Sinterklaas

4 december 2019

Rijn en IJssel, 5 december 2019

Lieve Water Natuurlijk (fractie)leden, ambassadeurs, partners en vrienden,

 

Wat een heerlijk jaar was het voor Water Natuurlijk, de waterschapspartij,

De verkiezingsuitslag maakten velen van ons blij.

Landelijk de grootste partij en dus het meest aantal zetels,

En door dit droge jaar waren er ook veel brandnetels.

Gelukkig houden wij van veel soorten groen en blauw,

Het gaat ons om (bio)diversiteit en schoon water, dat is waar ik van hou.

 

Alleen dankzij de steun van ieders inzet haalden wij dit geweldige resultaat,

En wie wil er nu geen natuurlijker water, daarbij heeft iedereen baat.

En natuurlijk doen we dat vanuit het principe; de vervuiler betaald,

we weten alleen niet of dit idee het ook bij de andere partijen haalt.

Het blijft een strijd om onze idealen leidend te laten zijn bij alle discussies,

maar jullie zijn goed bezig, ik weet waar ik ook de volgende verkiezingen voor kies.

 

Omdat ik velen van jullie niet dagelijks zie en ontmoetingen altijd goed zijn,

organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een water café, echt fijn.

Op donderdag 23 januari staat het te gebeuren,

alle verdere info volgt nu in geuren en kleuren.

 

De locatie is De Lindeboom, Kottenseweg 152 in Winterswijk,

het programma bestaat uit drie onderdelen en staat als een dijk.

We starten vanaf 15.30 uur met een inloop om om 16 uur te gaan wandelen.

Jan Stronks neemt ons mee in zijn achtertuin en vertelt hoe hij wil handelen.

Zelf initiatief tonen in je eigen wijk of wei,

Wie wil dat nu niet, het geeft je een goed gevoel en maakt je blij.

Om 17 uur kunnen we samen een hapje eten en bijpraten,

en natuurlijk gaat het over ons mooie werk, we kunnen het niet laten.

Om 19 uur start een Winters-Wijk-Water café Water Natuurlijk, zo, dat is er uit.

Ook hier vertelt Jan zijn verhaal over boeren en natuur, duidelijk en luid.

En Sanne Blok vertelt over wat er gebeurt in Arnhem, de stad,

Ook hier kun je zelf veel doen. Hoe hoog leg jij de lat?

Kortom, er is weer genoeg te bespreken,

Dus meld je aan, dit is voor gevorderden en voor leken.

Even een appje graag aan Yvonne van Hamersveld,

En zorg dat je even de momenten dat je erbij bent vermeld.

Yvonne.vanhamersveld@upcmail.nl en haar nummer is 06-20522895,

Ff mailen of appen, dat heeft niet veel om het lijf.

 

De fractie dankt jullie hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar.

Wij hopen dat dit blijvend is, dat is klip en klaar.

Met betrokken vrijwilligers en actieve leden bereiken we veel van onze dromen,

En we hopen hier tijdens onze nieuwjaarsreceptie/water café over te kunnen bomen.

Voor nu fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds en veel geluk,

meld je snel even aan, dan kan voor ons 2020 al niet meer stuk.

 

Sint (natuurlijk lid van Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

5 november 2019

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

De economische prikkels om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water zouden in Nederland versterkt moeten worden om het bekostigingssysteem duurzaam en toekomst-bestendig te maken, stelt een OESO-rapport uit 2014. Waterschappen zouden een duidelijke relatie moeten kunnen leggen tussen profijt en betaling. Dat is voor de watersysteemheffing, het ene onderdeel van de waterschapsbelasting, in de huidige systematiek niet mogelijk.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor het andere onderdeel: de zuiveringsheffing. Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen.

Water Natuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport en de opdracht die de minister op basis daarvan aan de waterschappen heeft gegeven. Door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid in het belastingstelsel in te bouwen, acht Water Natuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

Die boodschap heeft het landelijk bestuur van Water Natuurlijk in de vorm van een brief met bijbehorend position paper verstuurd naar de Unie van Waterschappen (UvW). De partij rekent erop dat de UvW in haar ledenvergadering van 13 december onderschrijft dat een proces nodig is waarin meer dan alleen de actuele knelpunten worden aangepakt.

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd in Zutphen

16 oktober 2019

Water Natuurlijk Heemraad Antoinet van Helvoirt wordt bedankt voor haar inzet tijdens de feestelijke opening van de Kaumera fabriek op 2 oktober.

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. In Zutphen is die dag de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. Die in Epe wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

Samenwerking
De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Minder slibafval, minder CO2 uitstoot
Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft in Zutphen 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Mede daardoor vermindert het energiegebruik met 30-80% (afhankelijk van de toepassing) en de CO2 uitstoot met 113 ton per jaar.

Jaarlijks produceren mensen en bedrijven in Nederland miljoenen kuubs afvalwater. Dit water wordt gezuiverd door de waterschappen. Zij zien dit niet als afval, maar als waardevolle bron van schoon water, schone energie en grondstoffen. Kaumera is, na fosfaat, de volgende grondstof die daadwerkelijk op grote schaal geproduceerd en op de markt gebracht wordt.

Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld en zodoende de kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Toepassingen
Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent. Kaumera wordt als eerste voor land- en tuinbouwtoepassingen op de markt gebracht, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk (onderzoek STOWA). Met verschillende marktpartijen zijn inmiddels afspraken gemaakt voor toepassing van Kaumera die geproduceerd wordt of zal worden in de demo-installaties in Zutphen en Epe.

Slimme coating
Kaumera kan worden gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Hiermee voorkomt het scheuren. Verder kan het fungeren als bindmiddel en lijmmiddel. Het is ook goed te combineren met andere grondstoffen, waardoor een composiet-materiaal kan worden gemaakt.

