Hoop voor het Aaltense Goor?

22 december 2018
Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied, dat nu gebruikt wordt door kleinschalige landbouw. Je ziet hier lange smalle graslanden, omgeven door houtsingels van vooral zwarte els. De gronden zijn deels verpacht aan boeren die er meestal jongvee op hebben staan, het andere deel is hooiland. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter … Continue reading "Hoop voor het Aaltense Goor?"

Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied, dat nu gebruikt wordt door kleinschalige landbouw. Je ziet hier lange smalle graslanden, omgeven door houtsingels van vooral zwarte els. De gronden zijn deels verpacht aan boeren die er meestal jongvee op hebben staan, het andere deel is hooiland. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors komen hier voor.

Waterschap Rijn en IJssel is met partners in gesprek over een gezamenlijk plan voor het Aaltense Goor en Zwarte Veen. In dit plan krijgt de natuur een impuls, wordt de landbouwstructuur verbeterd en tegelijk wordt ruimte gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen.

De bedoeling is om de geplande inrichtingsmaatregelen vanaf augustus 2019 te gaan realiseren.

Een eerder plan stuitte op weerstand onder de agrariërs in het gebied. Nu is het afwachten welke winst het nieuwe plan per saldo voor de natuur gaat betekenen

Aquathermie kansrijk

15 november 2018
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares. Nederland … Continue reading "Aquathermie kansrijk"

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares.

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven zijn de laatste jaren diverse technieken beschikbaar gekomen.

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In deze studie is daarom een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

In het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland lijken vooral de grotere plaatsen langs de grote rivieren en in de Gelderse Vallei kansrijk voor thermische energie uit oppervlaktewater.

 

Aanpak klimaatverandering rond Baakse Beek

Door de klimaatverandering veranderd het weer en het landschap verandert mee. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel. De landbouw wil zich  ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad als Lichtenvoorde heeft een … Continue reading "Aanpak klimaatverandering rond Baakse Beek"

Door de klimaatverandering veranderd het weer en het landschap verandert mee. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel. De landbouw wil zich  ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad als Lichtenvoorde heeft een lange historie van wateroverlast.

Het opvangen van de effecten van klimaatverandering is een grote opgave en vraagt om maatwerk en creativiteit. Inwoners, agrariërs, belangenorganisaties en overheden slaan in het gebiedsproces Baakse Beek en Veengoot de handen ineen om het gebied mooi te houden om in te wonen, werken en recreëren.

Dat staat in het Ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot. De Baakse Beek is uitgekozen als robuuste hoofdwatergang in het watersysteem van het gebied. Hierdoor kan volgens het ontwikkelperspectief beter worden ingespeeld op de beschikbaarheid van water ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie. Het belang van de Veengoot als watergang wordt beperkt tot afvoer van water in extreme situaties. De belangrijkste functie van twee hoofdwatergangen voor de landbouw, het afvoeren van overtollig water in natte perioden, wordt hierbij in stand gehouden. De keuze voor de Baakse beek is van groot belang voor de realisatie van het water­ en natuurbeleid in het gebied. Het beeksysteem van de Baakse Beek heeft namelijk de grootste ecologische potentie en sluit het beste aan bij de vastgestelde opgaven voor de Kaderrichtlijn Water en het Gelders Natuur Netwerk. De Veengoot blijft waardevol als ecologische verbindingszone voor bijvoorbeeld amfibieën.

De watervoerendheid van de Baakse Beek wordt verbeterd door een groter gebied aan de beek te koppelen en in de landgoederenzone minder kwel af te vangen.

