Watercafé 23 januari: zelf je omgeving vergroenen en verduurzamen

20 januari 2020

Donderdag 23 januari organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een watercafé in Winterswijk. Het watercafé start om 16.00 uur in restaurant café De Lindeboom, Kottenseweg 152, Winterswijk (open vanaf 15.30 uur). Belangstellenden kunnen ook alleen aan het avondprogramma deelnemen. Het thema van dit watercafé is: hoe maak je je omgeving groener en duurzamer.

 ‘s Middags gaan de deelnemers een wandeling maken naar het nabijgelegen natuurgebied van de Boven Slinge vlakbij de Lindenboom. Onderweg vertelt Jan Stronks over het beekherstel en het beheer waarbij meer aandacht is voor duurzaam waterbeheer en de natuur. Jan Stronks is coördinator van de vereniging Particulier Agrarisch Natuurbeheer. Een vereniging die actief is in de Achterhoek op het gebied van natuur, landschap, duurzame landbouw en recreatie.

Om 19.00 uur start het avondprogramma met een lezing van Jan Stronks over het gebied bij Winterswijk en de samenwerking tussen boeren, natuurbeschermers en overheid. Daarna vertellen Sanne Blok en Margaret van Diermen hoe iedereen kan bijdragen aan het groener en duurzamer maken van de eigen wijk. Bijvoorbeeld door het vergroenen van je eigen dak waardoor water langer wordt opgevangen. Aansluitend kan iedereen met elkaar in gesprek gaan tot circa 21.00 uur.

Deelname, koffie en thee zijn gratis. Het is mogelijk na de wandeling te blijven napraten met een drankje en een hapje eten. Die consumpties zijn voor eigen rekening. Wel graag aanmelden bij Yvonne van Hamersveld via yvonne.vanhamersveld@upcmail.nl of via deze link. D aar staat ook het programma.

Water Natuurlijk is een landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. In het huidige bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zitten vijf bestuursleden van Water Natuurlijk.

Breuk persleiding 2018 door meer factoren

21 december 2019

De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed naar de leidingbreuk. De breuk is ontstaan doordat de verbinding tussen twee buizen door de aannemer niet optimaal was aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding.

Door de samenstelling van het restwater van FrieslandCampina waren de automatische ontluchters in de loop van de tijd verstopt geraakt en was veilige ontluchting niet meer mogelijk. Hierdoor liep de druk op. Inmiddels zijn er permanente ontluchters geplaatst.

FrieslandCampina Lochem investeert op basis van de bevindingen in het rapport in een speciale afvalwaterbehandelingsinstallatie die de zuurgraad van het afvalwater structureel verlaagt. Dit vermindert ook het risico op verstopping in de leiding. Deze installatie zal volgend jaar worden gerealiseerd.

Het waterschap heeft begin 2019 de beluchtingscapaciteit van de rioolwaterzuivering in Haarlo uitgebreid, zodat ĂĄls het onverhoopt toch nodig is, het restwater van FrieslandCampina vervoerd kan worden naar deze zuivering. Het waterschap en FrieslandCampina onderzoeken momenteel in overleg met gemeenten en Omgevingsdienst Achterhoek (bevoegd gezag) of er een extra koppelleiding tussen de productielocatie van FrieslandCampina in Lochem/Borculo en Haarlo gelegd kan worden.

De zuurstofgraad van het water in de Berkel is sinds december 2018 goed en wordt continu gemonitord door het waterschap. De visstand en de waterinsecten (macrofauna) in de Berkel herstellen zich eveneens. Dit is belangrijk vanwege de ecologische functie van de Berkel: afgelopen jaren heeft het waterschap de rivier heringericht om de natuur en het waterleven te verrijken. Door de breuk stroomde er eiwitrijk restwater in de rivier. Dit zorgde voor zuurstofgebrek in het water, waardoor duizenden vissen in nood kwamen en verplaatst moesten worden. Hiervoor heeft het waterschap dankbaar hulp gekregen van de lokale visverenigingen.