Tweede fabriek
Op dit moment wordt de tweede grondstoffenfabriek in Epe gebouwd. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Water Natuurlijk is erg blij met deze fabriek, omdat we hiermee weer een stapje dichter bij een circulaire economie komen, een van de speerpunten van Water Natuurlijk.

Meer weten, kijk op www.kaumera.com

Innovatieve vispassage in Doesburg sluitstuk van ecologische verbinding


Vistrap Doesburg

Op 28 september is de nieuwe vistrap bij de stuw in Doesburg geopend. De stuw verbindt de Oude IJssel met de Gelderse IJssel. Stuwen en gemalen zijn nodig om het water(peil) te beheren, maar vormen ook een hindernis voor vissen. Vispassages vergroten de leefomgeving van de vissen en daarmee de biodiversiteit in de wateren.

Deze vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel in de Oude IJssel weggenomen, zodat vissen nu ongehinderd tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Ook de andere stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt en over de gehele lengte van de Oude IJssel zijn natuuroevers aangelegd en moerasgebieden ingericht, zelfs middenin het stedelijk gebied van Doetinchem en Ulft. In totaal is 43 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er een nieuw fietspad langs de rivier aangelegd.

Waterschap Rijn en IJssel heeft gekozen voor een vispassage van het type vertical slot: het water stroomt bij dit type door een metalen bak met daarin schotten, waardoor een reeks oplopende kamers ontstaat waarin de vis omhoog of omlaag kan zwemmen. De grootte van de kamers is afgestemd op de grootste vissoort die voorkomt: de winde, die zestig tot tachtig centimeter lang kan worden. Maar de stroomsnelheid in de kamers is zodanig dat ook kleinere vissen, zoals riviergrondel en rivierdonderpad, omhoog kunnen zwemmen.

De vistrap ligt in het stadje Doesburg en naast de stuw, een sluis voor de scheepvaart en een gemaal. Bepaald geen natuurrijke omgeving, maar wel een plek waar je de veelzijdigheid van het waterbeheer kunt laten zien. Het Waterschap heeft het gebied daarom een opknapbeurt gegeven en er is een informatieparkje aangelegd voor bezoekers die meer willen weten over hoe de trap werkt.

Water Natuurlijk is erg blij met deze vispassage, die voor de natuur in het gebied heel belangrijk is. En het was ook goed te merken dat de aanleg door het hele Algemeen Bestuur werd gesteund: het belang van biodiversiteit wordt breed gesteund!

Ook de NOS besteedde aandacht aan de vispassage, en maakte een mooi filmpje; ‘Vistrap Doesburg is meesterstukje van de bouwers’.

Dit project is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg, provincie Gelderland en Watersportvereniging Oude IJssel.

Vlog Ruud: droogte in de Achterhoek

14 augustus 2019

Overstromingsrisico uit Duitsland verkleinen

2 juli 2019

In Nederland wordt zonder extra maatregelen niet overal voldaan aan het Nederlandse beleidsdoel van basisveiligheid in 2050 als gevolg van mogelijke overstromingen vanuit het Duitse deel van het gebied. Dat concludeert de minister van laat Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een gezamenlijke Nederlands-Duitse studie.

De studie laat zien dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen een aanzienlijke verbetering betekent voor de veiligheid aan weerszijden van de grens. Na afronding ervan (planning 2025) is het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van de grens vergelijkbaar.

Na 2025 gaat Nederland zijn dijken in het grensgebied waar nodig versterken om in 2050 aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor primaire keringen te voldoen. Over extra maatregelen in Duitsland bestaan nog geen afspraken.

Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Vispassage Kandia verbindt rivieren en achterland

18 juni 2019

Waterschap Rijn en IJssel zoekt verbindingen voor vissen tussen de grote rivieren en het achterland. Eén hiervan is het Gemaal Kandia, dat water afvoert van de Oude Rijn in het Pannerdens kanaal, via een spuikoker onder de dijk door. Aan de buitenzijde van het gemaal, in de uiterwaarden, ligt het afwateringskanaal. In het afwateringskanaal zit een grotere uitstulping, de Uitvliet. Het gehele gebied rondom gemaal Kandia behoort tot het Natura 2000 gebied De Rijntakken, deelgebied Gelderse Poort.

Vanaf eind 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vispassage bij gemaal Kandia om ervoor te zorgen dat vissen stroomopwaarts kunnen paaien, ook een eis van de Europese Kader Richtlijn Water (KWR). Parallel hieraan zijn met verschillende belanghebbenden gesprekken gevoerd over onder andere de ecologische effectiviteit van de vispassage. Deze wordt door specialisten van zowel Rijkswaterstaat als het waterschap als voldoende KRW-effectief bevonden. Met de aanleg van deze vispassage voldoet het waterschap aan de KRW-opgave en verbetert de biodiversiteit in het stroomgebied van de Oude Rijn/ de Rijnstrangen.

Gelijktijdig met de vispassage wordt de inrichting van de uitvliet gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft de KRW-ambitie om de uitvliet van de Oude Rijn te optimaliseren. Het doel is het creëren van een aantrekkelijker ‘voorportaal’, door gedeeltelijke ontstening van oevers en het aanbrengen van rivierhout. Hiermee wordt de uitvliet een mooie kraamkamer voor vissen uit de grote rivieren. Het vispasseerbaar maken van gemaal Kandia vormt een natuurlijk mee-koppelmoment met het herinrichten van de uitvliet.

Deze vispassage draagt bij aan een goede en gezonde populatie van vissoorten als baars, brasem, snoek en blankvoorn en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan visetende soorten als aalscholver, fuut en ijsvogel.

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder één zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

1234