Bomenrij verdwijnt geruisloos

19 juli 2022

Water Natuurlijk vindt bomen belangrijk en zeker rijen bomen. Eerder adviseerde zij het waterschap Hollandse Delta boomrijen duurzaam in stand te houden en bij noodzakelijke kap de argumenten helder te communiceren. Kennelijk aan dovemansoren gericht. Nu dreigt een bomenrij langs de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland en Piershil geruisloos te verdwijnen.

Boomrijen

Langs de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland en Piershil stond een mooie rij van ruim 180 bomen. Overwegend wilgen, ooit aangeplant ter gelegenheid van een boomfeestdag. Bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit. Wilgen spannen wat dat betreft de kroon. Zo’n 450 verschillende soorten insecten leven van een wilg, en daar profiteren weer vogels en andere dieren van. Een rij wilgen fungeert ook nog als trekroute.

Martijn Verweijen van Hoekschewaards Landschap zet zich al decennia lang in voor behoud van natuur en landschap in de streek. Hij ziet de teloorgang van de beeldbepalende bomenrij langs Het Spui met lede ogen aan. Martijn:

“Bomenrijen langs wegen en dijken zijn kenmerkend voor de regio. Ze zijn landschappelijk fraai, dienen als steun voor rondtrekkende vogels in de winter zoals vinken, mezen, spechten. Ze dienen als route voor vleermuizen, nemen CO2 op, geven schaduw en koelte. Kortom, de moeite waard om te behouden en terug te planten”.

Velen zijn deze mening toegedaan. Dat was de uitkomst van een enquête die Water Natuurlijk enkele jaren terug hield bij de acties voor het behoud van een bomenrij op Goeree Overflakkee. Naar aanleiding van een melding over de bomen langs Het Spui stelde Water Natuurlijk schriftelijke vragen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden.

Veilige dijken

Langs de Spuidijk zouden recent enkele nieuwe bomen geplant zijn die kort daarna alweer weggehaald werden. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen komt naar voren dat van de oorspronkelijke 180 bomen nog 34 over zijn. De overige bomen zijn de afgelopen jaren gekapt omwille van de veiligheid, of als gevolg van stormschade. Nu waren per abuis nieuwe bomen aangeplant langs de dijk. Dit was in strijd met de beleidsregels van het waterschap op het vlak van waterveiligheid. De bomen zijn dan ook weer weggehaald en elders geplant.

Martijn Verweijen:

“In 2021 werden door het waterschap tussen Piershil en Nieuw-Beijerland vijf bomen verwijderd die niet lang daarvoor door het zelfde waterschap waren geplant. Navraag leerde dat de bomen per abuis waren geplant op een plek die gevaar kon opleveren voor het dijklichaam. Mochten die bomen omwaaien dan zouden de wortels gaten in de dijk kunnen trekken. Voor de overige bomen langs de Spuidijk werd een uitsterfbeleid gevolgd. Omgewaaide of beschadigde bomen werden verwijderd en niet meer herplant.”

Veiligheid staat voorop. Ook voor Water Natuurlijk, maar hier zijn toch de nodige vraagtekens te plaatsen. De bomenrij staat binnendijks aan de overkant van de weg en op flinke afstand van de teen van dijk. Elders in de Hollandse Delta vindt ook nieuwe aanplant plaats aan de binnenkant van dijken. De beleidsregels waarover gesproken wordt zijn niet duidelijk en worden kennelijk ook niet eenduidig toegepast. Water Natuurlijk heeft aanvullende vragen gesteld. Mocht het risico voor de veiligheid bestaan uit het omwaaien van bomen en beschadiging van de dijk daardoor, dan kan ook gekozen worden voor knotbomen of aanplant van struiken. Die waaien niet om. Wordt vervolgd.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Nieuw Peil: Geborgde zetels

12 juli 2022

 

Besluiten die waterschappen nemen raken ons allemaal. Al honderd jaar geleden is de democratisering van de waterschappen ingezet om het stelsel aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. De initiatiefwet van GroenLinks en D66 – Tjeerd de Jong – draagt daar verder aan bij. Waarom is dit zo belangrijk?

