheid en milieu.

Overstromingsrisico uit Duitsland verkleinen


In Nederland wordt zonder extra maatregelen niet overal voldaan aan het Nederlandse beleidsdoel van basisveiligheid in 2050 als gevolg van mogelijke overstromingen vanuit het Duitse deel van het gebied. Dat concludeert de minister van  Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een gezamenlijke Nederlands-Duitse studie.

De studie laat zien dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen een aanzienlijke verbetering betekent voor de veiligheid aan weerszijden van de grens. Na afronding ervan (planning 2025) is het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van degrens vergelijkbaar.

Na 2025 gaat Nederland zijn dijken in het grensgebied waar nodig versterken om in 2050 aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor primaire keringen te voldoen. Over extra maatregelen in Duitsland bestaan nog geen afspraken.

 

 

 

Met Water Natuurlijk op excursie in Amersfoort


Water Natuurlijk organiseerde op 17 mei een boeiende excursie naar Elisabeth Groen.
Dit voormalige ziekenhuisterrein langs de Heiligenbergerbeek ten zuiden van Amersfoort wordt op bewonersinitiatief omgetoverd in een fraai park. Het park ligt langs de Heiligenbergerbeek. Het bijzondere is, dat de bewoners ook een grote rol hebben in het beheer van het park.

Delen zijn al klaar, maar er wordt ook nog hard gewerkt. Een groot deel van het ziekenhuisgebouw is inmiddels in een berg puin veranderd. Ook hier komt straks groen!

12