Evenveel mannen als vrouwen op kieslijst Water Natuurlijk Rijn en IJssel

3 november 2018
Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Rijn en IJssel staan 12 vrouwen en 12 mannen. Op 20 maart 2019 worden in heel Nederland waterschapsverkiezingen gehouden. De Water Natuurlijk kandidaten voor Waterschap Rijn en IJssel wonen verspreid over het gebied en brengen verschillende deskundigheden in variërend van bestuurlijke ervaring tot kennis op het gebied … Continue reading "Evenveel mannen als vrouwen op kieslijst Water Natuurlijk Rijn en IJssel"
Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt en lijstduwer Bart Jan Krouwel
Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt en lijstduwer Bart Jan Krouwel

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Rijn en IJssel staan 12 vrouwen en 12 mannen. Op 20 maart 2019 worden in heel Nederland waterschapsverkiezingen gehouden. De Water Natuurlijk kandidaten voor Waterschap Rijn en IJssel wonen verspreid over het gebied en brengen verschillende deskundigheden in variërend van bestuurlijke ervaring tot kennis op het gebied van waterbeheer, natuur, landbouw, recreatie en circulaire economie.

Antoinet van Helvoirt-Looman uit Didam is lijsttrekker en momenteel al lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Daarnaast heeft zij ervaring als adviseur op het gebied van recreatie en innovatiemanagement. Op de tweede plaats staat Ruud Pleune uit Zutphen, op dit moment lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap en werkzaam op het snijvlak van natuur en landbouw. Derde op de lijst is Sanne Blok (Arnhem). Zij werkt onder andere voor Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig. De volledige lijst inclusief woonplaats is:

1 Antoinet van Helvoirt (Didam), 2 Ruud Pleune (Zutphen, 3 Sanne Blok (Arnhem), 4 Marc Mobach (Gorssel), 5 André Oldenkamp (Zutphen), 6 Margaret van Diermen (Arnhem), 7 Yvonne van Hamersveld (Arnhem), 8 Tonnie Tekelenburg (Lochem), 9 Margo de Wolf (Hummelo), 10 Mirte van der Linden (Arnhem), 11 Hans Egtberts (Duiven), 12 Anouk Ballot (Zieuwent), 13 Hendrik van Prooije (Winterswijk), 14 Anne Leeflang (Geesteren), 15 Dyon Temming (Lichtenvoorde), 16 Ella de Hullu (Zutphen), 17 Rigo Heldoorn (Doetinchem), 18 Anne-Marie Pronk (Arnhem), 19 Bernard Rouffaer (Haaksbergen), 20 Frans Langeveld (Doetinchem), 21 Maud Arkesteijn (Zutphen), 22 Gerrit Krajenbrink (De Heurne), 23 Karin Otermann (Rozendaal), 24 Bart Jan Krouwel (Didam).

Lijsttrekker Van Helvoirt is blij met de kandidatenlijst: ‘Met deze lijst hebben we een fantastisch en gevarieerd team bij elkaar: evenveel vrouwen als mannen, jong en oud en we vullen elkaar goed aan. Daarmee zorgen we voor een evenwichtige inbreng in het bestuur. Met dit team zijn we in staat om meer aandacht voor natuur, landbouw, recreatie en duurzaamheid in de waterschapsplannen te krijgen met een belangrijke rol voor de lokale bewoners en grondgebruikers. Dat is ons de afgelopen periode op veel fronten goed gelukt, zoals bij de Berkel bij Almen, de vispassage in Doesburg en bij het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater.’

Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. De partij zet zich in voor natuur, duurzaamheid, landschap en recreatie. In het huidige bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bezet Water Natuurlijk vijf van de 22 gekozen zetels.

Waar we voor staan

22 maart 2018
Groepsfoto kandidaten Midden 2015 Foto Rapha‘l Drent, Tiel. Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De … Continue reading "Waar we voor staan"

Groepsfoto kandidaten Midden 2015
Foto Rapha‘l Drent, Tiel.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

De grootste waterschapspartij
Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij. We hebben in veel waterschappen dan ook de toon gezet voor een groener waterschap, met meer aandacht voor natuur, landschap cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet. En dat is zeker het geval geweest in de drie waterschappen in Midden-Nederland: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Dit succes willen we na de waterschapsverkiezingen van maart 2019 voortzetten.

Waar we voor staan
Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. Wat ons onderscheidt, is de manier waarop we dit willen bereiken.

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we ons tijdig op voorbereiden. Tot slot anticiperen we op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf hun woonomgeving verbeteren of en beheren. Wij zoeken actief de samenwerking met deze inwoners en ook met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel

Beste lezers, We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee … Continue reading "Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel"

Beste lezers,

We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Meld je aan! We willen het liefst vanuit elke gemeente een kandidaat op de lijst.