Landbouw aan de slag met waterkwaliteit


Bron: Kennisimpuls Waterkwaliteit

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de laatste decennia sterk verbeterd. De laatste jaren stagneert deze verbetering echter, terwijl in veel wateren de doelen voor ecologisch gezond water nog niet worden gehaald. Dat komt onder meer door de hoge nutriëntenbelasting vanuit het landelijk gebied. Vanuit de landbouwsector zijn extra inspanningen nodig, bovenop de verplichte maatregelen vanuit het mestbeleid.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft in juni 2017 een lijst met 99 landbouwmaatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) om emissies van nutriĂ«nten en bestrijdingsmiddelen naar water terug te dringen. Maar het uitvoeren van deze ‘BOOT-maatregelen’ door boeren, waterbeheerders en landbouwadviseurs blijkt lastig.

Om dit probleem op te lossen heeft het project ‘Maatregel op de Kaart’, onderdeel van het KIWK-project NutriĂ«nten een landelijke maatregelenkaart gemaakt. Deze kaart geeft voor ieder landbouwperceel in Nederland een inspiratielijst met kansrijke BOOT-maatregelen voor het verminderen van de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de kenmerken van het perceel. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? Etcetera.

De eerste succesvolle toepassing is inmiddels een feit. De voor iedereen beschikbare maatregelenkaart is te bekijken via deze viewer. Gebruikers kunnen hier met een simpele klik op een perceel de bijbehorende inspiratielijst met maatregelen zien.

Spoedwet stikstof een gemiste kans?


De Spoedwet aanpak stikstof is er vooral op gericht om met een zeer beperkte reductie van de stikstofuitstoot ruimte te creĂ«ren voor bouwprojecten. De vermindering komt slechts voor 30% ten goede aan de natuur. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben de Kamer gewezen op de bezwaren, risico’s en juridische twijfels van deze wet. Dit blijkt ook uit het advies van de Raad van State.

Duidelijk is dat het kabinet de stikstofcrisis aangrijpt om de bescherming van kwetsbare natuurgebieden te verslechteren. Geheel onnodig voor het terugdringen van de stikstofuitstoot versoepelt de spoedwet de vergunningplicht voor schadelijke activiteiten in en bij onze belangrijkste natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden.

Op dit moment geldt er een vergunningplicht voor projecten met ‘mogelijk significante effecten’ Ă©n voor andere handelingen die kunnen leiden tot verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden. Is er een significant negatief effect, dan is het alleen bij grote uitzondering mogelijk om een vergunning te krijgen. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. Logisch, want het gaat om de bescherming van de meest unieke natuur.

Maar ook als er minder dramatisch negatieve effecten verwacht worden, moet er kritisch door de provincie beoordeeld worden of een activiteit door kan gaan. Dat laatste dreigt nu te vervallen. Daarmee staat de weg open voor allerlei activiteiten met kleinere schadelijke effecten die elk op zich misschien niet de genadeklap voor een gebied of een soort betekenen, maar die dat gezamenlijk wel kunnen zijn. Met deze maatregel wordt het stikstofprobleem niet opgelost.

Nog bezwaarlijker is het voorstel in de spoedwet om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te stellen. Dat betekent dat als de stikstofuitstoot beneden een bepaalde hoeveelheid blijft, er gebouwd kan worden of een andere activiteit kan worden uitgevoerd. Het kabinet wil pas in de toekomst komen met nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot terug te brengen en maatregelen voor natuurherstel. Dat is nu precies waarom het onder de door de Raad van State naar de prullenmand verwezen PAS misging. Wel extra stikstof uitstoten, maar niet terugdringen.

Op 20 november hebben vijf Utrechtse natuurorganisaties (Utrechts Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Zij geven aan hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en mobiliteit worden aanbevelingen gedaan.

Ook Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) onderschrijft de conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk “drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen”. GLK vindt het belangrijk om nu de daad bij het woord te voegen. Het stikstofvraagstuk, de teloorgang van het landschap, de landbouwtransitie, het biodiversiteitsherstel en de klimaatverandering vragen om een samenhangende kijk op de toekomst, zeker in het landelijk gebied. Grondruil, saldering en warme sanering zijn daarbij onmisbaar.