Tieneke Clevering, fractievoorzitter van Water Natuurlijk Fryslân, was heel lang de jongste waterschapsbestuurder van ons land. Haar motivatie voor democratisering is kraakhelder: ”Elk volksvertegenwoordigend orgaan moet een weergave zijn van de samenleving. De waterschappen hebben nu wel wat weg van een politiek opvanghuis als je naar de gemiddelde leeftijd kijkt”, zegt ze met een glimlach. “Dat kan stukken beter.” Tieneke is oorspronkelijk van de boerderij, zag het stelsel van waterschappen
en was direct nieuwsgierig. ‘Hier wil ik bij horen’ was haar eerste reactie. Al gauw kwam het besef dat er geen democratisch proces ten grondslag ligt aan de deze besturen. “Bij Wetterskip Fryslân zijn er nu zeven geborgde zetels. Drie van de agrarische LTO, twee uit het bedrijfsleven en twee vanuit natuurorganisaties. Ze noemen het kwaliteitszetels, maar dát hoor je mij niet zeggen.”

Doorslaggevend
Tjeerd de Groot
, D66 Tweede Kamerlid vanaf 2017: “Waterschappen hebben een ongelofelijk belangrijke taak in het opvangen van klimaat- verandering. Met de extremen in regenval en droogte krijgen ze daar een steeds grotere rol in. D66 juicht dat toe, mits democratisch.” Tieneke valt hem bij: “Juist in Friesland hebben kiezers gekozen voor een groene, ecologische koers. Maar door de geborgde zetels halen die plannen het vaak niet, met ‘13 tegen en 12 voor’ zijn ze hier in de provincie vaak de doorslaggevende component. Zonder de geborgde zetels waren we veel progressiever geweest, veel groener, veel voortvarender.”

“Met het initiatiefvoorstel dat is ingediend door GroenLinks en D66 stellen we een wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet voor om o.a. de geborgde zetels te schrappen”, legt Tjeerd uit. “Het is noodzakelijk om de waterschappen te vernieuwen, er komen grote veranderingen aan. Er is Europese wetgeving waar we aan moeten voldoen, dan kan het niet zo zijn dat het uiteindelijk in de uitvoer stokt omdat daar geen democratisch proces plaatsvindt en beperkte, individuele belangen de boventoon voeren.”

“Er zijn vier grote dossiers die op het waterschap afkomen,” vult Tieneke aan. “Veenweidegebieden, Kaderrichtlijn Water, Klimaat en Stikstof. Dit is zo belangrijk, dat kan niet zonder democratische basis.”

Stroom tegen
Eind mei, tijdens de behandeling van het initiatief in de Tweede Kamer, kreeg het voorstel de stroom behoorlijk tegen. “Elke student politicologie zou over dit politieke spektakeleen heel mooi werkstukje kunnen schrijven”, reflecteert Tjeerd een week na de stemming. “Niet de uitkomst die we voor ogen hadden maar het is echt een goede stap. Er gaat best wat veranderen. De geborgde zetels namens het bedrijfsleven, die verdwijnen. En er ontstaat een nieuw evenwicht gezien de agrarische sector
– onbebouwd – maximaal twee geborgde zetels levert, en de natuurorganisaties ook twee. Daarnaast is een streep getrokken door de aanwezigheid van een ‘geborgde’ in het dagelijks bestuur. Ook dat is een belangrijke wijziging. De stem van de kiezer zal hierdoor beter doorklinken.”

Er zaten nog wel een paar verrassende wendingen in het proces. “Aan het eerste amendement van de CU hebben we gezamenlijk nog kunnen sleutelen.” Ging het spreekwoordelijke water bij de wijn? “Jazeker”, bevestigt Tjeerd. “Met een belangrijke aanpassing heeft GroenLinks,
en ook onze D66 fractie dit amendement onderschreven. En werd het gewijzigd door de Tweede Kamer aangenomen. We verwachten dat de Eerste Kamer, hopelijk nog voor het zomerreces of anders vlak daarna, met dit compromis ook voor deze initiatiefwet zal stemmen.”