Voor de duidelijkheid; wie op een verkiesbare plaats komt te staan, staat nog helemaal open. Per waterschap stellen we een onafhankelijke kandidatencommissie in. Die stelt een advies op voor de lijst. Dus geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral ook aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Of als je het juist leuk vindt om actief campagne te voeren, maar niet op verkiesbare plaats hoeft te staan.

Hartelijke groet,

Roelof van Loenen Martinet, Rienk Kuiper, Frank Maasland en Daphne Willems

Bestuur Water Natuurlijk regio Midden-Nederland

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen?
Vraag dan via 
WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

29 januari 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de … Continue reading "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water
Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur.

De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendig
Klimaatbestendige steden en dorpen, bloemrijke dijken, ecologisch sloot- en peilbeheer, klimaatneutrale afvalwaterzuivering en recreatief medegebruik, het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde. In maart 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen of die vooral de lijst willen ondersteunen.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!
Voor verdere vragen over de kandidaatstelling:

  • Regiobestuur Midden Nederland, Roelof van Loenen Martinet (rvlm@gmx.com)

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:

  • Waterschap Vallei en Veluwe, Astrid Meier (ameier@vallei-veluwe.nl)
  • Waterschap Rijn en IJssel, Ruud Pleune (ruud.pleune@chello.nl)
  • Waterschap Rivierenland, Anne-Margreet van Putten (A.van.Putten@wsrl.nl)

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan! Kandidaten kunnen zich bij voorkeur voor 1 april 2018, en uiterlijk voor 15 april 2018 aanmelden.

Wereld Vismigratiedag langs de IJssel

24 mei 2016
Vistrap demonstratiemodelZaterdag 21 mei was het Wereld vismigratiedag. Over de hele wereld werd aandacht besteed aan ‘obstakelvrije’ rivieren en beken. Ook Waterschap Rijn en IJssel had bij drie vistrappen informatiestands ingericht voor publiek. Veel omwonenden en voorbijgangers lieten zich informeren over wat zich op dit gebied onder het wateroppervlak afspeelt. Trek stroomopwaarts Veel vissoorten willen … Continue reading "Wereld Vismigratiedag langs de IJssel"

Vistrap demonstratiemodel

Vistrap demonstratiemodelZaterdag 21 mei was het Wereld vismigratiedag. Over de hele wereld werd aandacht besteed aan ‘obstakelvrije’ rivieren en beken. Ook Waterschap Rijn en IJssel had bij drie vistrappen informatiestands ingericht voor publiek. Veel omwonenden en voorbijgangers lieten zich informeren over wat zich op dit gebied onder het wateroppervlak afspeelt.

Trek stroomopwaarts
Veel vissoorten willen niet alleen stroomafwaarts trekken maar ook stroomopwaarts. Ze trekken vooral in het voorjaar tegen de stroom in, als de lentekriebels opspelen en de vis op zoek gaat naar geschikte paaiplaatsen. Daar, in wat rustiger ondieper water, planten ze zich voort en zetten ze hun eitjes af. Vissen trekken ook stroomopwaarts omdat ze een goede overwinteringsplek zoeken of omdat er meer voedsel te vinden is.
Vissen die stroomopwaarts willen trekken komen in ons land vaak allerlei hindernissen tegen, zoals stuwen, sluizen en gemalen.

Gezenderde vissen
In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel bevinden zich tientallen stuwen. De grotere beken die niet droogvallen in de zomer worden vispasseerbaar gemaakt en natuurvriendelijker ingericht. Door vispassages en bypasses aan te leggen, kunnen de vissen weer stroomopwaarts trekken.