GLK wil in de gebieden onder haar beheer aan de slag, samen met alle betrokkenen. In het belang van een gezonde leefomgeving Ă©n de natuur. De gesprekken hierover, o.a. met de landbouw, moeten aan de keukentafel worden gevoerd. Wat voorkĂłmen moet worden is polarisatie in het landelijk gebied.

Ruimte voor levende rivieren


 

 

 

Vijfentwintig jaar werken aan levende rivieren heeft een indrukwekkende oogst aan nieuwe riviernatuur opgeleverd. In en langs de rivieren is meer leven gekomen en steeds meer mensen genieten daarvan. Klimaatverandering stelt alle functies in het rivierengebied nu voor nieuwe, grote opgaven.

Daarom hebben zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied het plan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ opgesteld. Water Natuurlijk steunt van harte hun inzet: ruimte maken voor een levend en klimaatbestendig rivierenland met ruimtelijke kwaliteit als verbindende kracht.

De gevolgen van klimaatverandering zijn in het rivierengebied groot en raken aan alle functies: extreem hoge Ă©n extreem lage waterstanden hebben consequenties voor waterveiligheid, landbouw, natuur en scheepvaart.

De huidige rivieren zijn te krap geworden voor de verwachte piekafvoeren bij klimaatverandering. Onze rivieren vragen meer ruimte. Naast uiterwaardverlaging en natuurlijk stromende nevengeulen zijn ook dijkverleggingen en nieuwe rivieren met overstromingsvlakten nodig.

We kunnen retentiegebieden kiezen waar het water in extreme situaties tijdelijk in kan stromen. Hierdoor worden de piekafvoeren lager en zijn verder stroomafwaarts minder ingrepen nodig. De Rijnstrangen is bijvoorbeeld heel geschikt als retentiegebied tijdens extreme hoogwaterafvoeren in de winter: het gebied is vrijwel onbewoond en omdat het zo ver stroomopwaarts ligt, profiteren de inwoners langs alle Rijntakken van het effect. Door het gebied ook te benutten voor nieuwe moerasnatuur, draagt het ook bij aan natuur en landschap.

Een andere uitdaging is de veel te krap geworden vaargeul. Voor de scheepvaart ligt de vaargeul sinds de vorige eeuw tussen kribben. Het vele water dat door het zomerbed stroomt, schuurt daar veel zand van de bodem weg. Daardoor daalt het zomerbed van de rivier gestaag: de rivierbodem erodeert met 1 tot 3 cm per jaar en is sinds 1900 op sommige plaatsen al meer dan 2 meter gedaald. De verwachting is dat deze bodemerosie nog wel 100 jaar aanhoudt. Dit leidt tot steeds grotere problemen, vooral ook voor de scheepvaart zelf. Op verschillende plaatsen zakt de rivierbodem namelijk niet mee: denk aan sluisingangen, leidingstroken, vaste bodemlagen en fundamenten van bruggen en kribben. Deze vaste punten steken steeds meer uit, als drempels in de vaarweg. Ook voor de natuur is deze bodemerosie een probleem: uiterwaarden verdrogen en vooral moerasnatuur is daar de dupe van. Daarnaast dringt het zoute zeewater verder de rivier op door bodemerosie. Klimaatverandering, die langere perioden van droogte brengt, versterkt de problemen voor zowel scheepvaart als natuur.

Mogelijk is rivierverruiming een oplossing: laat bij lage en gemiddelde afvoeren méér water door nevengeulen stromen en laat bij hoge waterstanden rivierwater door de gehele uiterwaarden stromen door zomerkades te verwijderen. Zo neemt de stroomsnelheid in de vaargeul zelf af en schuurt het water daar minder zand weg.

Groot denken, op het niveau van riviertrajecten, is hierbij een voorwaarde: deze oplossing werkt alleen met een aaneengesloten kralensnoer van rivierverruimende maatregelen langs de hele rivier, ook in Duitsland.

Sinterklaas

4 december 2019

Rijn en IJssel, 5 december 2019

Lieve Water Natuurlijk (fractie)leden, ambassadeurs, partners en vrienden,

 

Wat een heerlijk jaar was het voor Water Natuurlijk, de waterschapspartij,

De verkiezingsuitslag maakten velen van ons blij.