Uit de Democraat van zomer 2022
Tekst: Marieke de Jong
Foto: Jeroen Mooijman

 

Nieuw bermbeheer hoopgevend

4 juli 2022

Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een op biodiversiteit gericht bermbeheer door het waterschap Hollandse Delta. Het resultaat is dat nu 60% van de bermen beter beheerd wordt. We zien de verbeteringen in de praktijk, maar er gaan ook nog dingen mis. De plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap deed een eerste onderzoek en de resultaten mogen er zijn.

Inzet Water Natuurlijk

De meer dan 3000 kilometer aan bermen van het waterschap liggen als linten in het landschap. Door de enorme oppervlakte en de functie als ecologische verbinding kunnen ze een belangrijke rol spelen bij herstel van biodiversiteit. Een beter beheer is voldoende en dat was de inzet van Water Natuurlijk. Minder maaien, maaisel afvoeren en faseren van de uitvoering. De hoeveelheid meststoffen in de bodem vermindert en de natuur reageert vanzelf met meer bloeiende kruiden.

Om dit te bereiken stelde Water Natuurlijk vorige jaar een meldpunt ‘maaimisstanden’ in. De ongeveer 2300 reacties uit het publiek vormden de basis voor een advies aan het waterschap. Sindsdien zijn er forse stappen gezet. 60% van de bermen wordt vanaf dit jaar beter beheerd. Dat zien we in de praktijk. Uiteraard is tijd nodig om echt resultaten te zien, maar toch een doorkijkje.

Inventarisatie Hoekschewaards Landschap

Er zijn enkele bermen waar het waterschap al langer een ecologisch beheer uitvoert. Onder andere langs de Tweede Kruisweg in het oosten van de Hoeksche Waard. Een typische kleipolder waar het volgens tegenstanders van ecologisch beheer niet mogelijk zou zijn om een rijke variatie aan plantensoorten te krijgen. Immers de grond is hier van nature erg voedselrijk.

Deze pessimisten krijgen ongelijk. Een eerste inventarisatieronde van de plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap leverde 64 verschillende plantensoorten (link opent op een nieuw tabblad) op in de bermen van de Tweede Kruisweg. Aansprekende soorten als Vogelmelk, Rolklaver, Aardaker, Wilde cichorei, Heelblaadjes enzovoorts kun je er aantreffen. Het beeld is nog niet compleet. Hiervoor is nog een inventarisatieronde nodig in de nazomer en in het voorjaar. Het aantal soorten komt dus hoger te liggen. Duidelijk is al wel dat de bermen belangrijk zijn voor biodiversiteit.

Wildmaaien

Er gaan ook nog dingen mis. Water Natuurlijk kreeg meldingen over particulieren die gronden van het waterschap maaien en hiermee het nieuwe beleid doorkruisen. Gazonbeheer past niet op een ecologische berm. Medewerkers van het waterschap schatten het areaal zogenoemd wildmaaien op 20%. Het gaat dus om een grote oppervlakte.

Wildmaaien
Gemaaide berm

Met schriftelijke vragen vroeg Water Natuurlijk om hier aandacht aan te besteden in de communicatie van het waterschap en om via een kaart op de website duidelijk aan te geven waar welk beheer geldt. Dat laatste wordt onderzocht. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar 100% ecologisch beheer te gaan. Dat is het streven van Water Natuurlijk en het maakt de boodschap helder en eenduidig.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Geborgde zetels bijna afgeschaft

30 juni 2022

Water Natuurlijk is content met het bereikte compromis. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Beperking van het aantal geborgde zetels naar 4 (was 7); de gelijke verdeling tussen onbebouwd en natuur en stopzetting van verplichte zitting in het dagelijks bestuur biedt voldoende kansen voor de ambities die Water Natuurlijk heeft. Een meerderheid in de Tweede Kamer kiest voor een sterkere democratische legitimatie en koestert in evenwicht de belangen naar de toekomst.