Van grote waarde zijn de locaties waar deze beken in de IJssel uitmonden. Ook hier zijn nu recent een aantal gemalen vispasseerbaar gemaakt. Dat betekent dat vissen uit de IJssel weer de beken in kunnen zwemmen, wat tevens de soortenrijkdom in de beken vergroot. Dat is niet alleen van belang voor het waterschap, ook Rijkswaterstaat heeft de paaiplaatsen in de zijbeken nodig om in de grote rivieren zoals de IJssel een gezonde visstand te krijgen. Bij de vispassage bij het gemaal van de Grote beek op de IJssel bij Bronckhorst, loopt daarom een onderzoek, waarbij met gezenderde vissen het trekgedrag van de dieren wordt gemonitord. Tot verrassing van iedereen zat er afgelopen zaterdag zelfs een forse paling in het net.

Kroon
Waterschappen hebben de zorg voor de waterkwaliteit. Zij zetten zich in voor schoon water, zonder verontreinigende stoffen, waar ook allerlei soorten planten en dieren in kunnen leven. Alle Europese landen hebben hier afspraken over gemaakt en daar wordt flink in geïnvesteerd. Een gevarieerde flora en fauna heeft schoon water nodig en omgekeerd is een gezonde populatie planten en dieren juist weer een maat voor een goede waterkwaliteit. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de grote beken weer vispasseerbaar worden. Een vitale visstand is als het ware de kroon op het werk.

Gemaal Grote beek op de IJssel bij Bronckhorst
Gemaal Grote beek op de IJssel bij Bronckhorst

Buurserbeek, Schipbeek en Dortherbeek veerkrachtig en natuurlijk ingericht

22 april 2016
Woensdag 20 april 2016 was het feest in het Overijsselse Haaksbergen. Met de aanleg van 19 vispassages is het stroomgebied van de Buurserbeek en de Schipbeek bijna over het hele traject optrekbaar gemaakt voor vissen. Die kunnen straks hun instinct weer volgen en tegen de stroom inzwemmen naar de hoger gelegen paaigronden, vanaf de monding … Continue reading "Buurserbeek, Schipbeek en Dortherbeek veerkrachtig en natuurlijk ingericht"

IMG_1738 Webversie opening Botterbeek
Woensdag 20 april 2016 was het feest in het Overijsselse Haaksbergen. Met de aanleg van 19 vispassages is het stroomgebied van de Buurserbeek en de Schipbeek bijna over het hele traject optrekbaar gemaakt voor vissen. Die kunnen straks hun instinct weer volgen en tegen de stroom inzwemmen naar de hoger gelegen paaigronden, vanaf de monding in de IJssel bij Deventer tot aan de Duitse grens. Alleen één stuw moet nog vispasseerbaar worden gemaakt.

Waterzuiverend
Heemraad Antoinet van Helvoirt, van Water Natuurlijk, vertelt enthousiast over de projecten: ‘We hopen zo weer meer stromingsminnende soorten te krijgen zoals serpeling, winde, kopvoorn en bermpje. Ook waterbeestjes en vogels profiteren, zoals libellen en de ijsvogel. Tevens is 16,5 km beek natuurvriendelijk ingericht. Dit is niet alleen goed voor planten en dieren, maar door de zuiverende werking van de planten tegelijk goed voor een betere waterkwaliteit.’

Ook een belangrijke zijbeek van de Schipbeek, de Dortherbeek bij Deventer, is natuurlijker ingericht en van stapstenen voor amfibieën voorzien.

Klimaatbestendig
Behalve vispassages en natuurvriendelijker inrichting is ook een omvangrijke waterberging gerealiseerd van in totaal 170.000 m3. Dit zijn plekken waar het water bij heftige buien kan worden opgevangen om wateroverlast op andere plaatsen te voorkomen. ‘Daarmee spelen we in op de klimaatverandering, waardoor vaker piekbuien zullen optreden’, vertelt Antoinet van Helvoirt. ‘Veel maatregelen zijn uitgevoerd op waterlandgoed Het Lankheet bij Haaksbergen. Hier is een oude loop van de Buurserbeek hersteld, de Botterbeek, die tegelijk als vistrap functioneert en waar ook een replica van een kleine platbodem uit vroeger tijden, de Buurser pot, weer kan varen.