Landelijk de grootste partij en dus het meest aantal zetels,

En door dit droge jaar waren er ook veel brandnetels.

Gelukkig houden wij van veel soorten groen en blauw,

Het gaat ons om (bio)diversiteit en schoon water, dat is waar ik van hou.

 

Alleen dankzij de steun van ieders inzet haalden wij dit geweldige resultaat,

En wie wil er nu geen natuurlijker water, daarbij heeft iedereen baat.

En natuurlijk doen we dat vanuit het principe; de vervuiler betaald,

we weten alleen niet of dit idee het ook bij de andere partijen haalt.

Het blijft een strijd om onze idealen leidend te laten zijn bij alle discussies,

maar jullie zijn goed bezig, ik weet waar ik ook de volgende verkiezingen voor kies.

 

Omdat ik velen van jullie niet dagelijks zie en ontmoetingen altijd goed zijn,

organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een water café, echt fijn.

Op donderdag 23 januari staat het te gebeuren,

alle verdere info volgt nu in geuren en kleuren.

 

De locatie is De Lindeboom, Kottenseweg 152 in Winterswijk,

het programma bestaat uit drie onderdelen en staat als een dijk.

We starten vanaf 15.30 uur met een inloop om om 16 uur te gaan wandelen.

Jan Stronks neemt ons mee in zijn achtertuin en vertelt hoe hij wil handelen.

Zelf initiatief tonen in je eigen wijk of wei,

Wie wil dat nu niet, het geeft je een goed gevoel en maakt je blij.

Om 17 uur kunnen we samen een hapje eten en bijpraten,

en natuurlijk gaat het over ons mooie werk, we kunnen het niet laten.

Om 19 uur start een Winters-Wijk-Water café Water Natuurlijk, zo, dat is er uit.

Ook hier vertelt Jan zijn verhaal over boeren en natuur, duidelijk en luid.

En Sanne Blok vertelt over wat er gebeurt in Arnhem, de stad,

Ook hier kun je zelf veel doen. Hoe hoog leg jij de lat?

Kortom, er is weer genoeg te bespreken,

Dus meld je aan, dit is voor gevorderden en voor leken.

Even een appje graag aan Yvonne van Hamersveld,

En zorg dat je even de momenten dat je erbij bent vermeld.

Yvonne.vanhamersveld@upcmail.nl en haar nummer is 06-20522895,

Ff mailen of appen, dat heeft niet veel om het lijf.

 

De fractie dankt jullie hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar.

Wij hopen dat dit blijvend is, dat is klip en klaar.

Met betrokken vrijwilligers en actieve leden bereiken we veel van onze dromen,

En we hopen hier tijdens onze nieuwjaarsreceptie/water café over te kunnen bomen.

Voor nu fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds en veel geluk,

meld je snel even aan, dan kan voor ons 2020 al niet meer stuk.

 

Sint (natuurlijk lid van Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

5 november 2019

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

De economische prikkels om efficiĂ«nt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water zouden in Nederland versterkt moeten worden om het bekostigingssysteem duurzaam en toekomst-bestendig te maken, stelt een OESO-rapport uit 2014. Waterschappen zouden een duidelijke relatie moeten kunnen leggen tussen profijt en betaling. Dat is voor de watersysteemheffing, het ene onderdeel van de waterschapsbelasting, in de huidige systematiek niet mogelijk.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor het andere onderdeel: de zuiveringsheffing. Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen.

Water Natuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport en de opdracht die de minister op basis daarvan aan de waterschappen heeft gegeven. Door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid in het belastingstelsel in te bouwen, acht Water Natuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

Die boodschap heeft het landelijk bestuur van Water Natuurlijk in de vorm van een brief met bijbehorend position paper verstuurd naar de Unie van Waterschappen (UvW). De partij rekent erop dat de UvW in haar ledenvergadering van 13 december onderschrijft dat een proces nodig is waarin meer dan alleen de actuele knelpunten worden aangepakt.

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd in Zutphen

16 oktober 2019

Water Natuurlijk Heemraad Antoinet van Helvoirt wordt bedankt voor haar inzet tijdens de feestelijke opening van de Kaumera fabriek op 2 oktober.