Dinsdag 31 mei is er gestemd in de Tweede Kamer om de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen af te schaffen. Het initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks is met een amendement van de CU aangenomen. Water Natuurlijk is als grootste waterschapspartij van Nederland groot voorstander van het totaal afschaffen van geborgde zetels. Politiek bleek dat nu een te grote stap. Met het compromis dat is bereikt is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

De geborgde zetels geven een ouderwetse situatie weer die weinig met democratie en veel met belangen te maken heeft. Door nu te kiezen voor de gelijke verdeling van de maximaal 4 geborgde zetels tussen agrarische en natuurbelangen wordt het natuurbelang via die weg extra versterkt. Water Natuurlijk is daar blij mee. Dat maakt het compromis verdedigbaar. Overigens blijft Water Natuurlijk van mening dat de eens per 4 jaar gekozen vertegenwoordigers prima in staat zijn om naast het algemeen belang ook oog te houden voor specifieke deelbelangen.

Daarom pleit Water Natuurlijk ook voor het behouden van het totale aantal zetels in elk waterschap en daarmee voor vergroting van het aantal zetels dat door openbare verkiezingen wordt ingevuld.

Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, roept Water Natuurlijk de Eerste Kamer op om ook akkoord te gaan en de wijzigingen voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 daadwerkelijk mogelijk te maken. De provincies zijn nu in afstemming met de waterschappen aan zet om zeer voortvarend de regelgeving aan te passen zodat verkiezingen op de nieuwe wijze invulling gaan krijgen.

De eerder ingediende motie van de VVD die bepaalt dat de nieuwe situatie pas ingaat na de waterschapsverkiezingen van 2023 werd verworpen.

Natuurvriendelijke landbouw in uiterwaarden


De provincie Gelderland heeft een Panorama Gelderse Rivieren opgesteld. In de komende decennia zijn verdere aanpassingen aan de rivieren nodig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

De provincie wil een robuust en schoon riviersysteem met voldoende ruimte voor toekomstige ontwikkelingen en voldoende natuurlijke dynamiek. Verbeteren van de waterveiligheid moet samengaan met ruimtelijke kwaliteit.

De dynamiek van de rivier moet meer sturend worden voor natuurontwikkeling. Dit zal een dynamisch natuurbeeld geven, waarbij soorten meebewegen met rivierprocessen en de klimaatverandering. Dit vraagt soms een flexibelere benadering van het natuurbeleid en de daarbij bepaalde natuurdoelen.

In zogeheten rivierparken bij de steden wil de provincie meer ruimte geven aan recreatie. In deze gebieden wil de provincie ook inzetten op een mix van robuuste riviernatuur en vooral natuurinclusieve landbouw.

Waal
Met de verwachte hogere extreme afvoerverdeling krijgt de Waal het in de toekomst moeilijk. Bij hoogwater staat het water in de Waal al meters hoger dan in de Nederrijn en IJssel. Hierdoor stuwt het water op richting de splitsingspunten. Dat kan effect hebben op de afvoerverdeling. Daarvoor zijn twee oplossingen te bedenken: forse verruiming van het winterbed van de Waal, door dijkverleggingen en bypasses. Of het accepteren van een andere afvoerverdeling en de andere riviertakken daarop voorbereiden.

Pannerdensch Kanaal en Nederrijn
Er zijn twee belangrijke vraagstukken voor het natuurnetwerk langs deze riviertak. Ten eerste de omgang met de landbouwgebieden langs het Pannerdensch Kanaal en op de zuidoever van de Nederrijn-Lek. Ten tweede de omgang met delfstoffenwinning.
Bij Wageningen wil de provincie in het kader van het project Grebbedijk natuurontwikkeling en aanleg van een recreatief uitloopgebied met zwemmogelijkheden in de uiterwaarden.

IJssel
Ten opzichte van andere rivieren, zijn relatief grote delen van de IJsseluiterwaarden in gebruik door de landbouw. De provincie wil hier een omslag naar natuurinclusieve landbouw. Verder wil de provincie In de uiterwaarden van de IJssel natuurontwikkeling en ook anticiperen op hogere waterafvoeren in de toekomst. Dat betekent volgens de provincie ‘een zorgvuldige ruimtelijke ordening om spijtmaatregelen in de nog open ruimten te voorkomen’. Dit geldt met name bij de flessehalzen Doesburg, Zutphen en Deventer. Ook ziet de provincie kansen voor oeverdrinkwaterwinning langs de IJssel.
Een belangrijke maatregel is ook het stopzetten van de erosie van de IJsselbodem in het zuidelijk deel van de rivier. Het omhoog brengen van de IJsselbodem is wellicht een andere mogelijkheid. Dit levert een belangrijke bijdrage aan zowel het tegengaan van verdroging van de uiterwaardennatuur als aan het oplossen van scheepvaartknelpunten.