Samenwerken
Antoinet is blij met de goede samenwerking in dit project tussen waterschap, provincie, gemeenten, Het Lankheet, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, bewoners en ondernemers. ‘Hierdoor kon het werk gecombineerd worden met de aanleg van fiets- en wandelpaden. Het samenbrengen van al die partijen en doelen vind ik een mooi voorbeeld van hoe we als waterschap meer moeten werken. Daar maken we ons als Water Natuurlijk ook hard voor.’

Opening
Alle samenwerkingspartners stapten die woensdag in de Buurser pot om samen al varend symbolisch de opening van al deze werken te verrichten.
En ook voor de vissen was het feest, want de trek was al begonnen en is ieder jaar van begin maart tot eind juni…

De Oostendorper Watermolen aan de Buurserbeek bij Haaksbergen
De Oostendorper Watermolen aan de Buurserbeek bij Haaksbergen

Renovatie stuw Berenschot en aanleg vispassage

14 september 2015
De werkzaamheden voor het opknappen van de stuw en de aanleg van een vispassage bij Berenschot’s Watermolen bij Winterswijk zijn begonnen. Vrijdag 11 september verrichte Water Natuurlijk heemraad Antoinet van Helvoirt de startwerkzaamheden door het inslaan van een damwand. Meneer Buunk verrichte een openingshandeling met het neerlaten van de stuw. Hiermee ging het tweede deel … Continue reading "Renovatie stuw Berenschot en aanleg vispassage"

Antoinet van Helvoirt op kraan
De werkzaamheden voor het opknappen van de stuw en de aanleg van een vispassage bij Berenschot’s Watermolen bij Winterswijk zijn begonnen. Vrijdag 11 september verrichte Water Natuurlijk heemraad Antoinet van Helvoirt de startwerkzaamheden door het inslaan van een damwand. Meneer Buunk verrichte een openingshandeling met het neerlaten van de stuw. Hiermee ging het tweede deel van de werkzaamheden bij deze watermolen van start.

Historische watermolen
Aan de Boven Slinge bij Winterswijk ligt de monumentale Berenschot’s Watermolen. De watermolen en bijbehorende stuw waren echter hard aan een opknapbeurt toe. Dit voorjaar heeft de eigenaar, de familie Buunk, de watermolen gerenoveerd. De volgende stap is het aanpakken van de stuw. Dat gebeurt door Waterschap Rijn en IJssel. Door het plaatsen van een damwand wordt een bypass gecreëerd voor de tijdelijke waterafvoer van de Boven Slinge. Vervolgens kan de stuw worden gerenoveerd, de kademuren gerestaureerd en de brug vernieuwd. Het waterrad van de molen zal worden vervangen door de familie Buunk.

Overdracht stuwrecht
De stuw bij de watermolen was één van de laatste stuwen in Nederland die nog in particulier bezit was. De familie Buunk had de stuwrechten en was verantwoordelijk voor het in stand houden van het waterpeil in de Boven Slinge en het onderhoud van de stuw. In goed overleg is besloten de stuwrechten over te dragen aan het waterschap. De stuw wordt nu technisch verbeterd en kan straks automatisch op afstand worden bedient door het waterschap.

Aanleg vispassage
Het waterschap is al jaren bezig om de hele rivier de Boven Slinge optrekbaar te maken voor vissen. Hierdoor wordt het leefgebied van de vissen vergroot, zijn de paaiplaatsen beter bereikbaar en hebben de populaties een betere overlevingskans. Antoinet van Helvoirt: ‘Daarom legt het waterschap ook bij deze watermolen een vispassage aan, de vissen ondervinden dan geen barrière meer van de stuw. De bypass wordt later omgevormd tot de vispassage. Met de renovatie wordt de stuw vernieuwd en geautomatiseerd, waardoor we het peil nog beter kunnen regelen. Mensen, natuur en economie profiteren en dat alles met behoud van cultuurhistorisch erfgoed.’

Berenschot's Watermolen bij Winterswijk
Berenschot’s Watermolen bij Winterswijk
Toespraak dhr Buunk bij Berenschot's Watermolen
Toespraak dhr Buunk bij Berenschot’s Watermolen
Intrillen damwand bij Berenschot's watermolen
Intrillen damwand bij Berenschot’s watermolen
123