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera NeredaÂź Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. In Zutphen is die dag de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. Die in Epe wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

Samenwerking
De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Minder slibafval, minder CO2 uitstoot
Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft in Zutphen 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Mede daardoor vermindert het energiegebruik met 30-80% (afhankelijk van de toepassing) en de CO2 uitstoot met 113 ton per jaar.

Jaarlijks produceren mensen en bedrijven in Nederland miljoenen kuubs afvalwater. Dit water wordt gezuiverd door de waterschappen. Zij zien dit niet als afval, maar als waardevolle bron van schoon water, schone energie en grondstoffen. Kaumera is, na fosfaat, de volgende grondstof die daadwerkelijk op grote schaal geproduceerd en op de markt gebracht wordt.

Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld en zodoende de kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Toepassingen
Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent. Kaumera wordt als eerste voor land- en tuinbouwtoepassingen op de markt gebracht, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk (onderzoek STOWA). Met verschillende marktpartijen zijn inmiddels afspraken gemaakt voor toepassing van Kaumera die geproduceerd wordt of zal worden in de demo-installaties in Zutphen en Epe.

Slimme coating
Kaumera kan worden gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Hiermee voorkomt het scheuren. Verder kan het fungeren als bindmiddel en lijmmiddel. Het is ook goed te combineren met andere grondstoffen, waardoor een composiet-materiaal kan worden gemaakt.

Tweede fabriek
Op dit moment wordt de tweede grondstoffenfabriek in Epe gebouwd. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Water Natuurlijk is erg blij met deze fabriek, omdat we hiermee weer een stapje dichter bij een circulaire economie komen, een van de speerpunten van Water Natuurlijk.

Meer weten, kijk op www.kaumera.com

Innovatieve vispassage in Doesburg sluitstuk van ecologische verbinding


Vistrap Doesburg

Op 28 september is de nieuwe vistrap bij de stuw in Doesburg geopend. De stuw verbindt de Oude IJssel met de Gelderse IJssel. Stuwen en gemalen zijn nodig om het water(peil) te beheren, maar vormen ook een hindernis voor vissen. Vispassages vergroten de leefomgeving van de vissen en daarmee de biodiversiteit in de wateren.

Deze vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel in de Oude IJssel weggenomen, zodat vissen nu ongehinderd tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Ook de andere stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt en over de gehele lengte van de Oude IJssel zijn natuuroevers aangelegd en moerasgebieden ingericht, zelfs middenin het stedelijk gebied van Doetinchem en Ulft. In totaal is 43 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er een nieuw fietspad langs de rivier aangelegd.

Waterschap Rijn en IJssel heeft gekozen voor een vispassage van het type vertical slot: het water stroomt bij dit type door een metalen bak met daarin schotten, waardoor een reeks oplopende kamers ontstaat waarin de vis omhoog of omlaag kan zwemmen. De grootte van de kamers is afgestemd op de grootste vissoort die voorkomt: de winde, die zestig tot tachtig centimeter lang kan worden. Maar de stroomsnelheid in de kamers is zodanig dat ook kleinere vissen, zoals riviergrondel en rivierdonderpad, omhoog kunnen zwemmen.

De vistrap ligt in het stadje Doesburg en naast de stuw, een sluis voor de scheepvaart en een gemaal. Bepaald geen natuurrijke omgeving, maar wel een plek waar je de veelzijdigheid van het waterbeheer kunt laten zien. Het Waterschap heeft het gebied daarom een opknapbeurt gegeven en er is een informatieparkje aangelegd voor bezoekers die meer willen weten over hoe de trap werkt.

Water Natuurlijk is erg blij met deze vispassage, die voor de natuur in het gebied heel belangrijk is. En het was ook goed te merken dat de aanleg door het hele Algemeen Bestuur werd gesteund: het belang van biodiversiteit wordt breed gesteund!

Ook de NOS besteedde aandacht aan de vispassage, en maakte een mooi filmpje; ‘Vistrap Doesburg is meesterstukje van de bouwers’.

Dit project is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg, provincie Gelderland en Watersportvereniging Oude IJssel.

Vlog Ruud: droogte in de Achterhoek

14 augustus 2019

12345