Maas
In vergelijking met de andere rivieren is de provinciale natuuropgave langs de Maas bescheiden. Rivierverruiming langs de Maas richt zich met name op het herstel van oude Maasmeanders.
Langs grote delen van de oevers van Maas ziet de provincie kansen voor het benutten van oevergrondwater voor onze drinkwatervoorziening.

 

Apeldoorn gaat wateroverlast sneller aanpakken


Het klimaat verandert: zomers worden steeds warmer en droger en we hebben vaker te maken met extreme regenval. Daarom gaat Apeldoorn samen met andere gemeenten op de Veluwe werken aan projecten die ervoor zorgen dat bij extreme regenval het water wordt vastgehouden in de bodem. Voor perioden wanneer het te droog is, maar ook om overlast van water te verminderen.

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen, Heerde, en Voorst en het Waterschap Vallei en Veluwe werken sinds 2010 samen in de werkregio Oost Veluwe (SWOV). Ook Vitens en de provincie Gelderland zijn nauw betrokken.
De SWOV heeft een subsidieaanvraag van € 3,6 miljoen ingediend bij het Rijk in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Om sneller maatregelen te nemen tegen lokaal wateroverlast, om meer water de grond in te krijgen tegen droogte en om meer water te bufferen in de beken. Op korte termijn verwacht SWOV goedkeuring van het Rijk.

Verschillende gemeenten leggen bijvoorbeeld wadi’s aan. Een wadi is een laaggelegen gebied in het gras die dient als infiltratievoorziening. Na een regenbui stroomt het water van daken en wegen in deze wadi’s en daar kan het langzaam in de bodem wegzakken. Een wadi voorkomt dus dat schoon regenwater in het riool terechtkomt. En het grondwater wordt aangevuld.

Ook worden infiltratieriolen gemaakt, zodat het (schone) regenwater niet naar de waterzuivering gaat, maar terug de grond in kan. Voor inwoners van de gemeente Apeldoorn is er subsidie om het regenwater af te koppelen van het riool. Al deze maatregelingen hebben veel voordelen voor de natuur en de tuin natuurlijk. Er is minder kans op wateroverlast en schade door water.

Apeldoorn heeft de Markstraat en de Beekstraat vorig jaar anders ingericht: de Klimaatstraat. Zo zijn deze straten niet alleen aantrekkelijker voor ondernemers en bezoekers, maar gaan ze ook beter om met het veranderende klimaat. In de Klimaatstraat werken gemeente met betrokkenen samen. Alleen door samen aan de slag te gaan in dit gebied kon het verschil worden gemaakt. Bewoners, ondernemers, het waterschap, de provincie en de gemeente; met elkaar worden dingen uitgeprobeerd, nieuwe dingen toegevoegd en wordt het effect gemeten.

 

Aanpak verdroging Heelsums Beekdal


Ook Natuurmonumenten wil de verdroging van het Heelsums Beekdal gaan aanpakken. Het Heelsums beekdal in natuurgebied Wolfheze verdroogt steeds meer, terwijl er door de klimaatopwarming meer regen valt. De grondwaterstand is hier de afgelopen 5 jaar 80 cm gedaald en in de laatste 50 jaar 1,3 meter. Wat is hier aan de hand? Vrij zeker is dat grote bedrijven die grondwater onttrekken aan de Zuid-Veluwe een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid water die beschikbaar is voor de natuur in het Heelsums beekdal.
Sinds de 19e eeuw is de hoeveelheid bos behoorlijk toegenomen. En vooral naaldbossen verdampen meer water dan dat heidevelden of stuifzanden dat doen. Dus dat is ook een van de oorzaken.
De bekende en mysterieuze Wodanseiken van Wolfheze staan hier al vele eeuwen in hun grillige vormen met flinke zijtakken te pronken langs de Papiermolenbeek. Vroeger aan een kabbelend beekje in een open landschap. Geliefd bij landschapsschilders van de Oosterbeekse en Haagse School. Destijds werden nieuwe schilders die toetraden tot de kunstenaarskring gedoopt in deze beek. Nu, opgenomen in het bos langs een droge beek, zijn de Wodanseiken tanend en breken flinke zijtakken af.
Naast de verdroging en ouderdom hebben deze imposante bomen ook te kampen met de stikstofproblematiek. Door de verzuring van de bodem spoelen mineralen weg en zijn belangrijke mineralen niet beschikbaar voor de wortels van deze eiken. Wat maakt dat deze eiken, zoals ook de eiken in het algemeen op de Veluwe, het extra zwaar hebben om te overleven.
Kijk voor meer informatie over dit bijzondere beekdal aan de rand van de Veluwe op het Virtueel bezoekerscentrum. Hier lees je meer over de samenwerking in het Heelsums beekdal met de Werkgroep “Stromende beken”, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten.

 

Vloeiweidenpad op Het Lankheet


Op landgoed Het Lankheet is het vloeiweidenpad uitgezet om het landschap waar eeuwenlang hooilanden zijn bevloeid, ervaarbaar te maken. Je loopt in en langs het beekdal van de Buurserbeek. Naast historisch landschap, het beekdal en de hogergelegen heideterreinen, zijn ook hedendaagse landschapselementen zoals de waterzuiverende rietfilters in de route opgenomen.

Om het landschap waar eeuwenlang hooilanden zijn bevloeid, ervaarbaar te maken. Je loopt in en langs het beekdal van de Buurserbeek. Naast historisch landschap, het beekdal en de hogergelegen heideterreinen, zijn ook hedendaagse landschapselementen zoals de waterzuiverende rietfilters in de route opgenomen.

 

Europese lidstaten laten paling in de steek


Op 30 mei jongstleden heeft ICES (International Council for the Exploration of the Sea) haar onderzoek naar het Europees Aalherstelplan gepubliceerd. Wat blijkt? Het doel om de Europese palingpopulatie duurzaam te herstellen is op dit moment verder weg dan in 2012.

Als onderdeel van het Europese Aalherstelplan moeten Europese lidstaten een rapport indienen waarin zij aangeven of zij zich aan de doelstellingen hebben gehouden. De belangrijkste zijn: a) 40 procent van de schieraal (volwassen paling) moet terug naar zee kunnen zwemmen om zich voort te kunnen planten en b) palingsterfte tijdens de ingewikkelde levenscyclus moet worden tegengegaan.

Het Nederlandse Herstelplan heeft er wel degelijk voor gezorgd dat de sterfte door menselijk toedoen significant is gedaald. Daarnaast heeft het plan ervoor gezorgd dat er ook meer paling in de Nederlandse wateren zwemt en naar zee kan migreren. Helaas is dit nog steeds onvoldoende om het Europese doel van 40 procent ‘terug naar zee’ ten opzichte van de oorspronkelijke situatie te halen.
Van ICES werd verwacht dat zij aan de hand van deze evaluatie zou adviseren over welke maatregelen het meest effectief zijn bij het herstel van de aal. Helaas kon ICES dit advies niet geven vanwege het algehele gebrek aan herstel van het palingbestand. De meeste maatregelen leveren geen directe positieve bijdrage aan de belangrijkste doelstellingen.

Deze evaluatie komt bovenop het ICES-advies van november 2021 om compleet te stoppen met het vissen op paling in alle levensfasen. ICES concludeert in dit rapport wederom dat de status van de Europese palingpopulatie kritiek is. Het advies om de palingvisserij te stoppen werd in december door de Europese Commissie en de Raad niet opgevolgd. Na deze ICES-evaluatie zal de Europese Commissie naar verwachting werken aan voorstellen voor verdere maatregelen die in het najaar zullen worden gepubliceerd. De meeste EU-landen blijven de visserij op paling toestaan, ondanks het feit dat de soort sinds 2008 door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) is geclassificeerd als ‘ernstig bedreigd’ en op de Europese Rode Lijst van zoetwatervissen staat. Op de VISwijzer scoort de paling ook in het rood, met of zonder keurmerk, want je helpt een paling het beste door hem niet op te eten.

In Nederland dienden Kamerleden Grinwis (CU), De Groot (D66), Bromet (GL) en Stoffer (SGP) in 2021 twee moties in (motie 1 en motie 2) om de vismigratie te verbeteren. Beide moties werden vrijwel unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. In maart 2022 nam Pieter Grinwis ruim 40.000 handtekeningen in ontvangst voor een beter leven voor de paling.

Waterschap Hollandse Delta wentelt lasten wegenbeheer van boeren af op stadsbewoners

25 juni 2022

In Waterschap Hollandse Delta hoeven boeren niet langer mee te laten betalen aan wegonderhoud.
Dat voorstel is gisteren door de geborgde (niet democratisch gekozen) zetels, met steun van enkele partijen die ook door boeren worden gedomineerd, aangenomen. Argument: boeren willen een gelijk speelveld, want er zijn meer waterschappen waar boeren niet voor wegonderhoud betalen. Dat klopt, want die waterschappen hebben geen wegen in beheer. In álle andere waterschappen die wegen in beheer hebben betalen boeren wél mee. Het argument klopt dus niet.

En wie gaat dit gulle gebaar betalen? De burgers, die al veruit het grootste deel van de kosten van het waterschap betalen. Het gaat om wegen die zwaar door landbouwverkeer worden belast, en ook door dorpsbewoners, fietsers en andere recreanten. Het is toch logisch dat wie van die wegen gebruik maakt daaraan meebetaalt? Fietsers doen dat als inwoners van het gebied, boeren tot nu toe – bescheiden – ook.

Eerlijke verdeling

Maar het is nog maller. De ruim 1500 km wegen en fietspaden die bij het waterschap in beheer zijn liggen vooral in agrarisch gebied. Maar inwoners van Rotterdam-Zuid, waar 1% van de wegen ligt, betalen nu al een kwart van alle lasten! Dat zou dus met het voorstel van het waterschapsbestuur nog veel meer worden. Is dat eerlijk? Iedereen kan rijden op de waterschapswegen, dus iedereen betaalt mee. De waterzuiveringen zijn er voor iedereen, dus iedereen betaalt mee. De dijken en ons watersysteem zijn er voor iedereen, dus iedereen betaalt mee. Maar wel naar rato van belang, draagkracht en billijkheid.

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat boeren nu en in de toekomst hun boterham moeten kunnen verdienen en helpen hen dat op een gezonde en toekomstbestendige manier te doen. Maar daar hoort wel een eerlijke verdeling van lasten bij die mensen met weinig geld beschermt. Daarom staan we ook voor belastingvrijstelling voor iedereen die het niet breed heeft, of je nu burger of boer bent. Dat is eerlijkheid en solidariteit. Die eerlijkheid en solidariteit willen we graag in stand houden, ook bij de belasting op wegen in het waterschap. Geen vrijstelling voor boeren dus bij de wegenheffing!

Algemeen belang

Water Natuurlijk Hollandse Delta heeft oog voor de problemen waar de landbouw mee worstelt. Daarom hadden we, samen met PvdA en met steun van onder meer CDA, Christen Unie, AWP, de helft van de VVD fractie en een onafhankelijke zetel een compromis bedacht. Verminder de belastingdruk voor de boeren, maar dan willen we ook een kleine lastenverlichting voor de huurders en de goedkopere koopwoningen. De lasten voor dure koopwoningen en enkele bedrijven zouden dan een paar procent hoger worden. Ook de fractie Natuur steunde dit idee: want zij waren wél in staat het algemeen belang te laten voorgaan op het particuliere belang.

Het besluit dat er nu ligt is bizar, onrechtvaardig en in strijd met de geest van het belastingstelsel van de waterschappen. Onvoorstelbaar.. welk ander net woord past hierbij?

Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

123456